ورود به سایت

دستورالعمل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل[1]

 اين دستورالعمل در اجراي ماده 34 آيين‌نامه استخدامي جهاددانشگاهي به منظور اجراي صحيح و كامل طرح طبقه‌بندي مشاغل تهيه گرديده است.

 

بخش اول: تعاريف

ماده 1:‌ پست سازماني : مجموعه‌اي از وظايف و مسئوليت‌ها است كه براي ارجاع به يك عضو در نظر گرفته شده است به يكي از رشته‌هاي شغلي تخصيص داده مي‌شود.

 

ماده 2: رشته شغلي: مجموعه‌اي از پست‌هاي سازماني است كه از نظر وظايف و مسئوليت‌ها همسنخ و همسطح باشند.

 

ماده 3: شرح رشته شغلي: هررشته شغلي در برگيرنده عنوان، شماره تشخيص، تعريف، نمونه وظايف و شرايط احراز مي‌باشد.

تبصره: شماره تشخيص رشته‌ شغلي از سه رقم تشكيل شده است كه از چپ به راست، رقم اول شمارة رسته و رقم دوم شمارة رشتة شغلي را نشان مي‌دهد.

 

ماده 4: تخصيص: عبارت است از قراردادن يك پست سازماني دريكي از رشته‌هاي شغلي.

 

ماده 5: گروه: مشخص‌كننده سطوح مختلف رشته‌هاي شغلي است كه حقوق مربوط را تعيين مي‌كند و اشاره دارد به يكي از گروه‌هاي جدول حقوق

 

ماده 6:‌ ارتقاء گروه: تغييرگروه عضو به گروه بالاتر به دليل انتصاب به پست‌هاي مندرج درگروه بالاتر با توجه به كسب امتيازات لازم و بهبود شرايط احراز و مهارت‌هاي فردي است.

 

ماده 7: رسته: عبارت از مجموع يك يا چند رشته شغلي كه از لحاظ نوع فعاليت، ‌حرفه، رشته تحصيلي و تجربه وابستگي نزديكي با هم دارند.

 

بخش دوم: كليات

ماده 8: مجموعه پست‌هاي سازماني طبقه‌ بندي شده در اين مجموعه مربوط به اعضاي رسمي و پيماني غيرهيات‌‌علمي جهاددانشگاهي است.

 

ماده 9: كميته اجرايي نظارت براجراي طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل مركب از اعضاء زير توسط جهاددانشگاهي منصوب مي‌گردند.

الف) معاون پشتيباني و امور مجلس ( رئيس شورا)

ب) مدير كل امور اداري

پ) مديركل دفتر بودجه تشكيلات و روشها (دبير شورا)

ت) نماينده حوزه يا واحد سازماني حسب مورد و موضوع

ث) يك نفر كارشناس طبقه‌بندي مشاغل به انتخاب معاون پشتيباني و امور مجلس

 

ماده 10: وظائف كميته اجرايي نظارت برطراحي و ارزشيابي مشاغل كه منبعد در اين دستورالعمل، كميته ناميده مي‌شود به شرح زير مي‌باشد.

الف) تاييد شرايط احراز اعضاء براي تصدي پست‌هاي سازماني

ب) بررسي و اظهارنظردرخصوص تجارب ارائه شدة خارج از جهاد

ج) تطبيق مشاغل قبلي جهاددانشگاهي با اين طرح

د) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف جهاد در خصوص اين طرح

ﻫ) انجام كلية اموري كه درآئين‌نامه استخدامي به كميته محول شده است.

و)  اصلاحات و تغييراتي نظير تخصيص و تجديد تخصيص پست‌ها به رشته‌هاي شغلي، افزايش يا كاهش رشته‌هاي شغلي درمواردي كه لزوم اصلاح آن‌ها محرز باشد.

تبصره 1: در صورت اصلاح تشكيلات تخصيص پست‌ها به رشته‌هاي شغلي و تعيين دقيق عناوين آنها، توسط كميته مشخص و به تصويب شوراي اداري و استخدامي مي رسد.

 

ماده 11: جهاد موظف است در انجام امورسازماندهي نيروي انساني، اداري و آموزشي خود ضوابط اين دستورالعمل را مراعات نمايد.

 


 

[1]- كليات طرح طبقه بندي مشاغل در جهاددانشگاهي در جلسه 92 مورخ 12/10/1384 هيات امنا به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره 14114/91/ص مورخ 28/8/1391 به واحدها ابلاغ گرديد.

 

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1108
دیروز1101
هفتگی2209
ماهیانه20684
کل855572
Joomla visitor tracking and live stats