ورود به سایت

دستورالعمل شرايط احراز مشاغل[1]

پيرو بخشنامه شماره 14479 مورخ 13/05/1388 در خصوص دستورالعمل تعيين نوع پست سازماني، شرايط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفيد، دستورالعمل مذكور اصلاح و به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد؛

1) تطبيق شرايط احراز براي انتصاب اعضا در صورت رعايت مفاد بخشنامه شماره4392/12/30د مورخ 19/2/88 (با موضوع دستورالعمل تطبيق پست‌هاي سازماني جهاددانشگاهي با رسته استخدامي براي اختصاص آنها به اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي)، با جدول ذيل انجام خواهد شد.

2) جدول حداقل شرايط احراز

 

رده شغلي

مدرك تحصيلي و سابقه

مشاغل رديف 7 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير كل، رييس واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 8 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 10 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 6 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون مدير كل، معاون واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 5 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 7 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 5 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير اداره، مدير گروه و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 2 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 4 سال تجربه مفيد ـ فوق ديپلم و 8 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 4 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون اداره، كارشناس و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس ـ ليسانس ـ فوق ديپلم و 4 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 3 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مسئول قسمت، كاردان و مشاغل هم‌سطح)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم و 3 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 1-2 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل كمك‌كارشناس و بخشي از مشاغل دفتري)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم

ساير مشاغل جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مشاغل خدماتي و بخش ديگري از مشاغل دفتري)

فوق ديپلم ـ ديپلم

(انتصاب افراد با مدرك ليسانس و بالاتر امكان پذير نمي‌باشد)

3) در موارد استثنا در صورت كمتر بودن سابقه كار مفيد فرد براي تصدي پست مدير و بالاتر، مشروط بر آن كه ميزان كسر سابقه از 6 ماه تجاوز ننمايد، موضوع براي تصميم‌گيري به كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل ارجاع و در صورت تصويب كميته، فرد به عنوان سرپرست منصوب مي‌گردد.

تبصره: مدت اعتبار حكم سرپرستي حداكثر 6 ماه مي‌باشد.

4) به منظور محاسبه تجربه مفيد مندرج در جدول موضوع بند 2، سوابق عضو با در نظر گرفتن تجارب منطبق و مرتبط و نيمه‌مرتبط در رشته‌هاي شغلي كه به پست وي ارتباط دارد به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:

 

1-4) تجربه منطبق:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در يك زمينه تخصصي ايجاد و در انجام وظايف و بهبود و پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي وي كاملاً موثر باشد. سابقه فعاليت در يك اداره كل (در دفتر مركزي) جزء سابقه منطبق تلقي مي‌گردد و در واحدها سابقه فعاليت در يك اداره جزء سابقه منطبق تلقي مي‌گردد. ميزان اين سابقه با ضريب 1 محاسبه مي‌شود.

 

2-4) تجربه مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در انجام وظايف و بهبود پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي وي مستقيماً موثر باشد. سابقه فعاليت در يك حوزه معاونت جزء سابقه مرتبط تلقي مي‌شود. ميزان اين سابقه با ضريب 6/0 محاسبه مي‌شود.

 

3-4) تجربه نيمه‌مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در ايفاي وظايف آخرين شغل مورد تصدي به نحوي تاثير داشته باشد. ميزان اين سابقه با ضريب 4/0 محاسبه مي‌شود.

تبصره: تعيين ميزان تجربه قابل احتساب و ضريب تجربه مفيد، به عهده كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل است .

 

5) فهرست رشته‌هاي تحصيلي مربوط به پست سازماني بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل جهاد دانشگاهي مي‌باشد.

 

6) افرادي كه [5]در اداره‌ها و پست‌هايي مشغول فعاليت بوده‌اند كه با رشته تحصيلي ايشان منطبق نيست و در حال حاضر امكان جايابي متناسب با رشته تحصيلي ايشان نيز وجود ندارد، مي‌توانند با توجه به شرايط زير در پست‌هاي جديد (كارشناسي يا مديريت) منصوب شوند[2]:

1-6) اولويت اول براي اين افراد جايابي متناسب با مدرك، رشته تحصيلي و سابقه كار ايشان است.

2-6) تجربه و سابقه فعاليت مستمر به مدت حداقل 4 سال يا فعاليت غير مستمر به مدت 6 سال در يك پست سازماني و در يك اداره و يا يك رشته شغلي به منزله داشتن رشته تحصيلي منطبق با آن پست، اداره يا آن رشته شغلي [3] مي‌باشد.

 

7) دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه آموزش‌هاي ضمن خدمت قابل محاسبه مي‌باشد.

 

8)  آن دسته از اعضاي محترم شاغل در پست‌هاي "متصدي دفتري" و ساير پست‌هاي نظير (مشاغل خدماتي و ...) كه مدرك تحصيلي ليسانس ارائه مي‌نمايند، در صورت تطبيق مدرك با شرايط احراز، می توانند از مزاياي فوق‌ديپلم بهره‌مند گردند[4].

 

اين دستورالعمل در هفتاد و چهارمين جلسه (مورخ 10/04/1391) شوراي اداري و استخدامي به تصويب رسيد و پس از تاييد رئيس جهاد دانشگاهي لازم‌الاجرا است.

 


 

[1]- اين دستورالعمل طي بخشنامه شماره 17395/91/ص مورخ 25/10/1391 به واحدهاي جهاددانشگاهي ابلاغ گرديد.

[2]- اصلاحيه طي بخشنامه شماره 21188/92/ص مورخ 12/12/1392 به واحدها ابلاغ گرديد.

[3]- اصلاحيه بر اساس مصوبه هشتادمين جلسه شوراي اداري استخدامي مورخ 2/6/1393.

[4]- این بند، مصوب جلسه 97 شورای اداری استخدامی مورخ 11/12/1394 است که طی بخشنامه شماره 4666/95/ص مورخ 12/03/1395 به واحدها ابلاغ شده است.

[5]- عبارت "پیش از ابلاغ این دستورالعمل" در جلسه 91 شورای اداری استخدامی مورخ 26/07/1394 از ابتدای جمله حذف شد.

 

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1109
دیروز1101
هفتگی2210
ماهیانه20685
کل855573
Joomla visitor tracking and live stats