ورود به سایت

عنوان
شرح وظايف اداره اجرايي فرهنگي
شرح وظايف اداره ارتباطات و تبليغات
شرح وظايف اداره اطلاع‌رساني و مستندسازي فرهنگي
شرح وظايف اداره اموال
شرح وظايف اداره امور اجرايي و پشتيباني خدمات آموزشي
شرح وظايف اداره امور اعضاي هيأت علمي
شرح وظايف اداره امور هماهنگي و توسعه ارتباطات
شرح وظايف اداره بازرسي
شرح وظايف اداره برنامه‌ريزي امور واحدها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز
شرح وظايف اداره تأمين و پشتيباني سخت‌افزار
شرح وظايف اداره تلفيق حساب‌ها
شرح وظايف اداره توسعه شبكه و ارتباطات
شرح وظايف اداره حسابداري
شرح وظايف اداره حسابرسي
شرح وظايف اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد
شرح وظايف اداره خدمات پشتيباني مديران
شرح وظايف اداره دبيرخانه و بايگاني
شرح وظايف اداره راهبري و مديريت پروژه‌ها
شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد
شرح وظايف اداره طرح‌هاي عمراني
شرح وظايف اداره كل آموزشي
شرح وظايف اداره كل امور مالي
شرح وظايف اداره كل امور واحدها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز
شرح وظايف اداره كل توسعه فناوري اطلاعات
شرح وظايف اداره كل حوزه رياست
شرح وظايف اداره كل راهبري فرهنگي
شرح وظايف اداره كل راهبري پژوهش و فناوري
شرح وظايف اداره كل روابط عمومي
شرح وظايف اداره كل فني و طرح‌هاي عمراني
شرح وظايف اداره كل منابع انساني و امور اداري
شرح وظايف اداره كل نظارت و گسترش مراكز آموزشي
شرح وظايف اداره مديريت ارتباطات مخاطبين
شرح وظايف اداره مديريت منابع انساني
شرح وظايف اداره مدیریت امور اداری
شرح وظايف اداره مراسم و تشريفات
شرح وظايف اداره مستندسازي و انتشار يافته‌هاي پژوهشي
شرح وظايف اداره نظارت و ارزيابي
شرح وظايف اداره نظارت و بازرسي‌هاي فني
شرح وظايف اداره نظارت و گسترش مراكز آموزش‌هاي عالي
شرح وظايف اداره نظارت و گسترش مراكز آموزش‌هاي علمي - كاربردي
شرح وظايف اداره نظارت و گسترش مراكز آموزش‌هاي كوتاه‌مدت
شرح وظايف اداره همكاري‌ها و مشاركت‌هاي فرهنگي
شرح وظايف اداره پشتيباني خدمات پژوهشي
شرح وظايف اداره پشتيباني نرم‌افزار و اطلاع‌رساني
شرح وظايف اداره پيگيري
شرح وظايف دبيرخانه هيات امنا، شوراها و مجامع
شرح وظايف دفتر امور حقوقي و قراردادها
شرح وظايف دفتر امور مجلس
شرح وظايف دفتر امور گروه‌هاي تخصصي
شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي و توسعه پژوهش و فناوري
شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي وتوسعه آموزش
شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي وتوسعه فرهنگي
شرح وظايف دفتر بودجه، تشكيلات و روشها
شرح وظايف دفتر رئيس جهاددانشگاهي
شرح وظايف دفتر فناوري
شرح وظايف دفتر مطالعات فرهنگي
شرح وظايف دفتر معاونت آموزشي
شرح وظايف دفتر معاونت فرهنگي
شرح وظايف دفتر معاونت هماهنگی و امور مجلس
شرح وظايف دفتر معاونت پشتيباني و مدیریت منابع
شرح وظايف دفتر معاونت پژوهش و فناوري
شرح وظايف دفتر نيازسنجي و پروژه‌يابي آموزشي
شرح وظايف دفتر نيازسنجي و پروژه‌يابي پژوهشي و فناوري
شرح وظايف دفتر هماهنگي طرح‌هاي ويژه/ ملي
شرح وظايف دفتر همكاري هاي علمي و ارتباطات بين الملل
شرح وظايف معاونت آموزشي
شرح وظايف معاونت فرهنگي
شرح وظايف معاونت هماهنگي و امور مجلس
شرح وظايف معاونت پشتيباني و مديريت منابع
شرح وظايف معاونت پژوهش و فنآوري
شرح وظايف گروه آمار و اطلاعات (فرهنگي)
شرح وظايف گروه آمار و اطلاعات (پژوهشي)
شرح وظايف گروه آمار، اطلاعات و مستندسازي
شرح وظايف گروه ارزيابي و نظارت عاليه امور شبكه جهاد
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي آموزشي
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي راهبردي (آموزشي)
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي راهبردي (فرهنگي)
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي و بودجه
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي و سياستگذاري امور شبكه جهاد
شرح وظايف گروه برنامه‌ريزي پژوهش و فناوري
شرح وظايف گروه توسعه و تجاري‌سازي فناوري
شرح وظايف گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات
شرح وظايف گروه مديريت ارتباطات آموزشي
شرح وظايف گروه مديريت ارتباطات پژوهشي و فناوري
شرح وظايف گروه مديريت قراردادهاي آموزشي
شرح وظايف گروه مديريت قراردادهاي پژوهشي
شرح وظايف گروه مديريت منابع اطلاعات
شرح وظايف گروه مديريت پروژه‌هاي خاص/ ويژه پژوهش و فناوري
شرح وظايف گروه مطالعات راهبردي
شرح وظايف گروه مطالعات رويدادهاي فرهنگي
شرح وظايف گروه مطالعات نيازسنجي و پروژه‌يابي
شرح وظايف گروه مهندسي روش
شرح وظايف گروه نظارت و ارزيابي (فرهنگي)
شرح وظايف گروه نظارت و ارزيابي (پژوهشي)
شرح وظايف گروه نيازسنجي و بررسي طرح‌هاي فرهنگي
شرح وظايف گروه نيازسنجي و پروژه‌يابي آموزشي
چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز14
دیروز1111
هفتگی2226
ماهیانه20701
کل855589
Joomla visitor tracking and live stats