ورود به سایت

نمودار سازماني دفترمركزي جهاد دانشگاهي

 

نمودار سازماني معاونت پشتيباني و مديريت منابع

 

نمودار سازماني معاونت آموزشي

 

نمودار سازماني معاونت پژوهش و فنآوري

 

نمودار سازماني معاونت فرهنگي

 

نمودار سازماني معاونت هماهنگي و امور مجلس

 .................................................................................................................................

پست‌ها و مشاغل سازمانی دفترمركزي 

1- حوزه رياست :

 

(10001) رئيس جهاد دانشگاهي

(10002) مشاور رئیس

(10003) مشاور رئیس

(10004) مشاور رئیس

(10005) مشاور رئیس

(10006) دبير هيات امناء

 

1-0-1- دبيرخانه هيات امنا، شوراها و مجامع

(10101) مدیر دبیرخانه هیات امناء، شوراها و مجامع

(10102) کارشناس پیگیری

(10103) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-0-2- دبيرخانه هيات اجرايي جذب

(10201)  رئيس اداره دبيرخانه هيات اجرايي جذب (02/09/1394)

(10202)  كارشناس بررسي توانايي علمي (02/09/1394)

(10203)  كارشناس بررسي صلاحيت عمومي (02/09/1394)

(10204) متصدي امور دفتري و تايپ (02/09/1394)

 

1-1- اداره کل حوزه رياست

(11001) مدیر کل حوزه ریاست

(11003) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-1-1- دفتر رئيس

(11101) مدیر دفتر رئيس

(11102) متصدی امور دفتری و تایپ

(11103) نامه رسان

 

1-1-2- اداره بازرسی

(11201) مدیر اداره بازرسی

(11202) بازرس

(11203) حسابرس

 

1-1-3- اداره پيگيري

(11301) مدير اداره پيگيري

(11302) كارشناس پيگيري

(11303) كارشناس پيگيري

(11304) كارشناس مسئول پيگيري امور ايثارگران

 

1-2- اداره کل روابط عمومی

(12001) مدیر کل روابط عمومی

(12002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-2-1- اداره تبلیغات و انتشارات

(12101) مدیر اداره تبلیغات و انتشارات

(12102) کارشناس امور فرهنگي و تبليغات

(12103) کارشناس امور انتشارات

(12104) کارشناس طراحی و گرافیک

(12105) كارشناس سمعي و بصري

(12106)  متصدي امور اجرايي و هماهنگي

 

1-2-2- اداره ارتباطات رسانه اي

(12201) مدیر اداره ارتباطات رسانه اي

(12202) کارشناس ارتباطات رسانه‌

(12203) كمك كارشناس رسانه

 

1-2-3- اداره مديريت ارتباط مخاطبين

(12301) مدیر اداره ارتباط مخاطبين

(12302) کارشناس ارتباطات

(12303) كارشناس گردآوري و فرآوري اطلاعات

(12304) کمک کارشناس ارتباطات

 

1-3- دفتر همكاري هاي علمي و ارتباطات بين الملل

(13001) مدیر کل دفتر همكاري هاي علمي و ارتباطات بين الملل

(13002) متصدي امور دفتري و تايپ

(13003) کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و ارتباطات بین الملل

(13004) كارشناس امور بين الملل

(13005) كارشناس مسئول همكاري هاي بين الملل

(13006) كارشناس همكاري هاي بين الملل

(13007) مترجم

 

1-4- اداره كل حراست

(14001) مدیر کل دفتر حراست

(14002) مسئول دفتر

(14003) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگي واحدهاي تابعه

(14004) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگي واحدهاي تابعه

(14005) متصدی امور دفتري

 

1-4-1- معاونت حفاظت پرسنلي

(14100) معاون حفاظت پرسنلي

(14101) كارشناس بايگاني حفاظت پرسنلي

(14102) كاردان بايگاني حفاظت پرسنلي

(14103) متصدي امور دفتري

 

1-4-1-1- اداره تعيين صلاحيت

(14111) مدير اداره تعيين صلاحيت

(14112) كارشناس تعيين صلاحيت

(14113) كارشناس تعيين صلاحيت

 

1-4-1-2- اداره جمع‌آوري، بررسي و اطلاع‌رساني

(14121) مدير اداره جمع‌آوري، بررسي و اطلاع‌رساني

(14122) كارشناس اداره جمع‌آوري، بررسي و اطلاع‌رساني

(14123) كارشناس اداره جمع‌آوري، بررسي و اطلاع‌رساني

 

1-4-2- معاونت حفاظت اسناد و فنآوري اطلاعات

(14200) معاون حفاظت اسناد و فنآوري اطلاعات

 

1-4-2-1- اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندي شده

(14210) مدير اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندي شده

(14211) كارشناس طرحهاي حفاظت اسناد

(14212) كارشناس دبيرخانه محرمانه دستگاه

(14213) متصدي دبيرخانه محرمانه دستگاه

(14214) كارشناس صدور كارت

 

1-4-2-2- اداره حفاظت فنآوري اطلاعات

(14220) مدير اداره حفاظت و فنآوري اطلاعات

(14221) كارشناس حفاظت شبكه‌ها و تجهيزات رايانه‌اي

(14222) كارشناس اتوماسيون حراست

 

1-4-3- معاونت حفاظت فيزيكي

(14300) معاون حفاظت فيزيكي

 

1-4-3-1- اداره طرحهاي حفاظت فيزيكي

(14310) مدير اداره طرحهاي حفاظت فيزيكي

(14311) كارشناس طرحهاي حفاظت فيزيكي

(14312) كارشناس مسئول حفاظت فني و الكترونيك

(14313) كارشناس حفاظت فني و الكترونيك

(14314) كارشناس پدافند غيرعامل

(14315) سرپرست اطلاعات و نگهباني

(14316) متصدی اطلاعات و نگهبانی

(14317) نگهبان

(14318) نگهبان

(14319) نگهبان

(14320) نگهبان

(14321) نگهبان

(14322) نگهبان

(14323) نگهبان

(14324) نگهبان

(14325) نگهبان

(14326) نگهبان

(14327) نگهبان

(14328) نگهبان

  

2- معاونت پژوهش و فناوری :

 

(20001) معاون پژوهش و فناوری

 

دفتر معاونت

(20101) مسئول دفتر

(20102) متصدي امور دفتري

(20103)  کارشناس امور پژوهشی

(20104)  کارشناس امور پژوهشی (کمیته اخلاق)

 

 دفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20201)  مدیردفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20202)  کارشناس هماهنگی پروژه های خاص

 

اداره كل راهبري پژوهش و فناوري

(21001) مدیر کل راهبري پژوهش و فناوري

(21002) متصدی امور دفتری

 

اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21101) مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21102) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21103) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21104) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

 

 اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21201) مدیر اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21202) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21203) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21204) كمك کارشناس خدمات پژوهشی

 

اداره آمار، اطلاعات و مستند سازی

(21301) مدیر اداره آمار، اطلاعات و مستندسازی

(21302) کارشناس آمار و اطلاعات

(21303) کارشناس آمار و اطلاعات

(21304) کارشناس اسناد و مدارک علمی

(21305) کارشناس مستند سازی و تدوین گزارش ها

(21306) کارشناس مستند سازي و تدوين گزارش ها

(21307) كمك كارشناس آرشیو اسناد

 

دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22002) متصدی امور دفتری

 

گروه مطالعات نيازسنجي و پروژه يابي

(22101) مدیر گروه مطالعات نيازسنجي و پروژه يابي

(22102) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(22103) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(22104) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

 

گروه پیگیری طرحها

(22201) مدیر گروه پیگیری طرحها

(22202) کارشناس پیگیری طرحها

(22203) کارشناس پیگیری طرحها

(22204) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(22301) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(22302) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(23101) مدیر گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(23102) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(23103) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(23104) کارشناس پیگیری طرحها

(23105) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(23201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(23202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(23203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(24101) مدیر گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(24102) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(24103) کارشناس پیگیری طرحها

(24104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(24201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(24202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(24203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25001) مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(25101) مدیر گروه  پروژه يابي و پیگیری طرحها

(25102) کارشناس پروژه يابي پژوهشی

(25103) کارشناس پیگیری طرحها

(25104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(25201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(25202) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

3- معاونت آموزشی  :

 

(30001) معاون آموزشی 

 

3-0-1- دفتر معاونت

(30111) مسئول دفتر

(30112) متصدی امور دفتری و تايپ

 

3-1- اداره كل نظارت و گسترش مراكز آموزشي

(31001) مدیر کل نظارت و گسترش مراكز آموزشي

(31002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

3-1-1- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي عالي

(31101) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي عالي

(31102) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزش عالي

(31103) كارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزش عالي

(31104) کارشناس امور آموزشي

(31105) کارشناس امور آموزشي

 

3-1-2- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي كوتاه مدت

(31201) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي كوتاه مدت

(31202) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزشي

(31203) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزشي

(31204) کارشناس امور آموزشي

(31205) كارشناس امور آموزشي

 

3-1-3- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي علمي- كاربردي

(31301) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش هاي علمي- كاربردي

(31302) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزشي

 (31303) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراكز آموزشي

(31304) کارشناس امور آموزشي

(31305) كارشناس امور آموزشي

 

3-2- اداره كل امور آموزشي

(32001) مدیر کل امور آموزشي

(32002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-2-1- اداره امور اعضاي هيات علمي

(32101) مدیر اداره امور اعضاي هيات علمي

(32102) کارشناس امور اعضاي هيات علمي

(32103) كارشناس امور اعضاي هيات علمي

(32104) حذف (14/12/1396) (عنوان قبلی: كارشناس امور اعضاي هيات علمي)

(33302)  كارشناس آمار و اطلاعات (انتقال ازگروه آمار، اطلاعات و مستندسازی - 14/12/1396)

 

3-2-2- اداره امور اجرايي و پشتيباني خدمات آموزشی

(32201) مدیر اداره امور اجرايي و پشتيباني خدمات آموزشی

(32202) کارشناس امور آموزشی

(32203) كارشناس امور آموزشی

(32204) کمک کارشناس امور آموزشی

 

3-2-3- اداره نظارت و ارزيابي

(32301) مدیر اداره نظارت و ارزيابي

(32302) کارشناس نظارت و ارزيابي آموزشي

(32303) كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشي

 

3-3- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

(33001) مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

(33002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

3-3-1- گروه برنامه‌ریزی راهبردي

(33101) مدیر گروه برنامه‌ریزی راهبردي

(33102) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشي

(33103) كارشناس برنامه‌ریزی آموزشي

 

3-3-2- گروه برنامه‌ریزی آموزشي

(33201) مدیر گروه برنامه‌ریزی آموزشي

(33202) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشي

(33203) كارشناس برنامه‌ریزی آموزشي

(33204) كارشناس امورآموزشی

 

3-3-3- گروه آمار، اطلاعات و مستند سازی

(33301) مدیر گروه آمار، اطلاعات و مستند سازی

(33302) حذف (انتقال به اداره امور آموزشی-14/12/1396)

(33303) كارشناس آمار و اطلاعات

(33304) کمک کارشناس آمار و اطلاعات

 

3-4- دفتر نياز سنجي و پروژه يابي آموزشي

(34001) مدیر كل دفتر نياز سنجي و پروژه يابي آموزشي

(34002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

3-4-1- گروه نيازسنجي و پروژه يابي آموزشي

(34101) مدیر گروه نيازسنجي و پروژه يابي آموزشی

(34102) کارشناس نیاز سنجی آموزشي

(34103) كارشناس نیاز سنجی آموزشي

(34104) کمک کارشناس امور آموزشی

 

3-4-2- گروه مديريت قراردادهای آموزشي

(34201) مدیر گروه قراردادهای آموزشي

(34202) کارشناس نظارت و پيگيري قراردادها

(34203) کارشناس نظارت و پيگيري قراردادها

 

3-4-3- گروه مديريت ارتباطات آموزشي

(34301) مدیر گروه ارتباطات آموزشي

(34302) کارشناس ارتباطات و همکاری های آموزشي

(34303) کارشناس ارتباطات و همکاری های آموزشي

 

4- معاونت فرهنگي :

 

(40001) معاون فرهنگي

 

4-0-1- دفتر معاونت

(40111) مسئول دفتر

(40112) متصدی امور دفتری و تايپ

 

4-1- دفتر مطالعات فرهنگي

(41001) مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگي

(41002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-1-1- گروه مطالعات راهبردي

(41101) مدير گروه مطالعات راهبردي

(41102) کارشناس مطالعات فرهنگي

(41103) كارشناس مطالعات فرهنگي

(41104) کارشناس مطالعات فرهنگي

 

4-1-2- گروه آمار و اطلاعات

(41201) مدير گروه آمار و اطلاعات

(41202) کارشناس آمار و اطلاعات

(41203) کارشناس آمار و اطلاعات

(41204) كمك كارشناس آمار و اطلاعات

 

4-1-3- گروه مطالعات رويدادهاي فرهنگي

(41301) مدير گروه مطالعات رويداد هاي فرهنگي

(41302) کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی

(41303) كارشناس امور فرهنگي

  

4-2- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگي

(42001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگي

(42002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-2-1- گروه نياز سنجي و بررسي طرح هاي فرهنگي

(42101) مدير گروه نياز سنجي و بررسي طرح هاي فرهنگي

(42102) کارشناس نياز سنجي فرهنگي

(42103) كارشناس نياز سنجي فرهنگي

(42104) كارشناس بررسي طرح‌ها

 

4-2-2- گروه برنامه‌ریزی راهبردي

(42201) مدير گروه برنامه‌ریزی راهبردي

(42202) کارشناس برنامه‌ریزی راهبردي

(42203) كارشناس برنامه ریزی راهبردي

 

4-2-3- گروه نظارت و ارزيابي

(42301) مدير گروه نظارت و ارزيابي

(42302) کارشناس نظارت و ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي

(42303) كارشناس نظارت و ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي

 

4-3- اداره كل راهبري امور فرهنگي

(43001) مدیر کل راهبري امور فرهنگي

(43002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-3-1- اداره اجرايي فرهنگي

(43101) مدير اداره اجرايي فرهنگي

(43102) کارشناس امور فرهنگي

(43103) کارشناس امور فرهنگي

 

4-3-2- اداره اطلاع رساني و مستندسازی فرهنگی

(43201) مدير اداره اطلاع رساني و مستندسازی فرهنگی

(43202) کارشناس اطلاع رساني فرهنگي

(43203) كارشناس اسناد و مدارك و مستند سازي فرهنگی

(43204) کارشناس پیگیری و هماهنگی

(43205) متصدی امور کتابخانه و آرشیو

(43206) متصدي امور دفتري و تايپ

 

4-3-3- اداره همكاري ها و مشارکت های فرهنگي

(43301) مدير اداره همكاري ها و مشارکت های فرهنگي

(43302) كارشناس همكاري هاي فرهنگي

(43303) كمك كارشناس امور فرهنگي

  

5- معاونت هماهنگي و امور مجلس:

 

(50001) معاون هماهنگي و امور مجلس 

 

5-0-1- دفتر معاونت

(50111) مسئول دفتر

(50112) متصدی امور دفتری و تايپ 

 

5-0-2- دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ ملي

(50221) مدیر دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ملی

(50222) کارشناس هماهنگی طرح های ویژه/ملی

 

5-1- دفتر امور مجلس

(51001) مدیر كل دفتر امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتيباني)

(51002) كارشناس امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتيباني)

(51101) متصدی امور دفتری و تايپ (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتيباني)

 

(51102) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور اقتصادی)

(51103) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور اقتصادی)

 

(51201) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي:مدیر اداره تعاملات تجاري و توسعه صادرات)

(51202) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور بازرگاني)

(51203) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور بازرگاني)

 

(51301) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: مدیر اداره امور شركتها و موسسات)

(51302) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور شركتها و موسسات)

(51303) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور شركتها و موسسات)

(51304) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلي: کارشناس امور شركتها و موسسات)

 

5-2- اداره كل امور واحدها، پژوهشكده ها، سازمانها و مراكز

(52001) مدیر کل امور واحدها، پژوهشكده ها، سازمانها و مراكز

(52002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-2-1- اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52101) مدیر اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52102) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

(52103) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

 

5-2-2- اداره امور هماهنگي و توسعه ارتباطات

(52201) مدیر اداره امور هماهنگي و توسعه ارتباطات

(52202) کارشناس هماهنگی و توسعه

 

5-2-3- اداره خدمات پشتيباني مديران

(52301) مدیر اداره خدمات پشتيباني مديران

(52302) کارشناس امور مديران

(52303) کارشناس امور مديران

 

5-3- دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي

(53001) مدیر کل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي

(53002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-3-1- گروه برنامه‌ریزی و سياستگذاري امور شبكه جهاد

(53101) مدیر گروه برنامه‌ريزي و سياستگذاري امور شبكه جهاد

(53102) کارشناس برنامه‌ریزی

(53103) کارشناس برنامه‌ریزی

 

5-3-2- گروه ارزيابي و نظارت عاليه امور شبكه جهاد

(53201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی عاليه امور شبكه جهاد

(53202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(53203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

5-3-3- گروه مديريت منابع اطلاعات

(53301) مدیر گروه منابع اطلاعات

(53302) کارشناس آمار و اطلاعات

(53303) کارشناس آمار و اطلاعات

  

6- معاونت پشتيبانی و مديريت منابع :

 

(60001) معاون پشتیبانی و مديريت منابع

 

6-0-1- دفتر معاونت

(60111) مسئول دفتر

(60112) متصدی امور دفتری و تايپ

(60113) عضو هيات علمي 

(60114) عضو هيات علمي 

(60115) عضو هيات علمي 

(60116) عضو هيات علمي 

(60117) عضو هيات علمي 

(60118) عضو هيات علمي 

(60119) عضو هيات علمي 

(60120) عضو هيات علمي 

(60121) عضو هيات علمي 

(60122) عضو هيات علمي 

(60123) عضو

(60124) عضو

(60125) عضو

(60126) عضو

(60127) عضو

 

6-1-اداره كل منابع انساني و امور اداري

(61001) مدیر کل منابع انساني و امور اداري

(61002) مسئول دفتر (تغيير عنوان از متصدي امور دفتر و تايپ - 27/10/1393)

 

6-1-1- اداره مديريت منابع انساني

(61101) مدیر اداره مديريت منابع انساني

(61102) کارشناس برنامه‌ریزی و ارزشيابي منابع انساني

(61103) كارشناس برنامه‌ریزی و ارزشيابي منابع انساني

(61104) كارشناس برنامه‌ریزی آموزشي پرسنل

(61105) كارشناس امور استخدامي

(61106) كارشناس آمار و اطلاعات

 

6-1-2- اداره مدیریت امور اداری

(61201) مدیر اداره مدیریت امور اداری (تغییر عنوان از: مدیر امور اداری و خدمات رفاهي- 25/03/1395)

(61202) کارشناس مسئول صدور احكام اعضاي غیر هيات علمي

(61203) كارشناس صدور احكام اعضای غير هيات علمي

(61204) کارشناس مسئول صدور احكام اعضاي هيات علمي

(61205) كارشناس صدور احكام اعضای هيات علمي

(61206) كارشناس امور ماموران وظيفه

(61207) كارشناس امور اداري و استخدامي

(61208) کارگزین

(61209) متصدي امور دفتري، بايگاني و تايپ

( 61210) كارشناس امور كاربري نرم افزار (11/09/1391)

 

6-1-3- اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

(61301) مدیر اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

(61302)حذف

(61303)حذف

(61304)حذف

(61305)حذف

(61306)حذف

(61307)حذف

(61308)حذف

(61309)حذف

(61310)حذف

(61311)حذف

(61312)حذف

(61313)حذف

(61314) حذف

(61315)حذف

(61316) سرپرست خدمات

(61317) خدمتگزار(برونسپاري)

(61318) خدمتگزار(برونسپاري)

(61319) خدمتگزار(برونسپاري)

(61320) خدمتگزار(برونسپاري)

(61321) خدمتگزار(برونسپاري)

(61322) خدمتگزار(برونسپاري)

(61323) خدمتگزار(برونسپاري)

(61324) خدمتگزار(برونسپاري)

(61325) خدمتگزار(برونسپاري)

(61326) خدمتگزار(برونسپاري)

(61327) خدمتگزار (برون‌سپاري)

(61328) خدمتگزار (برون‌سپاري)

(61329) نظافت‌چي (برونسپاري)

(61330) نظافت‌چي (برونسپاري)

(61331) نظافت‌چي (برونسپاري)

(61332) نظافت‌چي (برونسپاري)

(61333) نظافت‌چي (برونسپاري)

(61334) سرپرست نقليه

(61335) راننده(برونسپاري)

(61336) راننده(برونسپاري)

(61337) راننده(برونسپاري)

(61338) راننده(برونسپاري)

(61339) راننده(برونسپاري)

(61340) راننده(برونسپاري)

(61341) راننده (برونسپاري)

(61342) سرویس کار وسائل نقلیه(برونسپاري)

(61343) سرپرست غذاخوري

(61344) آشپز(برونسپاري)

(61345) آشپز (برونسپاري)

(61346) كمك آشپز(برونسپاري)

(61347) كمك آشپز(برونسپاري)

(61348) متصدي پذيرايي(برونسپاري)

(61349) متصدي پذيرايي(برونسپاري)

(61350) سرپرست تاسيسات

(61351) متصدي مخابرات

(61352) كاردان فني

(61353) كاردان فني

(61354) كارشناس تداركات (11/06/1393)

(61355) كارپرداز (11/06/1393)

 

6-1-4- اداره دبيرخانه و بايگاني

(61401) مدیر اداره دبيرخانه و بايگاني

(61402) كارشناس دبيرخانه و بايگاني

(61403) کارشناس اتوماسیون اداری

(61404) کمک کارشناس دبيرخانه و بايگاني

(61405) كمك كارشناس دبيرخانه و بايگاني

(61406) كمك كارشناس دبيرخانه و بايگاني

(61407) متصدي امور دفتري

(61408) متصدي تكثير

(61409) نامه رسان

(61410) نامه رسان

(61411) نامه‌رسان

 

6-1-5- اداره خدمات رفاهی و اجتماعی

(61501) مدیر اداره خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61502) کارشناس امور بیمه و درمان (25/03/1395)

(61503) کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61504) کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61505) كمك كارشناس امور بيمه

(61506) کمک کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

 

6-2- اداره كل امور مالي

(62001) مدیر کل امور مالي و ناظر مالی (ذيحساب)

(62002) معاون ناظر مالی (معاون ذيحساب)

(62003) مسئول دفتر

(62004) متصدی امور دفتری و تايپ

 

6-2-1- اداره حسابداري

(62101) مدیر اداره حسابداري

(62102) حذف (11/06/1393) (عنوان قبلي:کارشناس مسئول رسيدگي)

(62103) متصدي دريافت و پرداخت

(62104)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلي:کارشناس رسيدگي و تطبيق اسناد)

(62105)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلي:كمك كارشناس رسيدگي و تطبيق اسناد)

(62106) کارشناس امور اعتبارات

(62107) کارشناس مسئول حسابهاي اختصاصي

(62108) حسابدار تنظيم حسابها

(62109) حسابدار تنظيم حسابها

(62110) کارشناس مسئول حسابهاي بودجه عمومي

(62111) کارشناس تنظيم حسابهاي بودجه عمومي

(62112) کارشناس تنظيم حسابهاي بودجه عمومي

(62113) حسابدار حقوق و دستمزد

(62114) حسابدار انبار و متصدي بايگاني اسناد

 

6-2-2- اداره حسابرسي

(62201) مدیر اداره حسابرسي

(62202) كارشناس مسئول حسابرسي واحد هاي استان تهران

(62203) كارشناس مسئول حسابرسي واحد هاي ساير استانها

(62204) حسابرس

(62205) حسابرس

(62206) حسابرس

(62207) حسابرس

 

6-2-3- اداره تلفيق حسابها

(62301) مدير اداره تلفيق حسابها

(62302) كارشناس مسئول تلفيق

(62303) كارشنا س تلفیق حسابها

(62304) كارشنا س تلفیق حسابها

(62305) كارشناس ثبت دفاتر قانونی

 

6-2-4- اداره اموال

(62401) مدیر اداره اموال (تغيير عنوان از مدير اداره تداركات و انبار -11/06/1393)

(62402)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلي:كارشناس تداركات)

(62403) انباردار

(62404)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلي:كارپرداز)

(62405) جمعدار اموال (کارشناس)

(62406) كمك كارشناس جمعدار اموال

 

6-2-5- اداره رسيدگي به اسناد

(62501) مدير اداره رسيدگي به اسناد (11/06/1393)

(62502) كارشناس مسئول رسيدگي(11/06/1393)

(62503) كارشناس رسيدگي و تطبيق اسناد (11/06/1393)

(62504) كمك كارشناس رسيدگي و تطبيق اسناد (11/06/1393)

 

6-3- اداره كل فني و طرح هاي عمراني

(63001) مدیر کل فني و طرح هاي عمراني

(63002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

6-3-1- اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63101) مدیر اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63102) كارشناس تاسيسات

(63103) كارشناس تاسيسات

 

6-3-2- اداره طرح هاي عمراني

(63201) مدیر اداره طرح هاي عمراني

(63202) كارشناس ساختمان و تاسيسات

(63203) كارشناس ساختمان و تاسيسات

(63204) كارشناس ساختمان و تاسيسات

(63205) كارشناس ساختمان و تاسيسات

 

6-4- دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64001) مدیر کل دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

6-4-1- گروه مهندسي روش

(64101) مدیر گروه مهندسي روش

(64102) كارشناس سيستم ها و روش ها (تغيير عنوان از: كارشناس بهره وري- 03/12/1394)

(64103) كارشناس سيستم ها و روش ها (تغيير عنوان از: كارشناس بهره وري- 03/12/1394)

(64104) کارشناس تدوین مقررات و استانداردها

 

6-4-2- گروه برنامه‌ریزی و بودجه

(64201) مدیر گروه برنامه‌ريزي و بودجه

(64202) كارشناس برنامه و بودجه

(64203) كارشناس برنامه و بودجه

(64204) كارشناس برنامه و بودجه

 

6-4-3- گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات

(64301) مدیر گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات

(64302) كارشناس ساختار و تشكيلات

(64303) کارشناس طبقه بندی مشاغل

 

6-5- اداره كل توسعه فناوري اطلاعات

(65001) مدیر کل توسعه فناوري اطلاعات

(65002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

6-5-1- اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65101) مدیر اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65102) كارشناس توسعه شبکه و ارتباطات

(65103) كارشناس راهبري شبکه و ارتباطات

(65104) كارشناس امنيت نرم افزار

(65105) کارشناس امنیت شبکه

 

6-5-2- اداره پشتيباني نرم افزار و اطلاع رسانی

(65201)  مدیر اداره پشتيباني نرم افزار و اطلاع رسانی

(65202) كارشناس نرم افزار

(65203) كمك كارشناس نرم افزار

(65204) کارشناس طراحی و پشتیبانی وب سایت و پورتال

 

6-5-3- اداره تامین و پشتيباني سخت افزار

(65301) مدیر اداره تامین و پشتيباني سخت افزار

(65302) كارشناس سخت افزار

(65303) كارشناس سخت افزار

(65304) كارشناس سخت افزار

 

6-6- دفتر امور حقوقي و قراردادها

(66001) مدیر كل دفتر امور حقوقي و قراردادها

(66002) متصدی امور دفتری و تايپ

 

6-6-1- گروه امور قراردادها و دعاوی

(66101) مدیر امور قراردادها و دعاوی

(66102) كارشناس مسئول امور قراردادها

(66103) كارشناس امور حقوقي

(66104) كارشناس مسئول دعاوی حقوقي، کیفری و ثبتی

(66105) كارشناس امور حقوقي

(66106) كارشناس مسئول دعاوی استخدامی، کار و تأمین اجتماعی

 

6-7-  دفتر امور مجلس (انتقال به معاونت هماهنگي)

(67001) حذف (14/04/1394) (عنوان قبلي: مديركل امور مجلس) (انتقال به معاونت هماهنگي)

(67002) حذف (14/04/1394)(عنوان قبلي: كارشناس امور مجلس) (انتقال به معاونت هماهنگي) 

(67003) حذف (14/04/1394)(عنوان قبلي: متصدي امور دفتري و تايپ) (انتقال به معاونت هماهنگي) 

 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز10
دیروز1111
هفتگی2222
ماهیانه20697
کل855585
Joomla visitor tracking and live stats