ورود به سایت

نمودار جهاد دانشگاهي واحد استان البرز

..................................................................................................................................

پست های مصوب جهاد دانشگاهي واحد استان البرز

1 ـ‌ حوزه رياست :

 

        (1)            1 -‌ رئيس جهاد دانشگاهي واحد

        (2)            2 - مدير دفتر رئيس (كارشناس)

        (3)            3 - متصدي امور دفتري

     (198)           19- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (14/04/1394)

 

        (4)            4- مدير اداره حراست

        (5)            5- كارشناس حراست

 

        (6)            6- مدير اداره روابط عمومي (كارشناس)

        (7)            7- مسئول قسمت ارتباطات و اطلاع رساني (كارشناس) (1/5/1392)

        (8)            8- كمك كارشناس ارتباطات و اطلاع رساني  (1/5/1392)

        (9)            9- مسئول قسمت مراسم و تبليغات (كارشناس) (1/5/1392)

      (10)            10- متصدي برگزاري مراسم (1/5/1392)

      (11)            11- متصدي امور تبليغات(1/5/1392)

      (12)            12- خطاط (1/5/1392)

 

      (13)            13- مدير دفتر اشتغال دانش آموختگان (كارشناس) (1/5/1392)

      (14)            14- كارشناس آموزش هاس اشتغال و كارآفريني (1/5/1392)

      (15)            15- كارشناس اطلاع رساني شغل (1/5/1392)

      (16)            16- كارشناس پژوهشي اشتغال (1/5/1392)

      (17)            17- كارشناس هدايت و مشاوره شغلي (1/5/1392)

 

جهاددانشگاهي شعبه خوارزمي

      (18)            18- مدير جهاددانشگاهي شعبه خوارزمي (كارشناس) (1/5/1392)

      (19)            19- كارشناس اجرايي (1/5/1392)

 

     2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

      (20)            1ـ  معاون پژوهشي (عضو هيأت علمي/كارشناس)

      (21)            2 ‌ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (22)            3ـ‌ مدير اداره برنامه ‏ريزي و توسعه (كارشناس)

      (23)            4ـ كارشناس برنامه‏ ريزي و توسعه پژوهشي

      (24)            5‌ـ كمك كارشناس برنامه‏ ريزي و توسعه پژوهشي

 

      (25)            6-‌ مدير اداره اجرايي (كارشناس)

      (26)            7- كارشناس اجرايي پژوهشي

      (27)            8ـ كمك كارشناس اجرايي پژوهشي

 

گروه پژوهشي علوم شناختي

        (28)            9- مدير گروه پژوهشي علوم شناختي (عضو هيأت علمي)( 1/5/1392)

        (29)            10- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (30)            11- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (31)            12- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (32)            13- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (33)            14- كارشناس روانشناسي (1/5/1392)

        (34)            15- متصدي امور دفتري(1/5/1392)

 

گروه پژوهشي آسيب شناسي اجتماعي

        (35)            16- مدير گروه پژوهشي آسيب شناسي اجتماعي (عضو هيأت علمي)( 1/5/1392)

        (36)            17- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (37)            18- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (38)            19- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (39)            20- عضو هيأت علمي (1/5/1392)

        (40)            21- كارشناس علوم اجتماعي(1/5/1392)

 

گروه پژوهشي بيولوژي دريا

        (41)            22- حذف (5/12/13292) (عنوان قبلي:مدير گروه پژوهشي بيولوژي دريا (عضو هيات علمي))

        (42)            23- حذف (5/12/13292) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

        (43)            24- حذف (5/12/13292) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

        (44)            25- حذف (5/12/13292) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

        (45)            26- حذف (5/12/13292) (عنوان قبلي:كارشناس زيست شناسي)

 

گروه پژوهشي مطالعات محيط شهري

        (46)            27- حذف (16/08/1396) (عنوان قبلی: مدير گروه پژوهشي مطالعات محيط شهري(عضو هيأت علمي))

        (47)            28- حذف (16/08/1396) (عنوان قبلی:عضو هيأت علمي )

        (48)            29- حذف (16/08/1396) (عنوان قبلی:عضو هيأت علمي )

        (49)            30- حذف (16/08/1396) (عنوان قبلی:عضو هيأت علمي )

        (50)            31- حذف (16/08/1396) (عنوان قبلی:كارشناس شهرسازي )

 

مركز خدمات تخصصي سامانه هاي اطلاعات جغرافياييGIS

        (51)            32- مدير مركز خدمات تخصصي سامانه هاي اطلاعات جغرافياييGIS (كارشناس)(1/5/1392)

        (52)            33- كارشناس جغرافيا (1/5/1392)

        (53)            34- كارشناس GIS (1/5/1392)

 

مركز خدمات تخصصي روانشناسي و مشاوره

        (194)            1- مدير مركز خدمات تخصصي روانشناسي و مشاوره (10/09/1393)

        (195)            2- متصدي پذيرش (10/09/1393)

        (196)            3- كارشناس روانشناسي (10/09/1393)

        (197)            4- كارشناس روانشناسي (10/09/1393)

 

گروه پژوهشي برنامه ریزی و توسعه شهری

        (198)            1- مدير گروه پژوهشي برنامه ریزی و توسعه شهری (16/08/1396)

        (199)            2- عضو هيأت علمي (16/08/1396)

        (200)            3- عضو هيأت علمي (16/08/1396)

        (201)            4- عضو هيأت علمي (16/08/1396)

        (202)            5- کارشناس برنامه ریزی شهری (16/08/1396)

 

      3 ـ‌ معاونت فرهنگي :

 

     (54)            1 ‌ـ معاون فرهنگي (عضو هيأت علمي/كارشناس)

     (55)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

     (56)            3- مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي (كارشناس) (1/5/1392)

     (57)            4- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي (1/5/1392)

 

     (58)            5- مدير اداره فعاليتهاي ديني، هنري و ادبي (كارشناس)

     (59)            6- مسئول فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي (1/5/1392)

     (60)            7ـ كارشناس الهيات (1/5/1392)

     (61)            8- مسئول كانون فعاليتهاي هنري (1/5/1392)

     (62)            9- كارشناس امور هنري(1/5/1392)

     (63)            10- مسئول كانون فعاليتهاي ادبي و كتابخواني (1/5/1392)

     (64)            11- كارشناس ادبيات(1/5/1392)

     (65)            12- كارشناس ادبيات(1/5/1392)

 

     (66)            13- مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه (كارشناس) (1/5/1392)

     (67)            14ـ مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي (كارشناس)(1/5/1392)

     (68)            15- ـكارشناس تربيت بدني(1/5/1392)

     (69)            16ـ كارشناس گردشگري(1/5/1392)

     (70)            17ـ مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري (كارشناس)(1/5/1392)

     (71)            18ـ كارشناس سمعي و بصري(1/5/1392)

     (72)            19ـ مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي (كارشناس)(1/5/1392)

     (73)            20ـ كمك كارشناس برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي(1/5/1392)

 

سازمان انتشارات شعبه البرز

     (74)            21ـ مدير اجرايي شعبه (كارشناس)(1/5/1392)

     (75)            22ـ ماشين نويس(1/5/1392)

     (76)            23ـ كارشناس آماده سازي كتاب(1/5/1392)

     (77)            24ـ كارشناس توزيع و بازاريابي(1/5/1392)

     (78)            25ـ متصدي فروشگاه(1/5/1392)

     (79)            26ـ كمك كارشناس فروش(1/5/1392)

     (80)            27ـ كارشناس امور مالي(1/5/1392)

 

مركز افكارسنجي دانشجويان شعبه البرز

     (81)            28- مدير اجرايي شعبه (كارشناس)(1/5/1392)

     (82)            29-كارشناس پرسشگري و داده پردازي (1/5/1392)

 

  4 ـ‌ معاونت آموزشي :

  

    (83)            1- معاون آموزشي (عضو هيأت علمي/كارشناس)

    (84)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

    (85)            3- مدير اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت (كارشناس)

    (86)            4- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش (كارشناس)( 1/5/1392)

    (87)            5- كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

    (88)            6- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي( 1/5/1392)

    (89)            7- كارشناس نظارت و ارزيابي

 

    (90)            8- مدير اداره اجرايي و هماهنگي (كارشناس)

    (91)            9- مسئول قسمت خدمات آموزشي (كارشناس)( 1/5/1392)

    (92)            10- كارشناس خدمات آموزشي

    (93)            11- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز (كارشناس)( 1/5/1392)

    (94)            12- كارشناس اجرايي و پشتيباني مراكز

    (95)            13- متصدي خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت تهران

    (96)            14- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت تهران (كارشناس)( 1/5/1392)

    (97)            15- متصدي ثبت نام ( 1/5/1392)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1 كرج

    (98)            16- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1 كرج (كارشناس)( 1/5/1392)

    (99)            17- كمك كارشناس امور عمومي ( 1/5/1392)

    (100)          18- كمك كارشناس امور عمومي ( 1/5/1392)

    (101)          19- متصدي ثبت نام ( 1/5/1392)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2 كرج

    (102)            20- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2 كرج (كارشناس)( 1/5/1392)

    (103)            21- كمك كارشناس امور عمومي ( 1/5/1392)

    (104)            22- كمك كارشناس امور عمومي ( 1/5/1392)

    (105)            23- متصدي ثبت نام ( 1/5/1392)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 3 كرج

    (106)            24- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 3 كرج (كارشناس)( 1/5/1392)

    (107)            25- كمك كارشناس امور عمومي ( 1/5/1392)

    (108)            26- متصدي ثبت نام ( 1/5/1392)

    (109)            27- مسئول گروه آموزشي (كارشناس) ( 1/5/1392)

    (110)            28- كارشناس كارگاه يا آزمايشگاه ( 1/5/1392)

    (111)            29- كتابدار ( 1/5/1392)

    (112)            30- متصدي امور دفتري ( 1/5/1392)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 5

    (203)            1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 5 (31/02/1397)

    (204)            2- كمك كارشناس امور آموزشی (31/02/1397)

    (205)            3- كمك كارشناس امور اجرایی (31/02/1397)

 

   5 ـ معاونت پشتيباني :

 

    (113)            1 ـ معاون پشتيباني (عضو هيأت علمي/كارشناس)

    (114)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

    (115)            3- مدير اداره امور اداري و عمومي (كارشناس)

    (116)            4- مسئول قسمت دبيرخانه كارگزيني و رفاه (كارشناس) ( 1/5/1392)

    (117)            5- متصدي كارگزيني و رفاه ( 1/5/1392)

    (118)            6- متصدي دبيرخانه

    (119)            7- متصدي امور رفاهي ( 1/5/1392)

    (120)            8- نامه رسان ( 1/5/1392)

    (121)            9- مسئول قسمت نقليه، خدمات و تأسيسات ( 1/5/1392)

    (122)            10- راننده ( 1/5/1392)

    (123)            11- تلفنچي ( 1/5/1392)

    (124)            12- متصدي اطلاعات و نگهباني

    (125)            13- نگهبان ( 1/5/1392)

    (126)            14- نگهبان ( 1/5/1392)

    (127)            15- نگهبان ( 1/5/1392)

    (128)            16- نگهبان ( 1/5/1392)

    (129)            17- نگهبان ( 1/5/1392)

    (130)            18- سرايدار( 1/5/1392)

    (131)            19- خدمتگزار( 1/5/1392)

    (132)            20- متصدي امور تأسيسات( 1/5/1392)

 

    (133)            21- مدير اداره امور مالي (كارشناس)

    (134)            22- مسئول قسمت حسابداري(كارشناس)( 1/5/1392)

    (135)            23- حسابدار (متصدي دفتر دريافت و تنظيم حسابها) ( 1/5/1392)

    (136)            24- حسابدار (متصدي دريافت و پرداخت) ( 1/5/1392)

    (137)            25- حسابدار

    (138)            26- مسئول قسمت خدمات مالي (كارشناس) ( 1/5/1392)

    (139)            27- جمعدار اموال    

    (140)            28- انباردار

    (141)            29- كارپرداز

 

 مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه البرز: (ايجاد: 1/5/1392)

 

(142)                   1- رئيس شعبه (هيات علمي / كارشناس)

(143)                   2- معاون شعبه (هيات علمي / كارشناس)

(144)                   3- متصدي امور دفتري

(145)                   4- كارشناس نظارت و امور مدرسان

 

(146)                   5- مدير امور آموزشي و پژوهشي (كارشناس)

(147)                   6- متصدي امور دفتري

(148)                   7- كارشناس امور دانش آموختگان

(149)                   8- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين

(150)                   9- كارشناس آموزش

(151)                   10- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه

(152)                   11- كارشناس امور پژوهشي  اطلاع رساني و كتابخانه

(153)                   12- حسابدار

(154)                   13- حسابدار

(155)                   14- متصدي امور اداري و عمومي

 

(156)                   15- مدير امور دانشجويي و فرهنگي (كارشناس)

(157)                   16- كارشناس انجمن هاي علمي و طرحهاي اشتغالزا

(158)                   17- كارشناس امور دانشجويي، فرهنگي و مشاوره

 

(159)                   18- مدير گروه آموزشي كامپيوتر و فناوري (كارشناس)

(160)                   19- عضو هيات علمي

(161)                   20- كارشناس كارگاه و آزمايشگاه

 

(162)                   21- مدير گروه آموزشي امور مالي – اداري و بازرگاني (كارشناس)

(163)                   22- عضو هيات علمي

 

(164)                   23- مدير گروه آموزشي حقوق (كارشناس)

(165)                   24- عضو هيات علمي

 

(166)                   25- مدير گروه آموزشي زبان انگليسي (كارشناس)

 

(167)                   26- مدير گروه آموزشي خدمات فرهنگي (كارشناس)

 

 مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه صفادشت: 

 

(168)                   1- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي: رئيس شعبه (هيات علمي / كارشناس))

(169)                   2- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:معاون شعبه (هيات علمي / كارشناس))

(170)                   3- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:متصدي امور دفتري)

(171)                   4- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس نظارت و امور مدرسان)

 

(172)                   5- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير امور آموزشي و پژوهشي (كارشناس))

(173)                   6- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:متصدي امور دفتري)

(174)                   7- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس امور دانش آموختگان)

(175)                   8- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس امور ثبت نام و مشمولين)

(176)                   9- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس آموزش)

(177)                   10- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كمك كارشناس و متصدي امور رايانه)

(178)                   11- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس امور پژوهشي  اطلاع رساني و كتابخانه)

(179)                   12- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:حسابدار)

(180)                   13- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:حسابدار)

(181)                   14- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:متصدي امور اداري و عمومي)

 

(182)                   15- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير امور دانشجويي و فرهنگي)(كارشناس)

(183)                   16- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس انجمن هاي علمي و طرحهاي اشتغالزا)

(184)                   17- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس امور دانشجويي، فرهنگي و مشاوره)

 

(185)                   18- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير گروه آموزشي كامپيوتر و فناوري (كارشناس))

(186)                   19- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيات علمي)

(187)                   20- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس كارگاه و آزمايشگاه)

 

(188)                   21- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير گروه آموزشي امور مالي – اداري و بازرگاني (كارشناس))

(189)                   22- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيات علمي)

 

(190)                   23- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير گروه آموزشي حقوق (كارشناس)

(191)                   24- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيات علمي)

 

(192)                   25- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير گروه آموزشي زبان انگليسي )(كارشناس)

 

(193)                   26- حذف (17/12/1393) (عنوان قبلي:مدير گروه آموزشي خدمات فرهنگي (كارشناس)

 

توضيحات: حذف پستهاي 193-168 علمي كاربردي صفادشت جهت انتقال به واحد علامه طباطبايي. 

 

 

 

سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز941
دیروز1101
هفتگی2042
ماهیانه13307
کل772570
Joomla visitor tracking and live stats