ورود به سایت

نمودار جهاد دانشگاهي واحد استان همدان

..................................................................................................................................

سازمان جهاد دانشگاهي واحد استان همدان

 1 ـ‌ حوزه رياست :

 

        (1)              1-‌ رئيس جهاد دانشگاهي واحد

        (2)              2- مدير دفتر رئيس

        (3)              3- متصدي امور دفتري و تايپ

      (114)            4- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

        (4)              5- مدير اداره روابط عمومي

        (5)              6- كمك كارشناس

 

        (6)              7- مدير جهاددانشگاهي دانشكده علوم

        (7)              8- مدير جهاددانشگاهي دانشكده پزشكي

 

     (112)             9- مدير اداره حراست

     (113)             10- كارشناس حراست

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

        (8)            1- معاون پژوهشي

        (9)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (10)            3- مدير اداره برنامه‌ريزي و توسعه

      (11)            4- مسئول قسمت برنامه‌ريزي تحقيقات

      (12)            5- مسئول قسمت توسعه منابع

 

      (13)            6- مدير اداره اجرايي

      (14)            7ـ مسئول قسمت اسناد و مدارك علمي

      (15)            8- مسئول قسمت پيگيري‌ طرحها

 

مركز خدمات تخصصي تشخيص طبي

      (16)            9- مدير مركز خدمات تخصصي تشخيص طبي

      (17)            10 ـ‌ مسئول فني آزمايشگاه

      (18)            11- كارشناس آزمايشگاه

      (19)            12- كاردان آزمايشگاه

      (20)            13-  تكنسين آزمايشگاه

      (21)            14-  تكنسين آزمايشگاه (تغيير عنوان از كمك تكنسين آزمايشگاه - 30/06/1393)

      (22)            15 ـ تكنسين آزمايشگاه (تغيير عنوان از كمك تكنسين آزمايشگاه - 30/06/1393)

      (23)            16 ـ متصدي پذيرش

      (24)            17 ـ متصدي پذيرش

      (25)            18 ـ نمونه گير

      (26)            19 ـ نمونه گير

      (27)            20 ـ نمونه گير

 

مركز خدمات تخصصي طب كار

      (97)            21- مدير مركز خدمات تخصصي طب كار

      (98)            22- مسئول فني

      (99)            23- كارشناس شنوايي سنجي

    (100)            24- كارشناس بينايي سنجي

    (101)            25- كارشناس بهداشت حرفه‌اي

    (102)            26- بهيار

    (103)            27- نمونه گير

    (104)            28- متصدي امور دفتري و بايگاني

 

توضيحات: رده مسئول فني در مركزخدمات تخصصي طب كار در حد مسئول قسمت مي‌باشد.

 

3 ـ‌ معاونت فرهنگي :

 

      (28)            1- معاون فرهنگي

      (29)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (30)            3- مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

      (31)            4- مدير اداره فعاليتهاي ديني، هنري و ادبي

      (32)            5- مسئول كانون فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي

      (33)            6- مسئول كانون فعاليتهاي هنري

      (34)            7- كارشناس امورهنري

      (35)            8- مسئول كانون فعاليتهاي ادبي و كتابخواني

      (36)            9- كارشناس امور ادبي

 

      (37)            10- مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه

      (38)            11- مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي

      (39)            12- مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري

      (40)            13- مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي

      (41)            14- كارشناس برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي

 

    (105)            15- مدير اجرايي شعبه (سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان)

    (106)            16- كارشناس اطلاع رساني و ارتباطات

    (107)            17- كارشناس جشنواره‌ها و همايش‌ها

    (108)            18- كارشناس آموزشي و پژوهشي

 

    (109)            19- مدير اجرايي شعبه (مركز افكارسنجي دانشجويان)

    (110)           20- كارشناس پرسشگري و داده پردازي

    (111)           21- كارشناس پژوهش

 

4 ـ‌ معاونت آموزشي :

 

      (42)            1- معاون آموزشي

      (43)            2- متصدي امور دفتري

      (44)            3 ـ‌ ماشين نويس

 

      (45)            4- مدير اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت

      (46)            5- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

      (47)            6- كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

      (48)            7- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

      (49)            8- كارشناس نظارت و ارزيابي

 

      (50)            9- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

      (51)            10- مسئول قسمت خدمات آموزشي

      (52)            11- كارشناس خدمات آموزشي

      (53)            12- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

      (54)            13- كارشناس اجرايي آموزش

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

      (55)            1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

      (56)            2- متصدي ثبت‌نام

 

 مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2

     (117)            1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2 (17/04/1396)

     (118)            2- کمک کارشناس امور آموزشی (17/04/1396)

     (119)            3- کمک کارشناس امور اجرایی (17/04/1396)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت ملایر

    (120)            1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت ملایر (31/02/1397)

    (121)            2- كمك كارشناس امور آموزشی (31/02/1397)

    (122)            3- كمك كارشناس امور اجرایی (31/02/1397)

 

توضيحات: رده مسئول گروه آموزشي همتراز مسئول قسمت مي‌باشد.

 

5 ـ معاونت پشتيباني :

 

      (65)            1 ـ‌ معاون پشتيباني

      (66)            2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (67)            3 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

      (68)            4 ـ‌ كارشناس امور اداري (تغيير عنوان از متصدي كارگزيني و رفاه - 04/05/1394)

      (69)            5 ـ‌ متصدي دبيرخانه

      (70)            6 ‌ـ متصدي امور دفتري وبايگاني

      (71)            7 ـ‌ خدمتگزار

      (72)            8 ـ‌ خدمتگزار

      (73)            9 ـ‌ نامه‌رسان

      (74)            10 ـ‌ راننده

    (115)            11- كاردان امور رفاهي (04/05/1394)

    (116)            12 - كارشناس فناوري اطلاعات (04/05/1394)

 

      (75)            13ـ‌ مدير اداره امور مالي

      (76)            1‌4ـ حسابدار

      (77)            1‌5ـ حسابدار

      (78)            1‌6ـ كارپرداز

      (79)            17ـ‌ جمعدار اموال

      (80)            17ـ‌ انباردار

 

6-  مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه همدان :

 

      (81)            1- رئيس شعبه

      (82)            2- معاون شعبه

      (83)            3- متصدي امور دفتري

      (84)            4- مدير امور آموزشي و پژوهشي

      (85)            5- كارشناس امور آموزشي و دانش آموختگان

      (86)            6- كارشناس اطلاع رساني و كتابخانه

      (87)            7- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه

      (88)            8- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين

      (89)            9- حسابدار

      (90)            10- كارشناس دانشجويي و فرهنگي و انجمن هاي علمي و  طرحهاي اشتغالزا

      (91)            11- مدير گروه آموزشي كامپيوتر و فناوري

      (92)            12- عضو هيات علمي

      (93)            13- كارشناس كارگاه و آزمايشگاه

      (94)            14- مدير گروه آموزشي معماري و شهرسازي

      (95)            15- كارشناس كارگاه و آزمايشگاه

      (96)            16- مدير گروه آموزشي امور مالي – اداري و بازرگاني

 

توضيحات :

1- رئيس شعبه همتراز معاون واحد است.

2- رده مديران و معاون شعبه همتراز مدير اداره است.

 

 

دوشنبه, 04 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز606
دیروز931
هفتگی606
ماهیانه15431
کل755452
Joomla visitor tracking and live stats