ورود به سایت

نمودار سازمانی جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

  .................................................................................................................................. 

پست های مصوب جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

1 ـ‌ حوزه رياست :

 

                  (1)                     1 -‌ رئيس جهاد دانشگاهي واحد

                  (2)                     2 ـ‌ كارشناس

                  (3)                     3 - مدير دفتر رئيس

                  (4)                     4 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

               (142)                    5ـ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/5/1394)

 

اداره روابط عمومي

                  (5)                    1 ـ ‌مدير اداره روابط عمومي

                  (6)                    2 - كمك كارشناس

                  (7)                    3 ‌- متصدي برگزاري مراسم و تبليغات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه اصفهان

              (128)                   1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه اصفهان

              (129)                   2- كارشناس آموزشهاي اشتغال و كارآفريني

              (130)                   3- كارشناس اطلاع رساني شغلي

              (131)                   4- كارشناس پژوهشي اشتغال

              (132)                   5- كارشناس هدايت و مشاوره شغلي

 

اداره حراست

              (133)                   1- مدير اداره حراست

              (134)                   2- كارشناس حراست

 

توضيحات :

1-    مدير اجرايي شعبه سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان همتراز مدير اداره است

2-    مدير دفتر اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها همتراز مدير اداره است.

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

                 (8)                     1- معاون پژوهشي

                 (9)                     2- متصدي امور دفتري

               (10)                     3- ماشين‌نويس

 

               (11)                     4- مدير اداره برنامه‌ريزي و توسعه

               (12)                     5- مسئول قسمت برنامه‌ريزي تحقيقات

               (13)                     6- مسئول قسمت توسعه منابع

 

               (14)                     7- مدير اداره اجرايي

               (15)                     8- مسئول قسمت اسناد و مدارك علمي

               (16)                     9- مسئول قسمت پيگيري‌ طرحها

 

مركز خدمات تخصصي تشخيص طبي

               (17)                   10- مدير مركز خدمات تخصصي تشخيص طبي

               (18)                   11- كارشناس آزمايشگاه

               (19)                   12- كاردان آزمايشگاه

               (20)                   13 ـ‌ كاردان آزمايشگاه

               (21)                   14 ـ‌ كاردان آزمايشگاه

             (103)                   15ـ مسئول فني آزمايشگاه

             (104)                   16- كمك كارشناس (نمونه گير).

             (105)                   17- متصدي پذيرش

 

توضيحات : پست مسئول فني آزمايشگاه در حد مسئول قسمت ،‌حق مسئوليت دريافت مي نمايد

 

               (22)                   1- حذف (19/12/1393) (عنوان قبلي: مدير مركز خدمات تخصصي مهندسي عمران)

               (23)                   2- حذف (19/12/1393) (عنوان قبلي: كارشناس عمران)

               (24)                   3- حذف (19/12/1393) (عنوان قبلي: كاردان عمران)

 

فعالیت پژوهشي مطالعات گردشگری شهري

           (1001)                   1- عضو هيات علمي (24/05/1396)

           (1002)                   2- عضو هيات علمي (24/05/1396)

 

فعالیت پژوهشي در زمینه "مطالعات کالبدی شهر"

          (1003)                   1- عضو هيات علمي (14/01/1397)

          (1004)                   2- عضو هيات علمي (14/01/1397)

 

گروه پژوهشي مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر

            (145)                   1- مدیر گروه پژوهشي مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر (17/07/1396)

            (146)                   2- عضو هيات علمي (17/07/1396)

            (147)                   3- عضو هيات علمي (17/07/1396)

            (148)                   4- عضو هيات علمي (17/07/1396)

            (149)                   5- کارشناس جامعه شناسی (17/07/1396)

 

3 ـ‌ معاونت فرهنگي :

 

               (25)                    1- معاون فرهنگي

               (26)                    2- متصدي امور دفتري

               (27)                    3- ماشين‌نويس

 

               (28)                    4- مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

               (29)                    5- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

               (30)                    6- مدير اداره فعاليتهاي ديني، هنري و ادبي

               (31)                    7- مسئول كانون فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي

               (32)                    8- كارشناس الهيات و معارف اسلامي

               (33)                    9- مسئول كانون فعاليتهاي هنري

               (34)                  10- كارشناس امور هنري

               (35)                  11- مسئول كانون فعاليتهاي ادبي

               (36)                  12- كارشناس امور ادبي

               (37)                  13- مسئول كانون فعاليتهاي كتاب و فعاليتهاي علمي

               (38)                  14- كارشناس ادبيات

               (39)                  15- كارشناس ادبيات

 

               (40)                  16- مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه

               (41)                  17- مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي

               (42)                  18- كارشناس تربيت بدني

               (43)                  19- مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري و برگزاري مراسم و مجامع

               (44)                  20- كارشناس سمعي و بصري

               (45)                  21- كارشناس برگزاري مراسم و مجامع

               (46)                  22- مسئول كانون مشاوره

               (47)                  23- كارشناس مشاوره

               (48)                  24- كارشناس مشاوره

               (49)                  25- مسئول كانون خدمات فرهنگي

               (50)                  26- كمك كارشناس خدمات فرهنگي

 

             (106)                  ‌27-  مدير اجرايي شعبه (سازمان انتشارات)

             (107)                  28- متصدي امور دفتري

             (108)                  29- مسئول قسمت توليد

             (109)                  30- كارشناس آماده سازي كتاب

             (110)                  31- كارشناس امور چاپ و نشر

             (111)                  32- مسئول قسمت توزيع و بازاريابي

             (112)                  33- كارشناس توزيع و بازاريابي

             (113)                  34- كارشناس امور نمايشگاهها

             (114)                  35- متصدي فروشگاه

             (115)                  36- صندوقدار

             (116)                  37- كمك كارشناس فروش

             (117)                  38- متصدي انبار و حمل و نقل

             (118)                  39- مسئول قسمت مالي و تداركات

             (119)                  40- كارشناس امور مالي 

             (120)                  41- متصدي تداركات و كارپردازي

             (121)                  42- مسئول قسمت اطلاع‌رساني و ارتباطات

 

             (122)                  43- مدير اجرايي شعبه (سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان)

             (123)                  44- كارشناس اطلاع رساني و ارتباطات

             (124)                  45- كارشناس جشنواره‌‌ها و همايش‌ها

             (125)                  46- كارشناس آموزش و پژوهش

 

             (126)                  47- مدير اجرايي شعبه (مركز افكار سنجي دانشجويان)

             (127)                  48- كارشناس پرسشگري و داده پردازي

 

4 ـ‌ معاونت آموزشي :

 

               (51)                   1 ـ معاون آموزشي

               (52)                   2- متصدي امور دفتري

               (53)                   3- ماشين‌نويس

 

               (54)                   4- مدير اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت

               (55)                   5- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

               (56)                   6- كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

               (57)                   7- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

               (58)                   8- كارشناس نظارت و ارزيابي

 

               (59)                   9- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

               (60)                 10- مسئول قسمت خدمات آموزشي

               (61)                 11- كارشناس خدمات آموزشي

               (62)                 12- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

               (63)                 13- كارشناس اجرايي ‌آموزش

 

مركز آموزش شماره 1

               (64)                 14- مدير مركز آموزش شماره 1

               (65)                 15- متصدي ثبت‌نام

               (66)                 16- مدير گروه آموزشي (*)

               (67)                 17- مسئول سايت يا آزمايشگاه (*)

               (68)                 18- مدير داخلي (*)

               (69)                 19- كتابدار (*)

               (70)                 20- متصدي امور دفتري و بايگاني (*)

               (71)                 21- متصدي خدمات آموزشي (*)

              (135)                22- كارشناس خدمات آموزشي (14/04/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2

               (136)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2 (14/04/1394)

               (137)                 2- متصدي ثبت‌نام (14/04/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 3

               (138)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 3 (14/04/1394)

               (139)                 2- متصدي ثبت‌نام (14/04/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شعبه زرين شهر

               (140)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شعبه زرين شهر (14/04/1394)

               (141)                 2- متصدي ثبت‌نام (14/04/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 4

               (143)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 4 (04/11/1394)

               (144)                 2- متصدي ثبت‌نام (04/11/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 5

               (150)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 5 (10/08/1396)

               (151)                 2- کارشناس خدمات آموزشی (10/08/1396)

               (152)                 3- متصدي ثبت‌نام (10/08/1396)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شاهین شهر

               (153)                 1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شاهین شهر(07/11/1396)

               (152)                 2- کمک کارشناس امور آموزشی (07/11/1396)

               (153)                 3- کمک کارشناس امور اجرایی (07/11/1396)

 

توضيحات : پستهاي ستاره‏ دار پستهاي موقت هستند كه هر يك با شرايط خاص كه توسط معاونت آموزشي تعيين خواهد شد ايجاد مي‏شوند.

 

5 ـ معاونت پشتيباني :

 

               (72)                   1- معاون پشتيباني

               (73)                   2- متصدي امور دفتري

               (74)                   3- ماشين‌نويس

 

               (75)                   4- مدير اداره امور اداري و عمومي

               (76)                   5- مسئول قسمت دبيرخانه، كارگزيني و رفاه

               (77)                   6- متصدي كارگزيني و  رفاه

               (78)                   7- متصدي امور دفتري و بايگاني

               (79)                   8- متصدي دبيرخانه

               (80)                   9- متصدي امور دفتري و بايگاني

               (81)                 10- نامه‌رسان

               (82)                 11- مستول قسمت نقليه، تأسيسات و خدمات

               (83)                 12- راننده

               (84)                 13- راننده

               (85)                 14- راننده

               (86)                 15- خدمتگزار

               (87)                 16- خدمتگزار

               (88)                 17- خدمتگزار

               (89)                 18- متصدي تأسيسات

               (90)                 19- متصدي  اطلاعات و نگهباني

               (91)                 20- نگهبان

               (92)                 21- نگهبان

               (93)                 22- نگهبان

 

               (94)                 23- مدير اداره امور مالي

               (95)                 24- مسئول قسمت حسابداري

               (96)                 25- حسابدار

               (97)                 26- حسابدار

               (98)                 27- مسئول قسمت خدمات مالي

               (99)                 28 ـ جمعدار اموال

             (100)                 29- كارپرداز

             (101)                 30- كارپرداز

             (102)                 31- انباردار

 

 

سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز942
دیروز1101
هفتگی2043
ماهیانه13308
کل772571
Joomla visitor tracking and live stats