ورود به سایت

نمودار سازمانی جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي

سايت واحد شهيد بهشتي

..................................................................................................................................

پست های مصوب جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي

1 ـ‌ حوزه رياست :

  

        (1)              1 - رئيس جهاد دانشگاهي واحد

        (2)              2 ـ‌ كارشناس حقوقي

        (3)              3 ـ‌ مدير دفتر رئيس

        (4)              4 ـ‌ متصدي امور پيگيري

        (5)              5 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

     (129)             6ـ‌ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

        (6)              7 ـ‌ مدير اداره روابط عمومي

        (7)              8 ـ‌ كمك كارشناس

 

      (127)            9ـ‌ مدير اداره حراست

      (128)            10ـ‌ كارشناس حراست

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

        (8)              1 ـ‌ معاون پژوهشي

        (9)              2 -‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (10)              3 ـ‌ مدير گروه پروژه‌يابي و بهره‏برداري از طرحها

 

      (11)              4 ـ‌ مدير اداره برنامه‌ريزي و توسعه

      (12)              5 ـ‌ متصدي امور دفتري

      (13)              6 ـ‌ مسئول قسمت برنامه‌ريزي تحقيقات

      (14)              7 ـ‌ مسئول قسمت توسعه منابع

 

      (15)              8 ـ‌ مدير اداره اجرايي

      (16)              9 ‌ـ متصدي امور دفتري

      (17)            10 ـ‌ مسئول قسمت اسناد و مدارك علمي

      (18)            11 ـ‌ مسئول قسمت قراردادها و خدمات تخصصي

      (19)            12 ‌ـ متصدي امور پيگيري قراردادها

      (20)            13 ـ‌ مسئول قسمت پيگيري طرحها

 

مركز خدمات تخصصي سيستم‌ها، و تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي

      (21)            14 ‌ـ مدير مركز خدمات تخصصي سيستم‌ها، و تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي

      (22)            15 ‌ـ كارشناس كنترل كيفيت

      (23)            16 ـ‌ كارشناس طراحي

      (24)            17 ـ‌ سرپرست كارگاه

      (25)            18 ‌ـ كاردان توليد

      (26)            19 ـ‌ كاردان مونتاژ

      (27)            20 ـ‌ ”حذف“

 

      (28)            21 -‌ ”حذف “مركزخدمات تخصصي گياهان دارويي به دليل انتقال به پژوهشكده گياهان دارويي

      (29)            22 ـ ”حذف“

      (30)            23 ‌ـ ”حذف“

      (31)            24 ـ‌ ”حذف“

      (32)            25 ـ‌ ”حذف“

 

      (33)            26 ـ‌ حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:مدير مركز خدمات تخصصي تهيه و توليد فرآورده‌هاي شيمي)

      (34)            27 ـ‌ حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس شيمي)

      (35)            28 ـ‌ حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:كارشناس شيمي)

      (36)            29 ـ‌ حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:كاردان فني)

     (116)           30- حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

    (117)            31- حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

    (118)            32- حذف (20/12/1393) (عنوان قبلي:عضو هيأت علمي)

 

مركز خدمات تخصصي زمين‌شناسي

      (37)            33 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي زمين‌شناسي

      (38)            34 ـ كارشناس زمين‌شناسي

      (39)            35-‌ كاردان معدن

      (40)            36 ـ‌ ”حذف“

      (41)            37 ـ‌ ”حذف“

 

    (114)            38- ”حذف“

    (115)            39- ”حذف“

    (119)            40- ”حذف“

    (120)            41- ”حذف“

    (121)            42- ”حذف“

    (122)            43- ”حذف“

    (123)            44- ”حذف“

    (124)            45- ”حذف“

    (125)            46- ”حذف“

    (126)            47- ”حذف“

 

توضيحات: 

1- پستهاي شماره 21 الي 26 از واحد شهيد بهشتي حذف و به پژوهشكده علوم پايه انتقال پيدا كرد و پستهاي مركز خدمات تخصصي سيستم، تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي به جاي پستهاي مذكور اضافه شد.

2- پست ستاره‌دار در حد مسئول قسمت حق مسئوليت دريافت مي‌نمايد.

3- پستهاي شماره 114 الي 115 از واحد حذف و به پژوهشكده گياهان دارويي انتقال پيدا كرد.

  

3 ـ‌ معاونت فرهنگي :

 

      (42)            1- معاون فرهنگي

      (43)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

      (44)            3- مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

      (45)            4- مدير اداره فعاليتهاي ديني، هنري و ادبي

      (46)            5- مسئول كانون فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي

      (47)            6- مسئول كانون فعاليتهاي هنري

      (48)            7- مسئول كانون فعاليتهاي ادبي و كتابخواني

      (49)            8 ـ‌ كارشناس

 

      (50)            9- مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه

      (51)          10- مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي

      (52)          11- مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري و برگزاري مراسم و مجامع

      (53)          12- مسئول كانون فرهنگ ملي

      (54)          13 ـ‌ كارشناس

 

توضيحات: پستهاي شماره 28 الي 32 از واحد حذف و به پژوهشكده گياهان دارويي انتقال پيدا كرد.

 

4 ـ‌ معاونت آموزشي :

 

      (55)            1- معاون آموزشي

      (56)            2- متصدي امور دفتري

      (57)            3- ماشين‌نويس

 

      (58)            4- مدير اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت

      (59)            5- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

      (60)            6- كارشناس

      (61)            7- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

      (62)            8- كارشناس

 

      (63)            9- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

      (64)          10- مسئول قسمت خدمات آموزشي

      (65)          11- كمك كارشناس

      (66)          12- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

      (67)          13- كمك‌كارشناس

 

  مركز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

      (68)          1- مدير مركز آموزش شماره 1

      (69)          2- متصدي ثبت‌نام

      (70)          3- حذف (15/08/1396) (عنوان قبلی: مدير گروه آموزشي)

      (71)          4- مسئول سايت يا آزمايشگاه (*)

      (72)          5- حذف (15/08/1396) (عنوان قبلی: مدير داخلي)

      (73)          6- حذف (15/08/1396) (عنوان قبلی: كتابدار)

      (74)          7- حذف (15/08/1396) (عنوان قبلی: متصدي امور دفتري و بايگاني)

      (75)          8- حذف (15/08/1396) (عنوان قبلی: متصدي خدمات آموزشي)

      (133)        9- کارشناس امور آموزشی (15/08/1396)

      (134)        10- کارشناس گروه آموزشی فرهنگ و هنر (15/08/1396)

      (135)        11- کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجی (15/08/1396)

      (136)        12- کارشناس گروه آموزشی کامپیوتر (15/08/1396)

      (137)        13- کارشناس کارگاه کامپیوتر (15/08/1396)

 

  مركز آموزش تخصصی کوتاه مدت دانشگاه

      (130)          1- مدير مركز آموزش تخصصی کوتاه مدت دانشگاه (15/08/1396)

      (131)          2- کارشنای خدمات آموزشی (15/08/1396)

      (132)          3- متصدي ثبت‌نام (15/08/1396)

 

*توضيحات : پستهاي ستاره‏دار پستهاي موقت هستند كه هر يك با شرايط خاص كه توسط معاونت آموزشي تعيين خواهد شد ايجاد مي‏شوند.


 

5 ـ معاونت پشتيباني :

 

      (76)            1- معاون پشتيباني

      (77)            2- متصدي امور دفتري

      (78)            3-  ماشين‌ نويس

 

      (79)            4- مدير اداره امور اداري و عمومي

      (80)            5- مسئول قسمت دبيرخانه، كارگزيني و رفاه

      (81)            6- متصدي كارگزيني و رفاه

      (82)            7- متصدي امور دفتري و بايگاني

      (83)            8- متصدي دبيرخانه

      (84)            9- متصدي تكثير

      (85)          10- نامه‌رسان

      (86)          11- مسئول قسمت نقليه، خدمات و تأسيسات

      (87)          12- متصدي امور نقليه

      (88)          13- راننده

      (89)          14- راننده

      (90)          15- راننده

      (91)          16- راننده

      (92)          17- راننده

      (93)          18- راننده

      (94)          19- راننده

      (95)          20- تعميركار

      (96)          21- متصدي تأسيسات

      (97)          22- متصدي اطلاعات

      (98)          23- نگهبان

      (99)          24- تلفنچي

    (100)          25- خدمتگزار

    (101)          26- خدمتگزار

    (102)          27- خدمتگزار

    (103)          28- خدمتگزار

    (130)          29- کارشناس فناوری اطلاعات (07/12/1395)

    (131)          30- کارشناس فناوری اطلاعات (07/12/1395)

 

    (104)          31- مدير اداره امور مالي

    (105)          32- مسئول قسمت دفترداري و تنظيم حسابها

    (106)          33- حسابدار (متصدي تنظيم اسناد)

    (107)          34- حسابدار (متصدي ثبت اسناد و گزارشات مالي)

    (108)          35- مسئول قسمت دريافت و پرداخت

    (109)          36- حسابدار (متصدي پرداخت حقوق و مزايا)

    (110)          37- مسئول قسمت خدمات مالي

    (111)          38- كارپرداز

    (112)          39- انباردار

    (113)          40- جمعدار اموال

 

 

دوشنبه, 02 مهر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز768
دیروز1006
هفتگی768
ماهیانه19942
کل829553
Joomla visitor tracking and live stats