ورود به سایت

نمودار جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبائي


 

..................................................................................................................................

پست های مصوب جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبائي

1 ـ‌ حوزه رياست :

 

                 (1)                   1 -‌ رئيس جهاد دانشگاهي واحد

                 (2)                   2 ـ‌ مدير دفتر رئيس

                 (3)                   3 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

              (114)                  4ـ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

 سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه واحد علامه طباطبایی

              (122)                  1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه واحد علامه طباطبایی (07/11/1396)

              (123)                  2- كارشناس آموزش هاي اشتغال و كارآفريني (07/11/1396)

 

اداره روابط عمومي

                 (4)                   1 ـ‌ مدير اداره روابط عمومي

                 (5)                   2 ـ‌ متصدي ارتباطات و اطلاع‏رساني

                 (6)                   3 ـ‌ متصدي برگزاري مراسم و تبليغات

 

 اداره حراست

              (113)                  1ـ مدير اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

               (21)                   1 ـ‌ معاون  پژوهشي

               (22)                   2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

               (23)                   3 ـ‌ مدير اداره برنامه ‏ريزي و توسعه

               (24)                   4 ـ‌ مسئول قسمت برنامه ‏ريزي تحقيقات

 

               (25)                   5 ـ‌ مديراداره اجرائي

               (26)                   6 ـ‌ مسئول قسمت پيگيري طرحها

               (27)                   7 ـ‌ حذف (29/06/1394) (عنوان قبلي: مدير مركز خدمات تخصصي افكار سنجي)

 

مركز خدمات تخصصي بين المللي ايران شناسي

               (80)                   8 - مدير مركز خدمات تخصصي بين المللي ايران شناسي

               (81)                   9 - كارشناس ايران شناسي

               (82)                   10 - كارشناس امور بين‌الملل

 

               (83)                   11 - حذف (1/5/1392)

               (84)                   12 - حذف (1/5/1392)

               (85)                   13 - حذف (1/5/1392)

               (86)                   14 - حذف (1/5/1392)

 

فعاليت پژوهشي مسائل اجتماعي

               (01)                   1 - عضو هيات علمي (05/02/1395)

               (02)                   2 - عضو هيات علمي (05/02/1395)

 

توضيحات:‌

1- تبديل موافقت اصولي به قطعي و يا انحلال و حذف گروه پژوهشي از تشكيلات بدليل عدم احراز شرايط لازم،  بر اساس اعلام شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي صورت خواهد گرفت.

2- استخدام نيروي رسمي جديد و تبديل وضعيت استخدامي اعضاء به رسمي در گروه پژوهشي منوط به موافقت قطعي است.

 

3 ـ‌ معاونت فرهنگي:

 

               (28)                   1 ـ‌ معاون  فرهنگي

               (29)                   2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

               (30)                   3 ـ‌ مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

               (31)                   4 ـ‌ كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

               (32)                   5 ـ‌ مدير اداره فعاليتهاي ديني ، هنري و ادبي

               (33)                  6 ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي

               (34)                  7 ـ‌ كارشناس الهيأت و معارف اسلامي

               (35)                  8 ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي هنري

               (36)                  9 ـ‌ كارشناس امور هنري

               (37)                 10 ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي ادبي و كتابخواني

               (38)                 11 ـ‌ كارشناس ادبيات

 

               (39)                 12 ـ مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه

               (40)                 13 ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي

               (41)                 14 ـ‌ كارشناس تربيت بدني

               (42)                 15 ـ مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري

               (43)                 16 ـ‌ كارشناس سمعي و بصري

               (44)                 17 ـ‌ كارشناس امور صوتي

               (45)                 18 ـ  مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع

               (46)                 19 ـ‌ كمك كارشناس

 

               (68)                 20 - مدير اجرايي شعبه انتشارات

               (69)                 21 - كارشناس توزيع و بازاريابي

               (70)                 22 - متصدي انبار و حمل و نقل

               (71)                 23 - كارشناس امور چاپ و نشر

               (72)                 24 - كاردان امور مالي و كارپردازي

               (73)                 25 - متصدي امور فروشگاه‌ها

 

4 ـ‌ معاونت آموزشي :

 

               (47)                   1 ـ‌ معاون  آموزشي

               (48)                   2 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

               (49)                   3 ـ‌ مدير اداره آموزش ، برنامه ‏ريزي و نظارت

 

               (50)                   4 ـ‌ مدير اداره اجرائي و هماهنگي

 

               (51)                   5 ـ‌ مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

               (52)                   6 ـ‌ متصدي پذيرش و ثبت ‏نام

               (53)                   7 ـ مسئول گروه آموزشي

               (54)                   8 ـ  ”حذف“

               (55)                   9 ـ‌ ”حذف“

               (56)                   10 ـ‌كتابدار

               (57)                   11 ـ‌ متصدي امور دفتري

               (58)                   12 ـ‌ ”حذف“

                (74)                   13- متصدي امور عمومي

               (75)                   14- متصدي امتحانات و صدور گواهينامه

               (76)                   15- كارشناس كارگاه كامپيوتر

               (77)                   16- كارشناس گروه آموزشي كامپيوتر

               (78)                   17- كارشناس گروه آموزشي زبانهاي خارجي

               (79)                   18- كارشناس گروه آموزشي علوم انساني

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شهرستان شهريار

              (115)                   1 ـ‌ مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شهرستان شهريار (04/05/1394)

              (116)                   2 ـ‌ متصدي ثبت‏ نام (04/05/1394)

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت صالحیه

              (119)                   1 ـ‌ مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت صالحیه (08/15/1396)

              (120)                   2 ـ‌ کارشناس خدمات آموزشی (08/15/1396)

              (121)                   3 ـ‌ متصدي ثبت‏ نام (08/15/1396)

 

توضيحات : رده مسئول گروه آموزشي همتراز مسئول قسمت مي‌باشد.

 

5 ـ معاونت پشتيباني :

 

               (59)                   1 ـ‌ معاون پشتيباني

 

               (60)                   2 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

               (61)                   3 ـ‌ متصدي خدمات اداري

               (62)                   4 ـ‌ متصدي خدمات عمومي

               (63)                   5 ـ‌ راننده

               (64)                   6 ـ خدمتگزار

              (117)                  7 ـ متصدی اطلاعات و نگهبانی (05/11/1395)

              (118)                  8 ـ متصدی اطلاعات و نگهبانی (05/11/1395)

 

               (65)                   9 ـ‌ مدير اداره امور مالي

               (66)                   10ـ‌ حسابدار (متصدي دفترداري و تنظيم حسابها)

               (67)                   11 ـ‌ حسابدار (متصدي دريافت و پرداخت)

 

6- مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه تهران 3 (صفادشت): (انتقال از البرز: 17/12/1393)

 

             (87)                   1- رئيس شعبه (هيات علمي / كارشناس)

             (88)                   2- معاون شعبه (هيات علمي / كارشناس)

             (89)                   3- متصدي امور دفتري

             (90)                   4- كارشناس نظارت و امور مدرسان

             (91)                   5- مدير امور آموزشي و پژوهشي (كارشناس)

             (92)                   6- متصدي امور دفتري

             (93)                   7- كارشناس امور دانش آموختگان

             (94)                   8- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين

             (95)                   9- كارشناس آموزش

             (96)                   10- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه

             (97)                   11- كارشناس امور پژوهشي  اطلاع رساني و كتابخانه

             (98)                   12- حسابدار

             (99)                   13- حسابدار

           (100)                   14- متصدي امور اداري و عمومي

           (101)                   15- مدير امور دانشجويي و فرهنگي(كارشناس)

           (102)                   16- كارشناس انجمن هاي علمي و طرحهاي اشتغالزا

           (103)                   17- كارشناس امور دانشجويي، فرهنگي و مشاوره

           (104)                   18- مدير گروه آموزشي كامپيوتر و فناوري (كارشناس)

           (105)                   19- عضو هيات علمي

           (106)                   20- كارشناس كارگاه و آزمايشگاه

           (107)                   21- مدير گروه آموزشي امور مالي – اداري و بازرگاني (كارشناس)

           (108)                   22- عضو هيات علمي

           (109)                   23- مدير گروه آموزشي حقوق (كارشناس)

           (110)                   24- عضو هيات علمي

           (111)                   25- مدير گروه آموزشي زبان انگليسي (كارشناس)

           (112)                   26- مدير گروه آموزشي خدمات فرهنگي (كارشناس)

 

 

سه شنبه, 26 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز941
دیروز1101
هفتگی2042
ماهیانه13307
کل772570
Joomla visitor tracking and live stats