ورود به سایت

نمودار سازمانی جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

 .................................................................................................................................

پست های مصوب جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

1-‌ حوزه رياست :

  

        (1)              1-‌ رئيس جهاد دانشگاهي واحد

        (2)              2 ـ كارشناس حقوقي

        (3)              3 ـ‌ مدير دفتر رئيس

        (4)              4 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

     (100)             5ـ‌ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه علوم پزشكي شهيد بهشتي

     (101)             1ـ‌ مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه علوم پزشكي شهيد بهشتي (14/12/1396)

     (202)             2- كارشناس آموزش های اشتغال و کارآفرینی (14/12/1396)

 

اداره روابط عمومی

        (5)              1 ـ‌ مدير اداره روابط عمومي

        (6)              2 ـ‌ كمك كارشناس

 

  اداره حراست

      (84)             1- مدير اداره حراست (كارشناس) (19/6/1392)

 

جهاددانشگاهي دانشكده پزشكي

        (7)              1 ـ‌ مدير جهاددانشگاهي دانشكده پزشكي

 

جهاددانشگاهي دانشكده دندانپزشكي

        (8)              1 ‌ـ مدير جهاددانشگاهي دانشكده دندانپزشكي

 

جهاددانشگاهي دانشكده توانبخشي

        (9)              1 ‌ـ مدير جهاددانشگاهي دانشكده توانبخشي

 

جهاددانشگاهي دانشكده بهداشت

      (10)             1ـ‌ مدير جهاددانشگاهي دانشكده بهداشت

 

جهاددانشگاهي دانشكده پيراپزشكي

      (11)             1ـ‌ مدير جهاددانشگاهي دانشكده پيراپزشكي

 

جهاددانشگاهي دانشكده داروسازي

      (12)             1ـ‌ مدير جهاددانشگاهي دانشكده داروسازي

 

جهاددانشگاهي دانشكده تغذيه

      (13)             1ـ‌ مدير جهاددانشگاهي دانشكده تغذيه

 

جهاددانشگاهي دانشكده پرستاري و مامايي

      (14)             1مدير جهاددانشگاهي دانشكده پرستاري و مامايي

 

2 ـ‌ معاونت  پژوهشي :

 

      (15)            1 ـ  معاون پژوهشي

      (16)            2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

گروه پروژه‌يابي و بهره‌برداري از طرحها

      (17)            1 ـ‌ مدير گروه پروژه‌يابي و بهره‌برداري از طرحها

 

اداره برنامه‌ريزي و توسعه

      (18)            1 ـ‌ مدير اداره برنامه‌ريزي و توسعه

      (19)            2 ـ‌ كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه

      (20)            3 ‌- مسئول قسمت توسعه منابع

      (21)            4 ‌ـ مسئول قسمت برنامه‌ريزي تحقيقات

 

اداره اجرايي

      (22)            1 ‌- مدير اداره اجرايي

      (23)            2 ‌- متصدي امور دفتري

      (24)            3ـ‌ مسئول قسمت اسناد و مدارك علمي

      (25)            4ـ مسئول قسمت قراردادها و خدمات تخصصي

      (26)            5ـ‌ مسئول قسمت پيگيري طرحها

 

مركز خدمات تخصصي تجهيزات مهندسي پزشكي

      (27)           13 ‌ـ حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:مدير مركز خدمات تخصصي تجهيزات مهندسي پزشكي)

      (28)           14- حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:كارشناس مهندسي پزشكي)

      (29)           15-حذف (19/6/1392) (عنوان  قبلي: كارشناس مهندسي پزشكي)

      (30)           16- حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:كارشناس برق)

      (31)           17- حذف (19/6/1392) (عنوان پستقبلي:كارشناس بيومكانيك)

      (32)           18- حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:متصدي امور دفتري و تايپ)

 

مركز خدمات تخصصي ستون فقرات

      (33)           19 ـ  حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:مدير مركز خدمات تخصصي ستون فقرات)

      (34)           20 ـ‌ حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:كارشناس پزشكي)

      (35)           21 ‌ـ حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:كارشناس پزشكي)

      (36)           22 ـ‌ حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:كارشناس روانشناسي)

      (37)           23 ـ‌ حذف (19/6/1392) (عنوان قبلي:متصدي امور دفتري و تايپ)

 

 مركز خدمات تخصصي طب سالمندي

      (85)           24ـ  حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: مدير مركز خدمات تخصصي طب سالمندي)

      (86)           25ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: مسئول فني)

      (87)           26ـ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس دندانپزشكي)

      (88)           27ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس طب سنتي)

      (89)           28ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس تغذيه)

      (90)           29 ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس روانشناسي )

      (91)           30ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس فيزيوتراپي)

      (92)           31ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس فيزيوتراپي)

      (93)           32ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس پرستاري )

      (94)           33ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس پرستاري )

      (95)           34ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس پرستاري)

      (96)           35ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كاردان پرستاري)

      (97)           36ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كاردان پرستاري)

      (98)           37ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس كاردرمان)

      (99)           38ـ‌ حذف (13/07/1395) (عنوان قبلی: كارشناس مددكار اجتماعي)

 

فعالیت پژوهشي تکنولوژی آموزشی سلامت سالمندان

   (1001)           1- عضو هيات علمي

   (1002)           2- عضو هيات علمي

 

فعالیت پژوهشي روان درمانی شناختی

   (1003)           1- عضو هيات علمي (16/08/1396)

   (1004)           2- عضو هيات علمي (16/08/1396)

 

3 ـ‌ معاونت فرهنگي :

 

      (38)            1 ‌ـ معاون فرهنگي

      (39)            2 ـ‌ متصدي امور دفتري

      (40)            3 ـ‌ ماشين‌نويس

 

گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

      (41)            1ـ  مدير گروه نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

 

اداره فعاليتهاي ديني ،‌ هنري و ادبي

      (42)            1ـ‌ مدير اداره فعاليتهاي ديني ،‌ هنري و ادبي

      (43)            2ـ‌ كارشناس ادبيات

      (44)            3 ‌ـ مسئول كانون فعاليتهاي قرآني و معارف اسلامي

      (45)            4ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي هنري

      (46)            5ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي ادبي و كتابخواني

 

اداره فعاليتهاي فوق برنامه

      (47)           1 ‌ـ مدير اداره فعاليتهاي فوق برنامه

      (48)           2ـ كارشناس فعاليتهاي فوق برنامه

      (49)           3ـ‌ مسئول كانون فعاليتهاي گردشگري و ورزشهاي طبيعي

      (50)           4ـ مسئول كانون فعاليتهاي سمعي و بصري

      (51)           5ـ‌ مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي

 

4 ـ‌ معاونت آموزشي :

 

      (52)            1- معاون آموزشي

      (53)            2- متصدي امور دفتري و تايپ

 

اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت

      (54)            1- مدير اداره آموزش، برنامه‌ريزي و نظارت

 

اداره اجرايي و هماهنگي

      (55)            1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

      (56)            2- مسئول قسمت خدمات آموزشي

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

      (57)            1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

      (58)            2- متصدي ثبت‌نام

      (59)            3- مسئول گروه آموزشي

      (60)            4- كارشناس كارگاه يا آزمايشگاه

      (61)           5- ”حذف“

      (62)           6- كتابدار

      (63)           7- متصدي امور دفتري

      (64)           8- ”حذف“    

 

 توضيحات: رده مسئول گروه آموزشي همتراز مسئول قسمت مي‌باشد.

 

5 ـ معاونت پشتيباني :

 

      (65)            1 ـ معاون پشتيباني

      (66)            2 -‌ متصدي امور دفتري و تايپ

 

اداره امور اداري و عمومي

      (67)            1 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

      (68)            2ـ‌ متصدي كارگزيني و  رفاه

      (69)            3ـ‌ متصدي دبيرخانه

      (70)            4ـ نامه‌رسان

      (71)            5 ‌ـ متصدي امور نقليه، خدمات و تأسيسات

      (72)            6ـ‌ راننده

      (73)            7ـ‌ راننده

      (74)           8ـ‌ خدمتگزار

      (75)           9ـ‌ خدمتگزار

      (76)           10ـ‌ متصدي اطلاعات

      (77)           11 ـ‌ متصدي تأسيسات

 

اداره امور مالي

      (78)           12 ـ‌ مدير اداره امور مالي

      (79)           13 ـ‌ حسابدار

      (80)           14 ـ حسابدار

      (81)           15 ـ‌ جمعدار اموال

      (82)           16 ـ‌ كارپرداز

      (83)           17 ـ‌ انباردار

 

توضيحات :

1- تبديل موافقت اصولي به قطعي و يا انحلال و حذف مركز خدمات تخصصي از تشكيلات بدليل عدم احراز شرايط  لازم، بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فنآوري صورت خواهدگرفت.

2- استخدام نيروي رسمي جديد و تبديل وضعيت استخدامي اعضاء به رسمي در مركز خدمات تخصصي منوط به موافقت قطعي است.

 

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1111
دیروز1101
هفتگی2212
ماهیانه20687
کل855575
Joomla visitor tracking and live stats