ورود به سایت

نمودار پژوهشكده توسعه صنايع شيميائي ايران

..................................................................................................................................

سازمان پژوهشكده توسعه صنايع شيميائي ايران

1 ـ‌ حوزه رياست :

   

  (1)       1 ـ‌ رئيس پژوهشكده

  (2)       2 ـ‌ مسئول دفتر

  (3)       3 ـ‌ ماشين نويس

  (111)   4 ـ‌ كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات (04/05/1394)

 

  (4)       5 ـ‌ مديراداره روابط عمومي و حوزه رياست

  (5)       6 ـ‌ كارشناس روابط عمومي

 

 (89)    7ـ‌ مدير اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشي و آموزشي :

   

  (6)     1 ـ‌ معاون پژوهشي و آموزشي

  (7)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

  (8)     3 ‌ـ مدير اداره نشريات علمي

  (9)     4 ـ‌ متصدي امور دفتري

(10)     5 ـ‌ كارشناس تهيه و تدوين

(11)     6 ـ‌ كاردان فني

 

(12)     7 ـ‌ مدير اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

(13)     8 ـ‌ كارشناس برنامه ريزي آموزشي

(14)     9 ‌ـ كارشناس برگزاري دوره هاي تخصصي

(15)     10 ‌ـ كارشناس امور آموزشي

(16)     11 ـ كمك كارشناس

 

(17)     12 ـ‌ مدير اداره اطلاع رساني و كتابخانه

(18)     13 ـ‌ كارشناس اطلاع رساني

(19)     14 ـ‌ كارشناس اسناد و مدارك علمي

(20)     15 ‌ـ كتابدار

 

(21)     16 ـ‌ مدير اداره امور پژوهشي

(22)     17 ـ كارشناس برنامه ريزي پژوهشي

(23)     18 ـ كارشناس بررسي و پيگيري طرحها

(24)     19 ‌ـ كارشناس امور پژوهشي

(25)     20 ـ‌ كمك كارشناس

 

3 ـ‌ معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي :

   

  (26)     1 ـ‌ معاون پشتيباني  و خدمات تخصصي

  (27)     2 ـ متصدي امور دفتري و تايپ

 

  (28)     3  ‌ـ مدير اداره امور مالي

  (29)     4 ـ‌ حسابدار

  (30)     5 ـ‌ حسابدار

  (31)     6 ـ‌ جمعدار اموال

(128)     7 ـ‌ انباردار (20/03/1396)

 

  (32)     8 ـ‌ مدير اداره امور اداري و عمومي

  (33)     9 ـ‌ متصدي كارگزيني

  (34)     10 ـ‌ متصدي دبيرخانه و تكثير

  (35)     11ـ‌ متصدي خدمات عمومي

  (36)     12 ‌ـ خدمتگزار

  (37)     13ـ‌ متصدي اطلاعات و نگهباني

  (38)     14ـ‌ نگهبان

  (39)     15ـ‌ نگهبان

  (40)     16ـ‌ نگهبان

  (41)     17ـ‌ كارپرداز

(129)     18 ـ‌ مسئول قسمت خدمات عمومی (20/03/1396)

(130)     19 ـ‌ متصدی تأسیسات (20/03/1396)

(131)     20 ـ‌ متصدی خدمات عمومی (20/03/1396)

 

  (42)     21ـ‌ مدير اداره خدمات تخصصي

  (43)     22ـ‌ كارشناس آزمايشگاه

  (44)     23ـ‌ كارشناس واحدهاي نيمه صنعتي

  (45)     24 ‌ـ كارشناس خدمات فني و مهندسي

  (46)     25ـ‌ كمك كارشناس

 

4 ـ‌ گروه پژوهشي  آب و انرژي:

 

  (47)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي آب و انرژي (عضو هيات علمي)

  (48)     2 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (49)     3 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (50)     4 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (51)     5 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (52)     6 ـ‌كارشناس مهندسي شيمي

  (53)     7 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

  (80)     8- كارشناس مهندسي مكانيك

(132)     9- كارشناس مهندسي شیمی (20/03/1396)

(133)     10- كارشناس مهندسي شیمی (20/03/1396)

(134)     11- كارشناس مهندسي انرژی (20/03/1396)

(135)     12- تکنسین (20/03/1396)

 

توضيح: تغيير عنوان گروه پژوهشي از "بهينه سازي انرژي و فرآيند" به "آب و انرژي" در تاريخ 30/6/1392

 

5 ـ‌  حذف ( لغو موافقت اصولي)

  

(54)     ”حذف“

(55)     ”حذف“

(56)     ”حذف“

(57)     ”حذف“

(58)     ”حذف“

(59)     ”حذف“

(60)     ”حذف“

 

6 ـ‌ گروه پژوهشي صنايع شيميائي معدني:

  

  (61)     1 ـ‌ مدير گروه پژوهشي صنايع شيميائي معدني

  (62)     2 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (63)     3 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (64)     4 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (65)     5 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (66)     6 ـ‌كارشناس شيمي

  (67)     7 ـ‌ متصدي امور دفتري و تايپ

  (75)     8- عضو هيات علمي

  (76)     9- عضو هيات علمي

  (77)     10- كارشناس محيط زيست

  (78)     11- كارشناس مهندسي شيمي

  (79)     12- كارشناس معدن

(136)     13- عضو هیات علمی (20/03/1396)

(137)     14- كارشناس مهندسي شيمي (20/03/1396)

(138)     15- كارشناس مهندسي شيمي (20/03/1396)

(139)     16- كارشناس شيمي (20/03/1396)

(140)     17- كارشناس شيمي (20/03/1396)

(141)     18- تکنسین (20/03/1396)

(142)     19- مسئول آزمایشگاه (شیمی) (20/03/1396)

 

 

7 ـ‌ گروه پژوهشي بيوتكنولوژي صنعتي:  

 

  (68)     1 ـ‌‌ مدير گروه پژوهشي بيوتكنولوژي صنعتي (تاريخ تغيير عنوان: 6/10/1391)

  (69)     2 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (70)     3 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (71)     4 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (72)     5 ـ ‌عضو هيأت علمي

  (73)     6-كارشناس صنايع غذايي

  (74)     7- متصدي امور دفتري و تايپ

  (81)     8- كارشناس مهندسي شيمي

(143)     9- مسئول آزمایشگاه (شیمی) (20/03/1396)

(144)     10- کارشناس صنایع غذایی (20/03/1396)

(145)     11- کارشناس میکروبیولوژی (20/03/1396)

(146)     12- کارشناس مهندسی شیمی (20/03/1396)

(147)     13- تکنسین (20/03/1396)

 

 8 ـ‌ مركز خدمات تخصصي آناليز شيميايي:

  

(82)     1- مدير مركز خدمات تخصصي آناليز شيميايي (كارشناس)

(83)     2- كارشناس شيمي

(84)     3- كارشناس شيمي

(85)     4- كارشناس شيمي (14/12/1391)

(86)     5- كارشناس شيمي (14/12/1391)

(87)     6- كارشناس شيمي (14/12/1391)

(88)     7- كارشناس شيمي (14/12/1391)

(101)   8- كارشناس محيط زيست (14/12/1391)

(102)   9- كارشناس مسئول آموزش (14/12/1391)

(103)  10- متصدي امور دفتري (14/12/1391)

(110)  11- مدير فني، تحقيق و توسعه (22/04/1393)

(119)  12- مسئول دفتر تضمین کیفیت (05/10/1395)

(120)  13- مسئول فنی آزمایشگاه های غذایی و محیط زیست (05/10/1395)

(121)  14- مسئول  فنی آزمایشگاه های فرآورده های نفتی و تعیین ماهیت (05/10/1395)

(122)  15- مسئول فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی (05/10/1395)

(123)  16- کارشناس شیمی (05/10/1395)

(124)  17- کارشناس شیمی (05/10/1395)

(125)  18- کارشناس مواد غذایی (05/10/1395)

(126)  19- کارشناس نفت (05/10/1395)

(127)  20- کارشناس میکروبیولوژی (05/10/1395)

 

9- مركز خدمات تخصصي تحقيق و تجاري سازي فرآورده هاي شيميايي:

 

(97)      1- مدير مركز خدمات تخصصي تحقيق و تجاري سازي فرآورده هاي شيميايي(كارشناس) ( 12/9/1391)

(104)    2- متصدي امور دفتري و تايپ ( 14/12/1391)

(98)      3- كارشناس شيمي (12/9/1391)

(99)      4- كارشناس شيمي (12/9/1391)

(100)    5- كارشناس بازرگاني و بازاريابي (14/12/1391)

 

10- مركز خدمات تخصصي مهندسي و ساخت جاذب ها و كاتاليست هاي جامد

 

(105)      1- مدير مركز خدمات تخصصي مهندسي و ساخت جاذب ها و كاتاليست هاي جامد (29/3/1392)

(106)      2- كارشناس مهندسي شيمي ( 29/3/1392)

(107)      3- كارشناس شيمي ( 29/3/1392)

(108)      4- كاردان صنايع شيميايي (29/3/1392)

(109)      5- متصدي امور دفتري (29/3/1392)

 

11 ـ‌ گروه پژوهشي جاذب ها و کاتالیست ها در صنعت نفت :

 

(112)     1 ـ‌‌ مدير گروه پژوهشي جاذب ها و کاتالیست ها در صنعت نفت (03/07/1395)

(113)     2 ـ ‌عضو هيأت علمي (03/07/1395)

(114)     3 ـ ‌عضو هيأت علمي (03/07/1395)

(115)     4 ـ ‌عضو هيأت علمي (03/07/1395)

(116)     5 ـ ‌عضو هيأت علمي (03/07/1395)

(117)     6-كارشناس شیمی (03/07/1395)

(118)     7- کارشناس مهندسی شیمی (03/07/1395)

 

توضيحات:

1- ‌ تبديل موافقت اصولي ،‌به قطعي و يا انحلال و حذف گروه پژوهشي و مركز خدمات تخصصي از تشكيلات بدليل عدم احراز 
      شرايط لازم ،‌بر اساس اعلام شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي و معاونت پژوهش و فنآوري صورت خواهد گرفت.

2- ‌ استخدام نيروي رسمي جديد و تبديل وضعيت استخدامي اعضاء‌ به رسمي در گروه پژوهشي و مركز خدمات تخصصي منوط به اخذ موافقت قطعي است.

 

 

سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز780
دیروز1244
هفتگی2024
ماهیانه20131
کل713311
Joomla visitor tracking and live stats