ورود به سایت

نمودار سازمانی پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی

.................................................................................................................................

پست های مصوب پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی

  رياست :

                  

(1)          1- رئيس پژوهشكده

(2)          2- متصدي امور دفتري وتايپ   

 

(93)        3- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات (20/03/1396)

(94)        4- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

پژوهشي و آموزشي :

                                                                                                                           

(3)         1- معاون پژوهشي و آموزشي 

(4)         2- متصدي امور دفتري 

(5)         3- متصدي امور تايپ  

 

   اداره امور پژوهشي

(6)         4- مدير امور پژوهشي  

(7)         5-  كارشناس پژوهشي  

 

  اداره امور آموزشي

(8)         6- مدير امور آموزشي 

(9)         7- كارشناس آموزشي و همايش ها 

 

پشتيباني و خدمات تخصصي :

 

(10)       1- معاون پشتيباني و خدمات تخصصي 

(11)       2- متصدي امور دفتري و تايپ  

 

(12)       3- مدير امور اداري و  عمومي 

(13)       4- متصدي دبيرخانه 

(14)       5- متصدي كارگزيني

 

(15)       6- مدير امور مالي 

(16)       7- حسابدار 

(17)       8- حسابدار 

(18)       9- جمعدار اموال 

(19)       10- كارپرداز 

(20)       11-  كارشناس تجهيزات پزشكي

 

گروه پژوهشي بيماري هاي پستان :

 

(21)         1- مدير گروه پژوهشي بيماري هاي پستان (هيات علمي) (تغيير عنوان ازمدير گروه پژوهشي سرطان پستان- 5/12/1392)

(22)         2- عضو هيات علمي 

(23)         3- عضو هيات علمي 

(24)         4- عضو هيات علمي

(25)         5- عضو هيات علمي 

(26)         6-عضو هيات علمي

(27)         7- عضو هيات علمي 

(28)         8- كارشناس مامايي 

 

گروه پژوهشي ژنتيك سرطان پستان :

 

(29)         1- مدير گروه پژوهشي ژنتيك سرطان پستان 

(30)         2- عضو هيات علمي 

(31)         3- عضو هيات علمي 

(32)         4- عضو هيات علمي 

(33)         5- عضو هيات علمي 

(34)         6- كارشناس آزمايشگاه ژنتيك 

(35)         7- كارشناس آزمايشگاه ژنتيك 

(36)         8- كارشناس آزمايشگاه ژنتيك 

(37)         9- كارشناس آزمايشگاه ژنتيك 

 

گروه پژوهشي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان :

 

(38)        1-  مدير گروه پژوهشي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان 

(39)        2- عضو هيات علمي 

(40)        3- عضو هيات علمي 

(41)        4- عضو هيات علمي 

(42)        5- كارشناس روانشناسي 

 

مركز خدمات تخصصي بيماريهاي پستان :

 

(43)       1- مدير مركز خدمات تخصصي بيماريهاي پستان 

(44)       2- متصدي امور دفتري و تايپ 

(45)       3- مسئول فني مركز 

(46)       4- متصدي پذيرش 

(47)       5- متصدي پذيرش 

(48)       6- متصدي پذيرش 

(49)       7- متصدي پذيرش 

(50)       8- متصدي پذيرش

(51)       9- متصدي پذيرش 

(52)      10- كارشناس مدارك پزشكي 

(53)      11- متصدي مدارك پزشكي 

(54)      12- منشي مطب 

(55)      13- تايپيست 

(56)      14- پرستار بخش شيمي درماني 

(57)      15-پرستار بخش شيمي درماني 

(58)      16- كارشناس بخش لنف ادم 

(59)      17- كارشناس بخش لنف ادم 

(60)      18- كارشناس بخش مشاوره

(61)      19- كارشناس بخش مشاوره 

(62)      20- كارشناس مامايي 

(63)      21- كارشناس پيگيري

(64)      22- مسئول فني بخش جراحي محدود 

(65)      23- منشي بخش جراحي محدود 

(66)      24- تكنسين اتاق عمل 

(67)      25- تكنسين اتاق عمل

(68)      26- تكنسين اتاق عمل 

(69)      27- تكنسين بيهوشي 

(70)      28- پرستار بخش جراحي محدود 

(71)      29- پرستار بخش جراحي محدود 

(72)      30- بهيار بخش  جراحي محدود 

(73)      31- مسئول فني بخش راديولوژي 

(74)      32- منشي بخش راديولوژي 

(75)      33- كارشناس راديولوژي 

(76)      34- كارشناس راديولوژي 

(77)      35- كاردان راديولوژي 

(78)      36- مسئول فني آزمايشگاه سيتولوژي 

(79)      37- كارشناس علوم آزمايشگاهي 

(80)      38- كاردان علوم آزمايشگاهي 

(81)      39- كاردان علوم آزمايشگاهي 

(82)      40- كاردان علوم آزمايشگاهي 

 

مركز خدمات تخصصي فاطمه (س) :

 

(83)       1- مدير مركز خدمات تخصصي فاطمه (س) (11/08/1393)

(84)       2- مسئول فني(11/08/1393)

(85)       3- كارشناس آزمايشگاه (11/08/1393)

(86)       4- كارشناس پرستاري (11/08/1393)

(87)       5- كارشناس مامايي (11/08/1393)

(88)       6- كارشناس فيزيوتراپي (11/08/1393)

(89)       7- كاردان آزمايشگاه (11/08/1393)

(90)       8- كاردان پرستاري (11/08/1393)

(91)       9- كاردان مامايي (11/08/1393)

(92)       10- متصدي امور دفتري (11/08/1393)

 

گروه پژوهشي پروتئين هاي نوتركيب در سرطان :

 

(95)       1- مدیر گروه پژوهشي پروتئين هاي نوتركيب در سرطان (08/06/1396)

(96)       2- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(97)       3- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(98)       4- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(99)       5- کارشناس بیوتکنولوژی (08/06/1396)

(100)     6- کارشناس بیوتکنولوژی (08/06/1396)

 

فعاليت پژوهشي طب مكمل و جايگزين در درمان سرطان :

 (03)       1- حذف (20/03/1396)

(04)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعاليت پژوهشي ايمني درماني سرطان و پزشكي ترميمي:

 (05)       1- حذف (20/03/1396)

 (06)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعاليت پژوهشي فناوري موارد و مهندسي بافت:

 (07)       1- حذف (20/03/1396)

 (08)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعاليت پژوهشي پیشگیری از سرطان :

 (09)       1- حذف (20/03/1396)

 (010)     2- حذف (20/03/1396)

 

گروه پژوهشي انفورماتیک سرطان :

 

(101)     1- مدیر گروه پژوهشي انفورماتیک سرطان (08/06/1396)

(102)     2- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(103)     3- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(104)     4- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(105)     5- کارشناس علوم پزشکی (انفورماتیک پزشکی) (08/06/1396)

(106)     6- کارشناس علوم پزشکی (انفورماتیک پزشکی) (08/06/1396)

 

گروه پژوهشي اخلاق پزشکی در سرطان :

 

(107)     1- مدیر گروه پژوهشي اخلاق پزشکی در سرطان (08/06/1396)

(108)     2- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(109)     3- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(110)     4- عضو هيات علمي (08/06/1396)

(111)     5- کارشناس علوم پزشکی (اخلاق پزشکی) (08/06/1396)

(112)     6- کارشناس علوم پزشکی (اخلاق پزشکی) (08/06/1396)

 

مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان :

 

(113)     1- متخصص رادیولوژی (16/08/1396)

(114)     2- متخصص رادیولوژی (16/08/1396)

 

گروه پژوهشي طب فراگیر سرطان :

 

(115)        1-  مدير گروه پژوهشي طب فراگیر سرطان (12/09/1396)

(116)        2- عضو هيات علمي (12/09/1396)

(117)        3- عضو هيات علمي (12/09/1396)

(118)        4- عضو هيات علمي (12/09/1396)

(119)        5- كارشناس امور پژوهشی (12/09/1396)

(120)        6- كارشناس آزمایشگاه

(121)        7- كارشناس آزمایشگاه

 

گروه پژوهشي زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان :

 

(122)        1-  مدير گروه پژوهشي زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان (24/10/1396)

(123)        2- عضو هيات علمي (24/10/1396)

(124)        3- عضو هيات علمي (24/10/1396)

(125)        4- کارشناس امور پژوهشی (24/10/1396)

(126)        5- كارشناس آزمایشگاه (24/10/1396)

 

توضيحات:

استخدام‌نيروي‌رسمي‌جديدوتبديل‌وضعيت‌اعضابه‌رسمي‌درگروه پژوهشي‌منوط به‌اخذموافقت‌قطعي‌است.  

 

 

دوشنبه, 04 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز607
دیروز931
هفتگی607
ماهیانه15432
کل755453
Joomla visitor tracking and live stats