ورود به سایت

نمودار سازمانی پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی

.................................................................................................................................

پست های مصوب پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی

 

  ریاست :

                  

(1)           1- رئیس پژوهشکده

(2)           2- مسئول دفتر (تغییر از: متصدی امور دفتری وتایپ -25/07/1397)

(128)       3- کارشناس روابط عمومی (25/07/1397)

 

(93)         4- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشکیلات (20/03/1396)

(94)         5- کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 

پژوهشی و آموزشی :

                                                                                                                           

(3)         1- معاون پژوهشی و آموزشی 

(4)         2- متصدی امور دفتری 

(5)         3- متصدی امور تایپ  

 

   اداره امور پژوهشی

(6)         4- مدیر امور پژوهشی  

(7)         5-  کارشناس پژوهشی  

 

  اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

(8)         6- مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی (تغییر عنوان از: مدیر امور آموزشی - 25/07/1397)

(9)         7- کارشناس آموزشی و همایش ها 

 

پشتیبانی و خدمات تخصصی :

 

(10)       1- معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی 

(11)       2- متصدی امور دفتری و تایپ  

(127)     3- کارشناس فناوری اطلاعات (25/07/1397)

 

(12)       4- مدیر امور اداری و  عمومی 

(13)       5- متصدی دبیرخانه 

(14)       6- متصدی کارگزینی

(129)     7- کارشناس امور اداری (25/07/1397)

 

(15)       8- مدیر امور مالی 

(16)       9- حسابدار 

(17)       10- حسابدار 

(18)       11- جمعدار اموال 

(19)       12- کارپرداز 

(20)       13-  کارشناس تجهیزات پزشکی

(130)     14- کارشناس امور مالی (25/07/1397)

 

گروه پژوهشی بیماری های پستان :

 

(21)         1- مدیر گروه پژوهشی بیماری های پستان (هیات علمی) (تغییر عنوان ازمدیر گروه پژوهشی سرطان پستان- 5/12/1392)

(22)         2- عضو هیات علمی 

(23)         3- عضو هیات علمی 

(24)         4- عضو هیات علمی

(25)         5- عضو هیات علمی 

(26)         6-عضو هیات علمی

(27)         7- عضو هیات علمی 

(28)         8- کارشناس مامایی 

 

گروه پژوهشی ژنتیک سرطان پستان :

 

(29)         1- مدیر گروه پژوهشی ژنتیک سرطان پستان 

(30)         2- عضو هیات علمی 

(31)         3- عضو هیات علمی 

(32)         4- عضو هیات علمی 

(33)         5- عضو هیات علمی 

(34)         6- کارشناس آزمایشگاه ژنتیک 

(35)         7- کارشناس آزمایشگاه ژنتیک 

(36)         8- کارشناس آزمایشگاه ژنتیک 

(37)         9- کارشناس آزمایشگاه ژنتیک 

 

گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان :

 

(38)        1-  مدیر گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان 

(39)        2- عضو هیات علمی 

(40)        3- عضو هیات علمی 

(41)        4- عضو هیات علمی 

(42)        5- کارشناس روانشناسی 

 

مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان :

 

(43)       1- مدیر مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان 

(44)       2- متصدی امور دفتری و تایپ 

(45)       3- مسئول فنی مرکز 

(46)       4- متصدی پذیرش 

(47)       5- متصدی پذیرش 

(48)       6- متصدی پذیرش 

(49)       7- متصدی پذیرش 

(50)       8- متصدی پذیرش

(51)       9- متصدی پذیرش 

(52)      10- کارشناس مدارک پزشکی 

(53)      11- متصدی مدارک پزشکی 

(54)      12- منشی مطب 

(55)      13- تایپیست 

(56)      14- پرستار بخش شیمی درمانی 

(57)      15-پرستار بخش شیمی درمانی 

(58)      16- کارشناس بخش لنف ادم 

(59)      17- کارشناس بخش لنف ادم 

(60)      18- کارشناس بخش مشاوره

(61)      19- کارشناس بخش مشاوره 

(62)      20- کارشناس مامایی 

(63)      21- کارشناس پیگیری

(64)      22- مسئول فنی بخش جراحی محدود 

(65)      23- منشی بخش جراحی محدود 

(66)      24- تکنسین اتاق عمل 

(67)      25- تکنسین اتاق عمل

(68)      26- تکنسین اتاق عمل 

(69)      27- تکنسین بیهوشی 

(70)      28- پرستار بخش جراحی محدود 

(71)      29- پرستار بخش جراحی محدود 

(72)      30- بهیار بخش  جراحی محدود 

(73)      31- مسئول فنی بخش رادیولوژی 

(74)      32- منشی بخش رادیولوژی 

(75)      33- کارشناس رادیولوژی 

(76)      34- کارشناس رادیولوژی 

(77)      35- کاردان رادیولوژی 

(78)      36- مسئول فنی آزمایشگاه سیتولوژی 

(79)      37- کارشناس علوم آزمایشگاهی 

(80)      38- کاردان علوم آزمایشگاهی 

(81)      39- کاردان علوم آزمایشگاهی 

(82)      40- کاردان علوم آزمایشگاهی 

(131)    41- مدیر داخلی مرکز خدمات تخصصی بیماری های پستان (25/07/1397)

(132)    42- پزشک متخصص (25/07/1397)

(133)    43- پزشک متخصص (25/07/1397)

(134)    44- پزشک متخصص (25/07/1397)

(135)    45- پزشک متخصص (25/07/1397)

(136)    46- پزشک عمومی (25/07/1397)

(137)    47- پزشک عمومی (25/07/1397)

 

مرکز خدمات تخصصی فاطمه (س) :

 

(83)       1- مدیر مرکز خدمات تخصصی فاطمه (س) (11/08/1393)

(84)       2- مسئول فنی(11/08/1393)

(85)       3- کارشناس آزمایشگاه (11/08/1393)

(86)       4- کارشناس پرستاری (11/08/1393)

(87)       5- کارشناس مامایی (11/08/1393)

(88)       6- کارشناس فیزیوتراپی (11/08/1393)

(89)       7- کاردان آزمایشگاه (11/08/1393)

(90)       8- کاردان پرستاری (11/08/1393)

(91)       9- کاردان مامایی (11/08/1393)

(92)       10- متصدی امور دفتری (11/08/1393)

 

گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان :

 

(95)       1- مدیر گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان (08/06/1396)

(96)       2- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(97)       3- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(98)       4- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(99)       5- کارشناس بیوتکنولوژی (08/06/1396)

(100)     6- کارشناس بیوتکنولوژی (08/06/1396)

 

فعالیت پژوهشی طب مکمل و جایگزین در درمان سرطان :

 (03)       1- حذف (20/03/1396)

(04)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعالیت پژوهشی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی:

 (05)       1- حذف (20/03/1396)

 (06)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعالیت پژوهشی فناوری موارد و مهندسی بافت:

 (07)       1- حذف (20/03/1396)

 (08)       2- حذف (20/03/1396)

 

فعالیت پژوهشی پیشگیری از سرطان :

 (09)       1- حذف (20/03/1396)

 (010)     2- حذف (20/03/1396)

 

گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان :

 

(101)     1- مدیر گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان (08/06/1396)

(102)     2- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(103)     3- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(104)     4- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(105)     5- کارشناس علوم پزشکی (انفورماتیک پزشکی) (08/06/1396)

(106)     6- کارشناس علوم پزشکی (انفورماتیک پزشکی) (08/06/1396)

 

گروه پژوهشی اخلاق پزشکی در سرطان :

 

(107)     1- مدیر گروه پژوهشی اخلاق پزشکی در سرطان (08/06/1396)

(108)     2- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(109)     3- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(110)     4- عضو هیات علمی (08/06/1396)

(111)     5- کارشناس علوم پزشکی (اخلاق پزشکی) (08/06/1396)

(112)     6- کارشناس علوم پزشکی (اخلاق پزشکی) (08/06/1396)

 

مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان :

 

(113)     1- متخصص رادیولوژی (16/08/1396)

(114)     2- متخصص رادیولوژی (16/08/1396)

 

گروه پژوهشی طب فراگیر سرطان :

 

(115)        1-  مدیر گروه پژوهشی طب فراگیر سرطان (12/09/1396)

(116)        2- عضو هیات علمی (12/09/1396)

(117)        3- عضو هیات علمی (12/09/1396)

(118)        4- عضو هیات علمی (12/09/1396)

(119)        5- کارشناس امور پژوهشی (12/09/1396)

(120)        6- کارشناس آزمایشگاه

(121)        7- کارشناس آزمایشگاه

 

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان :

 

(122)        1-  مدیر گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان (24/10/1396)

(123)        2- عضو هیات علمی (24/10/1396)

(124)        3- عضو هیات علمی (24/10/1396)

(125)        4- کارشناس امور پژوهشی (24/10/1396)

(126)        5- کارشناس آزمایشگاه (24/10/1396)

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز13
دیروز1111
هفتگی2225
ماهیانه20700
کل855588
Joomla visitor tracking and live stats