ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان

رياست :

  

     (101)       1 ـ‌ رئيس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)       2 ـ‌ مدير دفتر حوزه ریاست

     (1102)       3ـ متصدي امور دفتري

 

اداره روابط عمومي

     (1201)       1 ـ  مدير اداره روابط عمومي

     (1202)       2- کارشناس روابط عمومی

     (1203)       3 ـ كمك كارشناس روابط عمومی

 

  اداره حراست

   (1301)      1- مدير اداره حراست

   (1302)      2 ‌کارشناس حراست

   (1303)      3- متصدی امور دفتری

 (54018)      4- مسئول قسمت اطلاعات و نگهباني (انتقال از اداره مدیریت منابع انسانی و امور اداری-14/12/1396)

 

اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1401)      1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1402)      2- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه خوزستان

 (1501)      1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه خوزستان

 (1502)      2- كارشناس پژوهشي اشتغال

 (1503)      3- كارشناس آموزشهاي اشتغال و كارآفريني

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ مسئول دفتر

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2101)         1ـ‌ مدير گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2102)         2 ـ كارشناس امور پژوهشی

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدير اداره برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2202)         2ـ  كارشناس برنامه ‏ريزي پژوهشی

 (2203)         3ـ‌ مسئول قسمت توسعه منابع

 (2204)         4ـ‌ مسئول قسمت برنامه‏ ريزي تحقيقات

 

اداره اجرائي

 (2301)         1 ـ‌ مدير اداره اجرائي

 (2302)         2 ـ‌ مسئول قسمت اسناد و مدارك علمي

 (2303)         3 ـ‌ مسئول قسمت قرادادها و خدمات تخصصي

 (2304)         4 ـ‌ مسئول قسمت پيگيري طرح ها

 

اداره نشریات علمی تخصصی

 (2401)         1 ـ‌ مدير اداره نشریات علمی تخصصی

 (2402)         2 ـ‌ کارشناس امور انتشارات

 

گروه پژوهشي روانشناسي

 (26101)         1ـ‌ مدير گروه پژوهشي روانشناسي

 (26102)         2ـ‌ عضو هيأت علمي

 (26103)         3ـ‌ عضو هيأت علمي

 (26104)         4 ‌ـ عضو هيأت علمي

 (26105)         5ـ‌ كارشناس روانشناسي

 

گروه پژوهشي آموزش سلامت

(26201)         1- مدير گروه پژوهشي آموزش سلامت

(26202)         2- عضو هيات علمي

(26203)         3- عضو هيات علمي

(26204)         4- عضو هيات علمي

(26205)         5- كارشناس بهداشت

 

مركز خدمات تخصصي پزشكي

 (281001)         1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي پزشكي

 (281002)         2ـ‌ متصدي امور دفتري

 (281003)         3ـ‌ متصدي امور دفتري

 (281004)         4ـ مدير داخلي آزمايشگاه تشخيص طبي

 (281005)         5ـ‌ مسئول فني آزمايشگاه

 (281006)         6ـ‌ كارشناس مسئول

 (281007)         7ـ‌ كارشناس مسئول

 (281008)         8ـ‌ كارشناس مسئول

 (281009)         9 ‌ـ كارشناس مسئول

 (2810010)       10ـ‌  كارشناس مسئول

 (2810011)       11ـ‌ تكنسين آزمايشگاه

 (2810012)       12ـ تكنسين آزمايشگاه

 (2810013)       13ـ تكنسين آزمايشگاه

 (2810014)       14ـ تكنسين آزمايشگاه

 (2810015)       15ـ تكنسين آزمايشگاه

 (2810016)       16ـ متصدي پذيرش آزمايشگاه

 (2810017)       17ـ متصدي پذيرش آزمايشگاه

 (2810018)       18ـ تكنسين نمونه گير

 (2810019)       19ـ تكنسين نمونه گير

 (2810020)       20ـ تكنسين نمونه گير

 (2810021)       21ـ مدير داخلي داروخانه

 (2810022)       22ـ مسئول فني داروخانه

 (2810023)       23ـ نسخه پيچ

 (2810024)       24ـ نسخه پيچ

 (2810025)       25ـ نسخه پيچ

 (2810026)       26ـ نسخه پيچ

 (2810027)       27ـ متصدي انبار داروخانه

 (2810028)       28ـ متصدي انبار داروخانه

 (2810029)       29ـ مدير داخلي پلي كلينيك

 (2810030)       30ـ مسئول فني پلي كلينيك

 (2810031)       31ـ كارشناس آزمايشگاه

 (2810032)       32ـ متصدي پذيرش پلي كلينيك

 (2810033)       33ـ بهيار

 (2810034)       34ـ بهيار

 

مركز خدمات تخصصي برق و کامپیوتر

 (282001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي برق و کامپیوتر

 (282002)        2ـ‌ متصدي امور دفتري

 (282003)        3ـ‌ کارشناس کامپیوتر

 (282004)        4ـ کارشناس برق

 (282005)        5ـ‌ کاردان فنی کامپیوتر

 (282006)        6ـ‌ كاردان فنی برق

 

مركز خدمات تخصصي مهندسی و بازرسی

 (283001)          1 ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي مهندسی و بازرسی

 (283002)          2ـ‌ متصدي امور دفتري

 (283003)          3ـ‌ کارپرداز فنی

 (283004)          4ـ مسئول حوزه بازرسی مکانیک

 (283005)          5ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283006)          6ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283007)          7ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283008)          8ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283009)          9ـ‌ کارشناس فنی

 (2830010)        10ـ‌ کاردان فنی مکانیک

 (2830011)        11 ـ‌ کاردان فنی مکانیک

 (2830012)        12ـ‌ کاردان فنی

 (2830013)        13 ـ مسئول حوزه بازرسی برق

 (2830014)        14 ـ کارشناس برق

 (2830015)        15ـ کارشناس برق

 (2830016)        16ـ کارشناس فنی

 (2830017)        17ـ کاردان فنی برق

 (2830018)        18ـ کاردان فنی

 (2830019)        19ـ مسئول حوزه بازرسی شیمی

 (2830020)        20ـ کارشناس شیمی

 (2830021)        21ـ کارشناس شیمی

 (2830022)        22ـ کارشناس شیمی

 (2830023)        23ـ کارشناس فنی

 (2830024)        24ـ کاردان شیمی

 (2830025)        25ـ کاردان فنی

 

مركز خدمات تخصصي شیمی

 (284001)        1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي شیمی

 (284002)        2ـ‌ کارشناس شیمی

 (284003)        3ـ کاردان شیمی

 (284004)        4ـ کاردان شیمی

 (284005)        5ـ‌ تکنسین آزمایشگاه

 (284006)        6ـ متصدی امور دفتری

 

 مركز خدمات تخصصي درمان ناباروری

 (285001)          1ـ‌ مدير مركز خدمات تخصصي درمان ناباروری  

 (285002)          2ـ‌ متصدي امور دفتري  

 (285003)          3ـ‌ مدیر داخلی  

 (285004)          4ـ سوپروایزر (شیفت صبح)  

 (285005)          5ـ سوپروایزر (شیفت شب)

 (285006)          6ـ‌ مسئول اتاق عمل  

 (285007)          7ـ‌ تکنسین بیهوشی

 (285008)          8ـ‌ تکنسین بیهوشی  

 (285009)          9ـ‌ تکنسین اتاق عمل  

 (2850010)        10ـ‌ تکنسین اتاق عمل  

 (2850011)        11ـ‌ مسئول آزمایشگاه جنین شناسی

 (2850012)        12- كارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی)  

 (2850013)        13ـ‌ كارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی)  

 (2850014)        14ـ‌ كارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی) 

 (2850015)        15ـ‌ مسئول آزمایشگاه آندرولوژی  

 (2850016)        16ـ متصدي پذيرش  

 (2850017)        17ـ متصدي پذيرش  

 (2850018)        18ـ متصدي پذيرش

 (2850019)        19ـ‌  مسئول قسمت پرستاری (صبح)  

 (2850020)        20 - مسئول قسمت پرستاری (شب)

 (2850021)        21ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850022)        22ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850023)        23ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850024)        24ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850025)        25ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850026)        26ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850027)        27ـ کارشناس مامایی  

 (2850028)        28ـ کارشناس مامایی  

 (2850029)        29ـ کارشناس مامایی  

 (2850030)        30ـ کارشناس مامایی

 (2850031)        31- بهیار  

 (2850032)        32- بهیار

 (2850033)        33- متصدی امور دفتری

 (2850034)        34- کارشناس تجهیزات پزشکی

 (2850035)        35- کارشناس توان بخشی

 (2850036)        36 - مسئول استریلیزاسیون (CSR)

 (2850037)        37 - تكنسين CSR

 (2850038)        38- کارشناس رادیولوژی (18/07/1396)

 (2850039)        39- کارشناس رادیولوژی (18/07/1396)

 

فعالیت پژوهشی در زمینه جنین شناسی و آندرولوژی

(01)                   1- عضو هیات علمی موقت (13/10/1396)

(02)                   2- عضو هیات علمی موقت (13/10/1396)

 

فرهنگي :

 

(301)            1- معاون فرهنگي

(302)            2- مسئول دفتر

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3101)          1- مدير گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3102)          2- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

(3103)          3- كارشناس امورفرهنگي

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدير اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- مسئول كانون فعاليت هاي قرآني و معارف اسلامي

(3203)          3- كارشناس امورفرهنگي

(3204)          4- مسئول كانون فعاليت هاي هنري

(3205)          5- كارشناس امورفرهنگي

(3206)          6- مسئول كانون فعاليت هاي ادبي و كتابخواني

(3207)          7- كارشناس امور فرهنگی

(3208)          8- مسئول كانون فعاليت هاي گردشگري ورزش هاي طبيعي

(3209)          9- مسئول كانون فعاليت هاي سمعي و بصري

(32010)        10- كارشناس امور فرهنگی

(32011)        11- مسئول كانون برگزاري مراسم و مجامع فرهنگي

(32012)        12- كارشناس امور فرهنگی

 

سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان شعبه خوزستان

(3901)          1- مدير اجرائي شعبه

 

آموزشي :

 

(401)           1- معاون آموزشي

(402)           2- مسئول دفتر

 

 اداره اجرايي و هماهنگي

(4101)         1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

(4102)         2- مسئول قسمت خدمات آموزشي

(4103)         3- كارشناس امورآموزشي

(4104)         4- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

(4105)         5- كمك‌كارشناس امورآموزشي

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدير اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزش

(4203)         3- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4204)         4- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

(4205)         5- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46101)       1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 1

(46102)       2- متصدي ثبت‌نام

(46103)       3- كارشناس امورآموزشي

(46104)       4- متصدي امور دفتري

 

مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره2

(46201)      1- مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت شماره 2

(46202)      2- مسئول گروه آموزشی زبان های خارجی

(46203)      3- مسئول گروه آموزشی پزشکی

(46204)      4- مسئول گروه آموزشی فرهنگ و هنر

(46205)      5- کارشناس گروه آموزشی

(46206)      6- متصدي ثبت‌نام

(46207)     7- متصدي امور دفتري

 

 مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه اهواز

(43101)          1- رئيس شعبه

(43102)          2- معاون شعبه

(43103)          3- متصدي امور دفتري

(43104)          4- كارشناس آمار و اطلاعات

(43105)          5- كارشناس نظارت و امور مدرسان

(43106)          6- مدير امور آموزشي و پژوهشي

(43107)          7- متصدي امور دفتري

(43108)          8- كارشناس امور دانش آموختگان

(43109)          9- متصدي امور دانش آموختگان

(431010)       10- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين

(431011)       11- كارشناس آموزش

(431012)       12- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه

(431013)       13- متصدي امور آموزشي

(431014)       14- كارشناس اطلاع رساني

(431015)       15- كارشناس امور پژوهشي

(431016)       16- مدير امور اداري و عمومي

(431017)       17- متصدي امور اداري

(431018)       18- حسابدار

(431019)       19- حسابدار

(431020)       20- كارپرداز

(431021)       21- متصدي امور عمومي و خدمات

(431022)       22- مدير امور دانشجويي و فرهنگي

(431023)       23- كارشناس امور دانشجويي

(431024)       24- كارشناس انجمن هاي علمي و طرحهاي اشتغالزا

(431025)       25- كارشناس امور فرهنگي و مشاوره

(431026)       26- مدير گروه آموزشي علوم پایه

(431027)       27- کارشناس امور آموزشی

(431028)       28- مدير گروه آموزشي حسابداری

(431029)       29- کارشناس امور آموزشی

(431030)       30- مدير گروه آموزشي رایانه

(431031)       31- کارشناس امور آموزشی

(431032)       32- مدير گروه آموزشي فناوری اطلاعات

(431033)       33- کارشناس امور آموزشی

(431034)       34- مدير گروه آموزشي شیمی

(431035)       35- کارشناس امور آموزشی

(431036)       36- کارشناس امور آزمایشگاه

(431037)       37- مدير گروه آموزشي عمومی

(431038)       38- کارشناس امور آموزشی

(431039)       39- مدير گروه آموزشي زبان های خارجی

(431040)       40- کارشناس امور آموزشی


پشتيباني :

 

(501)           1- معاون پشتيباني

(502)           2- مسئول دفتر

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

(5103)        3- کارشناس فناوری اطلاعات

(5104)        4- کارشناس فناوری اطلاعات

(5105)        5- کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدير اداره  امور حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمرانی

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- مسئول قسمت كارگزيني و رفاه

(5403)       3- کارشناس امور اداری

(5404)       4- کارشناس امور اداری

(5405)       5- كارگزين

(5406)       6- كارگزين

(5407)       7- متصدي دبيرخانه

(5408)       8- متصدي دبيرخانه

(5409)       9- متصدي دبيرخانه

(54010)     10- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

(54011)     11- کارشناس امور رفاهی

(54012)     12- مسئول قسمت خدمات عمومی

(54013)     13- راننده

(54014)     14- کارشناس تاسیسات

(54015)     15- متصدی امور تاسیسات

(54016)     16- متصدی امور تاسیسات

(54017)     17- متصدی امور خدمات

(54018)     18- حذف (انتقال به اداره حراست-14/12/1396)

 

 اداره امور مالي

(5501)       1- مدير اداره امور مالي

(5502)       2- مسئول قسمت دفترداري و تنظيم حسابها

(5503)       3- کارشناس امور مالی

(5504)       4- کارشناس امور مالی

(5505)       5- حسابدار

(5506)       6- حسابدار

(5507)       7- کارشناس امور مالی (رسیدگی به اسناد)

(5508)       8- حسابدار(رسیدگی به اسناد)

(5509)       9- مسئول قسمت دريافت و پرداخت

(55010)     10- حسابدار

(55011)     11- حسابدار

(55012)     12- حسابدار

(55013)     13- متصدی صندوق

(55014)     14- متصدی صندوق

(55015)     15- متصدی صندوق

(55016)     16- متصدی صندوق

(55017)     17- متصدی صندوق

(55018)     18- متصدی صندوق

(55019)     19- مسئول قسمت خدمات مالی

(55020)     20- انباردار

(55021)     21- جمعدار اموال

(55022)     22- كارپرداز

(55023)     23- كارپرداز

 

پژوهشکده تکنولوژی تولید :

 

(601)        1- رئیس پژوهشکده

(602)        2- مسئول دفتر

(603)        3- متصدی امور دفتری

 

معاونت پژوهشی و آموزشی

(6101)      1- معاون پژوهشی و آموزشی

(6102)      2- مسئول دفتر

 

اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61101)     1- مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61102)     2- کارشناس اطلاع رسانی

(61103)     3- کارشناس اسناد و مدارک علمی

(61104)     4- کتابدار

 

اداره تحصیلات تکمیلی

(61201)     1- مدیر اداره تحصیلات تکمیلی

(61202)     2- کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

 

گروه پژوهشی شیمی

(67101)     1- مدیر گروه پژوهشی شیمی

(67102)     2- عضو هیات علمی

(67103)     3- عضو هیات علمی

(67104)     4- عضو هیات علمی

(67105)     5- کارشناس

 

گروه پژوهشی برق

(67201)     1- مدیر گروه پژوهشی برق

(67202)     2- عضو هیات علمی

(67203)     3- عضو هیات علمی

(67204)     4- عضو هیات علمی

(67205)     5- کارشناس

 

گروه پژوهشی مکانیک

(67301)     1- مدیر گروه پژوهشی مکانیک

(67302)     2- عضو هیات علمی

(67303)     3- عضو هیات علمی

(67304)     4- عضو هیات علمی

(67305)     5- کارشناس

 

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت :

 

(901)      1- رئیس مرکز رشد (18/07/1396)

(902)      2- مسئول دفتر(18/07/1396)

 

معاونت فناوری

(9201)      1- معاون فناوری (18/07/1396)

(9202)      2- کارشناس پذیرش و ارزیابی واحدهی فناور (18/07/1396)

(9203)      3- کارشناس امور آموزشی (18/07/1396)

 

اداره پذیرش و ارزابی واحدهای فناور

(9204)      1- مدیر اداره پذیرش و ارزابی واحدهای فناور (14/12/1396)

 

توضيحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

 
شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز119
دیروز546
هفتگی5187
ماهیانه22343
کل741434
Joomla visitor tracking and live stats