ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان

ریاست :

  

     (101)       1 ـ‌ رئیس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)       2 ـ‌ مدیر دفتر حوزه ریاست

     (1102)       3ـ متصدی امور دفتری

 

اداره روابط عمومی

     (1201)       1 ـ  مدیر اداره روابط عمومی

     (1202)       2- کارشناس روابط عمومی

     (1203)       3 ـ کمک کارشناس روابط عمومی

 

  اداره حراست

   (1301)      1- مدیر اداره حراست

   (1302)      2 ‌کارشناس حراست

   (1303)      3- متصدی امور دفتری

 (54018)      4- مسئول قسمت اطلاعات و نگهبانی (انتقال از اداره مدیریت منابع انسانی و امور اداری-14/12/1396)

 

اداره برنامه، بودجه و تشکیلات

  (1401)      1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشکیلات

  (1402)      2- کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه خوزستان

 (1501)      1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه خوزستان

 (1502)      2- کارشناس پژوهشی اشتغال

 (1503)      3- کارشناس آموزشهای اشتغال و کارآفرینی

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ مسئول دفتر

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ یابی

 (2101)         1ـ‌ مدیر گروه نیازسنجی و پروژه‏ یابی

 (2102)         2 ـ کارشناس امور پژوهشی

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدیر اداره برنامه‏ ریزی و توسعه

 (2202)         2ـ  کارشناس برنامه ‏ریزی پژوهشی

 (2203)         3ـ‌ مسئول قسمت توسعه منابع

 (2204)         4ـ‌ مسئول قسمت برنامه‏ ریزی تحقیقات

 

اداره اجرائی

 (2301)         1 ـ‌ مدیر اداره اجرائی

 (2302)         2 ـ‌ مسئول قسمت اسناد و مدارک علمی

 (2303)         3 ـ‌ مسئول قسمت قرادادها و خدمات تخصصی

 (2304)         4 ـ‌ مسئول قسمت پیگیری طرح ها

 

اداره نشریات علمی تخصصی

 (2401)         1 ـ‌ مدیر اداره نشریات علمی تخصصی

 (2402)         2 ـ‌ کارشناس امور انتشارات

 

گروه پژوهشی روانشناسی

 (26101)         1ـ‌ مدیر گروه پژوهشی روانشناسی

 (26102)         2ـ‌ عضو هیأت علمی

 (26103)         3ـ‌ عضو هیأت علمی

 (26104)         4 ‌ـ عضو هیأت علمی

 (26105)         5ـ‌ کارشناس روانشناسی

 

گروه پژوهشی آموزش سلامت

(26201)         1- مدیر گروه پژوهشی آموزش سلامت

(26202)         2- عضو هیات علمی

(26203)         3- عضو هیات علمی

(26204)         4- عضو هیات علمی

(26205)         5- کارشناس بهداشت

 

مرکز خدمات تخصصی پزشکی

 (281001)         1ـ‌ مدیر مرکز خدمات تخصصی پزشکی

 (281002)         2ـ‌ متصدی امور دفتری

 (281003)         3ـ‌ متصدی امور دفتری

 (281004)         4ـ مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی

 (281005)         5ـ‌ مسئول فنی آزمایشگاه

 (281006)         6ـ‌ کارشناس مسئول

 (281007)         7ـ‌ کارشناس مسئول

 (281008)         8ـ‌ کارشناس مسئول

 (281009)         9 ‌ـ کارشناس مسئول

 (2810010)       10ـ‌  کارشناس مسئول

 (2810011)       11ـ‌ تکنسین آزمایشگاه

 (2810012)       12ـ تکنسین آزمایشگاه

 (2810013)       13ـ تکنسین آزمایشگاه

 (2810014)       14ـ تکنسین آزمایشگاه

 (2810015)       15ـ تکنسین آزمایشگاه

 (2810016)       16ـ متصدی پذیرش آزمایشگاه

 (2810017)       17ـ متصدی پذیرش آزمایشگاه

 (2810018)       18ـ تکنسین نمونه گیر

 (2810019)       19ـ تکنسین نمونه گیر

 (2810020)       20ـ تکنسین نمونه گیر

 (2810021)       21ـ مدیر داخلی داروخانه

 (2810022)       22ـ مسئول فنی داروخانه

 (2810023)       23ـ نسخه پیچ

 (2810024)       24ـ نسخه پیچ

 (2810025)       25ـ نسخه پیچ

 (2810026)       26ـ نسخه پیچ

 (2810027)       27ـ متصدی انبار داروخانه

 (2810028)       28ـ متصدی انبار داروخانه

 (2810029)       29ـ مدیر داخلی پلی کلینیک

 (2810030)       30ـ مسئول فنی پلی کلینیک

 (2810031)       31ـ کارشناس آزمایشگاه

 (2810032)       32ـ متصدی پذیرش پلی کلینیک

 (2810033)       33ـ بهیار

 (2810034)       34ـ بهیار

 (2810035)       35ـ کارشناس بهداشت (14/05/1397)

 (2810036)       36ـ کارشناس رادیولوژی (14/05/1397)

 (2810037)       37ـ پرستار (14/05/1397)

 (2810038)       38ـ پرستار (14/05/1397)

 (2810039)       39ـ کارشناس مامایی (14/05/1397)

 (2810040)       40ـ متصدی مدارک پزشکی (14/05/1397)

 

مرکز خدمات تخصصی برق و کامپیوتر

 (282001)        1ـ‌ مدیر مرکز خدمات تخصصی برق و کامپیوتر

 (282002)        2ـ‌ متصدی امور دفتری

 (282003)        3ـ‌ کارشناس کامپیوتر

 (282004)        4ـ کارشناس برق

 (282005)        5ـ‌ کاردان فنی کامپیوتر

 (282006)        6ـ‌ کاردان فنی برق

 

مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی

 (283001)          1 ـ‌ مدیر مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی

 (283002)          2ـ‌ متصدی امور دفتری

 (283003)          3ـ‌ کارپرداز فنی

 (283004)          4ـ مسئول حوزه بازرسی مکانیک

 (283005)          5ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283006)          6ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283007)          7ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283008)          8ـ‌ کارشناس مکانیک

 (283009)          9ـ‌ کارشناس فنی

 (2830010)        10ـ‌ کاردان فنی مکانیک

 (2830011)        11 ـ‌ کاردان فنی مکانیک

 (2830012)        12ـ‌ کاردان فنی

 (2830013)        13 ـ مسئول حوزه بازرسی برق

 (2830014)        14 ـ کارشناس برق

 (2830015)        15ـ کارشناس برق

 (2830016)        16ـ کارشناس فنی

 (2830017)        17ـ کاردان فنی برق

 (2830018)        18ـ کاردان فنی

 (2830019)        19ـ مسئول حوزه بازرسی شیمی

 (2830020)        20ـ کارشناس شیمی

 (2830021)        21ـ کارشناس شیمی

 (2830022)        22ـ کارشناس شیمی

 (2830023)        23ـ کارشناس فنی

 (2830024)        24ـ کاردان شیمی

 (2830025)        25ـ کاردان فنی

 

مرکز خدمات تخصصی شیمی

 (284001)        1ـ‌ مدیر مرکز خدمات تخصصی شیمی

 (284002)        2ـ‌ کارشناس شیمی

 (284003)        3ـ کاردان شیمی

 (284004)        4ـ کاردان شیمی

 (284005)        5ـ‌ تکنسین آزمایشگاه

 (284006)        6ـ متصدی امور دفتری

 

 مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری

 (285001)          1ـ‌ مدیر مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری  

 (285002)          2ـ‌ متصدی امور دفتری  

 (285003)          3ـ‌ مدیر داخلی  

 (285004)          4ـ سوپروایزر (شیفت صبح)  

 (285005)          5ـ سوپروایزر (شیفت شب)

 (285006)          6ـ‌ مسئول اتاق عمل  

 (285007)          7ـ‌ تکنسین بیهوشی

 (285008)          8ـ‌ تکنسین بیهوشی  

 (285009)          9ـ‌ تکنسین اتاق عمل  

 (2850010)        10ـ‌ تکنسین اتاق عمل  

 (2850011)        11ـ‌ مسئول آزمایشگاه جنین شناسی

 (2850012)        12- کارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی)  

 (2850013)        13ـ‌ کارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی)  

 (2850014)        14ـ‌ کارشناس آزمایشگاه (جنین شناسی) 

 (2850015)        15ـ‌ مسئول آزمایشگاه آندرولوژی  

 (2850016)        16ـ متصدی پذیرش  

 (2850017)        17ـ متصدی پذیرش  

 (2850018)        18ـ متصدی پذیرش

 (2850019)        19ـ‌  مسئول قسمت پرستاری (صبح)  

 (2850020)        20 - مسئول قسمت پرستاری (شب)

 (2850021)        21ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850022)        22ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850023)        23ـ‌ کارشناس پرستاری  

 (2850024)        24ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850025)        25ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850026)        26ـ‌ کارشناس پرستاری

 (2850027)        27ـ کارشناس مامایی  

 (2850028)        28ـ کارشناس مامایی  

 (2850029)        29ـ کارشناس مامایی  

 (2850030)        30ـ کارشناس مامایی

 (2850031)        31- بهیار  

 (2850032)        32- بهیار

 (2850033)        33- متصدی امور دفتری

 (2850034)        34- کارشناس تجهیزات پزشکی

 (2850035)        35- کارشناس توان بخشی

 (2850036)        36 - مسئول استریلیزاسیون (CSR)

 (2850037)        37 - تکنسین CSR

 (2850038)        38- کارشناس رادیولوژی (18/07/1396)

 (2850039)        39- کارشناس رادیولوژی (18/07/1396)

 

فعالیت پژوهشی در زمینه جنین شناسی و آندرولوژی

(01)                   1- عضو هیات علمی موقت (13/10/1396)

(02)                   2- عضو هیات علمی موقت (13/10/1396)

 

فرهنگی :

 

(301)            1- معاون فرهنگی

(302)            2- مسئول دفتر

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگی

(3101)          1- مدیر گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگی

(3102)          2- کارشناس نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

(3103)          3- کارشناس امورفرهنگی

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدیر اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- مسئول کانون فعالیت های قرآنی و معارف اسلامی

(3203)          3- کارشناس امورفرهنگی

(3204)          4- مسئول کانون فعالیت های هنری

(3205)          5- کارشناس امورفرهنگی

(3206)          6- مسئول کانون فعالیت های ادبی و کتابخوانی

(3207)          7- کارشناس امور فرهنگی

(3208)          8- مسئول کانون فعالیت های گردشگری ورزش های طبیعی

(3209)          9- مسئول کانون فعالیت های سمعی و بصری

(32010)        10- کارشناس امور فرهنگی

(32011)        11- مسئول کانون برگزاری مراسم و مجامع فرهنگی

(32012)        12- کارشناس امور فرهنگی

 

سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان شعبه خوزستان

(3901)          1- مدیر اجرائی شعبه

 

آموزشی :

 

(401)           1- معاون آموزشی

(402)           2- مسئول دفتر

 

 اداره اجرایی و هماهنگی

(4101)         1- مدیر اداره اجرایی و هماهنگی

(4102)         2- مسئول قسمت خدمات آموزشی

(4103)         3- کارشناس امورآموزشی

(4104)         4- مسئول قسمت اجرایی و پشتیبانی مراکز

(4105)         5- کمک‌کارشناس امورآموزشی

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

(4203)         3- کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

(4204)         4- مسئول قسمت نظارت و ارزیابی

(4205)         5- کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

(46101)       1- مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

(46102)       2- متصدی ثبت‌نام

(46103)       3- کارشناس امورآموزشی

(46104)       4- متصدی امور دفتری

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره2

(46201)      1- مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2

(46202)      2- مسئول گروه آموزشی زبان های خارجی

(46203)      3- مسئول گروه آموزشی پزشکی

(46204)      4- مسئول گروه آموزشی فرهنگ و هنر

(46205)      5- کارشناس گروه آموزشی

(46206)      6- متصدی ثبت‌نام

(46207)     7- متصدی امور دفتری

 

 مرکز آموزش عالی ‌علمی ـ کاربردی شعبه اهواز

(43101)          1- رئیس شعبه

(43102)          2- معاون شعبه

(43103)          3- متصدی امور دفتری

(43104)          4- کارشناس آمار و اطلاعات

(43105)          5- کارشناس نظارت و امور مدرسان

(43106)          6- مدیر امور آموزشی و پژوهشی

(43107)          7- متصدی امور دفتری

(43108)          8- کارشناس امور دانش آموختگان

(43109)          9- متصدی امور دانش آموختگان

(431010)       10- کارشناس امور ثبت نام و مشمولین

(431011)       11- کارشناس آموزش

(431012)       12- کمک کارشناس و متصدی امور رایانه

(431013)       13- متصدی امور آموزشی

(431014)       14- کارشناس اطلاع رسانی

(431015)       15- کارشناس امور پژوهشی

(431016)       16- مدیر امور اداری و عمومی

(431017)       17- متصدی امور اداری

(431018)       18- حسابدار

(431019)       19- حسابدار

(431020)       20- کارپرداز

(431021)       21- متصدی امور عمومی و خدمات

(431022)       22- مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

(431023)       23- کارشناس امور دانشجویی

(431024)       24- کارشناس انجمن های علمی و طرحهای اشتغالزا

(431025)       25- کارشناس امور فرهنگی و مشاوره

(431026)       26- مدیر گروه آموزشی علوم پایه

(431027)       27- کارشناس امور آموزشی

(431028)       28- مدیر گروه آموزشی حسابداری

(431029)       29- کارشناس امور آموزشی

(431030)       30- مدیر گروه آموزشی رایانه

(431031)       31- کارشناس امور آموزشی

(431032)       32- مدیر گروه آموزشی فناوری اطلاعات

(431033)       33- کارشناس امور آموزشی

(431034)       34- مدیر گروه آموزشی شیمی

(431035)       35- کارشناس امور آموزشی

(431036)       36- کارشناس امور آزمایشگاه

(431037)       37- مدیر گروه آموزشی عمومی

(431038)       38- کارشناس امور آموزشی

(431039)       39- مدیر گروه آموزشی زبان های خارجی

(431040)       40- کارشناس امور آموزشی

 

پشتیبانی :

 

(501)           1- معاون پشتیبانی

(502)           2- مسئول دفتر

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

(5103)        3- کارشناس فناوری اطلاعات

(5104)        4- کارشناس فناوری اطلاعات

(5105)        5- کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدیر اداره  امور حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمرانی

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- مسئول قسمت کارگزینی و رفاه

(5403)       3- کارشناس امور اداری

(5404)       4- کارشناس امور اداری

(5405)       5- کارگزین

(5406)       6- کارگزین

(5407)       7- متصدی دبیرخانه

(5408)       8- متصدی دبیرخانه

(5409)       9- متصدی دبیرخانه

(54010)     10- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

(54011)     11- کارشناس امور رفاهی

(54012)     12- مسئول قسمت خدمات عمومی

(54013)     13- راننده

(54014)     14- کارشناس تاسیسات

(54015)     15- متصدی امور تاسیسات

(54016)     16- متصدی امور تاسیسات

(54017)     17- متصدی امور خدمات

(54018)     18- حذف (انتقال به اداره حراست-14/12/1396)

 

 اداره امور مالی

(5501)       1- مدیر اداره امور مالی

(5502)       2- مسئول قسمت دفترداری و تنظیم حسابها

(5503)       3- کارشناس امور مالی

(5504)       4- کارشناس امور مالی

(5505)       5- حسابدار

(5506)       6- حسابدار

(5507)       7- کارشناس امور مالی (رسیدگی به اسناد)

(5508)       8- حسابدار(رسیدگی به اسناد)

(5509)       9- مسئول قسمت دریافت و پرداخت

(55010)     10- حسابدار

(55011)     11- حسابدار

(55012)     12- حسابدار

(55013)     13- متصدی صندوق

(55014)     14- متصدی صندوق

(55015)     15- متصدی صندوق

(55016)     16- متصدی صندوق

(55017)     17- متصدی صندوق

(55018)     18- متصدی صندوق

(55019)     19- مسئول قسمت خدمات مالی

(55020)     20- انباردار

(55021)     21- جمعدار اموال

(55022)     22- کارپرداز

(55023)     23- کارپرداز

 

پژوهشکده تکنولوژی تولید :

 

(601)        1- رئیس پژوهشکده

(602)        2- مسئول دفتر

(603)        3- متصدی امور دفتری

 

معاونت پژوهشی و آموزشی

(6101)      1- معاون پژوهشی و آموزشی

(6102)      2- مسئول دفتر

 

اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61101)     1- مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(61102)     2- کارشناس اطلاع رسانی

(61103)     3- کارشناس اسناد و مدارک علمی

(61104)     4- کتابدار

 

اداره تحصیلات تکمیلی

(61201)     1- مدیر اداره تحصیلات تکمیلی

(61202)     2- کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

 

گروه پژوهشی شیمی

(67101)     1- مدیر گروه پژوهشی شیمی

(67102)     2- عضو هیات علمی

(67103)     3- عضو هیات علمی

(67104)     4- عضو هیات علمی

(67105)     5- کارشناس

 

گروه پژوهشی برق

(67201)     1- مدیر گروه پژوهشی برق

(67202)     2- عضو هیات علمی

(67203)     3- عضو هیات علمی

(67204)     4- عضو هیات علمی

(67205)     5- کارشناس

 

گروه پژوهشی مکانیک

(67301)     1- مدیر گروه پژوهشی مکانیک

(67302)     2- عضو هیات علمی

(67303)     3- عضو هیات علمی

(67304)     4- عضو هیات علمی

(67305)     5- کارشناس

 

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت :

 

(901)      1- رئیس مرکز رشد (18/07/1396)

(902)      2- مسئول دفتر(18/07/1396)

 

معاونت فناوری

(9201)      1- معاون فناوری (18/07/1396)

(9202)      2- کارشناس پذیرش و ارزیابی واحدهی فناور (18/07/1396)

(9203)      3- کارشناس امور آموزشی (18/07/1396)

 

اداره پذیرش و ارزابی واحدهای فناور

(9204)      1- مدیر اداره پذیرش و ارزابی واحدهای فناور (14/12/1396)

 

توضیحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

دوشنبه, 02 مهر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز774
دیروز1006
هفتگی774
ماهیانه19948
کل829559
Joomla visitor tracking and live stats