ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي تهران

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهي تهران

رياست :

  

     (101)           1 ـ‌ رئيس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)          2 ـ‌ مدير دفتر حوزه ریاست

     (1102)          3ـ متصدي امور دفتري

 

اداره روابط عمومي

     (1201)         1 ـ  مدير اداره روابط عمومي

     (1202)         2ـ کارشناس روابط عمومی

     (1203)         3- کارشناس روابط عمومی

     (1204)         4ـ کارشناس امور ارتباطات

     (1205)         5 ـ كمك كارشناس تبلیغات

 

  اداره حراست

   (1301)           1- مدير اداره حراست

   (1302)           2 ‌کارشناس حراست

 

اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1401)           1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1402)           2- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1403)           3- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1501)           1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1502)           2- كارشناس آموزشهاي اشتغال و كارآفريني

 (1503)           3- كارشناس امور اقتصادی

 (1504)           4- كارشناس پژوهشي اشتغال

 (1505)           5- كارشناس هدایت و مشاوره شغلی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده فني و مهندسي

(16101)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده فني و مهندسي

(16102)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16103)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده علوم پایه

(16201)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده علوم پایه

(16202)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16203)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهای زیبا

(16301)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهای زیبا

(16302)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16303)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

(16401)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

(16402)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16403)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعی

(16501)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعی

(16502)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16503)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده مدیریت

(16601)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده مدیریت

(16602)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16603)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد

(16701)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد

(16702)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16703)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی

(16801)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی

(16802)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16803)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشکی

(16901)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشکی

(16902)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16903)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ مسئول دفتر

  (203)          3ـ متصدي امور دفتري

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2101)         1ـ‌ مدير گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2102)         2ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2103)         3ـ‌ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2104)         4 ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2105)         5 ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدير اداره برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2202)         2ـ‌ مسئول قسمت توسعه منابع

 (2203)         3ـ‌ كارشناس توسعه منابع

 (2204)         4ـ‌ مسئول قسمت برنامه‏ ريزي تحقيقات

 (2205)         5ـ  كارشناس برنامه‏ ريزي تحقیقات

 

اداره اجرائي

 (2301)         1 ـ‌ مدير اداره اجرائي

 (2302)         2ـ مسئول قسمت مستندسازی

 (2303)         3 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2304)         4 ـ مسئول قسمت امور طرح ها و قراردادهای پژوهشی

 (2305)         5 ـ كارشناس امور طرح های پژوهشی

 

 گروه پژوهشي طراحي فرآيندهاي شيميائي

(26101)        1 ‌ـ مدير گروه پژوهشي طراحي فرآيندهاي شيميائي

(26102)        2 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26103)        3 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26104)        4 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26105)        5 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26106)        6 ‌ـ كارشناس شيمي

(26107)        7 ‌ـ كارشناس شيمي

(26108)        8ـ‌ مسئول آزمایشگاه

 

 گروه پژوهشي ميكرو بيولوژي كاربردي

(26201)         1- مدير گروه پژوهشي ميكرو بيولوژي كاربردي 

(26202)         2- عضو هيات علمي

(26203)         3- عضو هيات علمي

(26204)         4- عضو هيات علمي

(26205)         5- عضو هيات علمي

(26206)         6- عضو هيات علمي

(26207)         7- كارشناس زيست شناسي

(26208)         8- كارشناس زيست شناسي

(26209)         9- كارشناس زيست شناسي

(262010)       10- كارشناس زيست شناسي

(262011)       11- مسئول آزمايشگاه

(262012)       12- كاردان علوم آزمايشگاهي

 

گروه پژوهشي فرآوري مواد فلزي

(26301)         1- مدير گروه پژوهشي فرآوري مواد فلزي

(26302)         2- عضو هيات علمي

(26303)         3- عضو هيات علمي

(26304)         4- عضو هيات علمي

(26305)         5- عضو هيات علمي

(26306)         6- عضو هيات علمي

(26307)         7- كارشناس مكانيك

(26308)         8- كارشناس متالورژي

(26309)         9- كارشناس متالورژي

(263010)      10- كاردان مكانيك

(263011)      11- مسئول آزمايشگاه

 

گروه پژوهشي بيوتكنولوژي و فيزيولوژي باغباني

(26401)          1- مدير گروه پژوهشي بيوتكنولوژي و فيزيولوژي باغباني

(26402)          2- عضو هيأت علمي

(26403)          3- عضو هيأت علمي

(26404)          4- عضو هيأت علمي

(26405)          5- كارشناس كشاورزي

(26406)          6- كارشناس كشاورزي

(26407)          7- كاردان كشاورزي

(26408)          8- كاردان كشاورزي

(26409)          9- مسئول گلخانه تحقيقاتي

(264010)       10- مسئول ایستکاه تحقيقاتي

 

گروه پژوهشي شيمي كاربردي

(26501)          1- مدير گروه پژوهشي شيمي كاربردي

(26502)          2- عضو هيات علمي

(26503)          3- عضو هيات علمي

(26504)          4- عضو هيات علمي

(26505)          5- عضو هيات علمي

(26506)          6- عضو هيات علمي

(26507)          7- عضو هيات علمي

(26508)          8- كارشناس شيمي

(26509)          9- كارشناس شيمي

(265010)        10- تكنسين شيمي

(265011)        11- تكنسين شيمي

(265012)        12- مسئول آزمايشگاه

 

گروه پژوهشي فرآورده هاي بيولوژيك دامي

(26601)          1- مدير گروه پژوهشي فرآورده هاي بيولوژيك دامي

(26602)          2- عضو هيات علمي

(26603)          3- عضو هيات علمي

(26604)          4- عضو هيات علمي

(26605)          5- عضو هيات علمي

(26606)          6- كارشناس دامپزشكي

(26607)          7- كارشناس دامپزشكي

(26608)          8- تكنسين علوم دامي

(26609)          9- تكنسين علوم آزمايشگاهي

(266010)       10- مسئول آزمايشگاه

 

مركز خدمات تخصصي ساخت محيطهاي كنترل شده

(281001)        1 ‌ـ مدير مركز خدمات تخصصي ساخت محيطهاي كنترل شده

(281002)        2 ‌ـ كارشناس مكانيك

(281003)        3ـ‌ كارشناس برق

(281004)        4 ‌ـ كاردان الكترونيك

(281005)        5ـ‌ كاردان الكترونيك

 

مركز خدمات تخصصي همایش های علمی

(282001)        1 ‌ـ مدير مركز خدمات تخصصي همایش های علمی

(282002)        2 ‌ـ كارشناس مدیریت

(282003)        3ـ‌ كارشناس مدیریت

(282004)        4 ‌ـ كارشناس علوم اجتماعی

(282005)        5ـ‌ متصدی امور دفتری

 

 مركز خدمات تخصصي تجاري سازي تحقيقات مواد شيميايي

(283001)          1- مدير مركز خدمات تخصصي تجاري سازي تحقيقات مواد شيميايي

(283002)          2- متصدي امور دفتري

(283003)          3- كارشناس امور بازرگانی

(283004)          4- كارشناس امور اقتصادی

(283005)          5- كارشناس شيمي

(283006)          6- كارشناس شيمي

 

مركز خدمات تخصصي توسعه خلاقيت

(284001)          1- مدير مركز خدمات تخصصي توسعه خلاقيت

(284002)          2- متصدي امور دفتري

(284003)          3- كارشناس علوم تربيتي

(284004)          4- كارشناس علوم اجتماعي

(284005)          5- كارشناس علوم اجتماعي

(284006)          6- كارشناس مديريت

 

فرهنگي :

 

(301)            1- معاون فرهنگي

(302)            2- مسئول دفتر

(303)            3 - متصدي امور دفتري

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3101)          1- مدير گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3102)          2- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

(3103)          3- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

(3104)          4- كارشناس امور فرهنگی

(3105)          5- كارشناس امور فرهنگی

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدير اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- كارشناس امورفرهنگي

(3203)          3- كارشناس امورفرهنگي

(3204)          4- كارشناس امورفرهنگي

 

 سازمان انتشارات شعبه تهران

(3801)          1- مدير اجرائي شعبه

(3802)          2- متصدي امور دفتري

(3803)          3- مسئول قسمت توليد

(3804)          4- کمک کارشناس امور انتشارات

(3805)          5- مسئول قسمت توزيع و بازاريابي 

(3806)          6- کمک کارشناس امور انتشارات

(3807)          7- متصدي امور نمايشگاهها

(3808)          8- مسئول فروشگاه (خانه کتاب دانشگاه)

(3809)          9- مسئول فروشگاه (فروزنده)

(38010)        10- مسئول فروشگاه (کرج)

(38011)        11- متصدي فروشگاه

(38012)        12- متصدي فروشگاه

(38013)        13- متصدي فروشگاه

(38014)        14- کمک کارشناس امور انتشارات

(38015)        15- کمک کارشناس امور انتشارات

(38016)        16- کمک کارشناس امور انتشارات

 

آموزشي :

 

(401)           1- معاون آموزشي

(402)           2- مسئول دفتر

(403)           3 - متصدي امور دفتري

 

 اداره اجرايي و هماهنگي

(4101)         1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

(4102)         2- كارشناس امورآموزشي

(4103)         3- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

(4104)         4- كارشناس امورآموزشي

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدير اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزشی

(4203)         3- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4204)         4- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4205)         5- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

(4206)         6- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

(4207)         7- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

 

مركز آموزش  شماره 1

(46101)       1- مدير مركز آموزش شماره 1

(46102)       2- متصدي امور دفتری

(46103)       3- متصدي امور دفتری

(46104)       4- متصدي امور دفتری

(46105)       5- متصدي امور دفتری

(46106)       6- متصدي امور دفتری

(46107)       7- كارشناس امور آموزشي

(46108)       8- كارشناس خدمات آموزشی

(46109)       9- مسئول گروه آموزشي كامپيوتر

(461010)     10- كارشناس فناوری اطلاعات

(461011)     11- كارشناس فناوری اطلاعات

(461012)     12- مسئول گروه آموزشي نفت، گاز و پتروشیمی

(461013)     13- كارشناس امور آموزشي

(461014)     14- مسئول گروه آموزشی HES

(461015)     15- كارشناس امور آموزشي

(461016)      16- مسئول گروه آموزشي صنعت نمایشگاهی

(461017)      17- كارشناس امور آموزشي

(461018)      18- مسئول گروه آموزشي مدیریت و حسابداری

(461019)      19- كارشناس امور آموزشي

(461020)      20- مسئول گروه آموزشي بانک، بورس و بیمه

(461021)     21- كارشناس امور آموزشي

(461022)     22- مسئول گروه آموزشي پیش دبستان

(461023)     23- كارشناس امور آموزشي

(461024)     24- مسئول گروه آموزشي علوم پزشکی و پیراپزشکی

(461025)     25- كارشناس امور آموزشي

(461026)     26- مسئول گروه آموزشي نظام مهندسی

(461027)     27- كارشناس امور آموزشي

(461028)     28- مسئول گروه آموزشي آموزش های پیشرفته

(461029)     29- كارشناس امور آموزشي

 

مركز آموزش شماره 2

(46201)       1- مدير مركز آموزش شماره 2

(46202)       2- متصدي امور دفتری

(46203)       3- متصدي امور دفتری

(46204)       4- كارشناس خدمات آموزشی

(46205)       5- مسئول گروه آموزشی زبان خارجی

(46206)       6- كارشناس خدمات آموزشی

 

مركز آموزش  شماره 3

(46301)       1- مدير مركز آموزش شماره 3

(46302)       2- متصدي امور دفتری

(46303)       3- كارشناس خدمات آموزشی

(46304)       4- مسئول گروه آموزشی هنر

(46305)       5- كارشناس خدمات آموزشی

 

مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه 1  تهران

(43101)       1- رئيس شعبه

(43102)       2- معاون شعبه

(43103)       3- كارشناس نظارت و امور مدرسان

(43104)       4- متصدي امور دفتري

(43105)       5- مدير امور آموزشي و پژوهشي

(43106)       6- متصدي امور دفتري  

(43107)       7- كارشناس امور  دانش آموختگان

(43108)       8- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين  

(43109)       9- كارشناس آموزش  

(431010)     10- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه  

(431011)     11- كارشناس امور پژوهشي و اطلاع رساني و كتابخانه  

(431012)     12- حسابدار  

(431013)     13- كمك حسابدار  

(431014)     14- متصدي امور اداري و عمومي 

(431015)     15- مدير امور دانشجويي و فرهنگي

(431016)     16- كارشناس انجمن هاي علمي و طرح هاي اشتغالزا  

(431017)     17- كارشناس امور دانشجويي، فرهنگي و مشاوره  

 

پشتيباني :

 

(501)           1- معاون پشتيباني

(502)           2- مسئول دفتر

(503)           3- متصدي امور دفتري

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

(5103)        3- کارشناس فناوری اطلاعات

(5104)        4- کارشناس فناوری اطلاعات

(5105)        5- کارشناس فناوری اطلاعات

(5106)        6- کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدير اداره  امور حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

(5203)        3- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمرانی

(5303)       3- کارشناس فنی و عمرانی

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

(5403)       3- کارشناس ایمنی و بهداشت

(5404)       4- مسئول قسمت كارگزيني و رفاه

(5405)       5- کارشناس امور اداری

(5406)       6- کارشناس امور اداری

(5407)       7- كارگزين

(5408)       8- کمک کارشناس امور رفاهی

(5409)       9- کارشناس امور رفاهی

(54010)     10- متصدي دبيرخانه

(54011)     11- مسئول قسمت خدمات عمومی

(54012)     12- متصدی اطلاعات و نگهباني

(54013)     13- متصدی اطلاعات و نگهباني

(54014)     14- خدمتگزار

 

 اداره امور مالي

(5501)       1- مدير اداره امور مالي

(5502)       2- مسئول قسمت دفترداري و تنظيم حسابها

(5503)       3- حسابدار

(5504)       4- حسابدار

(5505)       5- حسابدار

(5506)       6- حسابدار

(5507)       7- حسابدار

(5508)       8- حسابدار

(5509)       9- مسئول قسمت دريافت و پرداخت

(55010)     10- حسابدار

(55011)     11- حسابدار

(55012)     12- حسابدار

(55013)     13- مسئول قسمت خدمات مالی

(55014)     14- حسابدار

(55015)     15- جمعدار اموال

(55016)     16- کارپرداز

(55017)     17- انباردار

 

پژوهشکده مطالعات توسعه :

 

(601)        1- رئیس پژوهشکده

(602)        2- مسئول دفتر

 

معاونت پژوهشی و آموزشی

(6101)      1- معاون پژوهشی و آموزشی

(6102)      2- متصدی امور دفتری

(6103)      3- کارشناس امور آموزشی

(6104)      4- کارشناس امور پژوهشی

 

 گروه پژوهشي مديريت و توسعه منابع طبيعي

(67101)      1- مدير گروه پژوهشي مديريت و توسعه منابع طبيعي

(67102)      2-  عضو هيات علمي

(67103)      3- عضو هيات علمي

(67104)      4- عضو هيات علمي             

(67105)      5- كارشناس منابع طبيعي

 

 گروه پژوهشي مديريت

(67201)      1- مدير گروه پژوهشي مديريت

(67202)      2- عضو هيات علمي     

(67203)      3- عضو هيات علمي

(67204)      4- عضو هيات علمي 

(67205)      5-عضو هيات علمي 

(67206)      6- كارشناس مديريت

(67207)      7- كارشناس مديريت

 

گروه پژوهشي علوم تربيتي

(67301)      1- مدير گروه پژوهشي علوم تربيتي

(67302)      2- عضو هيات علمي 

(67303)      3- عضو هيات علمي 

(67304)      4- عضو هيات علمي

(67305)      5- عضو هيات علمي

(67306)      6- كارشناس علوم تربيتي

(67307)      7- كارشناس علوم تربيتي

 

گروه پژوهشي جامعه شناسي

(67401)      1- مديرگروه پژوهشي جامعه شناسي 

(67402)      2- عضو هيات علمي

(67403)      3- عضو هيات علمي

(67404)      4- عضو هيات علمي

(67405)      5- كارشناس علوم اجتماعي

(67406)      6- كارشناس علوم اجتماعي

 

گروه پژوهشي معماري و طراحي محيط

(67501)      1- مدير گروه پژوهشي معماري و طراحي محيط

(67502)      2- عضو هيات علمي

(67503)      3- عضو هيات علمي

(67504)      4- عضو هيات علمي

(67505)      5- كارشناس معماري

(67506)      6- كارشناس معماري

(67507)      7- كارشناس معماري

 

گروه پژوهشي روانشناسي صنعتي – سازماني

(67601)      1- مدير گروه پژوهشي روانشناسي صنعتي – سازماني

(67602)      2- عضو هيات علمي

(67603)      3- عضو هيات علمي

(67604)      4- عضو هيات علمي 

(67605)      5- كارشناس روانشناسي

(67606)      6- كارشناس علوم تربيتي

 

گروه پژوهشي سنجش و بهبود محيط كسب و كار

(67701)      1- مدير گروه پژوهشي سنجش و بهبود محيط كسب و كار

(67702)      2- عضو هيات علمي

(67703)      3- عضو هيات علمي

(67704)      4- عضو هيات علمي

(67705)      5- عضو هيات علمی

(67706)      6- كارشناس اقتصاد

 

توضيحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس واحد است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

 
سه شنبه, 03 بهمن 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز635
دیروز1040
هفتگی1675
ماهیانه18482
کل647522
Joomla visitor tracking and live stats