ورود به سایت

نمودار سازمانی سازمان جهاد دانشگاهي تهران

..................................................................................................................................

پست های مصوب سازمان جهاد دانشگاهي تهران

رياست :

  

     (101)           1 ـ‌ رئيس سازمان

 

دفتر حوزه ریاست

     (1101)          2 ـ‌ مدير دفتر حوزه ریاست

     (1102)          3ـ متصدي امور دفتري

 

اداره روابط عمومي

     (1201)         1 ـ  مدير اداره روابط عمومي

     (1202)         2ـ کارشناس روابط عمومی

     (1203)         3- کارشناس روابط عمومی

     (1204)         4ـ کارشناس امور ارتباطات

     (1205)         5 ـ كمك كارشناس تبلیغات

 

  اداره حراست

   (1301)           1- مدير اداره حراست

   (1302)           2 ‌کارشناس حراست

 

اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1401)           1- مدیر اداره برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1402)           2- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

  (1403)           3- كارشناس برنامه، بودجه و تشكيلات

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1501)           1- مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 (1502)           2- كارشناس آموزشهاي اشتغال و كارآفريني

 (1503)           3- كارشناس امور اقتصادی

 (1504)           4- كارشناس پژوهشي اشتغال

 (1505)           5- كارشناس هدایت و مشاوره شغلی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده فني و مهندسي

(16101)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده فني و مهندسي

(16102)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16103)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده علوم پایه

(16201)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده علوم پایه

(16202)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16203)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهای زیبا

(16301)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهای زیبا

(16302)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16303)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

(16401)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

(16402)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16403)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعی

(16501)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعی

(16502)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16503)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده مدیریت

(16601)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده مدیریت

(16602)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16603)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد

(16701)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد

(16702)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16703)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی

(16801)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی

(16802)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16803)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشکی

(16901)         1ـ‌ مدير جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشکی

(16902)         2 ‌ـ متصدی امور دفتری

(16903)         3ـ کارشناس امور فرهنگی

 

 پژوهش و فنآوری :

 

  (201)          1 ـ‌ معاون پژوهش و فناوری

  (202)          2 ـ مسئول دفتر

  (203)          3ـ متصدي امور دفتري

 

  گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2101)         1ـ‌ مدير گروه نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2102)         2ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2103)         3ـ‌ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2104)         4 ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 (2105)         5 ـ کارشناس نیازسنجی و پروژه‏ يابي

 

اداره برنامه ریزی و توسعه

 (2201)         1ـ  مدير اداره برنامه‏ ريزي و توسعه

 (2202)         2ـ‌ مسئول قسمت توسعه منابع

 (2203)         3ـ‌ كارشناس توسعه منابع

 (2204)         4ـ‌ مسئول قسمت برنامه‏ ريزي تحقيقات

 (2205)         5ـ  كارشناس برنامه‏ ريزي تحقیقات

 

اداره اجرائي

 (2301)         1 ـ‌ مدير اداره اجرائي

 (2302)         2ـ مسئول قسمت مستندسازی

 (2303)         3 ـ كارشناس امور پژوهشی

 (2304)         4 ـ مسئول قسمت امور طرح ها و قراردادهای پژوهشی

 (2305)         5 ـ كارشناس امور طرح های پژوهشی

 

 گروه پژوهشي طراحي فرآيندهاي شيميائي

(26101)        1 ‌ـ مدير گروه پژوهشي طراحي فرآيندهاي شيميائي

(26102)        2 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26103)        3 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26104)        4 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26105)        5 ‌ـ عضو هيأت علمي

(26106)        6 ‌ـ كارشناس شيمي

(26107)        7 ‌ـ كارشناس شيمي

(26108)        8ـ‌ مسئول آزمایشگاه

 

 گروه پژوهشي ميكرو بيولوژي كاربردي

(26201)         1- مدير گروه پژوهشي ميكرو بيولوژي كاربردي 

(26202)         2- عضو هيات علمي

(26203)         3- عضو هيات علمي

(26204)         4- عضو هيات علمي

(26205)         5- عضو هيات علمي

(26206)         6- عضو هيات علمي

(26207)         7- كارشناس زيست شناسي

(26208)         8- كارشناس زيست شناسي

(26209)         9- كارشناس زيست شناسي

(262010)       10- كارشناس زيست شناسي

(262011)       11- مسئول آزمايشگاه

(262012)       12- كاردان علوم آزمايشگاهي

 

گروه پژوهشي فرآوري مواد فلزي

(26301)         1- مدير گروه پژوهشي فرآوري مواد فلزي

(26302)         2- عضو هيات علمي

(26303)         3- عضو هيات علمي

(26304)         4- عضو هيات علمي

(26305)         5- عضو هيات علمي

(26306)         6- عضو هيات علمي

(26307)         7- كارشناس مكانيك

(26308)         8- كارشناس متالورژي

(26309)         9- كارشناس متالورژي

(263010)      10- كاردان مكانيك

(263011)      11- مسئول آزمايشگاه

 

گروه پژوهشي بيوتكنولوژي و فيزيولوژي باغباني

(26401)          1- مدير گروه پژوهشي بيوتكنولوژي و فيزيولوژي باغباني

(26402)          2- عضو هيأت علمي

(26403)          3- عضو هيأت علمي

(26404)          4- عضو هيأت علمي

(26405)          5- كارشناس كشاورزي

(26406)          6- كارشناس كشاورزي

(26407)          7- كاردان كشاورزي

(26408)          8- كاردان كشاورزي

(26409)          9- مسئول گلخانه تحقيقاتي

(264010)       10- مسئول ایستکاه تحقيقاتي

 

گروه پژوهشي شيمي كاربردي

(26501)          1- مدير گروه پژوهشي شيمي كاربردي

(26502)          2- عضو هيات علمي

(26503)          3- عضو هيات علمي

(26504)          4- عضو هيات علمي

(26505)          5- عضو هيات علمي

(26506)          6- عضو هيات علمي

(26507)          7- عضو هيات علمي

(26508)          8- كارشناس شيمي

(26509)          9- كارشناس شيمي

(265010)        10- تكنسين شيمي

(265011)        11- تكنسين شيمي

(265012)        12- مسئول آزمايشگاه

 

گروه پژوهشي فرآورده هاي بيولوژيك دامي

(26601)          1- مدير گروه پژوهشي فرآورده هاي بيولوژيك دامي

(26602)          2- عضو هيات علمي

(26603)          3- عضو هيات علمي

(26604)          4- عضو هيات علمي

(26605)          5- عضو هيات علمي

(26606)          6- كارشناس دامپزشكي

(26607)          7- كارشناس دامپزشكي

(26608)          8- تكنسين علوم دامي

(26609)          9- تكنسين علوم آزمايشگاهي

(266010)       10- مسئول آزمايشگاه

 

مركز خدمات تخصصي ساخت محيطهاي كنترل شده

(281001)        1 ‌ـ مدير مركز خدمات تخصصي ساخت محيطهاي كنترل شده

(281002)        2 ‌ـ كارشناس مكانيك

(281003)        3ـ‌ كارشناس برق

(281004)        4 ‌ـ كاردان الكترونيك

(281005)        5ـ‌ كاردان الكترونيك

 

مركز خدمات تخصصي همایش های علمی

(282001)        1 ‌ـ مدير مركز خدمات تخصصي همایش های علمی

(282002)        2 ‌ـ كارشناس مدیریت

(282003)        3ـ‌ كارشناس مدیریت

(282004)        4 ‌ـ كارشناس علوم اجتماعی

(282005)        5ـ‌ متصدی امور دفتری

 

 مركز خدمات تخصصي تجاري سازي تحقيقات مواد شيميايي

(283001)          1- مدير مركز خدمات تخصصي تجاري سازي تحقيقات مواد شيميايي

(283002)          2- متصدي امور دفتري

(283003)          3- كارشناس امور بازرگانی

(283004)          4- كارشناس امور اقتصادی

(283005)          5- كارشناس شيمي

(283006)          6- كارشناس شيمي

 

مركز خدمات تخصصي توسعه خلاقيت

(284001)          1- مدير مركز خدمات تخصصي توسعه خلاقيت

(284002)          2- متصدي امور دفتري

(284003)          3- كارشناس علوم تربيتي

(284004)          4- كارشناس علوم اجتماعي

(284005)          5- كارشناس علوم اجتماعي

(284006)          6- كارشناس مديريت

 

فرهنگي :

 

(301)            1- معاون فرهنگي

(302)            2- مسئول دفتر

(303)            3 - متصدي امور دفتري

 

 گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3101)          1- مدير گروه برنامه ریزی و مطالعات فرهنگي

(3102)          2- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

(3103)          3- كارشناس نيازسنجي و مطالعات فرهنگي

(3104)          4- كارشناس امور فرهنگی

(3105)          5- كارشناس امور فرهنگی

 

اداره اجرایی و هماهنگی

(3201)          1- مدير اداره اجرایی و هماهنگی

(3202)          2- كارشناس امورفرهنگي

(3203)          3- كارشناس امورفرهنگي

(3204)          4- كارشناس امورفرهنگي

 

 سازمان انتشارات شعبه تهران

(3801)          1- مدير اجرائي شعبه

(3802)          2- متصدي امور دفتري

(3803)          3- مسئول قسمت توليد

(3804)          4- کمک کارشناس امور انتشارات

(3805)          5- مسئول قسمت توزيع و بازاريابي 

(3806)          6- کمک کارشناس امور انتشارات

(3807)          7- متصدي امور نمايشگاهها

(3808)          8- مسئول فروشگاه (خانه کتاب دانشگاه)

(3809)          9- مسئول فروشگاه (فروزنده)

(38010)        10- مسئول فروشگاه (کرج)

(38011)        11- متصدي فروشگاه

(38012)        12- متصدي فروشگاه

(38013)        13- متصدي فروشگاه

(38014)        14- کمک کارشناس امور انتشارات

(38015)        15- کمک کارشناس امور انتشارات

(38016)        16- کمک کارشناس امور انتشارات

 

آموزشي :

 

(401)           1- معاون آموزشي

(402)           2- مسئول دفتر

(403)           3 - متصدي امور دفتري

 

 اداره اجرايي و هماهنگي

(4101)         1- مدير اداره اجرايي و هماهنگي

(4102)         2- كارشناس امورآموزشي

(4103)         3- مسئول قسمت اجرايي و پشتيباني مراكز

(4104)         4- كارشناس امورآموزشي

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4201)         1- مدير اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش

(4202)         2- مسئول قسمت برنامه‌ريزي و توسعه آموزشی

(4203)         3- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4204)         4- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشی

(4205)         5- مسئول قسمت نظارت و ارزيابي

(4206)         6- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

(4207)         7- كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشی

 

مركز آموزش  شماره 1

(46101)       1- مدير مركز آموزش شماره 1

(46102)       2- متصدي امور دفتری

(46103)       3- متصدي امور دفتری

(46104)       4- متصدي امور دفتری

(46105)       5- متصدي امور دفتری

(46106)       6- متصدي امور دفتری

(46107)       7- كارشناس امور آموزشي

(46108)       8- كارشناس خدمات آموزشی

(46109)       9- مسئول گروه آموزشي كامپيوتر

(461010)     10- كارشناس فناوری اطلاعات

(461011)     11- كارشناس فناوری اطلاعات

(461012)     12- مسئول گروه آموزشي نفت، گاز و پتروشیمی

(461013)     13- كارشناس امور آموزشي

(461014)     14- مسئول گروه آموزشی HES

(461015)     15- كارشناس امور آموزشي

(461016)      16- مسئول گروه آموزشي صنعت نمایشگاهی

(461017)      17- كارشناس امور آموزشي

(461018)      18- مسئول گروه آموزشي مدیریت و حسابداری

(461019)      19- كارشناس امور آموزشي

(461020)      20- مسئول گروه آموزشي بانک، بورس و بیمه

(461021)     21- كارشناس امور آموزشي

(461022)     22- مسئول گروه آموزشي پیش دبستان

(461023)     23- كارشناس امور آموزشي

(461024)     24- مسئول گروه آموزشي علوم پزشکی و پیراپزشکی

(461025)     25- كارشناس امور آموزشي

(461026)     26- مسئول گروه آموزشي نظام مهندسی

(461027)     27- كارشناس امور آموزشي

(461028)     28- مسئول گروه آموزشي آموزش های پیشرفته

(461029)     29- كارشناس امور آموزشي

 

مركز آموزش شماره 2

(46201)       1- مدير مركز آموزش شماره 2

(46202)       2- متصدي امور دفتری

(46203)       3- متصدي امور دفتری

(46204)       4- كارشناس خدمات آموزشی

(46205)       5- مسئول گروه آموزشی زبان خارجی

(46206)       6- كارشناس خدمات آموزشی

 

مركز آموزش  شماره 3

(46301)       1- مدير مركز آموزش شماره 3

(46302)       2- متصدي امور دفتری

(46303)       3- كارشناس خدمات آموزشی

(46304)       4- مسئول گروه آموزشی هنر

(46305)       5- كارشناس خدمات آموزشی

 

مركز آموزش عالي ‌علمي ـ كاربردي شعبه 1  تهران

(43101)       1- رئيس شعبه

(43102)       2- معاون شعبه

(43103)       3- كارشناس نظارت و امور مدرسان

(43104)       4- متصدي امور دفتري

(43105)       5- مدير امور آموزشي و پژوهشي

(43106)       6- متصدي امور دفتري  

(43107)       7- كارشناس امور  دانش آموختگان

(43108)       8- كارشناس امور ثبت نام و مشمولين  

(43109)       9- كارشناس آموزش  

(431010)     10- كمك كارشناس و متصدي امور رايانه  

(431011)     11- كارشناس امور پژوهشي و اطلاع رساني و كتابخانه  

(431012)     12- حسابدار  

(431013)     13- كمك حسابدار  

(431014)     14- متصدي امور اداري و عمومي 

(431015)     15- مدير امور دانشجويي و فرهنگي

(431016)     16- كارشناس انجمن هاي علمي و طرح هاي اشتغالزا  

(431017)     17- كارشناس امور دانشجويي، فرهنگي و مشاوره  

 

پشتيباني :

 

(501)           1- معاون پشتيباني

(502)           2- مسئول دفتر

(503)           3- متصدي امور دفتري

 

اداره فنآوری اطلاعات

(5101)        1- مدیر اداره فناوری اطلاعات

(5102)        2- کارشناس فناوری اطلاعات

(5103)        3- کارشناس فناوری اطلاعات

(5104)        4- کارشناس فناوری اطلاعات

(5105)        5- کارشناس فناوری اطلاعات

(5106)        6- کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور حقوقی و قراردادها

(5201)        1- مدير اداره  امور حقوقی و قراردادها

(5202)        2- کارشناس امور حقوقی

(5203)        3- کارشناس امور حقوقی

 

اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5301)       1- مدیر اداره فنی و طرحهای عمرانی

(5302)       2- کارشناس فنی و عمرانی

(5303)       3- کارشناس فنی و عمرانی

 

اداره منابع انسانی و امور اداری

(5401)       1- مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری

(5402)       2- کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

(5403)       3- کارشناس ایمنی و بهداشت

(5404)       4- مسئول قسمت كارگزيني و رفاه

(5405)       5- کارشناس امور اداری

(5406)       6- کارشناس امور اداری

(5407)       7- كارگزين

(5408)       8- کمک کارشناس امور رفاهی

(5409)       9- کارشناس امور رفاهی

(54010)     10- متصدي دبيرخانه

(54011)     11- مسئول قسمت خدمات عمومی

(54012)     12- متصدی اطلاعات و نگهباني

(54013)     13- متصدی اطلاعات و نگهباني

(54014)     14- خدمتگزار

 

 اداره امور مالي

(5501)       1- مدير اداره امور مالي

(5502)       2- مسئول قسمت دفترداري و تنظيم حسابها

(5503)       3- حسابدار

(5504)       4- حسابدار

(5505)       5- حسابدار

(5506)       6- حسابدار

(5507)       7- حسابدار

(5508)       8- حسابدار

(5509)       9- مسئول قسمت دريافت و پرداخت

(55010)     10- حسابدار

(55011)     11- حسابدار

(55012)     12- حسابدار

(55013)     13- مسئول قسمت خدمات مالی

(55014)     14- حسابدار

(55015)     15- جمعدار اموال

(55016)     16- کارپرداز

(55017)     17- انباردار

 

پژوهشکده مطالعات توسعه :

 

(601)        1- رئیس پژوهشکده

(602)        2- مسئول دفتر

 

معاونت پژوهشی و آموزشی

(6101)      1- معاون پژوهشی و آموزشی

(6102)      2- متصدی امور دفتری

(6103)      3- کارشناس امور آموزشی

(6104)      4- کارشناس امور پژوهشی

 

 گروه پژوهشي مديريت و توسعه منابع طبيعي

(67101)      1- مدير گروه پژوهشي مديريت و توسعه منابع طبيعي

(67102)      2-  عضو هيات علمي

(67103)      3- عضو هيات علمي

(67104)      4- عضو هيات علمي             

(67105)      5- كارشناس منابع طبيعي

 

 گروه پژوهشي مديريت

(67201)      1- مدير گروه پژوهشي مديريت

(67202)      2- عضو هيات علمي     

(67203)      3- عضو هيات علمي

(67204)      4- عضو هيات علمي 

(67205)      5-عضو هيات علمي 

(67206)      6- كارشناس مديريت

(67207)      7- كارشناس مديريت

 

گروه پژوهشي علوم تربيتي

(67301)      1- مدير گروه پژوهشي علوم تربيتي

(67302)      2- عضو هيات علمي 

(67303)      3- عضو هيات علمي 

(67304)      4- عضو هيات علمي

(67305)      5- عضو هيات علمي

(67306)      6- كارشناس علوم تربيتي

(67307)      7- كارشناس علوم تربيتي

 

گروه پژوهشي جامعه شناسي

(67401)      1- مديرگروه پژوهشي جامعه شناسي 

(67402)      2- عضو هيات علمي

(67403)      3- عضو هيات علمي

(67404)      4- عضو هيات علمي

(67405)      5- كارشناس علوم اجتماعي

(67406)      6- كارشناس علوم اجتماعي

 

گروه پژوهشي معماري و طراحي محيط

(67501)      1- مدير گروه پژوهشي معماري و طراحي محيط

(67502)      2- عضو هيات علمي

(67503)      3- عضو هيات علمي

(67504)      4- عضو هيات علمي

(67505)      5- كارشناس معماري

(67506)      6- كارشناس معماري

(67507)      7- كارشناس معماري

 

گروه پژوهشي روانشناسي صنعتي – سازماني

(67601)      1- مدير گروه پژوهشي روانشناسي صنعتي – سازماني

(67602)      2- عضو هيات علمي

(67603)      3- عضو هيات علمي

(67604)      4- عضو هيات علمي 

(67605)      5- كارشناس روانشناسي

(67606)      6- كارشناس علوم تربيتي

 

گروه پژوهشي سنجش و بهبود محيط كسب و كار

(67701)      1- مدير گروه پژوهشي سنجش و بهبود محيط كسب و كار

(67702)      2- عضو هيات علمي

(67703)      3- عضو هيات علمي

(67704)      4- عضو هيات علمي

(67705)      5- عضو هيات علمی

(67706)      6- كارشناس اقتصاد

 

توضيحات :

 1 ـ رده مسئولیت معاونان سازمان در حد رئیس واحد است.

 2 ـ رده مسئولیت رئیس پژوهشکده در حد رئیس واحد است.

 3 ـ رده مسئولیت مدیر شعبه سازمان تجاری سازی در حد معاون مدیر کل است.

 

 
شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز125
دیروز546
هفتگی5193
ماهیانه22349
کل741440
Joomla visitor tracking and live stats