ورود به سایت

آئيـن نامـه استخـدامـي جهاد دانشگاهي

فصل اول :‌ كليات

ماده 1 : جهاد دانشگاهي در اين آيين‌نامه «جهاد» ناميده مي‌شود.

 

ماده 2 : اعضاء    

‌اعضاء منظور از «اعضاء‌» كليه افرادي هستند كه تحت عناوين عضو رسمي، ‌عضو پيماني يا عضو قراردادي يا كارگر به صورت دائم يا موقت،‌ به موجب حكم يا قرارداد به خدمت جهاد پذيرفته مي‌شوند.

 

ماده 3 :‌ استخدام رسمي

عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو رسمي براي انجام مشاغل مستمر با پيشنهاد «شوراي اداري و استخدامي جهاد» موضوع ماده 23 اين آيين‌نامه و به موجب حكم رسمي رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان طبق تشكيلات مصوب براي مدت نامحدود.

 

ماده 4 :‌ استخدام پيماني

عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو پيماني براي انجام مشاغل موقت يا مستمر به موجب حكم پيماني رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان

تبصره :‌ مدت قرارداد استخدام پيماني يكسال است و تمديد سالانه آن بلامانع است.[1]

 

ماده 5 :‌ استخدام قراردادي

عبارت است از به‌كارگيري شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو قراردادي تمام‌وقت يا پاره‌وقت طبق قرارداد براي انجام كارهايي مشخص و مدت معين و محدود.

تبصره: اعضایی که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قرار دادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می نمایند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی  نمی باشد[14].

[دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي]

 

ماده 6 :‌ كارگر

منظور از كارگر افرادي هستند كه مشاغل آنان در تشكيلات مصوب پيش‌بيني نشده و دركارهاي تحقيقاتي، ‌مطالعاتي و آموزشي نيز به كار گرفته نشده‌اند. فهرست مشاغل كارگري توسط «شوراي اداري و استخدامي جهاد» ( موضوع ماده 23 اين آيين‌نامه) تعيين مي‌شود.

تبصره :‌ دعوت به همكاري افراد به صورت كارگر بر اساس تشخيص رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان و قرارداد فيمابين در چارچوب قانون كار مجاز است.

 

ماده 7 :‌ در صورت نياز به خدمت متخصصين خارجي دعوت به همكاري آنها تابع قوانين و مقرارت مربوط به اشتغال اتباع بيگانه است.

 

ماده 8 : حكم

عبارت است ازدستوركتبي رئيس جهاد و يا مقام مجاز از طرف ايشان در حدود مقررات مربوط.

تبصره : اقلام مندرج دراحكام حقوقي اعضاي تمام وقت شامل : [2]

1- حقوق مبناء و افزايش سنواتي

2- فوق‌العاده‌ها كه مطابق با مفاد آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي و مصوبات هيات‌امناء بصورت مستمر پرداخت مي‌گردد.

3- عائله‌مندي و حق‌اولاد

4- كمك‌هزينه خواربار، كمك هزينه اياب و ذهاب، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه‌هاي مستمر ديگري كه ضوابط پرداخت آنها به تصويب هيات امناء ‌برسد.

5- تفاوت تطبيق مطابق با ضوابط

 

ماده 9 : خدمت

عبارت است از اشتغال به كاري كه عضو به موجب حكم رسمي يا دستور مقام صلاحيت‌دار مكلف به انجام آن است.

 

ماده 10 : سازمان كار و تشكيلات و شرح وظايف اعضاء ‌جهاد براساس مفاد اين آيين‌نامه از سوي شوراي اداري استخدامي جهاد ( موضوع ماده 23 اين آيين‌نامه ) پيشنهاد و پس از موافقت رئيس جهاد به تصويب هيأت امناء ‌مي‌رسد. در تشكيلات مصوب علاوه بر سطوح مديريتها و شرح وظايف هركدام جهت انجام مأموريتهاي سازماني و رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده، ‌پستهايي تحت عنوان پست ثابت سازماني و موقت براي عضو رسمي، پيماني و قراردادي تمام‌وقت در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره :‌ پستهاي ستاره‌دار اعم از ثابت يا موقت فقط براي اعضاي هيأت ‌علمي در نظر گرفته مي‌شود.

 

ماده 11 : ‌پست ثابت سازماني

عبارت است از محلي در سازمان جهاد كه براساس تشكيلات مصوب بطور مستمر و براي ارجاع آن به يك عضو در نظر گرفته شده است اعم از اين كه داراي متصدي و يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 :‌ دعوت به همكاري افراد به طور رسمي براي تصدي پستهايي كه جنبه استمرار ندارد و به عنوان پست موقت شناخته شده ممنوع است.

تبصره 2 :‌ پست موقت با نظر رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان براي حداكثر مدت سه سال ايجاد مي‌شود.

تبصره 3 : حداكثر پستهاي موقت نبايد از  پستهاي ثابت سازماني تجاوز نمايد.

 

ماده 12 : پست ستاره دار عبارت است از محلي در سازمان جهاد كه براساس تشكيلات مصوب به طور مستمر و براي ارجاع آن به يك عضو هيأت‌علمي در نظر گرفته شده است اعم از اينكه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره : ‌دعوت به همكاري افراد در پستهاي ستاره‌دار مندرج در تشكيلات مصوب كه به عنوان اعضاي هيأت‌علمي يا شاغلين خدمات علمي و پژوهشي پيش‌بيني گرديده است، تابع آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌علمي جهاد و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ساير مقررات مربوط مي‌باشد.

 

ماده 13 :‌ انتصاب

عبارت است از واگذاري يكي از پستهاي مصوب به عضو رسمي يا پيماني يا قراردادي.

تبصره : ‌در صورتي كه عضو رسمي يا پيماني واجد شرايط، ‌براي واگذاري برخي از پستهاي ثابت وجود نداشته باشد با تصويب رئيس جهاد يا مقام مجاز از جانب ايشان و تا پيدا شدن فرد واجد شرايط مي‌توان اعضاء قراردادي را درآن پست منصوب كرد.

 

ماده 14 :‌ شرح وظيفه

عبارت است از مجموعه وظايفي كه براي يك پست يا شغل سازماني در نظر گرفته مي‌شود و اعضاء، ‌به موجب ابلاغ سرپرست مستقيم خود مكلف به انجام آن مي‌باشند.

 

ماده 15 :‌ شغل

شغل عبارت است‌ از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف شوراي اداري واستخدامي جهاد (موضوع ماده 23 اين آيين‌نامه) به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

 

ماده 16 :‌ طبقه شغلي

عبارت است از مشاغل و درجاتي كه از لحاظ وظايف و مسئوليتها هم سطح باشند.

 

ماده 17 : تخصيص عبارت است از :

الف ـ قراردادن يك شغل در طبقه شغلي مربوط

ب ـ‌ قراردادن طبقه شغلي در يكي از گروه‌هاي جدول حقوق

 

ماده 18 :‌ ارتقاء‌گروه

عبارت است از تغيير گروه عضو به يك يا چند گروه بالاتر از گروه فعلي

 

ماده 19 :‌ تنزل گروه

عبارت است از تغيير گروه عضو به يك يا چند گروه پايين تر از گروه استحقاقي

 

ماده 20 : انتقال

عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت عضو به موجب حكم رسمي كه در هر صورت با تغيير محل جغرافيايي عضو در جهاد اعم از داخل و خارج از كشور و با تغيير پست سازماني همراه است.

  

ماده 21 : ‌وضع استخدامي

وضع استخدامي اعضاي رسمي جهاد تنها در يكي از حالات زير امكانپذير است:

الف ) حالت اشتغال : ‌وضع عضوي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌نمايد.

ب ) حالت خدمت آزمايشي: ‌وضع عضوي است كه براي خدمت تمام ‌وقت انتخاب و دوره آزمايشي را مي‌گذراند.

ج ) حالت مأموريت: ‌وضع اعضايي است كه بطور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غيراز وظيفه

اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف جهاد جهت طي دوره آموزشي يا كارآموزي يا خدمت،‌ به واحد، ‌قسمت يا مؤسسه ديگري اعزام مي‌شوند.

د ) حالت مرخصي:‌وضع اعضايي است كه طبق مقررات از مرخصي استحقاقي، ‌استعلاجي يا بدون‌حقوق استفاده مي‌نمايند.

ه‍ ) حالت بازنشستگي: وضع اعضايي است كه طبق مقررات و ضوابط اين آيين‌نامه بازنشسته گرديده و از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌نمايند.

و ) حالت ازكارافتادگي: ‌وضع اعضايي است كه بنا به تشخيص پزشكان معتمد جهاد يا كميسيون پزشكي سازمان تأمين اجتماعي، ‌توانايي ادامه كار را از دست داده و طبق مقرارت ازكارافتاده تشخيص داده شده و از حقوق وظيفه از كار افتادگي استفاده مي‌نمايند.

ز) حالت نظام وظيفه: ‌وضع عضوي است كه طبق قوانين مربوط،‌ به انجام خدمت وظيفه عمومي يا خدمت دوره احتياط مشغول است.

ح) حالت استعفاء: وضع عضوي است كه طبق مفاد اين آيين‌نامه از خدمت جهاد مستعفي شده است.

ط) غيبت موجه:‌ وضع عضوي است كه به ‌عللي خارج از قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت خود حاضر شود.

ي)‌ آماده به خدمت: وضع عضوي است كه طبق اين آيين‌نامه تصدي پستي را به‌عهده نداشته و در انتظار ارجاع شغل است.

ك) حالت بازخريدي: ‌وضع عضوي است كه بنا به درخواست شخصي خود يا طبق مقررات اين آيين‌نامه، ‌از خدمت در جهاد معاف گرديده و سوابق خدمت وي بازخريد شده است.

[دستورالعمل مربوط به محل تأمين اعتبار وجوه بازخريدي اعضاء]

ل)‌ تعليق: ‌وضع عضوي است كه به علت صدور كيفر خواست از طريق مقامات قضايي يا طرح پرونده عضو در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري،‌ موقتاً از ادامه خدمت ممنوع شده است.

حقوق ايام تعليق با نظر دادگاه يا هيأت مربوط قابل پرداخت است.

م )‌ انفصال موقت : وضع عضوي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ويا دادگاه كيفري، براي مدت معيني از اشتغال به خدمت درجهادودريافت‌حقوق منع شده باشد.

ن) انفصال دائم‌: وضع عضوي است كه به موجب رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا دادگاه كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از ادامه خدمت در جهاد محروم شده است.

ق)‌ اخراج:‌ وضع عضوي است كه به موجب رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مفاد ماده 17 قانون مذكور از خدمت در جهاد محروم شده باشد.

 

ماده 22 : مأموريت عبارت است از :

الف -‌ محول شدن وظيفه موقت به عضو رسمي، ‌پيماني و يا قراردادي در زمان محدود غيراز وظايف اصلي عضو كه در پست مربوط براي وي پيش بيني شده است.

ب ـ‌ اعزام عضو رسمي يا پيماني بطور موقت به ساير واحدهاي جهاد اعم از دفترمركزي،‌ واحدها، ‌پژوهشكده ها، ‌شركتها و مؤسسات وابسته به جهاد دانشگاهي و يا دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت قوانين مربوط و مقررات اين آيين‌نامه

ج ـ‌ اعزام عضو رسمي جهت طي دوره آموزشي يا كارآموزي داخل يا خارج از كشور

تبصره :‌ اعضاي پيماني و قراردادي صرفاً جهت طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي داخل كشور معرفي مي‌شوند.

 

ماده 23 :‌ به منظور انجام وظايف پيش‌بيني شده در ماده 24 اين آيين‌نامه «شوراي اداري و استخدامي جهاد» كه از اين پس به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود از افراد مشروحه زير تشكيل مي‌گردد:

1- معاون پشتيباني و امور مجلس      

2- معاونان پژوهش و فنآوري، ‌آموزشي و فرهنگي

3- مديركل امور اداري                  

4- مديركل دفتر طرح و برنامه                     

5- دو نفر نماينده به انتخاب شوراي هماهنگي

رئيس شورا

عضو شورا

دبير شورا

عضو شورا

عضو شورا

تبصره 1 :‌ حسب مورد به انتخاب و دعوت رئيس شورا،‌ كارشناسان و متخصصين مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات شورا شركت نمايند.

تبصره 2 : نمايندگان منتخب شوراي هماهنگي با حكم رئيس جهاد دانشگاهي براي مدت 2 سال منصوب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. [3]

 

ماده 24 : وظايف و مسئوليتهاي شورا به قرار زير است :

الف) بررسي مسائل و مشكلات اجرايي آيين‌نامه استخدامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در حوزه ذيربط به رئيس جهاد دانشگاهي جهت طرح در هيأت‌ امناء

ب) تدوين دستورالعملهاي اجرائي اين آيين‌نامه و ارائه آن به رئيس جهاد دانشگاهي جهت تصويب و ابلاغ

ج) بررسي سازمان كار و تشكيلات مصوب و ارائه پيشنهادات اصلاحي در حوزه ذيربط جهت طرح در هيأت‌امناء

د) بررسي و تأييد نهايي فرم ارزشيابي سالانه اعضاء‌ منتخب و تعيين جوايز براي اعضايي كه ارزشيابي مطلوب و در حد انتظار دارند.

ه‍) بررسي و اظهارنظر در مورد چگونگي اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري در جهاد

و) پيشنهاد سهيمه استخدام اعضاء ‌رسمي و پيماني واحدهاي جهاد دانشگاهي و پيشنهاد آن به رئيس جهاد جهت تصويب در هيأت امناء

تبصره 1 :‌ رئيس جهاد مي‌تواند در چارچوب اختيارات خود وظايفي را به شورا محول نمايد.

تبصره 2 :‌ آيين‌نامه داخلي شورا در اولين جلسه تدوين و با تأييد رئيس جهاد دانشگاهي لازم‌الاجرا است.

 

فصل دوم : ورود به خدمت

ماده 25 :

پذيرش عضو جهت خدمت در جهاد از طريق امتحان يا مصاحبه يا هر دو بنا به روش و صلاحديد جهاد با توجه به اصل شايستگي و طي مراحل گزينش و تحقق شرايط ذيل امكان‌پذير است:

الف ) داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر40 سال تمام سن

ب )‌ اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي

ج )‌ تخلق به اخلاق اسلامي و انجام واجبات و ترك محرمات

د )‌ داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه

ه‍) انجام خدمت زيرپرچم (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت قانوني

و )‌ سلامت جسمي و رواني جهت انجام وظايف محوله

ز )‌ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

ح ) نداشتن تعهد خدمت به ساير وزارتخانه ها و سازمانها

ط ) ‌داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود.

ي )‌ داشتن ساير شرايط اختصاصي مورد نياز براي تصدي مشاغل مربوط با تأييد معاون حوزه ذيربط در دفتر مركزي

تبصره 1 :‌ حداكثر سن مذكوردر بند «الف» اين ماده در مورد داوطلبان عضويت در مشاغل تخصصي 45 سال تمام مي‌باشد. فهرست اين مشاغل از سوي شورا تعيين و به تأييد رئيس جهاد دانشگاهي مي‌رسد.

تبصره 2 : رعايت حداقل مدرك مندرج در بند «د» اين ماده براي تمديد قرارداد آن دسته از اعضايي كه تا پايان سال 79 به عنوان عضو قراردادي با جهاد دانشگاهي همكاري داشته‌اند ضروري نيست. [4]

 

ماده 26 :

كليه اعضاي رسمي قبل از اينكه به عضويت رسمي جهاد پذيرفته شوند بايد يك دوره «خدمت آزمايشي» را طي نمايند. مدت خدمت آزمايشي به تشخيص رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان حداقل 6 ماه و حداكثر 2 سال خواهد بود.

تبصره :‌ اولويت پذيرش عضو رسمي در شرايط يكسان با اعضاء‌ پيماني خواهد بود كه حداقل 2 سال به صورت مستمر در جهاد اشتغال داشته باشد.

 

ماده 27 :‌

مجوز تعداد پذيرش عضو رسمي در جهاد دانشگاهي را همه ساله هيأت امناء ‌تعيين ‌مي‌نمايد.

  

ماده 28 :‌

اعضاي رسمي آزمايشي كه در طي يا پايان دوره آزمايشي بنا به تشخيص بالاترين مقام مربوط و تصويب شورا و تأييد رئيس جهاد دانشگاهي صالح براي ابقاء ‌در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند،‌ بدون هيچگونه تعهدي به خدمت آزمايشي آنان در جهاد خاتمه و با پرداخت حق و حقوق،‌ با آنان تسويه خواهد شد.

 

ماده 29 :‌

افرادي كه به عنوان آزمايشي به خدمت جهاد درآمده‌اند در طول دوره آزمايشي از مزاياي مربوط به اعضاي رسمي برخوردار خواهند بود، مگر مزايايي كه به موجب مقررات جهاد استفاده از آنها براي اعضاء آزمايشي مجاز نباشد.

 

فصل سوم : آموزش و ارزشيابي

بخش اول ـ آموزش

ماده 30 :

‌به منظور بالا بردن سطح مهارت و معلومات علمي، ‌حرفه‌اي و عمومي و ارتقاء‌ آگاهيهاي فرهنگي - اجتماعي جهادگراني كه شايستگي و لياقت لازم جهت تصدي مشاغل بالاتر را دارند، با رعايت مقرارت اين آيين‌نامه برنامه‌هاي آموزشي يا كارآموزي لازم توسط جهاد تنظيم و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

تبصره :‌ آموزش اعضاء مي‌تواند به صورت قبل يا ضمن خدمت از طريق شركت در دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت يا بلند مدت يا كارگاه آموزشي انجام شود.

 

ماده 31‌ :

جهاد مي‌تواند با هزينه خود، اعضاي رسمي را براي آموزش يا كارآموزي در رشته‌هاي مورد نياز به خارج از كشور اعزام كند.

تبصره : دستورالعمل و شرايط و مدت اعزام توسط شوراي علمي تعيين مي‌گردد.

 

ماده 32 :

جهاد مي‌تواند با اخذ تعهد خدمت به دانشجوياني كه در رشته‌هاي مورد نياز در داخل يا خارج از كشور تحصيل مي‌نمايند هزينه تحصيلي پرداخت كند. نحوه و ميزان پرداخت هزينه تحصيلي با در نظر گرفتن كميت و كيفيت دوره و تعيين مدت تعهد خدمت دانشجويان به تصويب شوراي ‌علمي مي‌رسد.

تبصره: پذیرش مدارک تحصیلی مقطع بالاتر که بدون استفاده از ماموریت آموزشی و پرداخت هزینه از سوی جهاد، توسط عضو اخذ شده باشد، در صورت رعایت سوابق مندرج درجدول ذیل و مرتبط بودن رشته شغلی وی با مدرک ارائه شده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل فقط برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احساب می باشد [14].

اعضای هیات علمی و نیز اعضایی که قبل از تصویب تبصره مذکور فارغ التحصیل گردیده یا مشغول به تحصیل بوده اند از ضوابط این تبصره مستثنی می باشند[18].

  حداقل توقف تمام وقت عضویت درجهاددانشگاهی   (سال)  

مقطع تحصیلی

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

دیپلم

3

6

-

-

فوق دیپلم

-

4

-

-

لیسانس

-

-

4

-

فوق لیسانس

-

-

-

7

 

بخش دوم ـ ارزشيابي

ماده33 :

جهاد موظف است حداقل يكبار در سال استعداد، ‌لياقت،‌ كارداني،‌ تعهد و عملكرد اعضاء‌ خود را از نظر بازدهي، ‌تخصص و تجربه مورد ارزشيابي قرارداده و ميزان كيفي و كمي خدمات ارائه ‌شده آنان را در طول دوره ارزشيابي به منظور ارتقاء، انتصابات، ‌استفاده از دوره‌هاي آموزشي،‌ اعطاي بورسهاي داخل و خارج از كشور، ‌ارشاد يا استفاده در انعقاد قراردادهاي جديد مشخص نمايد.

تبصره 1‌ : دستورالعمل ارزشيابي اعضاي جهاد توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس جهاد مي‌رسد.

تبصره 2 :‌ دستورالعمل ارزشيابي اعضاء هيأت‌علمي توسط شوراي‌علمي تهيه و به تصويب هيأت‌امناء مي‌رسد.

تبصره 3 : در هرحال، ‌ارزشيابي اعضاء‌ براساس ضوابط مربوط توسط سرپرست بلافصل عضو انجام و به تأييد بالاترين مقام مربوط خواهد رسيد.

 

فصل چهارم : حقوق و مزايا

ماده 34 :‌

كليه مشاغل مستمر جهاد بر اساس نوع، ‌ماهيت، ‌اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط احرازلازم از لحاظ تحصيلات، ‌تجربه و مهارتهاي ساير عوامل، ‌طبقه‌بندي و ارزيابي گرديده و به يكي از گروه‌هاي جدول حقوق ( موضوع ماده 36 اين آيين‌نامه ) تخصيص مي‌يابد.

تبصره 1 : نحوه تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت‌علمي مطابق آيين‌نامه استخدام هيأت‌علمي جهاد دانشگاهي خواهد بود.

تبصره 2 : طرح طبقه‌بندي مشاغل شامل دستورالعمل اجرايي ‌طرح،‌كميته اجرايي،‌ شرح‌ مشاغل، ‌شرايط احراز مشاغل و فهرست تخصيص مشاغل به گروه‌هاي جدول حقوق براساس روشهاي مورد عمل، ‌توسط ”شورا“ پيشنهاد و پس از تأييد رئيس جهاد دانشگاهي براي تصويب به هيأت‌امناء ارائه خواهد شد.

تبصره 3 : هرگونه تغيير و اصلاح در شرح مشاغل، ‌شرايط احراز مشاغل، ‌ايجاد مشاغل جديد، اصلاح فهرست تخصيص مشاغل به گروه‌هاي جدول حقوق با پيشنهاد شورا و تأييد رئيس به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

تبصره 4 :‌ پيشنهاد اعطاي گروه‌هاي تشويقي به اعضاء ‌جهاد از سوي شورا تهيه و پس از تصويب رئيس جهاد قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده 35 :‌ حقوق

عبارت از وجهي است كه در ازاء خدمت تمام‌وقت اعضاء با توجه به عوامل تخصص، ‌سطح وظايف و مسئوليتها، ‌كارآيي و عملكرد عضو تعيين و پرداخت مي‌گردد و شامل دو جزء «حقوق مبنا» و «افزايش سنواتي» است.

 

ماده 36 :‌

جدول مبناي حقوق اعضاي جهاددانشگاهي، بشرح ذيل تعيين مي‌گردد:[5]

گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مبنا

660

700

740

780

820

860

900

950

1000

1050

 

 

گروه

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مبنا

1100

1150

1200

1260

1320

1380

1440

1510

1580

1650

                       

تبصره : ضريب ريالي جدول حقوق موضوع اين ماده در مقايسه با موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تغييرات بعدي آن تعيين مي‌شود. اين ضريب در ابتداي هرسال از سوي «شورا» پيشنهاد و پس از تاييد رئيس جهاد براي تصويب به هيأت امناء ارائه خواهد شد.

 

ماده 37 :‌

براي هريك از اعضاي جهاد همه ساله به ازاي هر سال خدمت تمام وقت قابل قبول براساس نتايج حاصله از ارزشيابي عملكرد سال قبل عضو،‌ مبلغي به عنوان افزايش سنواتي و به ميزان 3 و 4 و 5 درصد حقوق مبناء‌ و افزايش سنواتي سالهاي قبل در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره : ‌اعضايي كه بيش از 30 سال خدمت قابل قبول دارند و كسور بيمه مربوط را پرداخته باشند در قبال هرسال خدمت مازاد بر سي سال با توجه به نتايج ارزشيابي عملكرد سالانه به پيشنهاد شورا و تأييد رئيس جهاد پس از تصويب هيأت‌امناء از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي‌شوند.

 

ماده 38 :‌

كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد اعضاي جهاد حداقل بر اساس ضوابط مذكور در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن قابل پرداخت است.[6]

 

ماده 39 :

اعضايي كه ارتقاء‌ گروه مي‌يابند حكم حقوقي آنان براساس حقوق مبنا درگروه جديد،‌ افزايش سنواتي گروه قبل و فوق‌العاده‌هايي كه بر اساس حقوق مبناي گروه جديد محاسبه گرديده است، صادر خواهد شد.

 

ماده 40 :

اعضايي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند همواره در دوگروه بالاتر از اعضاي شاغل و مشابه تخصيص مي‌يابند و پس از تطبيق وضع با مقرارت اين آيين‌نامه براساس گروه تعيين شده از افزايش ‌سنواتي ‌سالانه به‌ ميزان 5 درصد تا رسيدن به شرايط بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

 

ماده 41 :

اعضايي كه به هر دليل تنزل گروه مي‌يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايش‌هاي سنواتي قبل را دريافت خواهند نمود. هرگونه افزايش سنواتي بعدي اين قبيل اعضاء‌ در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء‌ گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل، ‌از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

 

ماده 42 :

افرادي كه به عضويت جهاد درمي‌آيند در گروه مربوط به شغلي كه براي آن استخدام شده‌اند قرار مي‌گيرند و در صورتي كه داراي سابقه خدمت در ساير مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا نهادها باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت تمام وقت قابل قبول، ‌با تأييد كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل ( موضوع تبصره 2 ماده 34 اين آيين‌نامه)، از افزايش سنواتي برخوردار مي‌گردند و سوابق مذكور در تعيين گروه نيز ملحوظ مي‌گردد. ضوابط و چگونگي احتساب اين سوابق توسط ”شورا“ تعيين خواهد شد.

تبصره :‌ سوابق خدمت مرتبط عضو در مؤسسات غيردولتي، ‌داخل و خارج كشور به شرط پرداخت بيمه در رابطه با شغلي كه براي آن استخدام شده است. با تأييد كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل منحصراً از لحاظ احتساب تجربه در تعيين گروه استحقاقي ملحوظ مي‌گردد.

[دستورالعمل نحوه محاسبه سوابق كار خارج از جهاددانشگاهي]

 

ماده 43 :

فوق‌العاده ‌شغل عبارت است از وجهي كه با توجه به شرايط بازاركار، دشواري و پيچيدگي وظايف و سطح مسئوليتهاي شغل مورد تصدي،‌ ميزان اهميت شغل در پيشبرد اهداف جهاد حداقل به ميزان 75 درصد و حداكثر تا 150 درصد حقوق مبنا به شرح زير قابل پرداخت است:

1 ـ مشاغل خدماتي و مشاغل نظير و همسطح

2 ـ‌ مشاغل دفتري،‌كمك كارشناسي و مشاغل نظير و همسطح

3 ـ‌ مسئولين و كاردان و تكنسين و مشاغل نظير و همسطح

4 ـ‌ كارشناس،‌ معاون اداره و مشاغل نظير و همسطح

5 ـ‌ كارشناس گروه 9 به بالا، ‌رئيس اداره و مشاغل نظير و همسطح

6 ـ‌ كارشناس گروه 12 به بالا،  ‌معاون مديركل و مشاغل نظير و همسطح

7 ـ‌ رئيس واحد، ‌مدير كل و مشاغل نظير و همسطح

75%

80%

90%

105%

115%

120%

130%

 

تبصره 1 :‌ فوق‌العاده شغل متصديان هريك از رديفهاي فوق با موافقت رئيس جهاد تا حداكثر 20% قابل افزايش است.

[دستورالعمل تبصره ١ ماده ٤٣ آيين‌نامه استخدامي]

تبصره 2 :‌ فوق‌العاده شغل آن دسته از اعضايي كه تصدي مشاغل تخصصي و پژوهشي تحقيقي يا آموزشي را برعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

[دستورالعمل افزايش فوق العاده شغل مشاغل تبصره 2 ماده 43آيين نامه استخدامي]

تبصره 3 : دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل اين ماده و تبصره‌هاي آن براساس وظايف و مسئوليتها و شرايط بازاركار با توجه به رديفهاي موضوع اين ماده توسط شورا تعيين و پس از تصويب رئيس جهاد قابل اجرا است.

[بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضاي غيرهيات علمي]

تبصره 4 : مشاغلي كه بعداً ايجاد مي‌شود يا با توجه به شرايط بازار كار نياز به تغيير دارند بنا به پيشنهاد واحد مربوط، ‌توسط شورا با يكي از رديف‌هاي موضوع اين ماده همطراز مي‌گردد و پس از تأييد رئيس جهاد دانشگاهي قابل اجرا است.

 

ماده 44:

جهاد مي‌تواند دراجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب فوق‌العاده‌اي تحت عنوان «فوق‌العاده جذب» به شرح زير پرداخت نمايد.

الف: رئيس واحد، مدير كل و مشاغل نظير و همسطح

120 تا 200 درصد حقوق و فوق‌العاده شغل

ب: معاون مديركل, معاونين واحد و مشاغل نظير و همسطح

80 تا 150 درصدحقوق و فوق‌العاده شغل

ج: كارشناس گروه  9 و بالاتر و  رئيس اداره و مشاغل نظير و همسطح

60 تا120درصدحقوق و فوق‌العاده شغل

د: كارشناسان , مسئولين قسمتها و مشاغل نظير و همسطح

50 تا 100درصدحقوق و فوق‌العاده شغل

ه‍ ‍: ساير مشاغل

35 تا 70 درصد حقوق و فوق‌العاده شغل

تبصره : منظور از حقوق جمع حقوق مبنا و افزايش سنواتي مي‌باشد.

ضوابط پرداخت اين فوق‌العاده براي اعضاي غيرهيات‌علمي ازسوي شورا به رئيس جهاد دانشگاهي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت امناء  قابل اجرا است.

[بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضاي غيرهيات علمي]

 

ماده 45 :

مقـامات مذكور در تبصـره 2، ماده 1 قـانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي، پس از پايان دوران تصدي در صورت اشتغال تمام‌وقت در جهاد به ترتيب در گروه‌هاي 20‌، 19،‌ 18،‌ 17، 16 جدول حقوق موضوع ماده 36 تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد و فوق‌العاده‌شغل آنان نيز با توجه به شغل مورد تصدي و مقررات مربوط پرداخت مي‌گردد.

تبصره :‌ در صورت اشتغال اين افراد به پستي كه براساس طرح طبقه‌بندي مشاغل (موضوع ماده 34 اين آيين‌نامه) شغل موردنظر، به گروهي بالاتر از گروه‌هاي مذكور در اين ماده تخصيص يافته باشد، ‌گروه بالاتر در نظر گرفته  مي‌شود.

 

ماده 46 :

جهاد مي‌تواند به اعضاي خود فوق‌العاده‌هايي تحت عناوين كسرصندوق، ‌تضمين، سختي شرايط محيط‌كار،‌ نوبتكاري،‌ مأموريت روزانه،‌ هزينه‌هاي اياب و ذهابدر داخل شهر و حومه،‌ هزينه نقل و مكان و سفرو بدي آب وهوا و محل خدمت،‌ محروميت از تسهيلات زندگي و خارج از مركز و فوق‌العاده‌هاي ديگر حسب مورد پرداخت نمايد. ضوابط اين فوق‌العاده‌ها توسط شورا پيشنهاد و پس از تصويب رئيس جهاد براي تصويب به هيأت امناء ‌ارائه خواهد شد.

ماده 47 :

در صورتي كه عضو در خارج از ساعات اداري علاوه بر كار موظف بر حسب دستور مقامات ذيصلاح كاراضافي انجام دهد، ‌فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي به ميزان  150/1 حكم حقوقي ضربدرساعات كاراضافي به وي پرداخت مي‌شود.

تبصره 1 :‌ حداكثر فوق‌العاده اضافه كارساعتي در ماه به پيشنهاد شورا تعيين و به تصويب رئيس جهاد خواهد رسيد.

تبصره 2 :‌ مبلغ فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي براي روزهاي تعطيل با ضريب 45/1 محاسبه و پرداخت مي‌گردد.[7]

 

ماده 48 :

به منظور افزايش كارآيي و بهره‌وري جهادگران، ‌به آندسته از اعضاء‌ شاغل در مشاغل مديريتي و تخصصي با توجه به عوامل مؤثر در كيفيت كار آنان از جمله:‌ سطح معلومات و اطلاعات و تسلط به روشها و اصول فني و تخصصي مربوط به شغل مورد تصدي،‌ دقت و صحت در انجام وظايف، حجم و سطح كار انجام شده، ‌ارائه راه حلهاي عملي جهت افزايش بهره‌وري، رفع نارسائيها و مشكلات، ‌استفاده‌ بهينه از امكانات ‌موجود و ابداع و خلاقيت در انجام وظايف،‌ فوق‌العاده‌اي تحت عنوان «فوق‌العاده بهره‌وري» حداكثر معادل 100% حقوق و فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است. ضوابط فوق‌العاده موضوع اين ماده توسط شورا تهيه و پس از تأييد رئيس جهاد دانشگاهي براي تصويب به هيأت امناء ارائه خواهد شد.

تبصره :‌ فوق‌العاده بهره‌وري در احتساب فوق‌العاده‌هاي اضافه‌كار ساعتي، ‌مأموريت روزانه، پاداش پايان سال و ساير فوق‌العاده‌هايي كه مبناي محاسبه آنها حقوق و فوق‌العاده شغل مي‌باشد، ‌منظور نمي‌گردد.

  

ماده 49 :

جهاد مي‌تواند به متصديان مشاغلي كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌نمايند «فوق‌العاده كارانه» پرداخت نمايد. اعضايي كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي‌باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي‌دهند نيز مي‌توانند به همان نسبت از فوق‌العاده‌كارانه برخوردار شوند. دستورالعمل فوق‌العاده موضوع اين ماده با پيشنهاد شورا، ‌به تصويب رئيس جهاد خواهد رسيد.

تبصره : فوق‌العاده‌ كارانه در احتساب فوق‌العاده‌هاي‌ اضافه‌كار ‌ساعتي، ‌مأموريت‌ روزانه، ‌پاداش پايان ‌سال و ساير فوق‌العاده‌هائي كه مبناي‌ محاسبه آنها حقوق و فوق‌العاده ‌شغل‌ مي‌باشد منظور نمي‌گردد.

 

ماده 50 :‌

جهاد مي‌تواند  مبالغي را جهت جبران هزينه‌هاي زير به مستخدمين خود پرداخت نمايد:

1-           كمك هزينه درمان

2-           ‌كمك هزينه مسكن

3-           ‌كمك هزينه ازدواج

4-           ‌كمك هزينه مهد كودك

5-           ساير كمك هزينه ها حسب مورد

تبصره: ضوابط پرداخت هزينه‌هاي موضوع اين ماده توسط شورا پيشنهاد و پس از تأييد رئيس به تصويب هيأت امناء‌ خواهد رسيد.

 

ماده 51 :

در پايان هرسال به كليه اعضاي جهاد با تصويب رئيس جهاد مبلغي به عنوان عيدي (پاداش پايان سال ) پرداخت خواهد شد.

 

ماده 52 :‌

جهاد مي‌تواند در قبال انجام كار غيراز وظايف اداري در ساعات غير موظف، مبالغي را به مستخدمين جهاد يا كاركنان نهادها و مؤسسات دولتي پرداخت نمايد. ضوابط پرداخت موارد مذكور با پيشنهاد شورا و تأييد رئيس جهاد، ‌به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

 

ماده 53 :

اعضاء جهاد از لحاظ حداقل دريافتي،‌ مشمول مقرارت مربوط به حداقل پرداختي به كاركنان شاغل دولت مي‌باشند.

 

ماده 54 : [8]

 دارندگان مدرك تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد و مدارك ‌همطــراز از لحاظ استخدامي به شرطي كه داراي خبرويت كارشناسي و تخصص باشند مطابق دستورالعملي كه از سوي شوراي اداري و استخدامي پيشنهاد و به تصويب رئيس جهاددانشگاهي خواهد رسيد مي توانند از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و مزاياي اعضاي‌ مشابه مشمول آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌علمي جهاد دانشگاهي بهره مند گردند.

[دستورالعمل بهره مندي از 80 درصد حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي]

 

ماده 55 :

ميزان حق‌الزحمه و مزايا و چگونگي دعوت به همكاري و انتصابات اعضاء قراردادي در پستهاي موقت به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از سوي معاونت پشتيباني پيشنهاد و به تصويب رئيس جهاد خواهد رسيد.

[دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي]

فصل پنجم : ‌تأمين رفاه و حفظ سلامت اعضاء

بخش اول ـ مرخصي استحقاقي

ماده 56 :

‌اعضاي جهاد به ازاء يك سال خدمت از 30 روز کاری مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر برخوردار خواهند بود.

تبصره1 : ‌تعطيلات رسمي بين مرخصي‌هاي موضوع اين ماده جزء‌ مرخصي استحقاقي محسوب نمي‌شود.[9]

تبصره2: مرخصی استحقاقی بانوان مشمول قانون خدمت نیمه وقت بانوان به میزان نصف عضو تمام وقت خواهد بود.

 

ماده 57 :

مرخصي كمتراز يك روز جزء‌ مرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد. حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده در روز چهار ساعت و در طول يك سال خدمت 12 روز است. هر 8 ساعت مرخصي يك روز مرخصي محسوب مي‌شود.

تبصره 1 :‌ استفاده از مرخصي ساعتي تا 4 ساعت در ماه،‌ از مرخصي استحقاقي فرد كسر نخواهد شد و در صورت عدم استفاده ذخيره نخواهدگرديد. در صورت استفاده بيش از 4 ساعت مرخصي در ماه، ‌نسبت به مازاد 4 ساعت از مرخصي استحقاقي كسر مي‌گردد.

تبصره 2 :‌ در صورتي كه مدت مرخصي موضوع اين ماده از 12 روز در سال تجاوز نمايد،‌ مدت مازاد  بر 12 روز از حقوق عضو كسر مي‌گردد.

تبصره 3 :‌ بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنان از شير مادر تغذيه مي‌نمايند،‌ مي‌توانند تا هنگام 24 ماهگي فرزند شيرخوار خود، ‌از مرخصي ساعتي بر اساس مفاده ماده 3 [قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي] و مواد ”4 و 5 و 6“ آيين‌نامه اجراي قانون مزبور استفاده نمايند.

 

ماده 58 :‌

استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي عضو وكسب موافقت سرپرست مربوط، ‌قبل از شروع مرخصي مي‌باشد.

تبصره 1: ‌در موارد اضطراري و حداكثر براي مدت 3 روز استفاده از مرخصي با اطلاع شفاهي امكانپذير است.

 

ماده 59‌ :

هرگاه سرپرست مستقيم عضو،‌ بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي عضو از حيث مدت يا زمان استفاده موافقت ننمايد، ‌استفاده از مرخصي با توافق عضو به زمان ديگري موكول خواهد شد.

 

ماده 60[14].: چنانچه به لحاظ نیاز به وجود عضو استفاده از مرخصی در یک سال ممکن نباشد صرفأ تا 15 روز از مرخصی سالیانه قابل ذخیره یا باز خرید است.

تبصره1- موافقت جهاد با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه که ذخیره یا باز خرید آن امکان پذیر نمی باشد، الزامی است.

تبصره2- در مواردی که جهاد با درخواست عضو شاغل در سمتهای مدیریتی مدیر کل و بالاتر و سمتهای همتراز مندرج در تشکیلات مصوب مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت مقام مجاز استفاده نشده است به ماخذ آخرین حقوق و مزایای مندرج در حکم بازخرید می گردد. در هر صورت استثنائات مندرج در سایر مقررات در خصوص عدم شمول برخی از فوق العاده ها و مزایا در هنگام بازخرید مرخصی به قوت خود باقی است.

تبصره3- مرخصی ذخیره شده اعضا تا قبل از تصویب این اصلاحیه محفوظ می باشد.

 

ماده 61 :

عضوي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است در صورت نياز مي‌تواند به نحو مقتضي و با توجه به امكانات و شرايط به صورت كتبي يا شفاهي از سرپرست مستقيم درخواست تمديد مرخصي نمايد. در اين صورت تاريخ شروع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاء ‌مدت مرخصي قبلي خواهد بود.

 

ماده 62 :‌

در صورتي كه موافقت مسئولين ذيربط در مورد تمديد مرخصي به عضو اعلام نشده باشد،‌ عضو مكلف است در پايان مرخصي در محل خدمت خود حاضر باشد.

 

ماده 63 :

حداكثر مدتي كه عضو در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي‌هاي ذخيره شده سالهاي قبل استفاده نمايد جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد كرد.

تبصره1 : عضو رسمي مي‌تواند با موافقت رئيس جهاد دانشگاهي در طول خدمت يك‌بار براي مدت يك ماه جهت انجام فريضه حج تمتع از مرخصي تشويقي استفاده نمايد.

تبصره2: در موارد خاص با درخواست معاونت مربوطه در دفتر مرکزی و تأیید رییس جهاددانشگاهی میزان فوق تا سقف یک سال قابل افزایش می باشد[19].

 

ماده 64 :

درصورتي كه عضو در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود،‌ مشمول مقررات بخش دوم اين فصل قرارگرفته و مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده از مرخصي درخواستي كسر خواهد شد.

 

ماده 65 :

عضوي كه درخواست بازنشستگي كرده،‌ مي‌تواند از مرخصي ذخيره شده استفاده و يا آن را بازخريد نمايد.

 

ماده 66 :‌

به مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه متوالي تجاوز نمايد،‌ نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و همچنين دوران مرخصي بدون حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت و انفصال و غيبت و مأموريت آموزشي بلند مدت مرخصي استحقاقي تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده 67 :‌

درصورت فوت عضو، كليه حقوق و فوق‌العاده‌هاي متعلقه مربوط به مدت مرخصي استحقاقي ذخيره شده متوفي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 68 :

مبناي محاسبه بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره‌ شده،‌ معادل مبلغ آخرين حكم حقوقي و ساير كمك‌هزينه‌هاي فرد مي‌باشد.

 

بخش دوم ـ مرخصي استعلاجي

ماده 69 [10] :  

حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي در طول سال 4 ماه مي‌باشد. مرخصي اعضاء در صورت ارائه اسناد پزشكي و تأييد پزشك معتمد يا كميسيون پزشكي حسب مورد، بعنوان مرخصي استعلاجي تلقي مي‌گردد و عضو در طي اين مدت ما به التفاوت حقوق و مزاياي كامل مطابق احكام كارگزيني و مبالغ دريافتي از بيمه را نيز از جهاد دريافت مي‌نمايد.

تبصره 1 : در مدت مرخصي استعلاجي حق‌اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، حق‌التحقيق، كارايي و موارد مشابه قابل پرداخت نمي‌باشد.

تبصره 2 : حقوق و مزاياي اعضاء در مرخصي‌هاي استعلاجي كمتر از چهار روز (كه از طرف سازمان تأمين‌ اجتماعي پرداخت‌ نمي‌شود)، حداكثر تا 12 روز درسال مطابق احكام‌ كارگزيني‌ پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 70 :‌

استفاده بانوان باردار (رسمي ـ پيماني ـ قراردادي) از مرخصي استعلاجي، ‌طبق مقررات مربوط به قانون تأمين‌ اجتماعي امكان‌پذير است.

 

ماده 71 :

در صورت ابتلاي عضو به بيماريهاي صعب‌العلاج، تشخيص ابتلا به بيماري عضو و تعيين زمان مرخصي استعلاجي،‌ مستلزم تأييد پزشك معتمد جهاد خواهد بود.

 

ماده 72 :

مستخدمين رسمي دستگاههاي دولتي و نهادها كه به جهاد مأمور مي‌شوند، ‌از لحاظ مرخصي استعلاجي مشمول مقررات دستگاههاي مربوط خواهند بود.

 

ماده 73 :

اعضايي كه در خارج از كشور درحالت اشتغال يا مأموريت بيمار مي‌شوند گواهي پزشك صادره بايد از نظر صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل برسد.

 

ماده 74 :‌

حفظ پست سازماني عضوي كه بيش از 4 ماه از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌نمايد،‌ الزامي نيست.

 

ماده 75 :‌

گواهي پزشك معالج تنها در صورت تأييد پزشك معتمد جهاد مورد قبول قرار خواهد گرفت.

 

بخش سوم ـ مرخصي بدون حقوق

ماده 76: اعضای مشمول این آیین نامه می توانند با موافقت رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان، در طول خدمت( به شرط نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده) از مرخصی بدون حقوق به شرح ذیل استفاده نمایند.

اعضای رسمی: عضو رسمی می تواند در طول خدمت خود با موافقت رئیس جهاددانشگاهی یا مقام مجاز از طرف ایشان حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.این مرخصی برای آندسته از اعضایی که برای تحصیلات عالیه یا تخصصی به دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی اعزام می شوند و با اخذ مدرک تحصیلی بالاتر مراجعه می نمایند، با درخواست عضو و موافقت رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان تا دو سال قابل تمدید است. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.

اعضای رسمی آزمایشی: عضو رسمی آزمایشی صرفأ تا سقف سه سال با اخذ مجوز از رئیس جهاددانشگاهی می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. رعایت مفاد مواد 26 و 28 این آیین نامه برای عضو رسمی آزمایشی پس از اتمام مرخصی بدون حقوق، الزامی است.

مدت اشتغال عضو در حالت رسمی آزمایشی قبل از مرخصی بدون حقوق، جزء مدت دوره خدمت آزمایشی محسوب می گردد.

اعضای پیمانی و قراردادی: عضو پیمانی و قرار دادی در موارد ضروری و استثنایی مشروط به آنکه به برنامه های واحد لطمه نزند، صرفأ در مدت قرار داد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 4 ماه در مدت خدمت در جهاددانشگاهی خواهد بود.

تبصره 1: بانوان رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههای اجرایی در ماموریت خارج از کشور بسر می برند و یا به استانهای دیگر مامور می شوند، می توانند تا پایان ماموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تبصره2:عضو در مدت مرخصی بدون حقوق می تواند با پرداخت کامل حق بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث تکمیلی از خدمات این بیمه ها استفاده نماید.

 

ماده 77 :

مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمي‌شود.

 

بخش چهارم‌ ـ‌ ساير موارد

ماده 78 :

عدم حضور عضو در محل كار به شرط آنكه از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به علل ذيل باشد موجه محسوب مي‌گردد.

الف ) بيماري شديد عضو

ب ) ‌بيماري پدر، ‌مادر، ‌همسر،‌ فرزندان يا صدمات ناشي ازحوادث كه به آنان وارد مي‌شود.

ج ‌) فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم

طبقه اول : ‌پدر، ‌مادر، ‌همسر، ‌فرزند، ‌فرزند فرزند

طبقه دوم :‌ اجداد، ‌برادر،‌ خواهر

طبقه سوم : عمو، ‌عمه، ‌دائي،‌ خاله و اولاد آنها

د )‌ دارا شدن فرزند

ه‍ ) ازدواج او يا فرزندانش

و ) احضار عضو توسط مراجع قضائي براي اداي شهادت و نظاير آن

تبصره 1 : ‌هر يك از اعضا در شرايط فوق در اولين فرصت ممكن،‌ موظف به اطلاع مورد به جهاد مي باشد، تشخيص صحت و سقم جهات ادعائي با مقام مافوق عضو مي‌باشد.

تبصره 2 :‌ مورد ”الف“ مرخصي استعلاجي و در ساير موارد مرخصي استحقاقي، محسوب و حكم لازم صادر خواهد شد.

تبصره 3 :‌ جهاد مي‌تواند در صورت شهادت يكي از اقوام درجه يك عضو با حداكثر يك هفته مرخصي استحقاقي عضو،‌ موافقت نمايد.

تبصره 4 :‌ درصورت فوت پدر،‌ مادر،‌ همسر،‌ فرزند و برادر يا خواهر عضو، ‌سه‌ روز مرخصي استحقاقي به وي اعطاء خواهد شد.

تبصره 5:[20] کلیه اعضای مرد شاغل در جهاد دانشگاهی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می شوند.

ضوابط اجرایی تبصره 5:[21] این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نمی باشد. بازه زمانی استفاده از این مرخصی پانزده روز قبل و یا بعد از تولد فرزند و نحوه استفاده به طور متوالی (یک باره) است.

تبصره6:[20] کلیه اعضای شاغل در جهاددانشگاهی در صورت ازدواج دائم، از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.

ضوابط اجرایی تبصره 6:[21] این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نمی باشد. بازه زمانی استفاده از این مرخصی حداکثر یک سال بعد از تاریخ ازدواج (تاریخ عقد) و نحوه استفاده به طور متوالی (یک باره) است.

تبصره7:[20] در صورتی که عضوی در راستای انجام وظایف قانونی خود توسط ضابطان دادگستری یا سایر ضابطان قانونی بازداشت و سپس از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ذی ربط با صدور حکم منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا برائت آزاد شود، ایام بازداشت طبق بند "ط" ماده 21 آیین نامه استخدامی غیبت موجه محسوب می شود و حقوق و مزایای این ایام از سوی واحد ذی ربط به وی پرداخت و ایام مذکور جزو سنوات خدمت وی محسوب می شود.

 

ماده 79 :

درصورتي‌كه عضو در حالت مأموريت خارج از مركز بيمار شود به طوري كه مداواي بيماري در محل ‌ مأموريت بيش از مدت مأموريت طول بكشد، ‌مدت زائد بر مأموريت، ‌مرخصي استعلاجي به حساب آمده و فوق‌العاده روزانه مأموريت به ايام مزبور تعلق خواهد گرفت.

  

بخش پنجم ـ تسهيلات رفاهي

ماده 80 :

اعضاي جهاد از نظر سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، چگونگي تعيين حقوق بازنشستگي، ‌مستمري ازكارافتادگي و مستمري وراث براساس توافق‌ حاصله بين جهاد با سازمان تأمين‌اجتماعي، ‌تابع قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند.

 

ماده 81 :

مستخدمين رسمي يا ثابت وزارتخانه‌ها، ‌نهادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مأمور كه از جهاد حقوق دريافت مي‌دارند، ‌مشمول مقررات بازنشستگي دستگاه متبوع خود مي‌باشند. كسور بازنشستگي اين قبيل مستخدمين نيز به ميزان مقرر در مقررات بازنشستگي دستگاه دولتي ذيربط همه‌ ماهه از حقوق آنان كسر و همراه با سهم بازنشستگي و وظيفه جهاد به صندوق ذيربط واريز خواهد شد.

 

ماده 82 :‌

اعضاي رسمي زن مي‌توانند با رعايت مقررات قانون راجع به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب10/11/62 و قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/64 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن به طور نيمه وقت خدمت نمايند.

تبصره : ‌دستورالعملهاي اجرايي قانون مذكور توسط شورا پيشنهاد و پس از تأييد رئيس جهاد به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

 

ماده 83 :[11]

ساعت كار اعضاء 40 ساعت و حداقل 5 روز در هفته مي باشد.

تبصره1: ساعت شروع و خاتمه كار اعضاء با رعايت سقف ساعت كار باتوجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي، حسب مورد از سوي رييس جهاددانشگاهي تعيين مي گردد.

تبصره2: رئيس جهاددانشگاهي مي تواند در موارد خاص و باتوجه به شرايط فصلي و ماه مبارك رمضان و همچنين متناسب با ابلاغ استانداري ذيربط، سقف ساعات كار اعضاء را كاهش دهد.

 

ماده 84 :

به منظور انجام اقدامات رفاهي پس از تصويب رئيس جهاد، تمهيدات لازم به قرار زيرصورت خواهد گرفت :

الف)‌ فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم جهت اياب و ذهاب اعضاء‌ و برقراري سرويس رفت و آمد.

ب ) ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن، ‌مصرف، ‌اعتبار،‌ چندمنظوره وصندوق قرض‌الحسنه به منظور رفع مشكل مسكن و نيازهاي مادي اعضاء‌ و بذل مساعدت در جهت تأمين كالاهاي اساسي و مايحتاج اوليه زندگي اعضاء‌ شاغل و مستمري بگيران.

ج ) تأسيس باشگاه،‌ رستوران،‌ تفريحگاه،‌ مهمانسرا،‌ زائر‌سرا،‌ خانه‌هاي سازماني و مهدكودك بر اساس امكانات.

د )‌ ايجاد شرايط مساعد بهداشتي و ايمني و محيط مناسب كار براي اعضاء.

ه‍ ‍) تأمين لباس‌كار و وسايل ايمني، ‌با توجه به مقررات بخش عمومي دولت، ‌به اعضايي كه ماهيت كار آنان ايجاب نمايد از لباس كار و وسائل ايمني استفاده نمايند.

 

ماده 85 :

جهاد مي‌تواند به شركتهاي تعاوني و صندوق قرض‌الحسنه اعضاء خود طبق ضوابطي كه براساس پيشنهاد رئيس جهاد به تصويب هيأت‌امناء مي‌رسد در حدود بودجه مصوب كمكهاي لازم را بنمايد.

 

ماده 86 :‌

به منظور تشويق اعضاء ‌به پس انداز و آينده‌نگري ”صندوق پس انداز اعضاء“ در جهاد تأسيس خواهد شد.

تبصره :‌ اداره امور صندوق پس‌انداز اعضاء و چگونگي استفاده از وجوه صندوق در سرمايه‌گذاري و غيره طبق اساسنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت‌امناء خواهد رسيد.

 

ماده 87 :‌

جهاد موظف است اعضاي خود را بيمه فوت و حوادث كند.

 

ماده 88 :‌

جهاد مي‌تواند بمنظور تأمين سلامتي و بهداشت و درمان اعضاء ‌و افراد تحت تكفل آنان، همه ماهه مبلغي را تحت عنوان حق درمان با تمايل مستخدمان از حقوق آنان كسر و با افزودن سهم خود، ‌آنان را از اين نظر بيمه نمايد.

 

فصل ششم :‌ تكاليف عمومي اعضاي جهاد

ماده 89 :

‌اعضاي جهاد مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره، ‌دستورات مقامات مافوق را در امور مربوط به وظايف محوله اطاعت و اجرا كنند. در صورتي كه اعضاء دستورات صادره را خلاف قوانين و مقرارت يا موازين حرفه‌اي يا مصالح جهاد تشخيص دهند مراتب را با ذكردليل به مقام صادركننده دستور،‌گزارش مي‌نمايند. هر گاه مقام مافوق، اجراي دستور را مجدداً به صورت كتبي خواستار شود، عضو مكلف به انجام دستور مي‌باشد و مسئوليت ناشي از اجراي امر به عهده آمر خواهد بود.

 

ماده 89 مکرر: عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسنادو مدارکی است که از سوی جهاد در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک واسناد صرفأ با اجازه مقام مجاز در چار چوب قوانین و مقررات امکان پذیر  می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد موضوع بر اساس قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و یا انتظامی و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت[14]..

 

ماده 90 :‌

اعضاء مكلفند درساعات كار تعيين شده از طرف جهاد در محل خدمت حضور يافته و وظايف محوله را انجام دهند. مقررات مربوط به حضور و غياب اعضاء‌ توسط جهاد تعيين خواهد شد.

ماده 91 :‌

انجام هرگونه عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور جهاد شود براي اعضاء‌ ممنوع است.

 

ماده 91 مکرر: عضو جهاد در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و جهاد مکلف است به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل  از عضو حمایت نماید. [14]..

 

ماده 92:

عضو مي‌تواند با دو ماه اعلام قبلي، ‌از خدمت جهاد استعفا كند.

تبصره :‌ اعضايي كه تعهد خدمت در جهاد دارند قبل از پايان دوره تعهد نمي‌توانند استعفاء دهند مگر اين كه تعهد مالي مربوط را پرداخت نمايند.

 

ماده 93 :‌

استعفاء از تاريخ صدور حكم رسمي تحقق پيدا مي‌كند. عضو مستعفي در مدت دو ماه مقرر، ‌به صورت مستمر در محل كار خود حاضر و انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 :‌ درهيچ موردي استعفاي عضو رافع ‌تعهدات او درقبال مسئوليتهاي زمان ‌اشتغال نخواهد بود.

تبصره 2 :‌ به عضوي كه طبق مقررات مستعفي شناخته شده،‌ هنگام تسويه ‌حساب كليه حقوق و فوق‌العاده‌هاي متعلقه و ايام مرخصي استفاده ‌نشده و پس انداز سهم عضو بعلاوه سود متعلقه به سهم عضو ( مطابق اساسنامه صندوق پس انداز) در وجه او پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 94 :‌

درصورت احتياج به خدمات عضوي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه از خدمت جهاد استعفاء‌ نموده است،‌ با تأييد رئيس جهاد و رعايت ساير مقررات، ‌استخدام وي بلامانع است.

 

ماده 95 :‌

در صورتي كه به دليل تغيير تشكيلات و تعديل نيروي انساني تعدادي از اعضاء ‌رسمي، ‌مازاد براحتياج تشخيص داده شوند، آماده به خدمت خواهند شد.

 

ماده 96 :

جهاد مكلف است تا زماني كه عضو آماده‌ به ‌خدمت دارد،‌ براي مشاغل بدون متصدي از اعضاي آماده به خدمت واجد شرايط استفاده كند.

 

ماده 97 :‌

به اعضايي كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه آماده به خدمت شناخته مي‌شوند، تا شش‌ ماه تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر و شش ماه ديگر نصف مبلغ يادشده پرداخت مي‌شود.

 

ماده 98 :‌

درصورتي كه ظرف يك سال از شروع دوران آمادگي به خدمت،‌ شغلي به عضو آماده به خدمت ارجاع نشود، چنانچه عضو واجد شرايط بازنشستگي باشد،‌ بازنشسته و در غيراين صورت سوابق خدمت وي بازخريد مي‌شود.

تبصره : در صورت انحلال هر يك از واحدهاي وابسته به جهاد، ‌چنانچه امكان انتقال اعضاي آن به ساير واحدها يا بازنشستگي آنان طبق مقررات مربوط ميسر نباشد، خدمت اعضاي ياد شده بازخريد شده و حقوق دوران آمادگي به خدمت موضوع اين ماده به طور يكجا به آنان پرداخت مي‌شود.

 

ماده 99:[12]

‌عضو رسمي مي‌تواند در صورت موافقت جهاد دانشگاهي سوابق خدمت خود را بازخريد كند.

تبصره:[13] به ازاي هر سال از سوابق خدمت اعضاي رسمي غيرهيأت علمي كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه بازخريد مي‌شوند، به پيشنهاد شوراي اداري و استخدامي جهاد دانشگاهي و تشخيص رئيس جهاد دانشگاهي يك الي سه ماه آخرين حقوق و مزايا طبق حكم كارگزيني به آنان قابل پرداخت مي‌باشد. اعضاي هيأت‌علمي در اين مورد مشمول مقررات مربوط در آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌علمي جهاد دانشگاهي خواهند بود.

[دستورالعمل نحوه بازخريدي اعضاء]

 

ماده 100 :

در زمان خاتمه همكاري عضو پيماني موارد ذيل به وي تعلق مي‌گيرد:

الف ) معادل ريالي مرخصي استحقاقي ذخيره شده، مطابق آخرين حكم پيماني وي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب) به عضو پیمانی وقرار دادی تمام وقت در زمان خاتمه همکاری متناسب با هر سال خدمت معادل یکماه حقوق و مزایای مندرج درآخرین حکم حقوقی وی در زمان اشتغال پرداخت می گردد. در محاسبات ، کسر سال بر حسب ماه حساب می شود . استثنائات مندرج در سایر مقررات در خصوص عدم شمول برخی از فوق العاده ها و مزایا در پاداش پایان خدمت به قوت خود باقی است. [14]

 

ماده 101 :

استخدام مجدد عضوي كه سوابق خدمت وي بازخريد شده است به صورت پيماني و رسمي در جهاد ممنوع است. [15]

 

ماده 102 :‌

اختيار تعيين محل جغرافيايي خدمت اعضاء‌ با جهاد است و عضو مكلف است در هر نقطه از ايران كه جهاد مقتضي بداند،‌ انجام وظيفه كند.

 

ماده 103 :

رسيدگي به تخلفات اداري اعضاء، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

 

ماده 104 :

قبول انتصاب و نشان‌هاي دولتهاي خارجي توسط عضو جهاد ممنوع است.

 

ماده 105 :

عضو جهاد نمي‌تواند در ساعات غيراداري هيچ گونه شغلي در مؤسسات طرف قرارداد جهاد داشته باشد.‌ در صورت مشاهده تخلف با عضو خاطي طبق مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

 

ماده 106 :

به اعضاي جهاددانشگاهی در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي و به وراث قانوني آنها درصورت فوت ‌به ازاء‌ هر سال خدمت درجهاد دانشگاهي معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حكم حقوقي وي درزمان اشتغال (حداكثر سي ماه) پرداخت مي‌گردد.[16] 

تبصره : در محاسبات بیش از 6 ماه معادل يك سال محسوب مي‌شود.

 

فصل هفتم : تطبيق وضع

ماده 107 :

كليه اعضاي رسمي و پيماني شاغل در جهاد با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق خواهند يافت.

 

ماده 108 :‌

حقوق و مزاياي اعضاي ‌مشمول اين آيين‌نامه كه در تاريخ تصويب آن در خدمت جهاد مي‌باشند، ‌براساس پست مورد تصدي با احتساب سوابق خدمت قبلي در جهاد، ‌نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتها و مؤسسات دولتي با توجه به ضوابط طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل تعيين مي‌گردد.

تبصره :‌ تاريخ تطبيق وضع اعضاء ‌شاغل در جهاد 1/1/1381 مي باشد.

 

ماده 109 :‌

افزايش سنواتي اعضاء هنگام تطبيق وضع با توجه به جمع سنوات خدمت قابل قبول آنان،‌ به ازاء ‌هر سال سه درصد حقوق مبناي آخرين گروه استحقاقي كه با توجه به مدرك تحصيلي و به تناسب سالهاي خدمت به آنان تعلق مي‌گيرد،‌ محاسبه مي‌گردد، كسر سال و ماه به نسبت ماهها و روزهاي خدمت هنگام تطبيق وضع مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره : ‌در صورتي كه عضو در سالهاي 1370 تا 1379 از افزايش سنواتي 4 يا 5درصد برخوردار بوده باشد،‌ مابه التفاوت 3درصد تا ميزان افزايشهاي مذكور به مجموع افزايش سنواتي عضو اضافه خواهد شد.

 

ماده 110 :

در صورتي ‌كه بر اثر تطبيق وضع اعضاء‌ با مقررات اين آيين‌نامه مجموع حقوق مبناي گروه استحقاقي مربوط، ‌افزايش سنواتي و فوق‌العاده شغل آنان از مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل و يا با عناوين مشابه قبلي كمتر گردد، ‌ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق حقوق به آنان پرداخت خواهد شد و هرگونه افزايش بعدي ناشي از ارتقاء ‌گروه، ‌افزايش سنواتي،‌ فوق‌العاده ‌شغل و فوق‌العاده‌هاي تخصصي تا استهلاك كامل از ما‌به‌التفاوت مزبور كسرخواهد شد.

 

فصل هشتم : ساير مقررات

ماده 111 :‌

استفاده اعضاء قراردادي و كارگر از ضوابط اين آيين‌نامه حسب مورد با پيشنهاد معاونت پشتيباني و موافقت رئيس جهاد دانشگاهي بلامانع است.

 

ماده 112 :‌

اعضاي هيأت علمي مشمول مقررات استخدامي خود مي‌باشند.

 

 ماده 113 :‌

مأموريت و انتقال اعضاء‌ جهاد دانشگاهي به وزارتخانه‌ها، ‌مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي ‌انقلاب ‌اسلامي و مأموريت و انتقال مستخدمين دستگاههاي ‌دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به جهاد براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌امناء رسيده است.

 

ماده 114 :

‌چنانچه مواردي در اين آيين‌نامه مسكوت مانده است،‌ از سوي شورا بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت يا مقررات قانون استخدام كشوري پيشنهادي تهيه و پس از تأييد رئيس جهاد دانشگاهي براي تصويب به هيأت امناء ‌ارائه خواهد شد.

 

ماده 115 :‌

اين آيين‌نامه مشتمل بر 115 ماده و 61 تبصره در تاريخ 22/12/79 در شصت و يكمين جلسه هيأت امناء ‌به تصويب رسيد و زمان اجراي آن از تاريخ 1/1/1381 تعيين شد[17]. هرگونه تغييرات و اصلاحات بعدي دراين آيين‌نامه توسط شورا پيشنهاد و پس از تأييد رئيس جهاد دانشگاهي به تصويب هيأت‌ امناء خواهد رسيد و از تاريخ اجرا كليه موارد مغاير با اين آيين‌نامه لغو مي‌گردد.

 


 

[1]- مصوب هفتاد و پنجمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 3/10/81 كه طي بخشنامه شماره 20418/53/23د مورخ 16/10/81 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[2]- مصوب يكصد و نهمين جلسه هيات امناء مورخ 3/9/87 كه طي شماره 26377/53/29د مورخ 9/9/87 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.  

[3]- اين تبصره مصوب جلسه 102 هيات امناء مورخ 9/8/86  مي‌باشد كه طي نامه شماره 26059/53/28د مورخ 23/8/86 ابلاغ گرديده است.

[4]ـ مصوب شصت و هفتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 20/9/80 كه طي شماره17728/53/22د مورخ24/9/80 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

 [5]- طي بخشنامه شماره 4026/12/25د مورخ 30/02/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

 [6]- كمك هزينه عائله مندي و اولاد براساس قانون مذكور طي بخشنامه شماره 2749/12/23 د مورخ 22/1/84 ابلاغ شده است.

 [7] - تفسير اين تبصره طي بخشنامه شماره 10583/12/22د مورخ 19/6/80 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ  گرديده است.

 [8]- اصلاحيه ماده 54 آئين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي مصوبه  جلسه  يكصدو سي و پنج هيأت‌امناء مورخ 23/06/94 كه طي شماره 94/12391/ص مورخ 13/07/94 به معاونت پشتيباني ابلاغ شد.

[9]- مصوب يكصد و هفدهمين جلسه مورخ 17/3/89 هيات امناء كه طي بخشنامه شماره 4718/89ص مورخ 26/3/89 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[10]- اصلاحيه مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه هيأت ‌امناء مورخ 22/2/82

[11]- اصلاحيه ماده 83 در  يكصدو سي و يكمين جلسه هيات امنا مورخ 8/4/93 صورت گرفت كه طي شماره 5900/93/ص مورخ 17/4/93 ابلاغ گرديد. ضمنا تبصره1 این ماده مصوب يكصد و بيست و چهارمين جلسه مورخ 4/5/91 هيات امناي جهاددانشگاهي است که طی شماره 12756/91/ص مورخ08/08/1391 به واحدها ابلاغ شده است.

[12] ـ اصلاحيه مواد 99 و 100 بر اساس مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 22/2/82  كه طي بخشنامه شماره 3672/50/24د مورخ 30/2/82 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.  

[13]-  اصلاحيه براساس مصوبه شصت و چهارمين جلسه هيات امناء مورخ 25/4/80.

[14]- بر اساس مصوبه  جلسه يكصد و سي و هفت مورخ 19/12/94 هيات امناء اصلاح شده است.

[15] ـ  اصلاحيه بر اساس مصوبه شصت و چهارمين جلسه هيأت ‌امناء مورخ 25/4/80.

[16] ـ اصلاحیه بر اساس مصوبات يكصد و چهارمين جلسه مورخ27/12/86 هيات امناء كه طي شماره 1756/50/29 د مورخ 31/1/87  به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[17]- اصلاحيه بر اساس شصت و ششمين جلسه هيأت ‌امناء مورخ 2/7/80 كه طي شماره 16210/53/22د مورخ3/9/80 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[18]- این بند بر اساس مصوبه یکصدو چهلمین جلسه هیات امنا مورخ 08/10/1395 اضافه شده است که طی بخشنامه شماره 24123/95/ص مورخ 16/11/1395 به واحدها ابلاغ گردید.

[19]- این تبصره بر اساس مصوبه یکصد و چهل و یکمین جلسه هیات امنا مورخ 15/12/1395 اضافه شده است که طی بخشنامه شماره 996/96/ص مورخ 28/01/1396 به واحدها ابلاغ گردید.

[20]-لنگر مصوب جلسه یکصدو چهل و ششم هیات امنا مورخ 23/03/1397

[21]- از مصوبات جلسات شورای اداری استخدامی است که طی بخشنامه شماره 5673/97/ص  مورخ 26/04/137 به واحدها ابلاغ شد.

 

 

چهارشنبه, 02 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1
دیروز1111
هفتگی2213
ماهیانه20688
کل855576
Joomla visitor tracking and live stats