ورود به سایت

آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي

فصل اول :كليات

‌ماده‌ 1 : مراتب‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي عبارتست‌ از:[1]

-   مربي پژوهشيار (پژوهشيار)

-   مربي پژوهش (پژوهشگر)

-   استاديار پژوهش (پژوهشگر ارشد)

-   دانشيار پژوهش

-   استاد پژوهش (استاد پژوهش)

 

ماده‌ 2 : وضع‌ استخدامي‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي بر دو نوع‌ است:

1- اعضاي‌ رسمي‌ كه‌ بايد بطور تمام‌ وقت‌ در جهاد دانشگاهي خدمت‌ نمايند و با استفاده‌ از مقررات‌ بازنشستگي‌ اعضاي‌ جهاد مشمول‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه خواهند بود.

2- اعضاي‌ پيماني‌ كه‌ بموجب‌ قرارداد بخدمت جهاد دانشگاهي پذيرفته‌ مي‌شوند و منحصراً تابع‌ مقررات‌ استخدامي ‌اعضاء پيماني‌ هيأت‌علمي‌ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (1) اين‌ آيين‌نامه خواهند بود.

تبصره : سوابق‌ فعاليت‌ غيرتمام ‌وقت‌ اعضاي‌ رسمي‌ كه‌ طبق‌ مقررات سابق‌ جهاد دانشگاهي به‌ استخدام‌ رسمي پذيرفته ‌‌شده‌اند پس‌ از تبديل‌ به خدمت ‌‌تمام‌وقت‌، جزء سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد.

 

فصل‌ دوم:  شرايط‌ اختصاصي‌ ورود به‌ خدمت‌ و تعيين‌ مرتبه‌

 ماده‌ 3 :[2] مربي پژوهشيار از ميان افرادي انتخاب مي‌شود كه علاوه بر آشنايي با يك زبان خارجي در سطح 1،  شرايط‌ ذيل‌ را دارا باشد: [3]*

1- داشتن مدرك‌ كارشناسي‌

2- طي‌ دورة‌ آزمايشي‌ و موفقيت‌ در اين‌ دوره‌

تبصره :‌ استخدام جديد در اين مرتبه ممنوع است.*

 

ماده‌ 4 : مربي پژوهش از ميان افرادي انتخاب مي‌شود كه علاوه بر آشنايي با  يك زبان خارجي درسطح 2، يكي‌ از شرايط‌ زير را دارا باشد:

1- داشتن مدرك‌ كارشناسي‌‌ارشد و يا دكتراي عمومي‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ گروه‌ پزشكي‌

2- چهار سال سابقه كار مفيد در مرتبه مربي پژوهشياري و كسب 30 امتياز

 

ماده‌ 5 : استاديار پژوهش از ميان‌ افرادي‌ انتخاب‌ مي‌شود كه‌ علاوه‌ برآشنايي‌ با يك‌ زبان‌ خارجي در سطح‌ 3، يكي‌ از شرايط‌ زير را دارا باشد.

1- داشتن مدرك‌ دكترا و يا تخصص در مورد رشته‌هاي‌ گروه‌ پزشكي‌ و طي‌ دوره‌ آزمايشي‌ و موفقيت‌ در اين‌ دوره‌

2- حداقل پنج سال سابقه كار مفيد در مرتبه مربي پژوهش، دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و كسب 60 امتياز

 

ماده‌ 6 : دانشيار پژوهش از ميان افرادي انتخاب مي‌شود كه علاوه بر آشنائي با يك زبان خارجي در سطح 3، داراي شرط زير باشد:

1- داشتن‌ مدرك‌ دكترا و يا تخصص در مورد رشته‌هاي‌ گروه‌ پزشكي‌ ‌

2- چهار سال سابقه كار مفيد در مرتبه استادياري پژوهش  و كسب 100 امتياز

 

ماده 6 (مكرر) :‌ استاد پژوهش از ميان افرادي انتخاب مي‌شود كه علاوه بر آشنايي به يك زبان‌ خارجي در سطح 3 و آشنايي با يك زبان‌ خارجي ديگر در سطح 1 داراي شرط‌ زير باشد:‌

1- داشتن مدرك دكترا و يا تخصص در يكي از رشته هاي گروه پزشكي

2- پنج سال سابقه كار مفيد در مرتبه دانشياري پژوهش و كسب 105 امتياز

 

ماده‌ 7 : سطوح‌ زبان‌ خارجه‌ مندرج‌ درآيين‌نامه عبارتست‌ از :

 الف‌) سطح‌ (1) : درحد توانائي‌ استفاده‌ از كتب‌ خارجي‌ مربوط‌

  ب‌) سطح‌ (2) [4] *: درحد توانائي‌ مطالعه‌ و درك‌ كتب‌ و مقالات‌ مربوط‌ و درك‌ از طريق‌ سمعي‌ در زبان‌ خارجي‌

  ج‌) سطح‌ (3) : درحد نگارش‌ متون‌ تخصصي‌، مكالمه‌ و محاوره‌ به‌ زبان‌ خارجي‌ مربوط‌

تبصره‌ : مرجع‌ تشخيص‌ دهنده‌ سطوح‌ مذكور كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء مي‌باشد. [5]

 

 ماده‌ 8 : دوره‌هاي‌ آزمايشي‌ حداقل‌ 2سال‌ و حداكثر 4 سال‌ تمام‌ وقت‌ خواهد بود. [6] قطعيت‌ استخدام‌ افرادي‌ كه‌ دردوره‌ آزمايشي‌ لياقت‌ و كارداني‌ و علاقه‌ بكار از خود نشان‌ دهند در پايان‌ دوره‌ به‌ پيشنهاد واحد و يا معاونت مربوط‌ در دفترمركزي‌ و با حكم‌ رياست جهاد دانشگاهي تحقق‌ خواهد يافت‌ كه‌ در اينصورت‌ دوره‌ مزبور جزو دوران‌ خدمت‌ رسمي‌ آنان‌ محسـوب‌ مي‌گردد. [7]

افرادي كه‌ درحين‌ دوره‌ آزمايشي‌ براي‌ خدمت‌ در مرتبه‌ مورد نظر، واجد صلاحيت‌ تشخيص‌ داده‌ نشوند، بخدمت‌ آزمايشي‌ آنها خاتمه‌ داده‌ خواهد شد.

تبصره 1: حكم استخدامي ‌افراد، در بدو ورود به‌ دوره‌ آزمايشي‌ توسط‌ معاونت پشتيباني و امور مجلس دفترمركزي‌ صادر مي‌گردد.

تبصره‌ 2 : به‌ افرادي كه طبق‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ بخدمتشان‌ خاتمه‌ داده‌ شود به‌ ازاي‌ هرسال20 روز حقوق‌ براساس‌ آخرين‌ حقوق‌ دريافتي‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

ماده‌9 : نحوة‌ ارتقاء هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي به ‌موجب‌ مقررات‌ پيوست ‌شمارة‌ (2) خواهد بود.

 

فصل‌ سوم‌ : حقوق‌ ومزايا

 ماده‌ 10 : حقوق‌ ومزاياي‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ به صورت‌ زير محاسبه‌ مي‌گردد. [8]

«حقوق و مزايا = حقوق پايه از جدول (1) با اعمال ضريب M +‌ فوق‌العاده‌هايي كه ضوابط پرداخت آنها به تصويب هيأت‌امناء رسيده يا خواهد رسيد.»

 

ماده‌ 11: جدول‌ حقوق‌ ماهانه‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي بر مبناي‌ ضريب‌ M مطابق‌ جدول‌ شماره‌ (1) مي‌باشد.

 

ماده‌ 12: ضريب M جدول‌ 1 (حقوق پايه) از ابتداي سال 92 مبلغ 27916 ريال [9] ‌تعيين‌ مي‌گردد. اين‌ ضريب‌ با افزايش ضريب جدول حقوق اعضاي ‌هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالي، با اعمال درصد افزايش مزبور نسبت به مبلغ‌قبلي، افزايش مي‌يابد. [10]

ضريب جدول حقوق اعضاي هيأت‌علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

*

قبلي M

M =

ضريب قبلي جدول اعضاي هيات علمي دانشگاهها  و موسسات آموزش  عالي

 

 ماده‌ 13: اشخاصي‌كه‌ به خدمت‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي پذيرفته‌ مي‌شوند در پايه ‌يك‌ مرتبه‌ مربوط‌ قرار مي‌گيرند. [11]

 تبصره‌ 1: اعضاي‌ هيأت ‌علمي‌ جهاد دانشگاهي در صورتي‌كه‌ قبل‌ از استخدام‌ در جهاد در يكي‌ از ارگانهاي‌ دولتي‌ ( اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و شركتها ) يا نهادهاي‌ انقلاب ‌‌اسلامي‌ سابقه ‌كار داشته‌ باشند مي‌توانند با ارائه‌ گواهي ‌‌رسمي ‌از ارگان‌ مربوط‌ موارد را بعنوان‌ سابقه‌‌ كار معتبر به‌ جهاد دانشگاهي اعلام‌ نمايند. [12]

 تبصره‌ 2 : سنوات‌ تمام‌ وقت‌ داخل‌ و خارج‌ جهاد اعضاء جديدالاستخدام‌ به‌ صورت‌ كيفي‌ با تصويب‌ كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء تعيين‌ مي‌شود. [13]

 

ماده‌ 14 : اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ در صورت‌ دارا بودن‌ شرايط‌ زير استحقاق‌ يك‌ پايه‌ ترفيع‌ در مرتبه‌اي‌ كه‌ خدمت‌ مي‌نمايند را خواهند داشت: *

الف) : حداقل‌ يك‌ سال‌ توقف‌ تمام‌ وقت‌ در پايه‌ قبلي‌[14]

ب) : پيشرفت‌ علمي‌ و رضايت‌ ازخدمات‌ تخصصي‌ و اجرائي‌ عضو[15]

 تبصره : اعطاي‌ يك‌ پايه‌ ترفيع‌ در همان‌ مرتبه‌ براي‌ اعضاء دو ماه‌ قبل‌ از تحقق‌ بند ”الف“‌  با پيشنهاد و تأييد بند ”ب“ توسط واحد مربوط‌ و يا بخش‌ ذيربط‌ در دفترمركزي و حكم‌ معاون پشتيباني و امور مجلس دفترمركزي انجام‌ مي‌گيرد و از تاريخ‌ تحقق‌ بند ”الف“‌ قابل اجرا خواهد بود.[16]                              

   جدول شماره يك[17]

     پايه

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مربي پژوهشيار

110

116

121

127

132

139

145

152

158

165

172

178

185

191

198

مربي پژوهش

138

143

149

154

160

165

171

176

182

187

193

198

204

209

215

استاديار‌پژوهش

193

198

204

209

215

220

226

231

237

242

248

253

259

264

270

دانشيار پژوهش

-

-

-

-

237

242

248

253

259

264

270

275

281

286

292

استاد پژوهش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

297

303

308

314

319

325

 

     پايه

رتبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

مربي پژوهشيار

204

209

215

220

226

231

237

242

248

253

260

266

273

279

286

مربي پژوهش

220

226

231

237

242

249

255

262

268

275

282

288

295

301

308

استاديارپژوهش

275

281

286

292

297

303

308

314

319

325

330

336

341

347

352

دانشيار پژوهش

297

303

308

314

319

325

330

336

341

347

352

358

363

369

374

استاد پژوهش

330

336

341

347

352

358

363

369

374

380

385

391

396

402

407

 

     پايه

رتبه

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مربي پژوهشيار

292

299

305

312

318

325

331

338

344

351

مربي پژوهش

314

321

327

334

340

347

353

360

366

373

استاديارپژوهش

358

363

369

374

380

385

391

396

402

407

دانشيار پژوهش

380

385

391

396

402

407

413

418

424

429

استاد پژوهش

413

418

424

429

435

440

446

451

457

463

 

ماده‌ 15 : ارتقاء اعضاء هيأت‌علمي‌ با حفظ‌ پايه‌ آنان‌ در مرتبه‌ قبل‌ صورت‌ مي‌ گيرد. [18]

 

ماده‌16 : براي‌ مربيان پژوهشي كه‌ موفق‌ به‌ اخذ مدرك‌ فوق‌ ليسانس‌ (دكتري‌ عمومي‌ در گروه‌ پزشكي‌) گردند معادل‌ يك‌ پايه‌ و 6 ماه‌ سابقه‌ كار و براي‌ استادياران پژوهشي كه‌ موفق‌ به‌ اخذ مدرك‌دكتري‌ (دكتري‌‌تخصصي‌ درگروه‌‌پزشكي‌) شوند معادل‌ 3 پايه سابقه‌كار منظور مي‌گردد. [19]

 

ماده‌ 17 : علاوه‌ بر حقوق‌ به‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ اعم‌ از اينكه‌ مشاغل‌ تخصصي‌ يا مسئوليت‌هاي‌ اجرائي‌ بر عهده‌ داشته‌ باشند، باتوجه‌ به‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ و فعاليت‌ آنها فوق‌‌العاده‌ شغل‌ پرداخت‌ مي‌گردد ميزان‌ اين‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ براي‌ مراتب‌ و رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مختلف‌، مطابق‌ پيوست‌ شمارة‌ (3) تعيين‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 18 : فوق‌العاده مديريتي شغل رئيس جهاد دانشگاهي همه‌ ساله با اعمال نسبت افزايش فوق‌العاده شغل مديريت هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در فوق‌العاده ‌مديريتي قبلي، ‌تعيين مي‌گردد.

 


 معاونان جهاددانشگاهي

50  الي 80 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

رئيس پژوهشگاه *

45 الي 75 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

مشاوران رئيس جهاددانشگاهي

30  الي 50 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

رؤساي واحدها و پژوهشكده‌ها، سازمانها، مراكز و مديران كل

35  الي 60 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

روساي پژوهشكده هاي مستقر در پژوهشگاهها    *

25 الي 45 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

معاونان پژوهشگاهها، واحدها و پژوهشكده‌ها، سازمانها، مراكز و پژوهشكده هاي مستقر در پژوهشگاهها  *[21]

20  الي 45 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

مديران مركز خدمات تخصصي و گروه‌هاي پژوهشي

15  الي 40 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

مديران ادارات

10  الي 30 درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

مسئولان قسمت‌ها

حداكثر20درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

مسئولان امور

حداكثر10درصد فوق العاده مديريت رئيس جهاددانشگاهي

 

- به رئيس جهاد دانشگاهي اجازه داده شده به ذيحساب جهاد دانشگاهي تا20 درصد اضافه به عنوان فوق‌العاده شغل ذيحساب پرداخت نمايد.

 

ماده‌ 19 : پرداخت حق‌ عائله‌مندي و اولاد به اعضاي هيأت‌علمي، ‌مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي است. [22]

 

ماده‌ 20 : هرگاه‌ عضو هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي در فعاليت‌هاي خود به‌ اختراعات‌ يا ابداعات‌ ارزنده‌اي‌ نائل‌ شود مي‌‌توان‌ او را مورد تشويق‌ قرارداد. چگونگي‌ اين‌ تشويق‌ مطابق‌ پيوست‌ شماره (4) اين‌ آيين‌نامه خواهد بود. *

 

ماده‌ (20 مكرر) : براساس ‌آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ علمي‌ جهاد دانشگاهي خواهد رسيد به‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ كه‌ از نظر تخصصي‌ كاري‌ ارزشمند را ارائه‌ نمايند، مي‌توان‌ ضرايب‌ جدول‌ شماره‌ يك‌ را تا صددرصد افزايش‌ داد. [23]*

تبصره‌ : جهت‌ تعيين‌ ضريب‌ مشمولين‌ اين‌ ماده‌ ضرايب‌ جدول‌ 2 حذف‌ خواهدشد. [24]

 

فصل‌ چهارم‌: مأموريتها و مبادلات‌ علمي‌ و انتقالات‌

ماده‌ 21 : جهاد دانشگاهي بمنظور بالابردن‌ سطح‌ علمي‌ و فني‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ و همچنين‌ مبادله‌ نتايج‌ فعاليت‌هاي علمي‌ و پژوهشي‌ وسائل‌ لازم‌ را براي‌ شركت‌ آنان‌ دركنفرانسها، سمينارها، كنگره‌ها و نظاير آن‌ كه‌ در زمينه‌ رشته‌ تحصيلي‌ و فعاليت‌ تخصصي‌ هر يك‌ در داخل‌ يا خارج‌ كشور تشكيل‌ مي‌شود و شركت‌ آنان‌ را ضروري‌ تشخيص‌ مي‌‌دهد، فراهم‌ مي‌سازد و براي‌ شركت‌ در اين‌گونه‌ مجامع،  مأموريتهايي‌ براي‌ مدت‌ لازم‌ در هر برنامه‌ به‌ آنان‌ محول‌ مي‌نمايد و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ طي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ پيشرفته، اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ خود را جهت‌ استفاده‌ از بورس‌هائي‌ كه‌ در اختيار جهاد دانشگاهي مي‌باشد و يا قرار خواهد گرفت‌ اعزام‌ مي‌دارد.

 

ماده‌ 22 : جهاد دانشگاهي در مقاطع‌ زماني ‌مناسب‌ فرصتهاي‌ مطالعاتي‌ در اختيار اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ قرار مي‌دهد.

 

ماده‌ 23 : نحوة‌ اجراي‌ مواد21 و22 و ترتيب‌ پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌ها به اعضــاي‌ هيأت‌علمي‌ در مدت‌ مأموريت‌ يا فـرصت‌‌ مطـالعاتي‌ به موجب‌ مقررات ‌مندرج‌ در پيوست‌ شماره‌ (5) خواهد بود.

 

ماده‌ 24 : مأموريت‌ و انتقال‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي در داخل‌ جهاد و به‌ مؤسسات ديگر مطابق‌ پيوست‌ شماره‌ (6) امكان‌پذير خواهد بود.

 

 

فصل‌ پنجم‌: تطبيق‌ وضع‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ با مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌

ماده‌ 25 : كليه‌ امتيازاتي‌ كه‌ در ارتقاء فرد از يك‌ مرتبه‌ به‌ مرتبة‌ بالاتر مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌ است‌ به‌ امتيازات‌ فرد در مرتبه‌ جديد منتقل‌ مي‌شود.

 

ماده‌ 26 : براي‌ كليه‌ اعضاي‌ جهاد دانشگاهي كه‌ مطابق‌ ماده‌ (1) اين‌ آيين‌نامه به‌ عضويت‌ هيأت‌ علمي‌ در مي‌آيند با توجه‌ به‌ مواد فصل‌ دوم‌ و مواد (15) و (16) اين‌ آيين‌نامه و بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتيازات‌ لازم‌، تعيين‌ مرتبه‌ و پايه‌ مي‌شود.

امتياز لازم‌ براي‌ هر فرد براي‌ اينكه‌ به‌ ارتقاء بعدي‌ نائل‌گردد با ضرب‌كردن‌ امتياز لازم‌ براي‌ ارتقاء به‌ هرمرتبه‌ در نسبت‌ مدت‌ باقي‌ مانده‌ از آن‌ مرتبه‌ به‌ حداقل‌ توقف‌ در مرتبه‌ تعيين‌ خواهد شد.

 

 

فصل‌ ششم‌: تطبيق‌ اين‌ آيين‌نامه با آيين‌نامه‌ استخدامي‌ اعضاي‌ جهاد دانشگاهي و آيين‌نامه‌هاي‌ قبلي‌

ماده‌ 27 : در هر مورد نظير بازنشستگي‌، مرخصي‌ و غيره‌ كه‌ اين‌ آيين‌نامه‌ سكوت‌ كرده است‌ مقررات‌ آيين‌نامه ‌‌استخدامي‌ جهاد دانشگاهي معتبر و براي‌ اعضاي‌ ‌هيأت‌علمي‌ نيز لازم‌‌الاجرا است‌.

 

ماده‌ 28: اين‌ آيين‌نامه و مقررات‌ پيوست‌ آن‌ از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌ الاجراست‌ وكليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه ملغي‌ است‌.

 

ماده‌ 29 : فهرست‌ پيوستهاي‌ اين‌ آيين‌نامه بدين‌ شرح‌ است‌ :

پيوست‌ شماره (1) : مقررات‌ استخدامي‌ اعضاي‌ پيماني‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي موضوع‌ ماده‌ 2 آيين‌نامه استخدامي‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاددانشگاهي‌ ( آيين‌نامه استخدام پيماني )

پيوست شماره (2) : مقررات مربوط به نحوة ارتقاء اعضاي هيأت‌علمي جهاد دانشگاهي موضوع ماده (9)

پيوست‌ شماره‌ (3) : تعيين‌ ميزان‌ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ شغل‌ براي‌ مراتب‌ مختلف‌ و رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌

پيوست‌ شماره (4) : مقـررات‌ مربـوط‌ به‌ نحـوة‌ تشويق‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي‌ موضوع‌ ماده‌ (20)

پيوست‌ شماره ‌(5) : مقررات‌ مربوط‌ به‌ مأموريتهاي‌ علمي، فرصت‌ مطالعاتي‌ و بورس‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي‌ موضوع‌ ماده‌ (23)

پيوست شماره (6) : مقررات‌ مأموريت‌ و انتقال‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي در داخل‌ و به‌ مؤسسات ديگر[25]

 

پيوست شماره (1)

مقررات استخدامي اعضاي پيماني هيأت‌علمي

موضوع بند 2 ماده 2 آئين‌نامه اصلاحي طبق اصلاحي طبق مصوبه مورخ 15/6/74 هيأت‌امناء جهاد دانشگاهي (آيين‌نامه استخدام پيماني)

 

 

پيوست شماره (2)

مقررات مربوط به نحوه ارتقاء اعضاي هيأت‌علمي

موضوع ماده 9 آيين‌نامه

 

مقررات مربوط به نحوه ارتقاء ‌اعضاي هيأت‌علمي

ارتقاء اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي با توجه‌ به‌ ميزان‌ فعاليت‌ آنان‌ درزمينه‌ تحقيق، آموزش، تصنيف، تأليف‌ و ترجمه‌، خدمات‌ تخصصي‌ و تصدي‌ مسئوليت‌هاي‌ اجرائي‌ مختلف‌ و براساس‌ مفاد اين‌ پيوست‌ امكان‌پذير خواهد بود.

 

بخش‌ اول‌ : ارزيابي‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي‌*

بطوركلي‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي‌ به‌ فعاليتهايي‌ اطلاق‌ مي‌گرددكه‌ بعلت‌ وجود موارد ناشناخته‌ قابل‌ توجه‌ (در سطح‌ مجامع‌ علمي‌ داخل كشور) درآنها، نياز به‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ قابل‌ توجه‌ دارد و يا به ‌اختراع‌، ابتكار و يا نوآوري‌ منجر مي‌گردد و برحسب‌ گستردگي‌ و در برگيرندگي‌ تخصص‌هاي‌ مختلف‌ به‌ سه‌ نوع‌ فعاليت‌، پروژه‌ و طرح‌ تقسيم‌ مي‌شود. [26] 

 

ماده‌ 1 : [27] كليه فعاليت‌هاي تحقيقاتي تحت ‌عناوين طرح/پروژه/ فعاليت و در پي آن بررسي فعاليت‌هاي تحقيقاتي تمام اعضاي هيأت‌علمي شاغل در جهاد دانشگاهي و مأمور در محدوده اجرايي اين آيين‌نامه قرار خواهد گرفت.

 

 ماده‌ 2 : محدودة‌ كلي‌ امتياز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ كار، درطرح، پروژه‌ و فعاليت‌ تحقيقاتي‌ هر يك‌ از مراتب‌ هيأت‌علمي‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همكار بشرح‌ زير تعيين‌ مي‌گردد: [28]

 

م: مسئول

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍ : همكار

   طرح

   پروژه

  فعاليت

  تحقيقاتي

  تحقيقاتي

  تحقيقاتي

پژوهشگرارشد

م

  13 الي 20

  8 الي 14

  8 الي 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 10 الي 16

  6 الي 12

ـــ

پژوهشگر

م

 10 الي 16

  6 الي 12

 6 الي 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

  8 الي 13

  5 الي 10

 4 الي 7

پژوهشيار

م

ـــ

ـــ

 4 الي 7

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

  6 الي 10

  3 الي 7

 2 الي 5

محدوه كلي امتياز

  6 الي 20

  3 الي 14

 2 الي 9

 

ماده‌ 3 : حداقل‌ امتياز لازم‌ از انجام‌ امور تحقيقاتي‌ براي‌ ارتقاء اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ از هر مرتبه‌ به‌ مرتبه‌ بالاتر بشرح‌ زير است‌ : *

 

ارتقاء

تحقيقات

از جمع

از طرح و پروژه

از طرح

از فعاليت

مربي پژوهشيار به مربي پژوهش

   7

   ـــ

   ـــ

   ـــ

مربي پژوهش به استاديارپژوهش

   17

   10

   ـــ

   ـــ

استاديار پژوهش به استادپژوهش

   44

  30

   14

   ـــ

 

ماده‌ 4 : تشخيص‌ امورتحقيقاتي‌ و همچنين‌ تميز طرح، پروژه‌ و فعاليت‌ از يكديگر برعهده‌ كميسيونهاي‌ ارتقاء خواهد بود.

 

 ماده‌ 5 : مدت‌ اشتغال‌ هر فرد در هر طرح‌، پروژه‌ و فعاليت‌ برحسب‌ ساعت‌ براي‌ تعيين‌ امتياز با اعلام‌ جهاد دانشگاهي مربوط‌ و تأييد كميسيونهاي‌ ارتقاء خواهد بود.

 

بخش‌ دوم : ارزيابي‌ فعاليت‌هاي آموزشي*

فعاليت‌هاي آموزشي‌كه‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ بدان‌ مبادرت‌ مي‌ورزند اعم‌ از اينكه‌ داخل‌ جهاد يا بيرون‌ از جهاد باشد به‌ دو دسته‌ كلاسيك‌ و غيركلاسيك‌ و در چهار سطح‌ دكتري‌، فوق‌ليسانس‌، ليسانس‌ و فوق‌ديپلم‌ تقسيم‌ مي‌شود.

 

 ماده‌ 6: تعاريف‌: [29]

1 ـ 6 ـ آموزش‌ داخل‌ جهاد به‌ آموزش‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ توسط‌ اعضاء هيأت‌علمي در هر سطح‌ در واحدها، مراكز و مؤسسات وابسته‌ به‌ جهاد دانشگاهي ارائه‌ مي‌گردد.

2 ـ 6 ـ آموزش‌ بيرون‌ جهاد به‌ آموزشهايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ توسط‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ در مراكز و مؤسسات غير وابسته‌ به‌ جهاد دانشگاهي ارائه‌ مي‌گردد.

3 ـ 6 ـ آموزش‌ كلاسيك‌ به‌ آموزشهايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ محتوا و مواد تشكيل‌ دهنده‌ آن‌ شامل‌ تمام‌ يا قسمت‌ عمده‌ دروس‌ كلاسيك‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و در مراكزي‌ ارائه‌ مي‌گردد كه‌ مورد تأييد وزارتين ‌علوم ‌تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

4 ـ 6 ـ آموزش‌ غيركلاسيك‌ به‌ آموزش‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در رديف آموزشهاي‌ مرسوم‌ دانشگاهي‌ قرار نمي‌گيرد. اين‌ آموزش‌ ها شامل‌ دو گروه‌ زير مي‌باشند:

       1ـ 4 ـ6 ـ آموزش‌ غيركلاسيك‌ عمومي‌: به‌ آموزش‌هاي‌ غيركلاسيك‌ فراگيري‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ مخاطبان‌ عام‌ دارد: مانند آموزش‌ زبان‌ عمومي، كمك‌هاي‌ اوليه‌، مباني‌ كامپيوتر و امثالهم.

       2ـ4ـ6ـ آموزش‌ غيركلاسيك‌ تخصصي‌: به‌ آموزشهاي‌ غيركلاسيكي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ نتيجه‌ تجربيات‌ آموزش‌دهنده‌ در زمينه‌ فعاليت‌هاي تخصصي‌اش‌ باشد. مانند آموزش‌ زبان‌ تخصصي‌ يك‌ رشته‌ خاص‌، آموزش‌ كاربرد كامپيوتر در بهينه‌يابي‌ و امثالهم‌.

تبصره 1: دروس‌ مشترك ‌بين‌دوسطح‌ليسانس‌و‌فوق‌ليسانس‌در‌سطح‌فوق‌ليسانس‌محسوب‌مي‌گردد.

تبصره‌ 2: مرجع‌ تشخيص‌ نوع‌ آموزش‌هاي‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 1-4-6 و 2-4-6 كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء خواهد بود.

از تاريخ‌ 1/1/74 معافيت‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ از اخذ حداقل‌ امتياز فعاليت‌هاي آموزشي ‌لغو مي‌گردد و كليه‌ اعضاء موظفند حداقل‌ امتيازات‌ مندرج‌ در آئين‌نامه‌ استخدامي‌ را كسب‌ نمايند. [30]

 

 ماده‌ 7 : محدودة‌ كلي‌ امتياز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ كار آموزشي‌ در سطوح‌ مختلف‌ كه‌ توسط‌ هر يك‌ از مراتب‌ هيأت‌علمي‌ ارائه‌ مي‌گردد بشرح‌ زير مي‌باشد: [31]

 


       سطح آموزش

مراتب

سطح فوق ليسانس

سطح ليسانس

سطح فوق ديپلم

غير كلاسيك

كلاسيك

غير كلاسيك

كلاسيك

غير كلاسيك

كلاسيك

استاديارپژوهش

10 الي30

1 الي22

6 الي17

6 الي 13

3 الي10

-

مربي پژوهش

-

-

5 الي5

5 الي11

3 الي9

3 الي7

مربي پژوهشيار

-

-

-

3 الي9

-

5/1الي7

محدوده كلي امتياز

10 الي30

10 الي22

5 الي17

3 الي14

3 الي10

5/1الي7

 

ماده‌ 8 : حداقل‌ امتياز لازم‌ از انجام‌ فعاليت‌هاي آموزشي‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي براي‌ ارتقاء از هر مرتبه‌ به‌ مرتبه‌ بالاتر بشرح‌ زير است‌. [32]

 

 

ارتقاء‌از

آموزش غير كلاسيك

آموزش كلاسيك

 ازسطح فوق ديپلم و بالاتر

از سطح ليسانس و بالاتر

ازسطح فوق ليسانس و بالاتر

 ازسطح فوق ديپلم و بالاتر

از سطح ليسانس و بالاتر

ازسطح فوق ليسانس و بالاتر

مربي پژوهشياربه مربي پژوهش

2

-

-

-

-

-

مربي پژوهش به استاديارپژوهش

9

-

-

-

-

-

استاديارپژوهش به استاد پژوهش

30

-

-

-

-

-

 

  

تبصره: حداقل‌ امتياز لازم‌ از آموزشهاي‌ كلاسيك‌ و غيركلاسيك‌ و در سطوح‌ مختلف‌ عنداللزوم‌ تعيين‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 9: تشخيص‌ سطح‌ آموزشهاي‌ ارائه‌ شده‌ و تميز كلاسيك‌ از غيركلاسيك‌ بودن‌ آنهـــا برعهده‌ كميسيون‌ ارتقاء خواهد بود.

تبصره : [33] امتياز راهنمايي و مشاوره پايان نامه‌هاي دانشجويي براساس مقررات وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي محاسبه خواهد شد.

 

 ماده 10: مدت‌ زماني‌كه‌ هر فرد در رابطه‌ با هر فعاليت‌ آموزشي‌ صرف‌ كرده‌ است‌ برحسب‌ ساعت‌ توسط‌ جهاد دانشگاهي مربوط‌ اعلام‌ و پس‌ از تأييد معاونت مربوط‌ در دفتر مركزي‌ مبناي‌ تعيين‌ امتياز فرد قرار خواهد گرفت‌. [34] 

 

 ماده‌ 11 : انجام‌ سخنراني‌ و ارائه‌ مطلب‌ در سمينارها و كنفرانس‌ها نيز به‌ مثابه‌ يك‌ كار آموزشي‌ تلقي‌ مي‌گردد و بر حسب‌ نوع‌ كيفيت‌ و مدت‌ زمان‌ مصروفه‌ تعيين‌ امتياز خواهد شد. [35]

 

بخش‌ سوم: ارزيابي‌ فعاليت‌هاي انتشاراتي‌*

فعاليت‌هاي انتشاراتي‌ كه‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ بدان‌ مبادرت‌ مي‌ورزند خواه‌ در حد مقاله، و يا درحد كتاب‌ به‌ سه‌ دسته‌ تصنيف‌، تأليف‌ (گردآوري‌) و ترجمه‌ تقسيم‌ مي‌شود:

 

ماده‌ 12 : تعريف

1-12) تصنيف‌ : به‌ آن‌ دسته‌ از فعاليت‌هاي‌ انتشاراتي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ عضو بدون‌ بهره‌گيري‌ مستقيم‌ از مكتوبات‌ ديگر و در زمينه‌اي‌ كه‌ بعلت‌ تجارب‌ و مطالعات‌ علمي‌ در آن‌ متبحر گشته‌، مطلب‌ يا مطالبي را به‌ تحرير درآورده‌ باشد.

2-12) تأليف‌ (گردآوري‌) : به‌ آن‌ دسته‌ از فعاليت‌هاي انتشاراتي ‌اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ عضو در زمينه‌اي‌ كه‌ بعلت‌ تجربه‌كاري‌ و تحصيلي‌ در آن متبحر گشته‌ اقدام‌ به‌ مطالعه‌ منابع‌ و مراجع‌ كافي ‌نموده‌ و سپس‌ مجموعه‌اي‌ از اندوخته‌هاي‌ مطالعاتي‌ را به‌ تحرير درآورد.

3-12) ترجمه‌ : به‌ آن‌ دسته‌ از فعاليت‌هاي‌ انتشاراتي ‌اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ عضو مطالبي‌ را عيناً از زباني‌ به‌ زباني‌ ديگر برگرداند.

 

ماده‌ 13 : بطوركلي‌ فعاليت‌هاي‌ انتشاراتي‌ بايستي‌ شرايط‌ و ضوابط‌ لازم‌ براي‌ نشر را برابر ضوابط‌ و مقررات‌ انتشارات‌ جهاد دانشگاهي و يا مركز نشر دانشگاهي‌ و يا مراكز معتبر انتشاراتي‌ دانشگاهي‌ داشته‌ باشد.

 

ماده‌14 : محدودة‌ كلي‌ امتياز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ كار تصنيف، تأليف‌، و ترجمه‌ هر فرد در هر يك‌ از مراتب‌ هيأت‌علمي‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همكار بشرح‌ زير مي‌باشد:

 

مراتب

تأليف (گردآوري) و ترجمه

استاديار پژوهش

م

5 الي 16

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربي پژوهش

م

3 الي 13

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربي پژوهشيار

م

4 الي 10

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

استاديار پژوهش

م

3 الي 8

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربي پژوهش

م

4 الي 9

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مربي پژوهشيار

م

3 الي 7

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

محدوده كلي امتياز

3 الي 16

م: مسئول

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍: همكار

 

 

تبصره‌ : درصورتي‌كه‌ اثري‌ جنبه‌ تصنيفي‌ داشته‌ باشد اضافه‌ برامتيازات‌ فوق‌ حداكثر 12 امتياز به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ ارتقاء كسب‌ مي‌نمايد.

 

ماده‌ 15 : تشخيص‌ نوع‌ فعاليت‌هاي انتشاراتي‌ انجام‌ شده‌ براي‌ تعيين‌ امتياز مربوط‌ بر عهده‌ كميسيونهاي‌ ارتقاء خواهد بود.

 

ماده‌ 16 : مدت‌ زماني‌كه‌ هر فرد براي ‌انجام‌ هر فعاليت‌ انتشاراتي‌ برحسب‌ ساعت‌ صرف‌ كرده‌ است‌ توسط‌ جهاد دانشگاهي مربوط‌ اعلام‌ و پس‌ از تأييد معاونت‌ مربوط‌ در دفتر مركزي‌    جهاد دانشگاهي مبناي‌ تعيين‌ امتياز قرار خواهد گرفت‌.

 

بخش‌ چهارم‌ : ارزيابي‌ خدمات‌ تخصصي‌*

بطوركلي‌ خدمات‌ تخصصي‌ آن دسته‌ از اقداماتي‌ است‌ كه‌ بعلت‌ عدم‌ وجود موارد ناشناخته‌ نيازي‌ به‌ تحقيق‌ نداشته‌ و عمدتاً با استفاده‌ از دانش‌ كارشناسي‌ اعضاء در رشته‌هاي‌ مختلف‌ و نيز در زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ انجام‌ مي‌گردد. خدمات‌ تخصصي‌ برحسب‌ گستردگي‌ و در برگيرندگي‌ تخصصهاي‌ مختلف‌ به‌ سه ‌نوع‌ فعاليت‌، پروژه‌ و طرح‌ با همان‌ تعريف‌ ذكر شده‌ در بخش‌ اول‌ تقسيم‌ مي‌شود.

 

ماده‌ 17 : محدوده‌ كلي‌ امتياز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌كار در طرح‌، پروژه‌ و فعاليت‌ خدماتي‌ در هر يك‌ از مراتب‌ شغلي‌ هيأت‌علمي‌ در دو حالت‌ مسئول‌ و همكار بشرح‌ زير تعيين‌ مي‌گردد.

 

       مراتب

      طرح

      پروژه

     فعاليت

استاديار پژوهش

م

10 الي 15

8 الي 10

    ـ ـ ـ

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

7 الي 13

ـ ـ ـ‌

    ـ ـ ـ

مربي پژوهش

م

7 الي 3

6 الي 9

    ـ ـ ـ

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

5/5 الي 11

5 الي 8

    ـ ـ ـ

مربي پژوهشيار

م

ـ ـ ـ

4 الي 7

 2 الي 5/4

ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍

4 الي 9

3 الي 6

5/1 الي 5/2

محدوده كلي امتياز

4 الي 15

3 الي 10

5/1 الي 5/4

 

بخش‌ پنجم‌ : ارزيابي‌ مسئوليت‌‌ها و فعاليتهاي‌اجرائي‌*

  

ماده‌ 18: بطوركلي‌ مسئوليتهاي‌‌ اجرائي‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ به‌ شش‌ رده‌ ‌ذيل‌ تقسيم‌‌ مي‌گردد.

رده اول : رئيس جهاددانشگاهي، اعضاء هيأت‌امناء و معاونين رئيس

رده دوم : رؤساي واحدها، مديران كل و همطرازان

رده سوم : معاونان مديركل، معاونين واحدها

رده چهارم : رؤساي ادارات و همطرازان آن

رده پنجم : مسئولان قسمتها

رده ششم : مسئولان امور

تبصره : سمتهاي همطرازان اين ماده را شوراي هماهنگي جهاد دانشگاهي تعيين خواهد كرد.

 

ماده‌ 19 : امتياز مربوط‌ به‌ هر نفر سال‌ تصدي‌ تمام‌ وقت‌ هريك‌ از مسئوليتهاي‌ مندرج‌ در ماده‌ 18 طبق‌ جدول‌ ذيل‌ مي‌باشد.

 

رتبه

  رده اول

 رده دوم

 رده سوم

 رده چهارم

 رده پنجم

استاديار پژوهش

 20-17

  16 -14

  13-10

   9-7

   6-4

مربي پژوهش

  16-14

  13-10

   9-7

   6-4

   3-2

مربي پژوهشيار

  13-10

   9-7

   6-4

   3-2

    1

 

ماده‌ 20 : اعضاء هيأت‌علمي‌ كه‌ مطابق‌ مادة‌ (18) اين‌ بخش‌ عهده‌دار مسئوليت‌ مي‌گردند لازم‌ است‌ حداقل‌ امتيازات‌ ذيل‌ را از فعاليت‌ علمي‌ كسب‌ نمايند.

 

ارتقاء از

                    حداقل امتياز لازم

 رده اول

 رده دوم

 رده سوم

 رده چهارم

مربي‌پژوهشياربه‌‌مربي ‌پژوهش

 4 امتياز

    6

     8

    10

مربي‌پژوهش‌به‌استاديارپژوهش

 8 امتياز

   12

    15

    18

استاديارپژوهش‌به‌دانشيارپژوهش

20 امتياز

   25

    30

    35

 

بخش‌ ششم  : نحوه‌ ارتقاء

ماده‌ 23 : ارزيابي‌ شرايط‌ ارتقاء اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي بر اساس‌ سلسله‌ مراتب‌ ذيل‌ انجام‌ خواهد شد:

1-23) جهادهاي‌ دانشگاهي‌ بايد براي‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ خود پرونده‌اي‌ حاوي‌ اطلاعات‌ لازم‌ از فعاليت‌هاي تخصصي‌ آنها تشكيل‌ دهد. نحوة‌ تشكيل‌ پرونده‌ و كيفيت‌ آن‌ توسط‌ كميسيون ‌مركزي ‌ارتقاء اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي ‌مستقر در دفترمركزي‌ جهاد دانشگاهي تعيين ‌خواهد شد. *

2-23) در جهاد دانشگاهي هردانشگاه‌ يك‌ كميسيون‌ فرعي‌ ارتقاء درجلساتي‌ كه‌ حداكثر به‌ فاصلة‌ يكماه‌ تشكيل‌ مي‌دهد پرونده‌ اعضايي‌ راكه‌ براي‌ ارتقاء به‌ مرتبه‌ بالاتر از سوي‌ معاونت مربوط‌ درآن‌ واحد كانديدا شده‌اند را مورد بررسي‌ قرار داده‌ و درصورت‌ داشتن‌ شرايط‌ ارتقاء نتايج‌ بررسي‌ خود را بصورت‌ كتبي‌ و به همراه‌ اصـل‌ پرونده‌ به‌ كميسيــون‌ مركزي‌ ارتقاء ارجاع‌ مي‌نمايد.

3-23) كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء در جلساتي‌ كه ‌حداكثر به فاصلة‌ 15 روز تشكيل‌ مي‌دهد پرونده‌هاي‌ ارجاعي‌ از كميسيون‌هاي‌ فرعي‌ را بررسي‌ مي‌نمايد. افرادي‌كه حائز شرايط‌ لازم‌ و كافي‌ براي‌ ارتقاء باشند جهت‌ صدور حكم‌ به‌ رئيس‌ جهاد دانشگاهي‌ معرفي‌ مي‌شوند. پرونده‌هائي‌ كه مورد تأييد كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء قرار نگيرند مجدداً به‌ كميسيونهاي‌ فرعي‌ عودت‌ داده‌ مي‌شوند.

 

ماده‌ 24 : امتيازات‌ حاصل‌ از هرفعاليت ‌تخصصي‌ طبق ‌مقررات‌ اين‌ پيوست‌، نمي‌تواند براي‌ بيش‌ از يك‌ بار ارتقاء ملاك‌ قرار گيرد.

 

ماده‌ 25 : تغيير درمواد 3، 8 اين‌ پيوست‌ عنداللزوم‌ با پيشنهاد كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء و تصويب‌ هيأت امناي جهاد دانشگاهي انجام‌ پذير خواهد بود.

 

ماده‌ 26 : در مواردي‌كه‌ مسئول‌ و همكار مشخص‌ نباشدكميسيون‌‌هاي‌ ارتقاء موارد مربوط‌ به‌ مسئول‌ و همكار را تعيين‌ مي‌نمايند.

 

ماده‌ 27 : كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء متشكل‌ از 8 نفر اعضاء هيات‌علمي جهاد دانشگاهي است‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ به‌ حكم‌ رئيس‌ جهاد دانشگاهي منصوب‌ مي‌شوند: [36]

1-           معاون‌ آموزشي‌ جهاد دانشگاهي به‌ عنوان‌ رئيس‌ كميسيون‌

2-           معاون‌ پژوهش و فنآوري جهاد دانشگاهي يا نماينده‌ وي‌

3-           معاون‌ پشتيباني و امور مجلس جهاد دانشگاهي يا نماينده‌ وي‌

4-           رئيس‌ اداره‌ بررسي‌ صلاحيتهاي‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ دبيركميسيون‌

5-           سه‌ ‌‌نفر از اعضاء‌‌ هيأت‌علمي‌ به‌ پيشنهاد معاون‌ ‌آموزشي‌ و تأييد رئيس‌ جهاد دانشگاهي

6-           معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي يا نماينده وي[37]

تبصره‌ : دبيرخانه‌ كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء در اداره‌ بررسي‌ صلاحيتهاي‌ علمي‌ مستقر خواهد بود.

 

ماده‌ 28 : كميسيون‌ فرعـي‌ موضوع‌ مادة‌ 2-23، متشكل‌ از سه‌ الي‌ پنج‌ نفر از اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ هرجهاد مي‌باشد. اعضـاي‌ كميسيون‌ فرعي‌ به‌ پيشنهاد رئيس واحد و تأييد كميسيون‌ مركزي‌ با حكم‌ رئيس واحد منصوب‌ مي گردند. *

 

پيوست شماره (3)

ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل براي

مراتب در رشته‌هاي مختلف تحصيلي

موضوع ماده 17 آيين‌نامه

 

 

ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل براي مراتب در رشته‌هاي مختلف تحصيلي

 

ماده 1: فوق‌العاده شغل اعضاء هيأت‌علمي مطابق جدول ذيل تعيين و پرداخت مي‌شود. [38]

 

          مرتبه

  درصد فوق‌العاده شغل نسبت به حقوق‌پايه

مربي پژوهشيار

                        35%

مربي پژوهش

                        40%

استاديار پژوهش

                        45%

دانشيارپژوهش

                       50%

استاد پژوهش

                       55%

 

پيوست شماره (4)

مقررات مربوط به نحوه تشويق اعضاء هيأت‌علمي

(مصوبه مورخ 27/12/74 هيأت‌امناء جهاد دانشگاهي)

موضوع ماده 20 آيين‌نامه استخدامي هيأت‌علمي

 

مقررات مربوط به نحوه تشويق اعضاء‌ هيأت‌علمي

 

ماده‌1:  منظور از اختراع‌ و ابداع‌ ( موضوع‌ ماده20 آيين‌نامه استخدامي‌ هيأت‌علمي) نتيجه‌ فعاليت‌ شاخص‌ علمي‌ ـ پژوهشي ‌عضو هيأت‌علمي‌ جهاد دانشگاهي است‌كه‌ به‌ تأييد مراجع‌ ذيصلاح‌ مشخص‌ شده‌ در اين‌ پيوست‌ رسيده‌ باشد.

مصاديق‌ نتيجه‌ اختراع‌ و ابداع‌ دراين‌ پيوست‌ عبارتنداز: [39]

1-           انتخاب‌ درجشنواره‌ خوارزمي‌ و مجامع‌ علمي‌ معتبر ديگر

2-           انتخاب‌ بعنوان‌ كتاب‌ سال‌

3-           انتخاب‌ بعنوان‌ بهترين‌ اثر و يا مقاله‌ دريك‌ مجمع‌ علمي‌ معتبر داخلي‌

4-           دريافت‌ نشانهاي‌ دولتي، تقديرنامه‌ از مقام‌ معظم‌ رهبري، رئيس‌جمهور و هيأت‌وزيران‌

5-      ديگر فعاليت‌هاي شاخص‌ (از قبيل‌ اختراع‌ و اكتشاف‌ ثبت‌ شده‌ و ابداع‌) طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ توسط‌ شوراي‌ علمي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌امناء خواهد رسيد.

6-           تقديرنامه دريافتي از وزيران[40] 

تبصره : حداكثر امتياز براي ميزان تشويق بند 6 اين ماده، ده (10) تعيين مي‌گردد.

 

ماده‌2:

1-  فعاليتهائي‌كه‌ درجشنواره‌ خوارزمي‌ ارائه‌ و موفق‌ به‌ كسب‌ مقام‌ مي‌گردند، طبق‌ جدول‌ زير امتيازبندي‌ مي‌شوند.

 

   فعاليت

  رتبه اول

  رتبه دوم

  رتبه سوم

اختراع

    40

   30

    20

ابتكار

    30

   20

    15

تحقيق

    20

   15

   10

 

2-           امتياز انتخاب‌ در مجامع‌ علمي‌ ديگر داخلي‌ و خارجي‌ توسط‌ كميسيون‌ مركزي ‌ارتقاءحسب‌ مورد تعيين‌ خواهد شد.

3-           فعاليتهائي‌ كه‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ تقديرنامه‌ و نشانهاي‌ دولتي‌ از مقام‌هاي‌ مذكور در بند4 ـ 1 ماده ‌(1) مي‌گردند، حداكثر 30 امتياز

4-           انتخاب‌ بعنوان‌ كتاب‌ سال‌ دركشور، حداكثر 25 امتياز

5-           ارائه‌ و يا چاپ‌ مقاله‌ و انتخاب‌ بعنوان‌ اثر برگزيده‌، حداكثر 15 امتياز

6-           فعاليت‌هاي علمي‌ منتخب‌ معاونت‌ پژوهشي‌، آموزشي‌ و فرهنگي‌ با رعايت‌ موارد فوق‌، حداكثر تا سقف‌ امتياز پيش‌بيني ‌‌شده‌

تبصره 1: چنانچه‌ فعاليتي‌، امتيازهاي‌ مختلفي‌ از بندهاي‌ اين‌ ماده‌ كسب‌ نمايد، به‌ پيشنهاد كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء بالاترين‌ امتياز حاصله‌ ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

 

ماده‌3 : مرجع ‌بررسي‌ و امتيازدهي‌ كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء خواهد بود و جهت‌ تصويب‌ نهائي‌ به‌ شوراي‌ علمي‌ ارجاع‌ خواهد شد.

 

ماده‌4 : مجريان‌ فعاليت‌هاي ‌مورد ارزيابي‌ قرارگرفته‌ و امتيازبندي‌ ‌شده‌ براساس‌ مفاد ماده‌(2)، هريك‌ به‌ تناسب‌ و به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ مركزي‌ ارتقاء مورد تشويق‌ قرار خواهند گرفت‌.

 

ماده‌5 : فعاليت‌هاي شاخص‌، علاوه ‌بر دريافت‌ لوح ‌تقدير از طرف‌ جهاد دانشگاهي طبق ‌جدول ‌زير نيز مورد تشويق‌ قرار خواهند گرفت‌.

 

   محدوده امتياز

ميزان تشويق

         40

15 سكه بهار آزادي

       39-35

12 سكه بهار آزادي

       34-30

10 سكه بهار آزادي

       29-25

8 سكه بهار آزادي

       24-20

7 سكه بهار آزادي

       19-15

5 سكه بهار آزادي

       14-10

3 سكه بهار آزادي

 

اين‌ آيين‌نامه در 5 ماده‌ و 3 تبصره‌ و 11 بند درتاريخ 27/12/74 مورد تصويب هيأت‌امناء قرار گرفت و از زمان تصويب لازم ‌الاجرا خواهد بود.

 

پيوست شماره (5)

مقررات مربوط به مأموريتهاي علمي،

فرصت مطالعاتي و بورس اعضاي هيأت‌علمي

موضوع ماده 23 آيين‌نامه

 

مقررات مربوط به مأموريتهاي علمي، فرصت مطالعاتي و بورس اعضاي هيأت ‌علمي

 ماده‌ 1: در اجراي‌ موضوع‌ مادة‌ (21) آيين‌نامه استخدامي‌ اعضاي‌ هيأت‌علمي‌ براي‌ شركت‌ در مجامع‌ مذكور مأموريتهايي‌ براي‌ مدت‌ لازم‌ دراختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.

 

ماده‌ 2: بمنظورآشنا ساختن‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ با پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ و فني‌ و تكميل‌ مطالعاتي‌كه‌ در داخل‌ كشور انجام‌ آن‌ مقدور نيست‌ و همچنين‌ براي‌ شركت‌ در دوره‌هاي‌ آموزشي‌ پيشرفته‌، بورسهاي‌ كوتاه ‌مدت‌ كه‌ حداكثر از يك‌ سال‌ تجاوز نكند، به‌ اعضاء اعطاء مي‌‌گردد.

 

ماده‌ 3 : به منظور پرورش‌ و آماده‌ ساختن‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ كه‌ حداقل‌ داراي‌ مدرك‌ ليسانس‌ مي‌باشند و چهار سال‌ در جهاد دانشگاهي خدمت‌ رسمي‌ كرده‌ باشند جهت‌ استفاده‌ از بورسهاي‌ دانشگاه‌ و يا بورسهايي‌ كه‌ در اختيار جهاد دانشگاهي مي‌باشد با استفاده‌ از حقوق‌ و مزايا به‌ دانشگاههاي‌ داخل‌ و يا خارج‌ ازكشور اعزام‌ مي‌گردند. مدت‌ اين‌ گونه‌ بورسها حداكثر سه‌‌ سال‌ خواهد بود و در صورت‌ پيشنهاد جهاد ذيربط‌ و تصويب‌ شوراي مركزي قابل‌ تمديد خواهد بود.

 

ماده‌ 4 : جهاد دانشگاهي در فواصل‌ معين‌ در مورد پيشرفت‌ علمي ‌اعضاء هيأت‌علمي‌ كه‌ بورسهاي‌ داخل‌ و يا خارج‌ از كشور اعزام‌ مي‌شوند از دانشگاهها و مؤسسات محل‌ مطالعه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كسب‌ خواهد نمود و در صورت‌ عدم‌ موفقيت‌ تحصيلي‌ حكم‌ مأموريت‌ وي ‌لغو خواهد شد.

 

ماده‌ 5 : جهاد دانشگاهي مي‌تواند به‌ پژوهشگران، پژوهشگران ارشد و استادان پژوهش‌ رسمي‌ پس‌ از چهارسال‌ خدمت‌ متوالي‌ در جهاد دانشگاهي، فرصت‌ مطالعاتي‌ حداكثر بمدت‌ يكسال‌ براي‌ تكميل اطلاعات‌علمي و آگاهي‌ از تحقيقات‌ پيشرفته‌ داخل‌ و يا خارج‌ از كشور با پرداخت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌ اعطاء نمايد ولي‌ در هر حال‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مسافرت‌ و اقامت‌ به‌ عهده‌ داوطلبان‌ خواهد بود. تقاضاي‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ بايد حداقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ توسط‌ واحد مربوط‌ به‌ دفترمركزي‌ جهت‌ اخذ تصميم‌ اعلام‌ گردد. دفترمركزي‌ طبق‌ برنامه‌ مصوب‌ و با رعايت‌ شرايط‌ زير مي‌تواند با اعطاي‌ فرصت‌ مطالعاتي‌ موافقت‌ كند :

الف‌) اعطاي‌ فرصت ‌مطالعاتي‌ نبايد به ‌هيچ ‌‌وجه‌ موجب‌ وقفه‌ يا تعطيل برنامه‌هاي ‌جهاد دانشگاهي‌ شود در جهاد دانشگاهي به‌ تشخيص‌ رئيس واحد و در دفترمركزي‌ به‌ تشخيص‌ رياست جهاد دانشگاهي[41] 

ب‌) دانشگاه‌ يا مركز پژوهشي‌ و صنعتي‌كه‌ داوطلب‌ قصد مطالعه‌ و تحقيقات‌ در آن‌ را دارد، مورد تأييد جهاد دانشگاهي باشد.

تبصره ‌1: هرگاه‌ امكان‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ محدود شود حق‌تقدم‌ با اعضايي‌ است‌ كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ سابقه‌ خدمت‌ بيشتري‌ در جهاد داشته‌ باشد.

تبصره‌ 2 : مدت‌ استفاده‌ از بورسهايي‌ كه‌ براي‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ در خارج‌ از كشور به‌ مربيان پژوهش، استادياران پژوهش و دانشياران پژوهش اعطاء مي‌شود به‌ حساب‌ مدت‌ فرصت‌ مطالعاتي‌ آنها منظور خواهد شد.

 تبصره‌ 3 : در مدت‌ استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

 

ماده‌ 6 : اعتبار لازم‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌ اعطاي‌ بورسها و مأموريتهاي‌ مطالعاتي‌ بطور مجزا در بودجه‌ سالانه‌ جهاد دانشگاهي منظور خواهد شد.

 

ماده‌ 7 : استفاده‌ كنندگان‌ از بورس‌ و فرصت‌ مطالعاتي‌ موظفند ريز نمرات‌ يا گزارش‌ پيشرفت مطالعات‌ خود را به فواصل‌ معين‌ كه‌ در هنگام‌ اعزام‌ در هر مورد تعيين‌ خواهد گرديد و در هر حال‌ از 6 ماه‌ تجاوز نخواهد كرد به‌ جهاد دانشگاهي ارسال‌ دارند و حداكثر دو ماه‌ پس‌ از پايان‌ مطالعات‌ خود گزارش‌ جامعي‌ دربارة‌ فعاليت‌هاي علمي‌ پژوهشي‌ خود به‌ جهاد تسليم‌ نمايند.

 

ماده‌ 8 : اعضايي‌ كه‌ از بورس‌ و فرصت‌ ‌مطالعاتي‌ استفاده‌ مي‌كنند بايد متعهد شوند كه‌ در پايان‌‌ دوره‌ به‌ كشور مراجعت‌كرده‌ و استفاده ‌‌كنندگان‌ از بورس‌ لااقل‌ معادل‌ سه‌‌ برابر مدت‌ استفاده‌ از بورس‌ براي‌ جهاد دانشگاهي خدمت‌ نمايند و بدين ‌‌منظور بايد تضمين‌ مورد قبول‌ بسپارند.

ماده‌ 9: مدت‌ استفاده‌ از بورسهاي‌ موضوع‌ مواد 1 و 2 و 3 و همچنين‌ فرصت‌ مطالعاتي‌ موضوع‌ مادة‌ (5) اين‌ مقررات‌ بشرط‌ رعايت‌ ماده‌ (8 ) جزو سابقه‌ خدمت‌ اعضاء هيأت‌علمي‌ محسوب‌ مي‌‌شود.

 

ماده‌ 10 : به‌ منظور فراهم‌ نمودن‌ امكان‌ آمادگي‌ اعضاء براي‌ شركت‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌ تحصيلات‌ تكميلي، فرصت‌ لازم‌ با استفاده‌ از حقوق‌ كامل‌ حداكثر بمدت‌ 3 ماه‌ و فقط‌ يكبار در طول‌ خدمت‌ در اختيار اعضاء رسمي‌ واجد شرايط‌ با تصويب‌ دفترمركزي‌ قرار مي‌گيرد. [42]

تبصره‌ : شرايط‌ لازم‌ دراين‌ ماده‌ عبارتست‌ از: [43] 

الف‌) داشتن‌ حداقل‌ يكسال‌ سابقه‌ درجهاددانشگاهي‌

ب‌) دارا بودن‌ صلاحيت‌ علمي‌ به‌ تشخيص ‌و تأييد مسئول بخش ذيربط در دفترمركزي‌ براي‌ شركت‌ درآزمون‌ مربوط‌

ج‌) حق‌ تقدم‌ با اعضائي‌ است‌ كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ سابقه‌ بيشتري‌ در جهاد داشته‌ باشند.

د) مرجع‌ تصميم‌ گيري‌ موضوع‌ مواد 5 و 10 شوراي‌ بورس‌ مي‌باشد.

 


 

[1] - اصلاحيه براساس چهل و چهارمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 26/5/78. (عناوين مراتب درصفحات بعد نيز براين اساس اصلاح مي‌گردد.)

[2] - اصلاحيه مواد 3،4، 5،6،6 مكرر بر اساس شصت ويكمين جلسه هيأت‌امناء  مورخ 22/12/79

[3] - ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت‌علمي با مدرك كارشناسي مصوب شصت و دومين جلسه هيأت‌امناء مورخ 7/3/80

[4]-  موارد معافيت از آزمون زبان براساس جلسات 111 و 188 كميسيون مركزي ارتقاء‌ عبارتند از:

-دارا بودن پايان نامه كارشناسي ارشد و بالاتر به زبان خارجي

- دارا بودن گزارش پاياني يك طرح تحقيقاتي به زبان خارجي

- انتشار مقاله در نشريات علمي معتبر به زبان خارجي مشروط بر اينكه  عضو هيأت‌علمي نفر اول يا دوم باشد.

- تأليف يك عنوان كتاب به زبان خارجي يا ترجمه يك كتاب از زبان فارسي به زبان خارجي

- ارائه مدرك قبولي در آزمون زبان خارجي معتبر مثل Tolimo، IELTS،  MCHE

- داشتن حكم هيأت‌علمي ساير دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي

[5] ـ اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/7/68 شوراي مركزي

[6]- مصوب نود و چهارمين جلسه هيات امناء مورخ 8/3/85 كه طي شماره 8100/53/27 د مورخ 29/3/85 ابلاغ گرديده است.  

[7]- مصوبه مورخ 3/5/69 شوراي مركزي جهاد دانشگاهي : صدور حكم رسمي جهت اعضاء هيأت‌علمي منوط به ارائه تعهدنامه محضري مي باشد. اخذ تعهد مشمول اعضائي كه بيشتر از سه سال سابقه رسمي در جهاد دانشگاهي دارند نمي‌شود و اعضائي كه كمتر از اين مدت سابقه رسمي دارند موظفند تفاوت اين مدت تا سه سال را مشروط برآنكه از يكسال كمتر نشود تعهد محضري بدهند.

 [8] - اصلاحيه طبق مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 15/10/83 با تاريخ اجرا از تاريخ 1/1/83 كه طي‌ نامه ‌شماره27370/53/24د مورخ6/11/83 به ‌واحدهاي‌جهاد دانشگاهي ابلاغ‌گرديده‌است.

[9]- اصلاحيه طبق مصوبه يكصد و بيست و ششمين جلسه هيات امناء مورخ 1/3/92كه طي بخشنامه شماره 75867/92/د  مورخ 4/3/92 به واحدهاي جهاددانشگاهي ابلاغ گرديده است. 

[10] - اصلاحيه طبق مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 15/10/83 با تاريخ اجرا از تاريخ 1/1/83 كه طي نامه شماره 27370/53/24د مورخ 6/11/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[11]ـ مصوبه مورخ 21/6/72 شوراي مركزي جهاد دانشگاهي : براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس به ازاء مدت تحصيل، در بدو استخدام 5/1 پايه در مرتبه پژوهشگري به عنوان سابقه منظور مي‌شود (به شرط اين كه تحصيلات هم زمان با همكاري در جهاد نبوده باشد).

[12] ـ اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/7/68 شوراي مركزي.

[13]- اصلاحي طبق مصوبه بيست و دومين جلسه هيأت‌امناء مورخ 30/10/75 كه طي  بخشنامه شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است. به استناد مصوبه يكصد و چهلمين جلسه كميسيون مركزي ارتقاء سوابق اعضاي هيأت‌علمي پس از تعيين وضعيت آنها در آزمون زبان قابل محاسبه مي‌باشد.

[14]اصلاحي طبق مصوبه بيست و دومين جلسه هيأت‌امناء  مورخ 30/10/75 كه طي بخشنامه شماره 4961/10/81 د مورخ 7/5/76  به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[15] ـ اصلاحي طبق مصوبه مورخ 24/4/68 شوراي مركزي.

[16]- مصوبه مورخ 7/4/75 كميسيون مركزي ارتقاء: در صورتي كه ترفيع پايه با تشكيل و ارسال پرونده ارتقاء اعضاء هيأت‌علمي از سوي جهاد يا معاونت ذيربط به تعويق انداخته شود و اين موضوع توسط عضو ذينفع مورد اعتراض قرار گيرد، كميسيون مركزي ارتقاء با استعلام از رئيس جهاد و يا معاون مربوط موضوع را بررسي و تصميم لازم را اتخاذ مي‌نمايند.

[17]اصلاحيه طبق مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه هيات امناء مورخ 24/12/83 كه طي نامه شماره 32480/53/25د مورخ 26/12/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[18] ـ اصلاحي طبق مصوبه بيست و دومين جلسه هيأت‌امناء  مورخ 30/10/75 كه طي بخشنامه‌ شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[19] - اصلاحي طبق مصوبه بيست و دومين جلسه هيأت‌امناء  مورخ 30/10/75كه طي بخشنامه شماره 4961/10/18د مورخ 7/5/76 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

   - مصوبه مورخ 23/3/69 كميسيون مركزي ارتقاء: مربيان پژوهش رشته‌هاي غير پزشكي كه موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس مي‌گردند نيز مشمول احتساب 18 ماه سابقه مي‌شوند.

   - مصوبه مورخ 4/12/70 كميسيون مركزي ارتقاء: اعطاي 18 ماه سابقه تشويقي (طبق ماده 16) به عنوان ترفيع پايه تلقي مي‌گردد و نه مدت توقف در پايه مربي پژوهش.

[20] - جدول تعيين فوق العاده مديريت براساس پنجاه و يكمين جلسه هيات امناء طي بخشنامه شماره 4355/10/21 مورخ 11/3/79 ابلاغ گرديده است.

[21]- * مصوب يكصد و بيست و دومين جلسه هيات امناء مورخ 12/10/90

[22]- اصلاحيه طبق مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه هيأت ‌امناء  مورخ 15/10/83 با تاريخ اجرا از تاريخ 1/1/83 كه طي نامه شماره 27370/53/24د مورخ 6/11/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[23]ـ اين ماده مصوبه مورخ 28/2/71 هيأت‌امناء جهاد دانشگاهي مي‌باشد و ماده واحده مربوط تحت عنوان فوق العاده جذب تخصصي اعضاي هيات علمي مي‌باشد. 

[24]- طبق بيست و چهارمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 19/5/76شرح ماده 18 از بخش پنجم جايگزين جدول 2 گرديده است.

[25]- بر اساس سي و هشتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 17/11/77مبني برتصويب آيين‌نامه مأموريت و انتقال كاركنان رسمي جهاد دانشگاهي اين مقررات ملغي گرديده است،

[26] ـ  مصوبه مورخ 21/2/70 شوراي مركزي جهاد دانشگاهي  

[27]-  اصلاحيه بر اساس مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 15/10/83  كه طي بخشنامه شماره 26745/53/25د مورخ 29/10/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[28]- بر اساس مصوبه117 كميسيون مركزي ارتقاء مورخ 10/11/77 به فعاليتهايي كه اعضاي هيأت‌علمي در خارج از حوزه رشته تخصصي خود انجام مي‌دهند امتياز تعلق نمي‌گيرد.

[29] - اصلاحات طي بخشنامه شماره9594/63/15د مورخ 31/9/72 معاونت آموزشي به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[30]- به استناد مصوبه جلسه 198 مورخ 26/10/83 شوراي "علمي" تا هنگامي كه آيين‌نامه اعضاي هيأت‌علمي موجود، اجرا مي‌شود معافيت اعضاي هيأت‌علمي از كسب حداقل امتياز آموزشي ادامه مي‌يابد.

[31] - اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/6/69 شوراي مركزي

[32]- اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/6/69 شوراي مركزي

[33]- مصوبه هشتاد و نهمين جلسه هيأت ‌امناء مورخ 31/3/84

[34]- مصوبه مورخ 4/7/69 كميسيون مركزي ارتقاء : هرنفر سال براي يك واحد درس نظري برابر 36 ساعت و براي يك واحد درسي عملي برابر72 ساعت در نظر گرفته مي‌شود.

[35]- مصوبه مورخ13/4/69 كميسيون مركزي ارتقاء‌: بنابه تعريف ارائه شده از سمينار در بند 1- 1 ماده 2 آيين‌نامه امتيازبندي فعاليت‌هاي آموزشي، چنانچه سمينارهاي فرهنگي از جنبه علمي ارائه شوند مشمول آيين‌نامه مذكور خواهد گرديد.

[36]ـ اصلاحي طبق مصوبه يازدهمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 4/11/72

[37]ـ اصلاحي بر اساس مصوبه سي‌امين جلسه هيأت‌امناء مورخ 12/5/77 كه طي بخشنامه شماره 5747/51 مورخ 20/5/77 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[38]- اصلاحيه براساس مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه هيأت ‌امناء مورخ 15/10/83 كه طي نامه شماره 27370/53/10د مورخ 6/11/83 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[39]- طبق مصوبه هشتاد و چهارمين جلسه كميسيون مركزي ارتقاء  فعاليت شاخص به تشخيص و معرفي معاونت پژوهش و فناوري نيز مشمول اين بند مي‌گردد.

[40]- مصوبه هشتاد و يكمين جلسه هيأت‌امناء مورخ 22/10/82 كه طي نامه شماره 24181/53/24د مورخ 29/10/82 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[41]- اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/7/67 شوراي مركزي جهاد دانشگاهي

[42]- اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/7/67 شوراي دفترمركزي

[43]-  اصلاحي طبق مصوبه مورخ 3/7/67 و 3/7/68 شوراي مركزي جهاد دانشگاهي

 

 

سه شنبه, 01 آبان 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز1109
دیروز1101
هفتگی2210
ماهیانه20685
کل855573
Joomla visitor tracking and live stats