ورود به سایت

بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضاي غيرهيات علمي [1]

پيرو بخشنامه شماره 21825/12/23د مورخ 1/11/81 به پيوست اصلاحيه ليست هاي مربوط به تخصيص پست هاي سازماني به رديفهاي موضوع 43 و 44 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي جهت اجرا از تاريخ 1/1/88 ابلاغ مي‌گردد.

 

فهرست پست هاي تخصيص يافته به رديف‌هاي هفت گانه فوق العاده شغل

موضوع دستورالعمل پرداخت فوق العاده شغل اعضاي غيرهيات علمي

 

1ـ مشاغل خدماتي و مشاغل نظير و همسطح (75%)

1-1)كمك انباردار ـ سرويسكار خودرو ـ راننده - متصدي تكثير ـ متصدي امور تأسيسات ـ متصدي تأسيسات برقي و مخابراتي ـ متصدي تأسيسات مكانيكي ـ متصدي شبكه تلفن ـ تعميركار وسايط نقليه ـ آشپز ـ باغبان

1-2) خدمتگزار ـ متصدي توزيع غذا و سلف سرويس ـ كمك‌آشپز ـ نامه‌رسان ـ نگهبان ـ تلفنچي - متصدي تلفنخانه

توضيحات:

-  مشاغل رديف 1-1 و 2-1 و با گروه 6 و بالاتر از رديف 2 بهره ‌مند مي‌گردند.

-  مشاغل رديف 1-1 با گروه 9 و بالاتر از رديف 3 بهره مند مي گردند.

 

2 ـ مشاغل دفتري،  كمك كارشناس و مشاغل نظير و همسطح (80%)

1ـ2) متصدي كارگزيني و رفاه ـ متصدي كارگزيني ـ حسابدار ـ كتابدار ـ كارگزين ـ متصدي صندوق ـ كمك‌كارشناس ـ جمعدار اموال ـ كارپرداز - متصدي گزينش كاركنان ـ نسخه پيچ ـ متصدي امور پيگيري قراردادها ـ متصدي خدمات كامپيوتري ـ متصدي انبار داروخانه - متصدي تداركات و خدمات

 

2-2) متصدي سوابق و بايگاني ـ متصدي امور بيمه ـ متصدي امور پيگيري ـ متصدي كمكهاي غيرنقدي ـ متصدي بايگاني اسناد ـ متصدي ثبت نام ـ متصدي ورود اطلاعات ـ متصدي قرض‌الحسنه ـ متصدي امور رفاهي ـ متصدي پذيرش آزمايشگاه ـ متصدي برگزاري مراسم ـ متصدي امور تبليغات ـ متصدي برگزاري مراسم و تبليغات ـ متصدي جواب آزمايش ـ ماشين‌نويس ـ متصدي امور دفتري ـ متصدي اموردفتري و تايپ ـ متصدي اموردفتري و بايگاني‌ ـ بايگان ـ اپراتور ـ متصدي امور دانشجويي ـ متصدي خدمات فرهنگي و تبليغاتي ـ متصدي خدمات آموزشي ـ متصدي امور آموزشي ـ متصدي پذيرش پلي‌كلنيك ـ بهيار ـ تحقيق‌گر ـ متصدي دبيرخانه ـ متصدي دبيرخانه و تكثير ـ متصدي اطلاعات و انتظامات ـ متصدي اطلاعات و نگهباني ـ متصدي اطلاعات ـ متصدي امور خدمات ـ متصدي امور نقليه ـ متصدي خدمات عمومي ـ متصدي امور خدمات و تأسيسات ـ نمونه‌گير [2]- انباردار[3]

توضيحات :

-  مشاغل مندرج در بند1ـ2 و 2ـ2 با گروه 7 و بالاتر از فوق‌العاده رديف 3 بهره‌مند مي‌گردند.

-  مشاغل مندرج در بند 1ـ2 :

-  با گروه 8 و بالاتر با حداقل مدرك دبپلم از فوق‌العاده رديف 4

-  با گروه 9 و بالاتر با حداقل مدرك فوق‌ديپلم مرتبط از فوق‌العاده رديف 5

-  با گروه 12و بالاتر و با حداقل مدرك ليسانس مرتبط از فوق‌العاده  رديف 6

-  با گروه 12 و بالاتر و با حداقل مدرك‌ليسانس مرتبط از فوق‌العاده‌رديف 6

بهره‌مند مي‌گردند.

 

3 ـ مسئولين قسمت، كاردان، تكنسين،  مشاغل نظير و همسطح (90%)

كاردان ـ تكنسين ـ مديرداخلي ـ مسئول قسمت ـ مسئول كانون ـ مسئول آزمايشگاه ـ مسئول

كارگاه ـ حسابرس ـ خطاط ـ كارپرداز فني[4]- گرافيست نقشه‌كش- عكاس [5]

توضيحات مشاغل رديف 3 :

-  با گروه 8 و بالاتر از فوق‌العاده رديف 4

-  با گروه 9 و بالاتر و حداقل مدرك فوق ديپلم از فوق‌العاده رديف 5

-  با گروه 12 و بالاتر و حداقل مدرك ليسانس از فوق‌العاده رديف 6 بهره‌مند مي‌گردند.

 

4 ـ كارشناس،  معاون اداره،  مشاغل نظير و همسطح (105%)

كارشناس ـ معاون اداره ـ مسئول فني

توضيحات : مشاغل رديف 4 با گروه 9 و بالاتر از فوق‌العاده رديف 5 و با گروه 12 و بالاتر از فوق‌العاده رديف 6 بهره‌مند مي‌گردند[8].

 

5 ـ كارشناس گروه 9 و بالاتر، رئيس اداره مشاغل نظير و همسطح (115%)

كارشناس (گروه 9 و بالاتر) ـ كارشناس ارشد ـ مدير مركز ـ مدير گروه ـ مدير اداره (رئيس اداره) ـ مدير كارگاه ـ مدير دفتر فني ـ مدير آزمايشگاه- پژوهشگر

توضيحات : مشاغل رديف 5 با گروه 12 و بالاتر از فوق‌العاده رديف 6 بهره‌مند مي‌گردند.

 

6 ـ كارشناس گروه 12 و بالاتر، معاون مديركل و مشاغل نظير و همسطح (120%)

كارشناس (گروه 12 و بالاتر) ـ معاون مدير كل ـ معاونين واحدها

 

7 ـ رئيس واحد، مدير كل و مشاغل نظير و همسطح (130%)

رئيس واحد ـ مدير كل ـ رئيس مركز ـ رئيس سازمان


 

فهرست پست‌هاي تخصيص يافته به رديف هاي الف تا ﻫ فوق‌العاده جذب

(موضوع دستورالعمل اجرايي پرداخت فوق‌العاده جذب اعضاي غير هيات علمي)

 

الف ـ رئيس واحد ـ مديركل و مشاغل نظير و همسطح (120 تا 200 درصد)

رئيس واحد ـ مدير كل ـ رئيس مركز ـ رئيس سازمان

 

ب ـ معاون مدير كل, معاونين واحد و مشاغل نظير و همسطح (80 تا 150 درصد)

كارشناس (گروه 12و بالاتر ) ـ معاون مديركل - معاونين واحدها

 

ج ـ كارشناس گروه 9و بالاتر و رئيس اداره و مشاغل نظير و همسطح (60 تا120درصد)

كارشناس (گروه 9 و بالاتر) ـ كارشناس ارشد ـ مديرمركز ـ  مدير گروه ـ  مدير اداره (رئيس اداره) ـ  مدير كارگاه ـ  مدير دفتر فني ـ  مدير آزمايشگاه - پژوهشگر

توضيحات :

-  مشاغل اين رديف با گروه 12 و بالاتر از فوق‌العاده رديف (ب ) بهره‌مند مي‌گردند.

 

دـ كارشناسان , مسئولين قسمتها و مشاغل نظير و همسطح (50 تا 100درصد)

كارشناس ـ  معاون اداره ـ  مسئول فني ـ  مدير داخلي ـ  مسئول قسمت ـ  مسئول كانون ـ مسئول آزمايشگاه ـ  مسئول كارگاه

توضيحات : مشاغل اين رديف

-  با گروه 9 و بالاتر از فوق‌العاده رديف (ج)

-  با گروه 12 و بالاتر از فوق‌العاده رديف (ب) بهره مند مي‌گردند.

 

ه‍ ‍ـ ساير مشاغل (35 تا 70 درصد)

ه‍ ‍ـ1 ) كاردان -  تكنسين -  حسابرس -  كارپرداز فني -  خطاط - گرافيست -  نقشه كش- عكاس[6]

توضيحات : مشاغل اين رديف :

-  با گروه 8 و بالاتر از فوق‌العاده رديف (د)

-  با گروه 9 و بالاتر و با حداقل مدرك فوق ديپلم مرتبط از فوق‌العاده رديف (ج)

-  با گروه 12 و بالاتر و با حداقل مدرك ليسانس مرتبط از فوق‌العاده رديف (ب)‌ بهره‌مند مي‌گردند.

 

ه‍ ‍ـ2 ) متصدي كارگزيني و رفاه -  متصدي كارگزيني - حسابدار - كارگزين - كتابدار - متصدي سوابق و بايگاني -  متصدي امور بيمه -  متصدي امور پيگيري -  متصدي كمكهاي غيرنقدي -  متصدي بايگاني اسناد -  متصدي ثبت نام -  متصدي ورود اطلاعات -  متصدي قرض‌الحسنه - متصدي اموررفاهي -  متصدي پذيرش آزمايشگاه -  متصدي برگزاري مراسم -  متصدي امور تبليغات - متصدي برگزاري مراسم و تبليغات -  متصدي جواب آزمايش- متصدي صندوق -  ماشين نويس -  متصدي امور دفتري -  متصدي امور دفتري و تايپ - متصدي امور دفتري و بايگاني - كمك كارشناس - جمعداراموال - كارپرداز - متصدي تداركات و خدمات - بايگان – اپراتور - متصدي خدمات كامپيوتري - متصدي امور دانشجويي -  متصدي خدمات فرهنگي و تبليغاتي -  متصدي خدمات آموزشي -  متصدي انيار داروخانه -  متصدي پذيرش پلي‌كلينيك -  بهيار -  تحقيق‌گر -  متصدي گزينش كاركنان- متصدي دبيرخانه -  متصدي دبيرخانه و تكثير -  متصدي اطلاعات و انتظامات -  متصدي اطلاعات نگهباني - متصدي اطلاعات- متصدي امور پيگيري قراردادها- متصدي امور خدمات- متصدي امور نقليه - متصدي خدمات عمومي -  متصدي امور خدمات و تاسيسات -  نمونه گير - نسخه‌پيچ

 

توضيحات :

-  مشاغل اين رديف باگروه 8 و بالاتر و با حداقل مدرك فوق‌ديپلم مرتبط از فوق‌العاده رديف (د) بهره مند مي‌گردند.

- با گروه 9 و بالاتر و با حداقل مدرك فوق ديپلم مرتبط از فوق العاده رديف (ج)

 

ه‍ ـ3 )متصدي تكثير -  متصدي امور تاسيساتي -  متصدي تاسيسات برقي و مخابراتي - متصدي تاسيسات مكانيكي -  متصدي شبكه تلفن -  تعميركار وسائط نقليه - سرويسكار خودرو - راننده - كمك انباردار - آشپز - باغبان - تلفنچي -  خدمتگزار -  راننده - كمك آشپز - نامه‌رسان - نگهبان - متصدي توزيع غذا و سلف سرويس -  متصدي تلفنخانه - انباردار[7]

 

 توضيحات:

-  مشاغل اين رديف با گروه 9 و بالاتر از رديف (د) بهره مند مي‌گردند.

 


 

[1]- اين بخشنامه طي شماره 214/12/30د مورخ 17/1/88  به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[2]- اين پست طي نامه شماره 23462/18/25د مورخ 28/9/83 به اين بند اضافه گرديده است.

[3]- اين پست طي نامه شماره 22363/12/23د مورخ 7/11/81به اين بند اضافه گرديده است.

[4]ـ اين پست طي نامه شماره 23462/18/25د مورخ 28/9/83 به اين بند اضافه گرديده است.

[5]- اين پست طي نامه شماره 25233/18/29د مورخ 28/8/87 به اين بند اضافه گرديده است.

[6]- اين پست طي نامه شماره 25232/18/29د مورخ 28/8/87 به اين بند اضافه گرديده است.

[7]- اين پست طي نامه شماره 22363/12/23د مورخ 7/11/81به اين بند اضافه گرديده است.

 [8]- اصلاحیه بر اساس جلسه نود و هفت شورای اداری استخدامی که طی شماره 4666/95/ص مورخ 12/03/1395 به واحدها ابلاغ شد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز126
دیروز546
هفتگی5194
ماهیانه22350
کل741441
Joomla visitor tracking and live stats