ورود به سایت

دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي[1]

ماده 1: دفترمركزي, واحدها, پژوهشكده‌ها, مراكز فرهنگي, مراكز خدمات تخصصي و علمي و سازمانهاي وابسته به جهاد دانشگاهي كه در اين دستورالعمل ”واحد“ ناميده مي‌شوند مي‌توانند به موجب قراردادي كه مطابق مقررات زير بين واحد از يك طرف و داوطلبان خدمت قراردادي از طرف ديگر منعقد مي‌شود, نيازهاي نيروي انساني خود را تأمين نمايند.

 

ماده 2: عقد قرارداد با عضو قراردادي تمام وقت, مستلزم داشتن شرايط مندرج در ماده 25 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي و تبصره آن مي‌باشد.

 

ماده 3: حق الزحمه اعضاي قراردادي تمام وقت, برابر ضوابط نظام پرداخت حقوق و مزاياي اعضاء جهاد دانشگاهي محاسبه و قابل پرداخت است.

 

ماده 4: حق الزحمه عضو قراردادي پاره وقت, به ازاء هر ساعت كار مورد تأييد واحد, معادل( OOO/حقوق فرد تمام وقت* k ) مي‌باشد.

 تبصره 1 : ضريبk براي هر فرد توسط رئيس واحد يا مقام‌‌ مجاز از طرف وي تعيين مي‌گردد.

تبصره 2 : عضو قراردادي پاره‌وقت در طول مدت قرارداد, داراي حق‌الزحمه ثابت براي هر ساعت كار مورد تأييد واحد مي‌باشد.

تبصره 3 [4]: به كليه اعضاي پاره وقت شاغل در جهاددانشگاهي به شرط عدم اشتغال در ساير دستگاههاي اجرايي و عدم دريافت عيدي (پاداش) پايان سال از ساير محل‌ها، به نسبت مدت كاركرد ايشان در جهاددانشگاهي تا سقف مبلغ عيدي (پاداش) مصوب سالانه ، عيدي (پاداش) پايان سال پرداخت مي‌گردد.

در خصوص ساير مواردمندرج در تبصره 3، شامل پاداش، كارانه، بهره‌وري و موارد مشابه و مزاياي غير نقدي ، مفاد تبصره مذكور همچنان به قوت خود باقيست [ و این اعضا مشمول دریافت این مزایا نمی شوند].

 

ماده 5: حق الزحمه عضو قراردادي, پس ازكسركسور قانوني ( ماليات, بيمه, و....) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : حداكثر ساعت كاركرد عضو قراردادي پاره وقت, 150 ساعت در ماه مي‌باشد.

 

ماده6: در صورتي كه به فعاليت عضو قراردادي تمام وقت, در خارج ازساعت موظف اداري نياز باشد, پرداخت اضافه كار با تأييد واحد ذيربط بلامانع است.

تبصره : حداكثر ساعات اضافه‌كار ماهانه عضو قراردادي تمام وقت, مطابق تبصره 1 ماده 47 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي خواهد بود.

 

ماده 7: واحد ذيربط مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي قرارداد را لغو نمايد, مگر آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد.

 

ماده 8: در صورتي‌كه عضو قراردادي تمام‌وقت, درطول مدت قرارداد هفت‌ روز و عضو قراردادي‌ پاره‌وقت30 ساعت غيبت ‌غيرموجه اعم از متوالي يا متناوب داشته باشد, واحد ذيربط مي‌تواند بدون‌ توجه به تاريخ‌ انقضاي ‌قرارداد, بلافاصله قرارداد را يك ‌طرفه فسخ نمايد.

تبصره : قبل ازفسخ قرارداد به تشخيص رئيس واحد يا مقام مجاز ازطرف وي و در صورت لزوم پس از استيفاي ‌حقوق جهاددانشگاهي, حق‌الزحمه متناسب با انجام كار قابل پرداخت است.

 

ماده 9: عضو قراردادي, مكلف به رعايت كليه مفاد قرارداد و همچنين موظف به رعايت مقررات اداري و انضباطي جهاد دانشگاهي است. درصورت مشاهده هرگونه رفتار خلاف مقررات از عضو قراردادي, بلافاصله قرارداد به صورت يك طرفه توسط واحد ذيربط فسخ و در صورت لزوم موضوع به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد.

 

ماده 10: حداكثر مدت قرارداد با افراد قراردادي تمام‌وقت, در محدوده يك سال مالي است و تمديد آن درصورت ‌نياز واحد و تأمين ‌اعتبار و رضايت ‌مندي از خدمت ‌وي, امكان‌پذير است.

 

ماده 11: عضو قراردادي تمام وقت, مشمول مفاد فصول سوم ( آموزش و ارزشيابي ) و پنجم (تأمين رفاه و حفظ سلامت اعضاء) و نيز مواد 107 لغايت 110 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي (درصورتي كه از نظر مقررات مربوط منعي نداشته باشد ) خواهد بود.

تبصره 1 : عضو قراردادي تمام وقت مي‌تواند با موافقت واحد ذيربط حداكثر از يك ماه مرخصي بدون حقوق در سال, استفاده نمايند.

تبصره 2 : در زمان خاتمه قرارداد موارد ذيل به عضو تعلق مي‌گيرد: [2]

الف ـ معادل ريالي مرخصي استحقاقي ذخيره شده, مطابق حق‌الزحمه آخرين ماه  قرارداد  عضو محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب ـ به ازاء‌ هرسال خدمت و براساس حق‌الزحمه آخرين ماه قرارداد عضو،‌ معادل 15 روز در صورت حصول رضايت و وجود اعتبار و حسب صلاحديد رئيس جهاد دانشگاهي يا مقام مجاز از طرف ايشان تا 30 روز به ازاء هر سال خدمت عضو در جهاد دانشگاهي به وي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 12 : وظايف و مسئوليت‌هاي شغل مورد تصدي عضو قراردادي به ترتيبي است كه در شرح شغل مربوط شناخته شده است.

 

ماده 13 : تعهداتي كه عضو در مدت ‌قرارداد ملزم به رعايت آن مي‌باشد به‌ شرح زير است :

الف - مطابق ساعات و در محل تعيين شده از طرف واحد ذيربط, حضور يافته و نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد, اقدام نمايد.

ب ـ كليه اموال و امكانات موجود در محل كار و اموال تحويلي را با دقت محافظت نموده و سالم تحويل نمايد.

پ ـ رعايت كليه امور حفاظتي لازمه همكاري با جهاد دانشگاهي است, عواقب ناشي از سهل انگاري و عدم احتياط در محدوده كار به عهده عضو مي‌باشد.

ت ـ اطلاعاتي را كه در رابطه با فعاليت جهاد بدست مي‌آورد, متعلق به جهاد تلقي نموده و از افشا آن يا استفاده از آن بدون اطلاع مسئولين ذيربط خودداري نمايد.

ث ـ ضمن رعايت ضوابط و مقررات جهاد, وظايف محوله را كه در ارتباط با موضوع قرارداد ازسوي مسئول مربوط و يا نماينده او به وي ارجاع مي‌گردد را به نحو احسن انجام دهد.

 

ماده 14 : قرارداد افرادي كه به موجب اين مقررات با جهاد همكاري مي‌نمايند, فقط در همان دوره معتبر بوده و هيچ‌گونه تعهد استخدامي بر ذمه جهاد ايجاد نمي‌نمايد.

 

ماده 15: هرگونه تغييردر مفاد اين آيين‌نامه, منوط به پيشنهاد معاونت پشتيباني و امورمجلس و تصويب رئيس جهاد دانشگاهي خواهد بود.

 

ماده 16: در صورتي كه در اجراي اين دستورالعمل حقوق اعضاء قراردادي تمام وقت كاهش يابد, مطابق ماده 110 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي عمل خواهد شد.

 

ماده 17: از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل, كليه مقررات مغاير لغو و واحدها مكلفند در بكارگيري نيروي انساني قراردادي منحصراً مطابق مقررات اين دستورالعمل عمل نمايند.

 

ماده 18: اين دستورالعمل در 18 ماده و 8 تبصره از سوي معاونت پشتيباني و امور مجلس پيشنهاد و در تاريخ 2/ 7/80 به تصويب رئيس جهاد دانشگاهي رسيد و از تاريخ 1/1/81 لازم الاجرا است.

 

 

بسمه تعالي

حكم كارگزيني

عضو قراردادي پاره وقت

1ـ واحد سازماني :                                                             شماره پرونده :

2ـ نام :                                                                

 3ـ نام خانوادگي :

 4ـ نام پدر :                                                     

5ـ شماره شناسنامه :        

 6ـ محل صدور :

7ـ محل تولد :      

8- تاريخ تولد:روز:      ماه:     سال:   

 9ـ وضعيت خدمت نظام وظيفه :

10ـ وضعيت تأهل :     11ـ تعداد فرزندان:

12ـ آخرين مدرك تحصيلي :

13ـ رشته تحصيلي:

14ـ عنوان پست سازماني:

15ـ حوزه فعاليت:

16ـ تاريخ شروع و خاتمه قرارداد:

شروع :     روز:         ماه           سال:                 خاتمه :  روز :       ماه:        سال :

 17ـ شرح حكم :

18- ميزان حق الزحمه به استناد ماده 4 دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي موضوع ماده 55 آيين‌نامه استخدامي جهاد دانشگاهي در ازاي هرساعت     ريال پس از كسر كسور قانوني از اعتبارات                  قابل پرداخت مي‌باشد.

19ـ  جهاد دانشگاهي مي‌تواند با اعلام قبلي (حداقل يكماه) اين قرارداد را فسخ نمايد.  

20ـ اينجانب اين قرارداد را با اطلاع از دستور العمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي و ساير مقررات اداري و تعهد به رعايت شرايط و كليات آن امضاء مي‌نمايم.                     تاريخ :                                    امضاء:    

 21ـ نام و نام خانوادگي مسئول ذيربط :

سمت:

امضاء :   

 22ـ نام و نام خانوادگي مقام مسئول :

  سمت :

  امضاء :

 

 

 

 

 

 

رونوشت : 1ـ عضو              2 ـ كارگزيني             3 ـ امور مالي

 

 

 

بسمه تعالي

حكم كار گزيني

عضو قراردادي تمام وقت

واحد سازماني :                                                               تاريخ شروع فعاليت:          

شماره استخدامي:                                                             شماره پرونده:

نام:                                      نام خانوادگي:           

نام پدر:                                                                        شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:                                                            محل صدور شناسنامه :

وضعيت تاهل:                       تعداد فرزند:                 وضعيت نظام وظيفه:

مدرك تحصيلي :                                                   دانشگاه:

رشته تحصيلي :

پست سازماني :                                                                     شماره پست:

رسته :                                         رشته:                                طبقه:

گروه:                                           سنوات خدمت :     ماه           سال

حوزه فعاليت :

اداره :                                                                     قسمت:

استان محل خدمت:                                                   شهرستان محل خدمت:

                                                                           ضريب افزايش سنواتي :

 شرح حكم:

 اين حكم به استناد دستور العمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي موضوع ماده 55 آيين‌نامه    استخدامي  جهاد دانشگاهي از تاريخ                  تا                به مدت        منعقد مي گردد.

جهاد دانشگاهي ميتواند با اعلام قبلي (حداقل يكماه)  اين قرار داد را فسخ نمايد. [3]

                        حقوق و فوق العاده‌ها :

حقوق مبنا :                                                      

افزايش سنواتي :                                         

جمع حقوق :                                                     

فوق‌العاده شغل :

فوق العاده جذب:

فوق العاده ويژه :

كمك هزينه خواربار:

فوق العاده اياب ذهاب :

تفاوت تطبيقي1:

فوق العاده سختي كار:

فوق العاده بدي آب و هوا:

محروميت از تسهيلات زندگي:

كمك هزينه عائله مندي:

كمك هزينه اولاد:

فوق العاده محل خدمت:

تفاوت تطبيق 2:           

جمع كل :        

حقوق و فوق العاده‌هاي مندرج در اين حكم جمعاً به مبلغ                       ريال      

به حروف:

بپس از وضع كسور قانوني از اعتبارات                                  قابل پرداخت مي‌باشد.  

تاريخ اجراي حكم:                                                                 تاريخ پايان:

شماره تاريخ حكم قبلي:                                                           حقوق قبلي                            ريال

اينجانب اين قرارداد را با اطلاع از دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به صورت قراردادي و ساير مقررات اداري و تعهد به رعايت شرايط و كليات آن امضاء مي نمايم.         تاريخ :           امضاء :

گيرندگان رونوشت دفترمركزي                                                      نام مسوول

                         عضو                                                 مقام مسوول

                         واحد

 

 


 

[1]- اين آيين‌نامه موضوع ماده 55 آيين‌نامه استخدامي است كه  طي بخشنامه شماره 1845/12/23د مورخ 9/2/81 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[2]- اصلاحيه فوق در تاريخ 24/8/86 به تاييد رياست محترم جهاد دانشگاهي رسيده است.

[3]- اصلاحيه طي بخشنامه شماره 11101/12/29د مورخ 18/4/87 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

[4]- اصلاحیه بر اساس بخشنامه شماره 29914/88/ص مورخ 16/12/1388به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

 

 

سه شنبه, 03 بهمن 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز638
دیروز1040
هفتگی1678
ماهیانه18485
کل647525
Joomla visitor tracking and live stats