ورود به سایت

دستورالعمل نحوه بازخريدي اعضاء[1]

به پيوست «دستورالعمل نحوه بازخريدي اعضا» جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد. بديهي است از تاريخ 01/09/1393 كليه درخواستهاي بازخريدي در چهارچوب دستورالعمل جديد بررسي خواهد شد.

 

دستور العمل نحوه بازخریدی اعضای جهاددانشگاهی

مقدمه :با عنایت به ماده 3 آیین نامه بازخریدی اعضای جهاددانشگاهی (مصوب 25/12/72) هیأت محترم امناء و بمنظور ایجاد وحدت  رویه در تصمیم گیری وسهولت پاسخگویی به متقاضیان باز خریدی  این دستور العمل تهیه گردیده است .

ماده 1: بازخرید سنوات خدمت اعضا در موارد زیر کاربرد داشته و بشرح ذیل  اقدام می گردد.

1-1- تعیین تکلیف اعضایی که در حالت استخدامی آمادگی به خدمت به سر می برند.

1-2- جوانگرایی در اعضای جهاددانشگاهی از طریق خروج نیروهای انسانی غیر کارآمد.

1-3- تعیین تکلیف نیروی انسانی جهاددانشگاهی که بر اساس مقررات بدلیل ادغام یا منحل شدن تشکیلات و یا واگذاری وظایف واحدها به سایر واحدهای وابسته فاقد پست سازمانی می گردند.

1-4- کاهش در عضویت جهاددانشگاهی از طریق شناسایی و خروج نیروهای مازاد.

1-5- خروج داوطلبانه اعضاء و کاهش نیروی انسانی رسمی و ثابت.

1-6-مجازات اعضای خاطی با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری.

ماده2: مقررات مربوط به بازخرید سنوات خدمت در باره نیروی رسمی و ثابت جهاددانشگاهی است و نیروهای پیمانی و قراردادی را در بر نمی گیرد.

ماده 3: میزان پرداختی به اعضایی که بازخرید می شوند معادل 30روز حقوق  ومزایا مطابق با مقررات بوده  و به آندسته از اعضایی که بطور خالصانه، زحمات شایسته ای در پیشبرد اهداف کشیده و فعالیتهای مثمر ثمری انجام داده اند، علاوه بر مبلغ فوق تا 15روز به پیشنهاد واحد مربوط و تصویب شورای اداری واستخدامی پرداخت خواهد شد.

ماده 4: بازخریدی آن عده از اعضایی که سابقه خدمت و فعالیت ایشان 29سال و یا بیشتر باشد ممنوع می باشد.

ماده5: بکار گیری اعضای باز خرید شده در جهاددانشگاهی ممنوع بوده و واحدهای جهاددانشگاهی نمی توانند هیچگونه پرداختی به آنان از هر محلی داشته باشند.

ماده6: استخدام فرد جایگزین جهت مورد1-4  ماده 1ممنوع می باشد.

ماده7: مبلغ باز خریدی (30 روز) مطابق با آیین نامه صندوق ذخیره سنوات جهاددانشگاهی پرداخت می گردد. تامین اعتبار مازاد بر 30 روز حقوق و مزایا بر عهده واحدهای جهاددانشگاهی بوده و صندوق ذخیره هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .

ماده8: موارد در خواست بازخریدی توسط شورای اداری و استخدامی بررسی و پس از تصویب  شورا و تایید رئیس جهاددانشگاهی  مورد اجرا قرار می گیرد.

تبصره:در صورت نیاز شورای اداری واستخدامی می تواند بررسی پیشنهادات را به کمیسیون منتخب ( ترکیب کمیته از بین اعضای شورا انتخاب خواهد شد) محول نماید.

ماده9: این دستور العمل در 9 ماده  و 1 تبصره در شورای اداری استخدامی جهاددانشگاهی به تصویب و در تاریخ  29  /   8  /  93    به تایید رئیس جهاددانشگاهی رسید و از تاریخ   1 /   9  /    93    لازم الاجراء است.

 


 

[1]- طي شماره 15117/93/ص 8/9/1393 ابلاغ شد.

 

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز120
دیروز546
هفتگی5188
ماهیانه22344
کل741435
Joomla visitor tracking and live stats