ورود به سایت

آیین نامه اعطای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی

فصل اول

كليات

مقدمه

به استناد بند 6 ماده‌ی 3 و بند 3 ماده‌ی 10 اساس‌نامه‌ی جهاد دانشگاهی، نظر به اهميت توسعه‌ی منابع انسانی متعهد و متخصص، تأمين كادر هيأت علمي، ضرورت يكپارچه نمودن تسهيلات آموزشي و هم‌چنین به‌روزرسانی ضوابط و مقررات، آیین‌نامه‌ی حاضر متن اصلاح‌شده‌ی آیین‌نامه‌ی ابلاغی در تاریخ 1/8/1387 (مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهي) است که جایگزین آن می‌گردد‌.

 

ماده‌ی  1 ـ تعاريف

الف ـ شوراي تسهيلات آموزشي: شورایی است که مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر اعطای تسهیلات آموزشی و هم‌چنین تصمیم‌گیری برای تقاضا‌های تسهیلات آموزشی را مطابق با مواد این آئین‌نامه به‌عهده دارد و در این آیین‌نامه به اختصار «شورا» نامیده می‌شود.

ب ـ واحد سازمانی: شامل سازمان‌ها، واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز جهاد دانشگاهي است.

تبصره:دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داراي هيأت امنا بر اساس مصوبات هيأت امناي خود اقدام به ارایه‌ی تسهيلات آموزشي مي‌نمايند.

ج ـ تسهیلات آموزشی: فراهم‌ آوردن‌ امکان ادامه‌ی تحصیل یا ارتقای علمی- تخصصی مطابق ماده‌ی 2 آیین ‌نامه برای اعضای جهاد دانشگاهی در داخل یا خارج از کشور می‌باشد.

د ـ مأموريت آموزشي: مجوزی است که توسط شورا برای ادامه‌ی تحصیل تمام‌وقت به افراد داده می‌شود.

ﻫ ـ. مأمور آموزشي: عضوی از جهاد دانشگاهی است كه با تصويب شورا، به‌طور تمام‌وقت به تحصيل اشتغال دارد.

و ـ وزارتين: وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ز ـ مقرری ارزی: میزان ارزی است که توسط شورا تصویب می‌شود و بر مبنای ماهیانه تعیین و معادل ریالی آن هر شش ماه یک‌بار بر حسب نوع ارز مصوب به حساب  مأمور آموزشي واریز می‌شود.

ح ـ دكتري تخصصي: بالاترين دوره‌ی تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي‌انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه‌هاي مختلف علوم و فناوري، در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند. اين دوره به دو شيوه‌ی «آموزشي-پژوهشي» و «پژوهشي» برگزار مي‌شود.

ط ـ دكتري فوق تخصصي: بالاترين مقطع تحصيلات دانشگاهي پزشكي است. متقاضيان واجد شرايط پس از موفقيت در آزمون پذيرش دست‌يار و گذراندن دوره‌ی آموزش علمي و عملي مصوب، در يكي از مراكز مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دفاع و تاييد رساله و موفقيت در آزمون نهايي به اخذ دانش‌نامه‌ی فوق تخصصي نائل مي‌شوند.

ي ـ فرصت مطالعاتي: مأموريتي است كه به اعضاي هيأت علمي واجد شرايط داده مي‌شود كه براي مدتي معين به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در ساير دانشگاه‌ها و مراكز علمي يا تحقيقاتي برجسته‌ی داخل يا خارج از كشور حضور يابند.

ك ـ فرصت تحقيقاتي: مأموریتی است که به منظور حمايت از دوره‌هاي دكتراي داخل و گسترش روابط علمي و فرهنگي با ساير كشورها و استفاده از تجربيات، تخصص‌ها و امكانات علمي مؤسسات عالي مربوط، به اعضاي جهاد دانشگاهي اعطا مي‌شود.

ل ـ برجسته علمي: به فردي كارآمد اطلاق مي‌شود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ‌سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتلاي جامعه انساني كشور گردد.

 

ماده‌ی 2 ـ انواع  دوره‌هاي مشمول تسهیلات آموزشی

الف ـ دکتری تخصصی یا فوق تخصصی (ناپیوسته یا پیوسته) در داخل و خارج از كشور؛

ب ـ فرصت مطالعاتی؛

ج ـ فرصت تحقیقاتی.

 

ماده‌ی 3 ـشرح وظايف شورا

الف ـ تصویب آیین‌نامه‌ی داخلی شورا؛

ب ـ تعيين خط‌مشي اعطاي تسهيلات آموزشي بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي علمي جهاد دانشگاهی؛

ج ـ تصويب و اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی اعطاي تسهيلات آموزشي جهاد دانشگاهي منطبق با قوانين و مقررات؛

د ـ تصويب ظرفيت اعطاي تسهيلات آموزشي ساليانه در رشته‌هاي مورد نياز بر اساس برنامه‌ی توسعه و بودجه‌ی سالانه‌ی جهاد دانشگاهي؛

ه ـ تصميم‌گيري در مورد اعطاي تسهيلات آموزشي به متقاضيان بر اساس نیاز‌های علمی- تخصصی جهاد دانشگاهی؛

و‍‍ ـ اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های آموزشی و اداری بهره‌مندان از تسهیلات آموزشی بر اساس اين آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط؛

ز ـ تصميم‌گيري در مورد جبران هزينه و ميزان خسارت احتمالي مأموران آموزشي كه به هر دليل به تعهدات خود عمل ننموده‌اند.

ح ـ بررسی بودجه‌ی شورا بر اساس پیشنهاد معاونت آموزشی و ارایه‌ی آن به مراجع ذي‌ربط براي تصويب و تاييد نهايي؛

ط ـ ارایه‌ی پیشنهاد سیاست‌های اعطای تسهیلات آموزشی بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی جهاد دانشگاهی به شورای علمی؛

ي ـ بررسی و اعلام نظر پيرامون گزارش اعطای تسهیلات آموزشی كه توسط دبير شورا تهيه شده برای ارایه به شوراي علمي و رئيس جهاد دانشگاهي؛

ك ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا.

 

ماده‌ی 4 ـ اعضاي شوراي تسهيلات آموزشي

الف ـ رئيس جهاد دانشگاهي (رئيس شورا)؛

ب ـ معاون آموزشي (نايب‌رئيس)؛

ج ـ معاون پژوهش و فنآوري؛

د ـ معاون پشتيباني و مدیریت منابع؛

ه ـ معاون فرهنگی؛

و ـ پنج نفر از اعضای هيأت علمي جهاد دانشگاهي به ترتیب زیر:

-         یک نفر از رؤسای سازمان‌های استانی یا واحد‌های جهاد دانشگاهی به انتخاب شوراي هماهنگي؛

-         یک نفر از رؤسای پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی به انتخاب شوراي هماهنگي؛

-         سه نفر از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای علمی؛

ز ـ يك نفر از اعضاي هیأت امناي جهاد دانشگاهي به انتخاب رئيس هیأت امنا؛

ح ـ مديركل امور آموزشي (دبير شورا، بدون حق رای).

تبصره‌ی 1:اعضاي بند «و» به مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. احكام اين اعضا توسط رئيس جهاد دانشگاهي صادر مي‌شود.

تبصره‌ی 2: جلسات شورا با حضور رئيس و يا نايب‌رئيس و اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و نحوه‌ی تشكيل جلسه و تصميم‌گيري در آن تابع آيين‌نامه‌ی داخلي شورا خواهد بود.

تبصره‌ی 3: مديركل امور آموزشی معاونت آموزشي، دبير شورا (بدون حق رأي) و دبيرخانه‌ی شورا در اين اداره‌كل مستقر خواهد بود.

 

فصل دوم

اعطای تسهیلات آموزشی دوره‌ی ‌دکتری تخصصی  در داخل کشور

 

ماده‌ی 5 ـ تسهيلات آموزشي عبارتند از:

الف ـ مأموريت آموزشي در دوران تحصيل؛

ب ـ استفاده از سهميه‌ی مربيان؛

ج ـ پرداخت تمام يا بخشي از شهريه‌ی تحصيلي؛

د ـ پرداخت شهریه به‌صورت وام قرض‌الحسنه.

 

ماده‌ی6ـ شرايط متقاضيان:

الف ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت و عضویت رسمی یا پیمانی در رسته هیأت علمي جهاد دانشگاهي در زمان تقاضا؛

تبصره‌:در موارد استثنا و با تصويب شورا، متقاضیان برجسته‌ی علمی با حداقل 3 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت و عضويت پيماني می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

ب ـ داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رسمي و معتبر از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل یا خارج از کشور و مورد تأييد وزارتين؛

ج ـ داشتن سنوات کافی برای انجام تعهدات پس از خاتمه‌ی دوره‌ی تسهیلات؛

د ـ برخورداري از توانايي جسمی و روانی متناسب با رشته‌ی تحصيلي و الزامات حرفه‌اي ناشي از آن؛

ه‍ ـ نداشتن تعهد خدمت به دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌های دولتی، نهادهاي عمومي و مؤسسات خصوصي؛

و ـ کسب حداقل60 درصد امتیاز ارتقا به مرتبه‌ی بالاتر بر اساس ضوابط و جدول ارتقای هیأت علمی؛

ز ـ داشتن حداکثر سن 40 سال تمام در تاريخ درخواست؛

تبصره:در صورت داشتن سنوات کافی برای انجام تعهدات، درخواست متقاضیان دارای سن بالاتر (تا 43 سال)، توسط شورا قابل پذیرش می‌باشد.

ح ـ ارایه‌ی درخواست كتبي متقاضی با تأیید رئیس واحد‌ سازمانی و در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهي با تأیید معاونان برای استفاده از تسهیلات آموزشی؛

تبصره: تقاضای تسهيلات آموزشي معاونان جهاد دانشگاهی، روسای واحدهای سازمانی و اعضای حوزه‌ی ریاست پس از موافقت رئیس جهاد دانشگاهی قابل بررسی است.

 

ماده‌ی 7 ـ اولويت‌هاي اعطاي تسهیلات آموزشی:

شورای تسهیلات آموزشی با رعايت اولويت‌هاي زير در مورد اعطای تسهیلات تصمیم می‌گیرد:

الف ـ دانشگاه:

    تحصیل رایگان در دانشگاه‌های معتبر (بر اساس رتبه‌بندي‌ وزارتين)، دارای اولویت است و اعطای تسهیلات آموزشی به متقاضیان ادامه‌ی تحصیل در سایر موارد، به شرح زیر می‌باشد:

ـ اعطاي تسهيلات براي داوطلبان دانشگاه آزاد، در رشته‌هاي مورد نياز جهاد دانشگاهي، در يكي از دو حالت زير قابل بررسي است:

1 ـ در مواردي كه رشته‌ی مذكور، در دانشگاه‌هاي دولتي وجود ندارد.

2 ـ در مواردي كه دانشگاه آزاد در رشته‌هاي مذكور، داراي سطح علمي قابل قبول و هم‌تراز با ده  دانشگاه‌ برتر دولتي است.

تبصره: در هر دو حالت فوق، اعطاي تسهيلات تا حداكثر به ميزان 30 درصد شهريه‌ی دوره می‌باشد.

ـ اعطاي تسهيلات آموزشي براي ادامه‌ی تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي (دوره‌ی شبانه) با رعايت تمامي ضوابط و پرداخت حداكثر تا 50 درصد شهريه امكان‌پذير است.

ـ اعطاي تسهيلات آموزشي براي ادامه‌ی تحصيل در پرديس‌هاي دانشگاه‌هاي دولتي با رعايت تمامي ضوابط و پرداخت حداكثر تا 30 درصد شهريه امكان‌پذير است.

ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهي بر اساس سهميه‌ی سالانه‌ای که شورا تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.

ـ ارایه‌ی تسهيلات براي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهي با پرداخت حداكثر تا 50 درصد شهريه امكان‌پذير است.

ـ اعطاي تسهيلات آموزشي براي ادامه‌ی تحصيل در پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌ها براي دوره‌هاي پژوهش ‌محور بدون كنكور، فاقد اولويت است.

ـ اعطاي تسهيلات آموزشي براي ادامه‌ی تحصيل در دانشگاه پيام نور و مجازي فاقد اولويت است.

 

ب ـ رشته‌ی تحصیلی:

معیار‌های اولویت‌گذاری در خصوص رشته‌ی تحصیلی مورد تقاضا، عبارتند از:

1 ـ نیاز‌های پژوهشی و تخصصی واحد‌های سازمانی؛

2 ـ نیاز‌های مبتنی بر برنامه‌ی توسعه؛

3 ـ جدید یا میان‌رشته‌ای بودن رشته‌ی مورد تقاضا؛

تبصره‌ی 1: تأیید معیار‌های فوق بر عهده‌ی معاونت پژوهش و فناوری است.

تبصره‌ی 2: تأیید رشته‌ی تحصیلی برای نیازهای آموزشی موسسات آموزش عالی بر عهده‌ی معاونت آموزشی است.

 

ج‌ ـ واحد‌ سازمانی:

معیارهای اولویت‌گذاری در خصوص واحد سازمانی برای اعطای تسهیلات، عبارتند از:

1 ـ دارا بودن فعالیت شاخص علمی و فناوری؛

2 ـ واحد‌های سازمانی کم‌برخوردار و تازه‌تاسیس؛

3 ـ بهره‌مندی کم‌تر از بودجه‌ی تسهیلات آموزشی؛

4 ـ مشاركت واحد سازمانی در تامین بخشي از هزينه‌هاي تسهیلات آموزشی.

 

د ـ متقاضی:

1 ـ سوابق تحصيلي و علمی شاخص؛

2 ـ سوابق آموزشي و پژوهشي شاخص؛

3 ـ سوابق مدیریتی و فرهنگی شاخص؛

4 ـ سابقه‌ی ایثارگری؛

5 ـ قبولی در آزمون سراسری؛

6 ـ اخذ پذیرش از دانشگاه از طریق فرآیند استعداد درخشان.

تبصره: آغاز تحصيل، قبل از درخواست تسهیلات آموزشی، اولويتي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.

 

ماده‌ی 8 ـ متقاضي تسهیلات آموزشی، درخواست خود را در فرم مربوط درج و به همراه کارنامک (رزومه‌ی) كامل به واحد سازماني خود ارایه ‌مي‌نمايد. در صورت موافقت بالاترين مقام مسئول سازماني، فرم فوق همراه با دلایل توجیهی و ارایه‌ی مستندات لازم مبنی بر نیاز به ادامه‌ی تحصیل متقاضی، به معاونت آموزشي ارسال می‌گردد.

تبصره:چنان‌چه واحدهاي سازماني داراي اساس‌نامه، براي معرفي متقاضيان تسهیلات آموزشی به شورا تشريفات خاصي را تعيين كرده باشند، در معرفي اوليه مطابق اساس‌نامه‌ی خود عمل خواهند نمود.

 

ماده‌ی 9 ـ شورا هیچ‌گونه تعهدی در قبال ارایه‌ی تسهیلات به افرادي كه بدون مصوبه‌ی شورا، از طریق سهميه‌ی مربيان پذیرفته می‌شوند، ندارد.

 

ماده‌ی 10 ـمحل پرداخت حقوق و مزاياي مأمور آموزشی در طول مدت تحصيل، واحد سازمانی متقاضی مي‌باشد.

 

ماده‌ی11 ـ منابع مالي تأمين شهريه‌ی تحصيلي مأمور آموزشی مي‌تواند از اعتبارات مصوب شورا يا اعتبارات واحد سازمانی ذي‌ربط و يا فرد متقاضی باشد.

 

ماده‌ی 12 ـ عقد هرگونه قرارداد، تفاهم‌نامه و مكاتبه‌ی تعهدآور در خصوص ادامه‌ی تحصيل اعضاي جهاد دانشگاهي توسط كليه‌ی واحدهاي سازماني، با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي منوط به تصویب شورا است.

 

ماده‌ی 13 ـ تغيير دانشگاه محل تحصيل، رشته و گرايش تحصيلي منوط به تصویب شورا است. اين تغيير در چهارچوب سنوات قانونی صورت می‌گیرد.

 

ماده‌ی 14 ـ متقاضی تسهیلات موظف است حداکثر یک سال پس از تاريخ تصويب، نسبت به ثبت‌نام و شروع به تحصیل اقدام کند. در غیر این‌صورت، می‌بایست درخواست تمدید را از طریق واحد سازمانی ذی‌ربط براي تصويب به شورا ارسال نماید. عدم تمدید به منزله‌ی لغو مصوبه‌ی اعطاي تسهیلات آموزشی خواهد بود.

 

ماده‌ی 15 ـ استفاده از تسهیلات آموزشی، از زمان مورد تصویب شورا آغاز می‌شود.

 

ماده‌ی 16 ـ اشتغال‌به‌کار مأمور آموزشي در دستگاه‌هاي اجرایي، سایر نهادهاي عمومي و بخش خصوصي هنگام تحصيل ممنوع است و با تشخيص شورا، منجر به لغو تسهیلات آموزشی مي‌گردد.

تبصره‌ی 1:واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهي موظف‌اند شرايطي فراهم آورند كه مأموران آموزشي حداقل 4 واحد نظري (يا معادل آن به‌صورت عملي در هر نيم‌سال)، در مراكز و موسسات آموزش عالي جهاد دانشگاهي تدريس نمايند. در غیر این‌صورت، می‌توانند حداقل10 ساعت در هفته در طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي با حوزه‌ی پژوهش و فناوری همكاري نمايند. اين همكاري به‌صورت موظفي بوده و شامل دريافت حق‌الزحمه‌ی جداگانه نخواهد شد.

تبصره‌ی 2: در صورت عدم مغایرت با قانون، مأمور آموزشی بر اساس درخواست بالاترین مقام سازمانی واحد و تأیید رئیس جهاد دانشگاهی می‌تواند حداکثر 20 ساعت در هفته با واحد سازماني همكاري داشته باشد. ساعات مازاد مندرج در تبصره‌ی 1 این ماده، مشمول دریافت مزایا می‌شود.

تبصره‌ی 3: در صورت عدم انجام موظفی مندرج در تبصره‌ی 1 توسط مأمور آموزشی، به میزان 25 درصد به مدت تعهدات وی اضافه می‌شود.

 

ماده‌ی 17 ـ مأمور آموزشی بايد تقاضاي خود را براي تمديد تسهیلات آموزشی، حداقل 3 ماه قبل از اتمام موعد قانوني تسهیلات آموزشی به معاونت آموزشي ارایه نمايد.

 

ماده‌ی  18 ـ متقاضی نمي‌تواند در يك مقطع تحصيلي بيش از يك‌بار از تسهیلات آموزشی استفاده كند.

 

ماده‌ی 19 ـ اعطاي تسهیلات آموزشی در مقطع فوق تخصص به متقاضیانی كه تعهد خدمت دارند، مشروط به گذراندن نیمی از تعهد آن‌ها خواهد بود. انجام باقي‌مانده‌ی تعهد، به بعد از فراغت از تحصيل در مقطع بالاتر موكول مي‌شود.

تبصره‌ی 1 : در موارد خاص و با نظر شورا برای دانش‌آموختگان ممتاز (مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) امکان تحصیل پیوسته وجود دارد.

تبصره‌ی 2: داشتن حداکثر سن 45 سال تمام براي اعضاي هيأت علمي تمام‌وقت با عضويت رسمي جهاد دانشگاهي در زمان تقاضا؛

تبصره‌ی 3: مدت تحصيل در مقطع فوق تخصص بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.

 

ماده‌ی 20 ـ مدت استفاده از تسهیلات 4 سال است.

تبصره‌ی 1: در موارد خاص با ارایه‌ی مستندات تأييد دانشگاه محل تحصيل و استاد راهنما، بنا به تشخيص شورا حداکثر یک سال در دو مهلت شش ماهه به سنوات فوق اضافه مي‌شود.

تبصره‌ی 2: در صورتی که مأمور آموزشی در مرحله‌ی انتظار دفاع از پايان‌نامه‌ی دکتری ‌باشد، با ارایه‌ی گواهي استاد راهنما و تكميل تعهد، مأموريت آموزشي ايشان لغو مي‌گردد. مدت استفاده از امکان اشتغال‌به‌کار قبل از دفاع جزء مدت تسهیلات آموزشی محاسبه نمی‌شود.

 

ماده‌ی 21 ـدر صورتي كه مأمور آموزشي تاييديه‌اي از كميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل براي استفاده از مرخصي تحصيلي در رابطه با بيماري‌هاي حاد و مزمن (فرد يا بستگان درجه‌ی 1) و گذراندن دوران بارداري و زايمان بانوان ارایه و تقاضاي مرخصي نمايد، تسهيلات آموزشي مأمور آموزشي تا پايان مرخصي به حالت تعليق درآمده و حقوق دوران مرخصي مطابق مقررات جهاد دانشگاهي و سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

 

ماده‌ی 22 ـمأمور آموزشی موظف است پس از خاتمه‌ی هر نيم‌سال تحصيلي، گزارش پيشرفت تحصيلي خود را به همراه ریزنمرات ترم و یا نظر استاد راهنما در خصوص روند اجرای پایان‌نامه كه به تأييد واحد ذی‌ربط رسیده باشد، به معاونت آموزشي ارایه نمايد. در صورت عدم ارایه‌ی گزارش در دو نیم‌سال متوالی، شورا در خصوص عدم پرداخت شهريه یا لغو تسهیلات آموزشی تصميم‌ خواهد گرفت.

 

ماده‌ی 23 ـ در انتخاب اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه‌ی تحصيلي، اولويت با اعضای هيأت علمي جهاد دانشگاهي است.

 

ماده‌ی 24 ـ در انتخاب موضوع پايان‌نامه‌ی تحصيلي، اولويت با نيازهاي پژوهشي جهاد دانشگاهي است.

تبصره: مأمور آموزشی می‌تواند با انتخاب موضوعات پژوهشی مورد نیاز جهاد دانشگاهی در قالب پایان‌نامه‌ی تحصیلی، علاوه بر استفاده از تسهیلات مصوب، از کمک‌های مالی جهاد در چهارچوب مفاد آيين‌نامه‌ی «نحوه‌ی همكاري جهاد دانشگاهي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور در قالب پايان‌نامه‌ی تحصيلات تكميلي» بهره‌مند شود.

 

ماده‌ی 25 ـ مأموران آموزشی باید در كليه‌ی مقالات حاصل از پايان‌نامه، نام «جهاد دانشگاهي» (واحد سازمانی ذی ربط) را در نشانی خود درج نمایند.

 

ماده‌ی 26 ـ به منظور تضمين تعهدات، مأمور آموزشی موظف به ارایه‌ی تعهدنامه‌ی محضري براي انجام تعهدات و تضمين بازپرداخت خسارات برابر مبلغ تعيين‌شده توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع با سه نفر ضامن معتبر شاغل مي‌باشد.

تبصره‌ی 1: متن تعهدنامه توسط معاونت پشتيباني و مدیریت منابع، مطابق مقررات اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود.

تبصره‌ی 2: اصل تعهدنامه‌ی محضري مأمور آموزشی به همراه اسناد تضمینی (شامل چک یا سفته)، در اداره‌كل امور مالي نگهداري و رونوشت برابر اصل‌شده‌ی آن در پرونده‌ی كارگزيني و تصوير آن به معاونت آموزشي ارسال مي‌شود.

تبصره‌ی 3: دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان مبلغ بازپرداخت خسارات و هزينه‌ها به همراه متن تعهدنامه‌ی محضري توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع تهيه و براي تصويب به شورا ارایه خواهد شد.

 

ماده‌ی 27 ـ ميزان تعهد بهره‌مندان از تسهيلات آموزشي به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

تسهیلات آموزشی

ميزان تعهد

بر مبنای مدت تحصیل

حقوق به همراه استفاده از سهمیه و شهریه

25/2 برابر

حقوق به همراه 100% شهریه

2 برابر

حقوق به همراه 50% شهریه (موضوع بند الف ماده‌ی 7)

2 برابر

حقوق به همراه 30% شهریه (موضوع بند الف ماده‌ی 7)

2 برابر

حقوق به همراه استفاده از سهمیه بدون شهریه

5/1 برابر

حقوق بدون شهریه

25/1 برابر

فقط وام قرض‌الحسنه برای پرداخت شهریه بدون مأموریت آموزشی

5/0 برابر

 

ماده‌ی 28 ـ زمان شروع انجام تعهدات مأموران آموزشی پس از تاریخ فارغ‌التحصيلي با ارایه‌ی مستندات آن (اصل گواهي‌نامه‌ی موقت يا دانش‌نامه به همراه یک نسخه از پایان‌نامه) به معاونت آموزشي و اشتغال‌به‌کار می‌باشد.

 

ماده‌ی 29 ـ مأمور آموزشی كه به علل زير موفق به اخذ درجه‌ی دانشگاهی مورد نظر نشود‏‏‏‏، نسبت به پرداخت 1 تا 3 برابر هزینه‌های انجام‌شده اقدام می‌نماید:

الف ـ اخراج از محل تحصيل به دلايل آموزشي یا انضباطي؛

ب ـ ترك تحصيل و انصراف غيرموجه به تشخيص شورا؛

ج ـ لغو تسهیلات آموزشی توسط شورا به دلایل تخلف از مقررات این آیین‌نامه و عدم پیشرفت تحصیلی لازم.

تبصره:محاسبه‌ی میزان هزینه‌های انجام‌شده و به‌روزشده بر اساس مقررات جاری کشور به عهده‌ی معاونت پشتیبانی و تعیین میزان نهایی پرداخت، به عهده‌ی شورا است.

 

ماده‌ی 30 ـ در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل، بهره‌مند از تسهیلات آموزشی ملزم به پرداخت1 تا 3 برابر هزينه‌ها و خسارات وارده به تشخيص شورا خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم انجام کامل تعهدات، متناسب با بخش باقیمانده از تعهدات به تشخیص شورا خسارت تعیین خواهد گردید.

 

ماده‌ی 31 ـمتقاضیانی که تمام شرایط تسهیلات را دارا می‌باشند، اما بنا به تقاضای شخصی و یا عدم ظرفیت تسهیلات، قصد یا امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مالی شورا را ندارند، می‌توانند با تصویب شورا از تسهیلات وام قرض‌الحسنه برای ادامه‌ی تحصیل استفاده نمایند.

تبصره‌ی 1 :  ادامه‌ی تحصیل این‌گونه متقاضیان بدون مأموریت آموزشی و با استفاده از مرخصی است.

تبصره‌ی 2:چنان‌چه تسهیلات وام، بخشی از شهریه باشد، به نسبت بهره‌مندی از وام میزان تعهد تعیین خواهد شد.

تبصره‌ی 3:  معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، اعتباری را به‌صورت سالانه جهت پرداخت وام به این‌گونه متقاضیان در نظر می‌گیرد.

تبصره‌ی 4 :پرداخت وام به متقاضی بر اساس اقساط شهریه‌ی دانشگاه محل تحصیل انجام می‌گیرد.

تبصره‌ی 5 :بازپرداخت وام اعطایی از ابتدای فراغت از تحصیل به انتخاب متعهد آموزشی و به‌صورت اقساطی مطابق رویه‌های جاری جهاد دانشگاهي می‌باشد.

 

ماده‌ی 32 ـ قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ارایه‌ی تسهیلات به ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌ی معظم شهدا در این آیین‌نامه در نظر گرفته می‌شود.


فصل سوم

اعطای تسهیلات آموزشی دوره‌ی‌ دكتري تخصصي در خارج از کشور

 

ماده‌ی 33 ـ تسهیلات آموزشی عبارتند از:

الف ـ پرداخت مقرري ارزي؛

ب ـ پرداخت حقوق بدون مقرری ارزی؛

 

ماده‌ی 34 ـ شرایط متقاضیان:‍

الف ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت و عضويت رسمي آزمايشي يا قطعي در رسته‌ی هیأت علمی جهاد دانشگاهي در زمان تقاضا؛

تبصره‌:در موارد استثنا و با تصويب شورا، متقاضیان برجسته‌ی علمی با حداقل 3 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت و عضويت پيماني می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

ب ـ داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رسمي و معتبر از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از کشور مورد تأييد وزارتين؛

ج ـ داشتن سنوات کافی برای انجام تعهدات پس از خاتمه‌ی دوره‌ی تسهیلات؛

د ـ برخورداري از توانايي جسمي و رواني متناسب با رشته‌ی تحصيلي و الزامات حرفه‌اي ناشي از آن؛

ه‍ ـ نداشتن تعهد خدمت به دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌های دولتی، نهادهاي عمومي و مؤسسات خصوصي؛

و ـ کسب حداقل 60 درصد امتیاز ارتقا به مرتبه‌ی بالاتر بر اساس ضوابط و جدول ارتقای هیأت علمی؛

ز ـ داشتن حداکثر سن 35 سال تمام در تاريخ درخواست؛

تبصره:در صورت داشتن سنوات کافی برای انجام تعهدات، درخواست متقاضیان دارای سن بالاتر (تا 40 سال) توسط شورا، قابل پذیرش می‌باشد.

ح ـ ارایه‌ی درخواست كتبي متقاضی با تأیید رئیس واحد‌ سازمانی و در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی با تأیید معاونان برای استفاده از تسهیلات آموزشی؛

تبصره:تقاضای تسهيلات آموزشي معاونان جهاد دانشگاهی، روسای واحدهای سازمانی و اعضای حوزه‌ی ریاست پس از موافقت رئیس جهاد دانشگاهی قابل بررسی است.

ط ـ دارا بودن حد نصاب نمره‌ی زبان خارجي وفق ضوابط وزارتین.

 

ماده‌ی 35 ـ اولویت‌های اعطای تسهیلات آموزشی:

شورا با رعایت اولویت‌های زیر در مورد اعطای تسهیلات تصمیم می‌گیرد:

الف ـ دانشگاه‌: تحصیل در رشته‌ي دانشگاه‌های معتبر (درجه‌ی 1 و 2) مورد تأیید وزارتین.

 

ب ـ رشته‌ی تحصیلی: رشته‌هاي مورد نیاز كه در داخل كشور امكان و ظرفیت تحصيل برای آن وجود ندارد.

معیار‌های اولویت‌گذاری در خصوص رشته‌ی تحصیلی عبارتند از:

1 ـ نیاز‌های پژوهشی و تخصصی واحد‌های سازمانی؛

2 ـ نیاز‌های مبتنی بر برنامه‌ی توسعه؛

3 ـ جدید یا میان‌رشته‌ای بودن رشته‌ی مورد تقاضا؛

تبصره‌ی‌ 1:تأیید معیار‌های فوق بر عهده‌ی معاونت پژوهش و فناوری است.

تبصره‌ی 2:تأیید رشته‌ی تحصیلی برای نیاز‌های آموزشی موسسات آموزش عالی بر عهده‌ی معاونت آموزشی است.

 

ج‌ ـ واحد‌ سازمانی: معیار‌های اولویت‌گذاری در خصوص واحد‌های سازمانی برای اعطای تسهیلات عبارتند از:

1 ـ دارا بودن فعالیت‌ شاخص علمی و فناوری در حوزه‌ی علمی مورد درخواست؛

2 ـ بهره‌مندی کم‌تر از بودجه‌ی تسهیلات‌ آموزشی؛

3 ـ مشارکت واحد سازمانی در بخشی از هزینه‌های تسهیلات آموزشی.

 

دـ متقاضی:

1 ـ سوابق تحصيلي و علمی شاخص؛

2 ـ سوابق آموزشی و پژوهشی شاخص؛

3 ـ سوابق مدیریتی و فرهنگی شاخص؛

4 ـ داشتن بورس تحصیلی از دانشگاه خارجی؛

5 ـ داشتن پذیرش از دانشگاه در زمان تقاضا؛

تبصره: آغاز تحصيل، قبل از درخواست تسهیلات آموزشی، اولويتي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.

 

ماده‌ی 36 ـ متقاضي تسهیلات آموزشي، درخواست خود را در فرم مربوط درج و به همراه کارنامک (رزومه‌ی) كامل به واحد سازماني خود ارایه‌ مي‌نمايد. در صورت موافقت بالاترين مقام مسئول سازماني، فرم فوق همراه با دلایل توجيهي و ارایه‌ی مستندات لازم مبني بر نياز به ادامه‌ی تحصيل متقاضي، به معاونت آموزشي ارسال می‌گردد.

تبصره: چنان‌چه واحدهاي سازماني داراي اساس‌نامه، براي معرفي متقاضيان تسهیلات آموزشی به شورا تشريفات خاصي را تعيين كرده باشند، در معرفي اوليه مطابق اساس‌نامه‌ی خود عمل خواهند نمود.

 

ماده‌ی 37 ـ منابع مالي تأمين هزينه‌ی تسهيلات آموزشي خارج از كشور مي‌تواند از اعتبارات مصوب شورا يا اعتبارات واحد سازمانی ذي‌ربط و يا فرد متقاضی باشد.

 

ماده‌ی 38 ـ متقاضی تسهیلات موظف است حداكثر یک سال پس از تاریخ تصویب، نسبت به ثبت‌نام و شروع به تحصیل اقدام کند. در غیر این صورت، می‌بایست درخواست تمدید را از طریق واحد سازمانی ذی‌ربط برای تصویب به شورا ارسال نماید. عدم تمدید به منزله‌ی لغو مصوبه‌ی اعطای تسهیلات آموزشی خواهد بود.

 

ماده‌ی 39 ـ زمان شروع استفاده از تسهیلات آموزشی مأمور آموزشی، از تاريخ صدور حكم مأموريت آموزشي وي خواهد بود.

 

ماده‌ی 40 ـ مدت استفاده از تسهیلات 3 سال (36 ماه) است.

تبصره‌ی 1:در موارد خاص با ارایه‌ی مستندات تاييد دانشگاه محل تحصیل و استاد راهنما، بنا به تشخیص شورا حداکثر یک‌سال در دو مهلت شش ماهه به سنوات فوق اضافه می‌شود.

تبصره‌ی 2:حداكثر مدت زمان فراگيري زبان خارجي در خارج از كشور در رشته‌هاي علوم انساني و هنر 6 ماه و در رشته‌هاي ديگر 3 ماه مي‌باشد که به طول مدت تسهیلات اضافه می‌شود.

تبصره‌ی 3:زمان پرداخت مقرري ارزي مأمور آموزشی به‌صورت پيش‌پرداخت شش ماهه، مطابق مستندات ثبت‌نام است.

 

ماده‌ی 41 ـ تغيير دانشگاه محل تحصيل، رشته و گرايش تحصيلي منوط به تصويب شورا است. این تغییر در چهارچوب سنوات قانونی صورت می‌گیرد.

 

ماده‌ی 42 ـ اشتغال‌به‌كار مأمور آموزشی در امور غیرتحصیلی ممنوع است و با تشخيص شورا منجر به لغو تسهیلات آموزشی مي‌گردد.

 

ماده‌ی 43 ـ مأمور آموزشی موظف است پس از خاتمه‌ی هر نيم‌سال تحصيلي، يك نسخه از اصل گزارش تحصيلي خود را كه به تأييد دفتر سرپرستي دانشجويان يا نمايندگي جمهوري اسلامي در كشور محل تحصيل رسيده باشد، به همراه فرم گزارش پيشرفت تحصيلي به معاونت آموزشي ارایه نمايد. در صورت عدم ارایه‌ی گزارش در دو نیم‌سال متوالی، شورا در خصوص عدم پرداخت شهريه یا لغو تسهیلات آموزشی تصميم‌ خواهد گرفت.

 

ماده‌ی 44 ـ ميزان مقرري تحصيلي برای مأموران آموزشي با توجه به شرايط تأهل و فرزندان تحت تكفل (مطابق مقررات وزارتین) توسط شورا تعيين مي‌شود.

تبصره: به مأموران آموزشي که از تسهيلات كامل مقرري ارزي بهره‌مند هستند، هيچ‌گونه حقوق ريالي  پرداخت نخواهد شد.

 

ماده‌ی 45 ـ مأمور آموزشي با ارایه‌ی مستندات، مشمول دريافت هزينه‌ی يك بليت رفت در ابتداي تحصيل و يك بليت برگشت در پايان تحصيل براي خود، همسر و فرزندان (مطابق مقررات وزارتین) مي‌باشد.

 

ماده‌ی 46 ـ مأمور آموزشي در صورت تمايل مي‌تواند سالانه يك بار در طول تحصيل به مدت يك ماه به ايران مسافرت كند (با رعايت ماده‌ی 45)، در اين صورت، مقرري ارزي براي مدت مذكور به وي تعلق خواهد گرفت و در صورتي كه مدت توقف در ايران بيش از يك ماه باشد، مقرري ارزي مدت اضافي، از وي كسر خواهد شد.

 

ماده‌ی 47 ـ در صورت نیاز به تمدید تسهیلات آموزشی،مأمور آموزشی ‌بايد تقاضاي خود را حداقل سه ماه قبل از اتمام موعد قانوني تسهیلات آموزشی، به معاونت آموزشي ارایه نمايد.

 

ماده‌ی 48ـ در انتخاب موضوع پايان‌نامه‌ی تحصيلي، اولويت با نيازهاي پژوهشي جهاد دانشگاهي است.

تبصره: مأمور آموزشی می‌تواند با انتخاب موضوعات پژوهشی مورد نیاز جهاد دانشگاهی در قالب پایان‌نامه‌ی تحصیلی، علاوه بر استفاده از تسهیلات مصوب از کمک‌های مالی جهاد در چهارچوب مفاد آيين‌نامه‌ی «نحوه‌ی همكاري جهاد دانشگاهي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور در قالب پايان‌نامه‌ی تحصيلات تكميلي» بهره‌مند شود.

 

ماده 49ـ اعضاي جهاد دانشگاهی که شهريه را با هزینه‌ی شخصی یا با تسهیلات خارج از جهاد دانشگاهی(که منجر به تعهد خدمت بیرون از جهاد دانشگاهی نشود) تامين و قصد ادامه‌ی تحصیل داشته باشند، پس از تصویب شورا و سپردن تعهدات لازم، از مأموریت آموزشي بهره‌مند خواهند شد.

 

ماده‌ی 50 ـ متقاضیان دوره‌ی دکترای تخصصی مشترک که فی‌مابین جهاد دانشگاهی و دانشگاه‌های خارجی در چهارچوب مقررات وزارتین برگزار می‌شود، می‌توانند با احراز شرایط این آیین‌نامه برای استفاده از تسهیلات آموزشی تقاضای خود را مطابق رویه‌های جاری به معاونت آموزشي ارایه نمایند.

تبصره:کلیه‌ی تسهیلات اعطایی دوره‌های مشترک بر اساس تسهیلات داخل و خارج به نسبت حضور در داخل و خارج تنظیم خواهد شد.

 

ماده‌ی 51 ـ تقاضاي تبديل به داخل مأمور آموزشی پس از ارایه دلایل موجه متناسب با شرايط فرد و نیاز جهاد دانشگاهی، توسط شورا تصميم‌گيري خواهد شد.

 

ماده‌ی 52 ـ اعطای تسهیلات آموزشی در مقطع فوق تخصص به متقاضیانی که تعهد خدمت دارند، مشروط به گذراندن نیمی از تعهد آن‌ها خواهد بود. انجام باقي‌مانده‌ی تعهد، به بعد از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر موکول می‌شود.

تبصره‌ی 1 : در موارد خاص و با نظر شورا برای دانش‌آموختگان ممتاز (مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) امکان تحصیل پیوسته وجود دارد.

تبصره‌ی 2: داشتن حداکثر سن 45 سال تمام براي اعضاي هيأت علمي تمام‌وقت با عضويت رسمي جهاد دانشگاهي در زمان تقاضا؛

تبصره‌ی 3: مدت تحصيل در مقطع فوق تخصص بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.

 

ماده‌ی 53 ـ به منظور تضمین انجام تعهدات توسط مأمور آموزشی، رعایت موارد ذیل الزامي است:

الف ـ ارایه‌ی تعهدنامه‌ی محضري براي انجام تعهدات و تضمين بازپرداخت خسارات برابر مبلغ تعيين‌شده توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع با سه نفر ضامن معتبر شاغل؛

ب ـ ارایه‌ی وثيقه‌ی ملكي براي تضمين انجام تعهدات معادل 2 برابر وجوه و هزينه‌هاي برآوردشده‌ی تسهیلات.

تبصره‌ی 1: متن تعهدنامه توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع مطابق مقررات اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود.

تبصره‌ی 2: اصل تعهدنامه‌ی محضري و سند وثیقه‌ی ملکی مأمور آموزشی در اداره‌كل امور مالي نگهداري و رونوشت برابر اصل‌شده‌ی آن در پرونده‌ی كارگزيني و تصوير آن به معاونت آموزشي ارسال مي‌شود.

تبصره‌ی 3:دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان مبلغ بازپرداخت خسارات و هزينه‌ها به همراه متن تعهدنامه‌ی محضري توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع تهيه و براي تصويب به شورا ارایه خواهد شد.

 

ماده‌ی 54 ـ ميزان تعهد بهره‌مندان از تسهيلات آموزشي خارج از كشور، به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

رديف

انواع تسهیلات آموزشی

مدت تعهد

بر مبنای مدت تحصیل

1

پرداخت مقرري تحصیلی شامل هزینه‌های دانشگاه و زندگی

2 برابر

2

فقط پرداخت حقوق دوران تحصیل

25/1 برابر

 

ماده‌ی 55 ـ زمان شروع انجام تعهدات مأمور آموزشی، تاریخ مندرج در مدرک ارزش‌یابی‌شده‌ی فراغت از تحصیل با ارایه‌ی مستندات آن (اصل ارزش‌نامه‌ی موقت يا دایم به همراه يك نسخه از پايان‌نامه) به معاونت آموزشي و اشتغال به کار می‌باشد.

تبصره: مامور آموزشي موظف است بعد از اتمام مدت اعتبار گواهينامه موقت ارزشيابي شده، نسبت به ارايه اصل ارزشنامه دايم تحصيلي به معاونت آموزشي اقدام نمايد.

 

ماده‌ی 56 ـ مأمور آموزشی كه به علل زير موفق به اخذ درجه‌ی دانشگاهی مورد نظر نشود‏‏‏‏، نسبت به پرداخت 1 تا 3 برابر هزینه‌های انجام‌شده اقدام می‌نماید:

الف ـ اخراج از محل تحصيل به دلايل آموزشي و انضباطي؛

ب ـ ترك تحصيل و انصراف غيرموجه به تشخيص شورا؛

ج ـ لغو تسهیلات آموزشی توسط شورا به دلایل تخلف از مقررات این آیین‌نامه و عدم پیشرفت تحصیلی لازم.

تبصره:محاسبه‌ی میزان هزینه‌های انجام‌شده و به‌روزشده بر اساس مقررات جاری کشور به عهده‌ی معاونت پشتیبانی و تعیین میزان نهایی پرداخت، به عهده‌ی شورا است.

 

ماده‌ی 57 ـ در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل، بهره‌مند از تسهیلات آموزشی ملزم به پرداخت 1 تا 3 برابر هزينه‌ها و خسارات وارده به تشخيص شورا خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم انجام کامل تعهدات، متناسب با بخش باقی‌مانده از تعهدات به تشخیص شورا خسارت تعیین خواهد گردید.

 

ماده‌ی 58 ـ قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ارایه‌ی تسهیلات به ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا در این آیین‌نامه در نظر گرفته می‌شود.


فصل چهارم

اعطای تسهیلات آموزشی استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي

 

ماده‌ی 59 ـ تعریف:

«فرصت مطالعاتي»، نوعی از تسهیلات آموزشی است که در چهارچوب این آیین‌نامه به اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی که برای مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در سایر دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری، سازمان‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان برجسته‌ی داخل یا خارج از کشور (موسسه‌ی میزبان) داده می‌شود.

 

ماده‌ی 60 ـ اهداف:

الف ـ افزايش توانمندي‌ تخصصی اعضاي هيأت علمي و آشنايي با دست‌آوردهاي علمي و دانش فني جديد؛

ب ـ كمك به رفع مشكلات علمي و تخصصي جهاد دانشگاهی از طریق انتقال تجربيات مراكز علمي و فناوری برجسته‌ی داخل و خارج از كشور؛

ج ـ استفاده از امكانات علمي، تجهيزاتي و آزمايشگاهي مراكز علمي برتر داخل و خارج از كشور؛

د ـ انجام پروژه‌های تحقيقاتي و فناوری مشترك با دانشمندان و پژوهشگران ساير مراكز علمي برجسته‌ی داخل و خارج از كشور؛

هـ ـ ارتقای سطح همکاری‌های ملی، منطقه‌ای و بين‌المللي جهاد دانشگاهی در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فناوری.

 

ماده‌ی 61 ـ شرايط متقاضيان

الف ـ عضویت رسمی هيأت علمي جهاد دانشگاهي؛

ب ـ دارا بودن حداقل 5 سال سابقه‌ی همكاري تمام‌وقت در جهاد دانشگاهي؛

ج ـ داشتن شرایط سنی و سنواتی کافی برای انجام تعهدات به مدت 3 برابر مدت استفاده از فرصت مطالعاتي پس از خاتمه‌ی دوره‌ی تسهیلات؛

د ـ کسب حداقل70 درصد امتیاز ارتقا به مرتبه بالاتر بر اساس ضوابط و جدول ارتقای هیأت علمی؛

تبصره: اعضاي جهاد دانشگاهي كه داراي پست مديريت مي‌باشند، پس از استعفا از مسئوليت مي‌توانند از فرصت مطالعاتي بهره‌مند شوند.

 

ماده‌ی 62 ـ شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي:

الف ـ ارایه‌ی درخواست كتبي متقاضی با تأیید رئیس واحد‌ سازمانی و در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهي با تأیید معاونان برای استفاده از فرصت مطالعاتی؛

    تبصره: تقاضای فرصت مطالعاتی معاونان جهاد دانشگاهی، روسای واحدهای سازمانی و اعضای حوزه‌ی ریاست پس از موافقت رئیس جهاد دانشگاهی قابل بررسی است.

ب ـ مدت فرصت مطالعاتي 6 ماه است که در صورت تأييد شورا، تا 6 ماه ديگر قابل تمدید است.

ج ـ اعضاي هيأت علمي در هر مرتبه‌ی علمی (به استثناي مرتبه‌ی استادي) فقط يك بار مي‌توانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.

تبصره : حداقل فاصله‌ی زمانی استفاده‌ی مجدد از فرصت مطالعاتی براي خارج از كشور 4 سال و برای داخل 3 سال است.

د ـ ارایه‌ی يك برنامه‌ی مطالعاتي يا طرح تحقيقاتي مشخص، مطابق با برنامه‌ی توسعه‌ی جهاد دانشگاهي و مورد تأييد معاونت پژوهش و فنآوري برای هیأت علمی پژوهشی؛

تبصره:تأیید برنامه‌ی مطالعاتي يا طرح تحقيقاتي پژوهشگاه‌ها برعهده‌ی شورای علمی پژوهشگاه يا پژوهشكده است.

ه ـ ارایه‌ی پذيرش از يك دانشگاه يا مؤسسه‌ی معتبر داخل یا خارج از كشور مورد تأييد وزارتين؛

و ـ عدم اشتغال به تحصیل در طول دوره‌ی فرصت مطالعاتی؛

ز ـ ميزان تعهد بهره‌مندان از تسهيلات مقرري ارزي به مدت 3 برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي و بهره‌مندان از تسهيلات حقوق به مدت 2 برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي مي‌باشد.

ح ـ درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي و بدون حقوق بلافاصله قبل و يا بعد از استفاده از دوره‌ی فرصت مطالعاتي ممنوع مي‌باشد.

 

ماده‌ی 63 ـ چاپ حداقل يك مقاله‌ی مرتبط با موضوع فرصت مطالعاتی در نشريات علمی پژوهشی معتبر داخلی و یا خارجی حداکثر 1 سال پس از پایان دوره الزامی است؛

 

ماده‌ی 64 ـ ارایه‌ی گزارش علمی یا کارگاه آموزشی منتج از فعالیت‌های علمي، پژوهشي و فناوری حداكثر 3 ماه پس از اتمام فرصت مطالعاتي به تائيد واحد سازمانی؛

تبصره: مأمور آموزشی در صورت عدم ارایه‌ی گزارش و مقاله، از هرگونه تسهيلات آموزشی بعدی محروم خواهد شد.

 

ماده‌ی 65 ـ مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعايت مفاد اين آيين‌نامه جزء سابقه‌ی خدمتي عضو هيأت علمي محسوب مي‌شود.

 

ماده‌ی 66 ـ هزينه‌هاي مربوط به انجام فرصت مطالعاتي خارج از كشور، به شرح زير پرداخت می‌شود:

الف ـ پرداخت تسهیلات آموزشی به مأمور آموزشی، به‌صورت  مقرری ارزی (معادل ریالی) یا حقوق؛

ب ـ تعيين ميزان مقرري ارزی با توجه به شرايط تأهل و فرزندان تحت تكفل (مطابق مقررات وزارتین) توسط شورا؛

تبصره: به مأمور آموزشي که از تسهيلات مقرري ارزي بهره‌مند مي‌شود، هيچ‌گونه حقوق ريالي پرداخت نخواهد شد.

ج ـ پرداخت بهاي بليت رفت و برگشت متقاضي و خانواده‌ی وي (مطابق با مقررات وزارتین) فقط يك بار در طول دوره‌ی فرصت مطالعاتي؛

د ـ پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اخذ رواديد و عوارض خروج از كشور متقاضي و خانواده‌ی وي (مطابق با مقررات وزارتین) براي يك بار در طول دوره‌ی فرصت مطالعاتي؛

ه ـ پرداخت معادل ريالي هزينه‌هاي خريد بيمه‌نامه درماني براي متقاضي و خانواده (مطابق با مقررات وزارتين) پس از ارايه‌ي اسناد معتبر.

 

ماده‌ی 67 ـ تسهیلات فرصت مطالعاتی داخل كشور شامل پرداخت حقوق مأمور آموزشی است که توسط شورا تصویب می‌شود.

تبصره: دریافت حق‌التحقیق توسط مأمور آموزشی از موسسه‌ی میزبان علاوه بر حقوق دریافتی، در چهارچوب مقررات بلامانع است.

 

ماده‌ی 68 ـ عقد هرگونه قرارداد، تفاهم‌نامه و مكاتبه‌ی تعهدآور براي اعطای فرصت مطالعاتي داخل يا خارج از كشور به اعضای جهاد دانشگاهی توسط كليه‌ی واحدهاي سازماني، با موسسه‌ی میزبان منوط به تصویب شورا است.

 

ماده‌ی 69 ـ محل پرداخت حقوق و مزاياي مأمور آموزشی در مدت فرصت مطالعاتی، واحد سازمانی متقاضی مي‌باشد.

 

ماده‌ی 70 ـ منابع مالي تأمين هزینه‌های فرصت مطالعاتی خارج از کشور مي‌تواند از اعتبارات مصوب شورا يا اعتبارات واحد سازمانی ذي‌ربط و يا فرد متقاضی باشد.

 

ماده‌ی 71 ـ اشتغال‌به‌كار مأمور آموزشی در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي در امور غیرمرتبط ممنوع است و با تشخيص شورا منجر به لغو فرصت مطالعاتي مي‌گردد.

 

ماده‌ی 72-در صورت نیاز به تمدید براي شش ماه دوم،مأمور آموزشی ‌بايد تقاضاي خود را براي تمديد فرصت مطالعاتي، حداقل 1 ماه قبل از اتمام موعد قانوني، به معاونت آموزشي ارایه نمايد.

 

ماده‌ی 73 ـ زمان شروع انجام تعهدات مأمور آموزشی، تاریخ اتمام فرصت مطالعاتي و اشتغال‌به‌كار می‌باشد.

 

ماده‌ی 74 ـ به منظور تضمین انجام تعهدات توسط مأمور آموزشی، انجام موارد ذیل الزامي است:

الف ـ ارایه‌ی تعهدنامه‌ی محضري براي انجام تعهدات و تضمين بازپرداخت خسارات برابر مبلغ تعيين‌شده توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع  با سه نفر ضامن معتبر شاغل؛

ب ـ ارایه‌ی وثيقه‌ی ملكي يا تعهد كارمندي محضري به همراه سفته براي تضمين انجام تعهدات معادل 2 برابر وجوه و هزينه‌هاي برآوردشده‌ی تسهیلات خارج از كشور؛

تبصره‌ی 1: متن تعهدنامه توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع، مطابق مقررات اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود.

تبصره‌ی 2: اصل تعهدنامه‌ی محضري و سند وثیقه‌ی ملکی در اداره‌كل امور مالي نگهداري و رونوشت برابر اصل‌شده‌ی آن در پرونده‌ی كارگزيني و تصوير آن به معاونت آموزشي ارسال مي‌شود.

تبصره‌ی 3: دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان مبلغ بازپرداخت خسارات و هزينه‌ها به همراه متن تعهدنامه‌ی محضري توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع تهيه و براي تصويب به شورا ارایه خواهد شد.

 

ماده‌ی 75 ـ در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل، بهره‌مند از تسهیلات آموزشی ملزم به پرداخت 1 تا 3 برابر هزينه‌ها و خسارات وارده به تشخيص شورا خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم انجام کامل تعهدات، متناسب با بخش باقی‌مانده از تعهدات به تشخیص شورا خسارت تعیین خواهد گردید.

 

فصل پنجم

اعطای تسهیلات آموزشی استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت

 

ماده‌ی 76 ـ تعریف:

«فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت»، تسهیلات آموزشی است که در چهارچوب این آیین‌نامه براي حمایت و توسعه‌ی فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و فناوری به اعضاي جهاد دانشگاهی اعطا می‌گردد.

 

ماده‌ی 77 ـ اهداف:

الف ـ روزآمدی و تعمیق علمی (افزایش غنای علمی) پروژه­های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌های دانشجویی در واحدهای  سازمانی؛

ب ـ گسترش روابط علمی و فرهنگی با سایر کشورها و استفاده از تجربیات و تخصص اساتید و متخصصان دانشگاه‌ها و موسسات علمی و فناوری خارج از كشور (موسسه‌ی میزبان)؛

ج ـ استفاده از امكانات علمي، تجهيزاتي و آزمايشگاهي دانشگاه‌ها و موسسات علمی و فناوری خارج از كشور.

 

ماده‌ی 78 ـ شرایط اعضاي متقاضي:

الف ـ داشتن 5 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت در حوزه‌ی پژوهش و فناوري و عضويت در گروه‌های پژوهشی یا مراکز خدمات تخصصی؛

ب ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل یا خارج از کشور مورد تأييد وزارتين؛

تبصره:متقاضیان داراي مدرك کارشناسی با 7 سال سابقه‌ی خدمت تمام‌وقت و عضويت در گروه‌های پژوهشی یا مراکز خدمات تخصصی با تأیید معاونت پژوهش و فناوری، می‌توانند از فرصت تحقیقاتی استفاده کنند.

ج ـ ارایه‌ی پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و فناوری معتبر خارج از كشور مورد تاييد وزارتين؛

د ـ داشتن سنوات کافی برای انجام تعهدات پس از خاتمه‌ی دوره‌ی فرصت تحقيقاتي؛

هـ ـ دارا بودن حد نصاب نمره‌ی زبان خارجي وفق ضوابط وزارتین؛

و ـ ارایه‌ی تأییدیه‌ی واحد سازمانی مبنی بر همکاری فعال متقاضی در پروژه‌های برنامه‌ی پژوهشی مصوب یا کارفرمایی مرتبط با موضوع فرصت تحقیقاتی؛

ز ـ کسب حداقل 40 درصد امتیاز  ارتقا به مرتبه‌ی استادياري بر اساس ضوابط و جدول ارتقای هیأت علمی که حداقل 15 امتیاز آن از فعالیت‌های پژوهشی باشد؛

ح ـ ارایه‌ی وثیقه و تعهد خدمت محضری.

 

ماده‌ی 79 ـ روند اجرایی استفاده از فرصت تحقيقاتي:

الف ـ ارایه‌ی درخواست كتبي متقاضی با تأیید رئیس واحد‌ سازمانی برای استفاده از فرصت تحقیقاتی به همراه مستندات مندرج  در ماده‌ی 78  این آیین‌نامه به معاونت آموزشي؛

ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در شورا؛

ج ـ ارایه‌ی تعهد خدمت محضری به میزان 3 برابر مدت فرصت تحقیقاتی؛

د ـ ارایه‌ی ضمانت‌نامه‌ی مالی شامل چک یا سفته به میزان 3 برابر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده‌ی مصوب شورا؛

هـ ـ پرداخت مقرری ارزي یا حقوق، متناسب با مدت فرصت تحقیقاتی براساس مقررات وزارتین؛

و ـ پرداخت هزینه‌ی یک بلیت رفت و برگشت مأمور آموزشي فقط يكبار در طول دوره پس از ارایه‌ی مستندات؛

ز ـ ارایه‌ی گزارش علمی یا کارگاه آموزشی منتج از فعالیت‌های علمي، پژوهشي و فناوری حداكثر 1 ماه پس از اتمام فرصت تحقیقاتی به تائيد واحد سازمانی.

تبصره: مأمور آموزشی در صورت عدم ارایه‌ی گزارش و مقاله، از هرگونه تسهيلات آموزشی بعدی محروم خواهد شد.

 

ماده‌ی 80 ـ به منظور تضمین انجام تعهدات توسط مأمور آموزشی، انجام موارد ذیل الزامي است:

الف ـ ارایه‌ی تعهدنامه‌ی محضري براي انجام تعهدات و تضمين بازپرداخت خسارات برابر مبلغ تعيين‌شده توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع با سه نفر ضامن معتبر شاغل؛

ب ـ ارایه‌ی ضمانت‌نامه‌ی مالی شامل چک یا سفته براي تضمين انجام تعهدات معادل 3 برابر وجوه و هزينه‌هاي برآوردشده‌ی تسهیلات.

تبصره‌ی 1: متن تعهدنامه توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع مطابق مقررات اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود.

تبصره‌ی 2: اصل تعهدنامه‌ی محضري و ضمانت مالی در اداره‌كل امور مالي نگهداري و رونوشت برابر اصل‌شده‌ی آن در پرونده‌ی كارگزيني و تصوير آن به معاونت آموزشي ارسال مي‌شود.

تبصره‌ی 3: دستور العمل اجرايي تعيين ميزان مبلغ بازپرداخت خسارات و هزينه‌ها به همراه متن تعهد نامه محضري توسط معاونت پشتيباني و مديريت منابع تهيه و براي تصويب به شورا ارایه خواهد شد.

 

ماده‌ی 81 ـ در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل، بهره‌مند از تسهیلات آموزشی ملزم به پرداخت 1 تا 3 برابر هزينه‌ها و خسارات وارده به تشخيص شورا خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم انجام کامل تعهدات، متناسب با بخش باقی‌مانده از تعهدات به تشخیص شورا خسارت تعیین خواهد گردید.

 

ماده‌ی82 ـ موضوع فرصت تحقیقاتی باید مرتبط با برنامه‌ی پژوهشی مصوب یا پروژه‌ی کارفرمایی یا پایان‌نامه‌ی دانشجویی در واحد سازمانی ذی‌ربط باشد.

 

ماده‌ی 83 ـ مدت استفاده از فرصت تحقیقاتی حداكثر 6 ماه است.

تبصره: در موارد خاص با ارایه‌ی مستندات تأييد موسسه‌ی میزبان بنا به تشخيص شورا، حداکثر 3 ماه به زمان فوق اضافه مي‌شود.

 

ماده‌ی  84 ـ شهریه یا حق حضور در آزمایشگاه براي فرصت تحقیقاتی پرداخت نمی‌شود.

تبصره:در موارد خاص و برای پروژه‌های کارفرمایی بنا به درخواست واحد سازمانی ذی‌ربط و تأیید معاونت پژوهشی، پرداخت هزینه‌های فرصت تحقیقاتی از محل منابع پروژه بلامانع است.

 

ماده‌ی 85 ـ دريافت حمايت مالي از موسسه‌ی ميزبان، مشروط به اعلام به جهاد دانشگاهي و عدم تعهد به آن موسسه بلامانع است.

 

ماده‌ی 86 ـ اشتغال‌به‌كار مأمور آموزشی در مدت استفاده از فرصت تحقيقاتي در امور غیرمرتبط ممنوع است و با تشخيص شورا، منجر به لغو فرصت تحقيقاتي مي‌گردد.

 

ماده‌ی 87 ـ منابع مالي تأمين هزینه‌های فرصت تحقيقاتي مي‌تواند از اعتبارات مصوب شورا يا اعتبارات واحد سازمانی ذي‌ربط يا فرد متقاضي و يا منابع مالي پروژه كارفرمايي باشد.

 

ماده‌ی 88 ـ زمان شروع انجام تعهدات مأمور آموزشی، تاریخ اتمام فرصت تحقيقاتي و اشتغال به‌كار می‌باشد.

 

ماده‌ی 89 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 89 ماده و 72 تبصره توسط معاونت آموزشی تهیه و در جلسه 383 مورخ 30/2/96 به تصویب شوراي علمي و در جلسه 142 مورخ 29/3/96 به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی رسيد و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز123
دیروز546
هفتگی5191
ماهیانه22347
کل741438
Joomla visitor tracking and live stats