ورود به سایت

قانون و مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

مصوب 22/12/64 مجلس شوراي اسلامي


فصل اول- هیأت رسیدگی انتظامی:

ماده 1: هیأت های رسیدگی عبارتند از:

1-     هیأت بدوی

2-     هیأت تجدیدنظر

 

ماده 2: هیأت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می شود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل انتخاب می شوند.

تبصره 1: یک نفر از اعضای هیأت بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد.

تبصره 2: انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.

 

ماده 3: در هریک از دانشگاه ها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیأت تجدیدنظر تشکیل می شود. این هیأت دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیأت علمی مؤسسات مزبور به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب می شوند.

تبصره: در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند، هیأت تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط با بالاترین مقام دستگاه دولتی تعیین می شود.


ماده 4: صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی است. آرا این هیأت در صورتیکه علیه متخلف صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد. هرگاه عضو هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود.

تبصره 1:ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

تبصره 2: رأی هیأت تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیأت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.

 

ماده 5: اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و عهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:

1-     تاهل

2-     داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی

 

ماده 6: هیچ یک از اعضای اصلی یا علی البدل هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

الف- عضو هیأت علمی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج- عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.

 

فصل دوم - تخلفات انتظامی و جرایم:

ماده 7: تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است:

1-     ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه

2-     تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه

3-     سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف

4-      تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه 

5-     استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی

6-     تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

7-      تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک‌دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن

8-     افشاء سوالات امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق

9-     افشاء اسناد محرمانه دانشگاه

10- از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی

11- اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف عمومی که موجب هتک حیثیت و شوون شغلی است.

12-  ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی

13- عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن

14-  عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه های الحادی

15- القا اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی

16- ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه

17- اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بندهای 10و13و14و16 در مرجع صالح قضایی صورت می‌گیرد و عضو هیأت علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.فصل سوم - مجازات های انتظامی:

ماده8:  انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1-     احضار و اخطار شفاهی

2-     اخطار کتبی با درج در پرونده

3-     توبیخ کتبی با درج در پرونده

4-     کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه

5-     تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال

6-     تنزل یک پایه

7-     انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

8-   بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می‌شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت، یک سال محسوب می شود.

9-      اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط

10- اخراج از مؤسسه متبوع ومحرومیت از پذیرش درسایردانشگاههاومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

11- انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره: رئیس دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی میتواند بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1و2 و3 را در مورد اعضای متخلف هیأت علمی اجرا کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رأی هیأت رسیدگی انتظامی است.مجازاتهای بند 4 و بندهای بعدی ماده 8 این قانون قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد.

 

ماده 10: در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیأت علمی خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد بنحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

 

ماده 11: مجازات غیبت غیر موجه به متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از 4 ماه در سال به تشخیص هیأتها اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی تحقیقاتی مربوط خواهد بود.

تبصره 1: استخدام این گونه افراد در دانشگاه ها یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر بلامانع است.

تبصره 2: وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان ها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.

 

ماده 12: مجازات مرتکبین جرایم مندرج در بندهای 13و 14 و 15 و 16 ماده 7 این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است.

تبصره : در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده 8 به تشخیص هیأت خواهد بود.

 

ماده 13: هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می سازد.

تبصره: در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان  مجازات مقرره در این قانون باشد.

مجازات تکرار نخواهد شد در غیراین‌صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات‌های انتظامی نخواهد بود.

 

فصل چهارم -  نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد غیر مفید هیأت علمی:

ماده 14: به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمان‌های دولتی و یا مؤسسات تحقیقاتی به این گونه سازمان ها یا مؤسسات منتقل نماید.

تبصره 1: تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله هیأت های بدوی می‌باشد.

تبصره 2: اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می‌شوند می توانند به هیأت‌های تجدیدنظر شکایت نمایند. رأی هیأت های تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم الاجراست.

 

ماده 15: بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده 14 به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورتی‌که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته خواهد شد.

ب- در صورتی‌که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان براساس ماده 8 این قانون بازخرید خواهد شد.

 

ماده 16: در صورتی‌که حقوق اعضا هیأت علمی که به سازمان ها و مؤسسات دولتی منتقل می شوند و یا تغییر شغل می‌یابند کمتر از حقوق پایه و رتبه علمی آنان باشد مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هرگونه افزایش حقوق این افراد از مابه التفاوت کسر خواهد گردید.

 

ماده 17: منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضا هیأت علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نباشد.

تبصره 1: انتقال اعضای هیأت علمی به کلیه سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی با موافقت مؤسسات مذکور انجام خواهد شد.

تبصره 2: کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عینا به صندوق بازنشستگی محل انتقال،‌ واریز خواهد شد.

 

ماده 18: استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده 14 این قانون در سایر مؤسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند.

تبصره: احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود.

 

 فصل پنجم-  سایر مقررات

ماده 19: هرگاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهند که در یکی از مؤسسات آموزش عالی به یکی از اعضا هیأت علمی نیاز است که توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیأت های تجدید نظر و به شرط آن که مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می‌تواند به خدمت اعاده شود.

 

ماده20: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 21: از تاریخ تصویب آیین نامه کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیأت های علمی مغایر این قانون لغو می گردد و کلیه پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر 21 ماده و 16 تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

آئين نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي اعضای هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

مصوب جلسه مورخ 5/ 5/ 1365هيأت وزيران (اصلاحی 17/1/1384)

فصل اول: تركيب و نحوه تشكيل هيات ها :

ماده 1: اعضاي هيأت بدوي و علي البدل و همچنين اعضاي هيأتهاي تجديدنظر در هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور و دانشكده هاي مستقل با رعايت مواد 2 و 3 قانون مقررات انتظامي انتخاب مي شوند.

 

ماده 2: اعضاي هيأت تجديدنظر كه براي چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين و منصوب مي شوند به آراء صادره از سوي هيأت بدوي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي و يا دانشكده مستقل رسيدگي و حكم صادر خواهند نمود.

 

ماده 3: درصورتي‌كه عضو واجد شرايط مندرج درقانون در همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي وجود نداشته باشد اعضاي هيأت از بين اعضاي واجد شرايط نزديك ترين دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تعيين خواهد شد.

 

ماده 4: اعضاي هيأت تجديد نظر كه براي چند دانشگاه يا موسسه آموزس عالي و تحقيقاتي به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش علي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و منصوب مي شوند جلسات خود را بنابه پيشنهاد رئيس هيأت در محلي كه وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايند تشكيل خواهند داد.

 

ماده 5: دردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي‌باشند هيأت تجديد نظر به وسيله وزير مربوط به بالاترين مقام دستگاه دولتي مطابق تبصره ماده 3 قانون مقررات انتظامي منصوب مي شود و تعيين محل اجلاس هيأت مذكور نيز با مقام فوق الذكر است.

 

ماده 6: هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مكلفند پس از تشكيل، شروع كار خود را به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسانند.

 

فصل دوم - نحوه تشكيل جلسات :

ماده 7: اعضاء هيأتها پس از ابلاغ احكام انتصاب در اولين فرصت تشكيل جلسه داده و از بين خود يك‌نفر رئيس و يكنفر نايب رئيس و يكنفر دبير انتخاب مي نمايند. اداره و تعيين اوقات جلسات بوسيله رئيس هيأت و در غياب وي بوسيله نايب رئيس انجام خواهد شد.

 

ماده 8: جلسات هيأتها با حضور هر سه نفر عضو اصلي و در غياب عضو اصلي با حضور عضو علي البدل تشكيل خواهد شد.

 

ماده 9: اعضاي هيأت مكلفند با دعوت كتبي رئيس هيأت يا در غياب وي نايب رئيس، در جلسه مقرر شركت نمايند.

 

ماده 10: مكاتبات هيأتها با امضاي رئيس و در غياب او با امضای نايب رئيس معتبر خواهد بود.

 

فصل سوم - شروع و نحوه رسيدگي :

ماده 11: هيأتهاي بدوي با اعلام مراجع ذيل شروع به رسيدگي خواهند نمود:

وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجراييرئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل، اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

 

ماده 12: رئيس هيأت با وصول اعلام تخلف از سوي مرجع مندرج در ماده قبل موضوع را به يكي از اعضاي هيأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه غير از اعضاي هيأت علمي ارجاع مي‌نمايد و مقام مرجوع اليه مكلف است كه كليه دلايل و مدارك و مستنداتي را كه جمع آوري نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدلاً به صورت كتبي حداكثر ظرف يك ماه به هيأت تسليم نمايد.

 

ماده 13: فرد محقق در گزارش خود بطور اختصار گردش‌كار،  مشخصات كامل متخلف، مرتبه علمي، سنوات و محل خدمت، دلايل و مستندات را ذكر خواهند نمود.

 

ماده 14: پس از وصول گزارش مذكور رونوشت آن بوسيله اداره كارگزيني به متخلف طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ و نامبرده مكلف است ظرف ده روز پس از رؤيت گزارش لايحه دفاعيه خود را همراه با مدارك و مستندات خود به كارگزيني تسليم و رسيد دريافت نمايد.

تبصره : هيأتها و كارگزيني ملكفند دفاتري براي ثبت لوايح و اعتراضات تهيه و تنظيم نمايند.

 

ماده 15: پس از وصول لايحه دفاعيه متخلف يا انقضاء مهلت مقرر هيأت جلسه خود را ظرف يك هفته تشكيل خواهد داد.

 

ماده 16: جلسات رسيدگي هيأتها غيرعلني بوده و هيأت پس از قرائت گزارش محقق و لايحه دفاعيه متخلف چنانچه نيازي به حضور متخلف و اخذ توضيحات شفاهي از وي نباشد مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره: در صورت لزوم، هيأتها مي‌توانند شخص متخلف را براي اداي توضيحات دعوت و از وي تحقيقات لازم بعمل آورند.

 

ماده17: هيأتها مي توانند در مواردي‌كه اقتضا مي نمايد از نظر افراد خبره استفاده نمايند.

 

ماده 18: آراء  هيأتها با اكثريت مطلق معتبر مي باشد.

 

ماده 19: آراء صادره توسط هيأتهاي بدوي كه قابل تجديدنظر مي باشد بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز به عضو هيأت علمي ابلاغ شود و چنانچه آرای مزبور ظرف يكما ه براي افراد داخل كشور و 2 ماه براي افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به افراد متخلف، توسط وي درخواست تجديدنظر نشود مطابق ماده 4 قانو ن مقررات انتظامي، قطعي و با دستور بالا ترين مقام اجرايي دانشگاهها يا مؤسسه مربوطه اجرا خواهد شد.

 

ماده 20: رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي رأي هيأت را بوسيله كارگزيني به متخلف ابلاغ و اين رأي در موارد قطعي از تاريخ صدور ابلاغ قابل اجراست. درصورتي‌كه آراء مذكور قابل تجديدنظر باشد پس از قطعيت از تاريخ صدور ابلاغ به مورد اجرا گذاشته مي شود.

 

ماده 21: اخطاريه‌ها و احكام صادره از سوي هيأت به آخرين اقامتگاه قانوني متخلف يا محكوم كه در پرونده كارگزيني وي منعكس است طبق قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 22: درصورتي‌كه متخلف نسبت به صلاحيت بعضي از اعضاي هيأت ايراد نمايد هيأت مكلف است قبل از شروع به رسيدگي نسبت به اين موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

 

ماده 23: درصورتي‌كه تخلف متخلف واجد عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين كيفري باشد هيأتها مكلفند پرونده را به مراجع ذيصلاح ارسال و دستور توقف رسيدگي را تا صدور رأي از مراجع مذكور صادر نمايند.

 

ماده 24: هيأتها مكلفند در متن آرا خود قطعي يا قابل تجديدنظر بودن و مهلت درخواست تجديدنظر را ذكر نمايند (مطابق مهلت موضوع ماده20)

 

ماده 25: آراء هيأتها بايد به امضاء كليه اعضاي شركت كننده در جلسه برسد.

 

ماده26: در مواردي‌كه عضو هيأت علمي بعنوان مأمور در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي یا دانشكده مستقل به خدمت اشتغال دارد رسيدگي به تخلف انتسابي وي به عهده هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي انتظامي محل مأموريت مي باشد. [1]

تبصره: تخلفات اعضای هیأت علمی مأمور در دستگاههای اجرایی خارج از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی دانشگاه یا مؤسسه مأموریت دهنده رسیدگی می شود. [2]

 

ماده 27: درمواردي‌كه عضو هيأت علمي در چند محل خدمت كرده است و در يك يا چند محل مرتكب تخلف شده باشد هيأتهاي رسيدگي انتظامي آخرين محل خدمت وي صالح به رسيدگي مي باشند.

 

ماده 28: در مواردي‌كه آراء هيأتهاي رسيدگي قطعي بوده و عضو هيأت علمي به دستگاه ديگري منتقل شده باشد دستگاهي كه عضو هيأت علمي به آن انتقال يافته است مسئول اجراي رأي قطعي صادره خواهد بود و در مواردي‌كه رأي قابل تجديدنظر باشد با درخواست عضو هيأت علمي موضوع جهت رسيدگي به هيأت تجديدنظر محل خدمت قبلي ارسال خواهد شد.

 

ماده29: تخلفات اعضای هیأت رئیسه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین اعضای هیأتهای رسیدگی انتظامی و مدیران ستادی که عضو هیأت علمی می باشند و اعضای هیأت علمی شاغل در وزارتخانه های علوم و بهداشت در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی مستقر در ستاد هر یک از وزراتخانه های یاد شده رسیدگی می شود. [3]

تبصره: سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای عضو هیأت علمی بوده و پست مربوط به آن با رعایت قانون و با اخذ مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم و یا بهداشت ایجاد شده باشد مشروط برآنکه فاقد هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی باشند موظفند تخلفات اعضای هیأت علمی خود را حسب مورد به وزارتخانه های مذکور اعلام نمایند این قبیل تخلفات بنا به تشخیص وزرای یاد شده یا نمایندگان آنان در هیأتهای یکی از دانشگاههای مرکز استان مربوط رسیدگی خواهد شد. (لحاقی 17/1/1384 هیأت وزیران)

 

فصل چهارم- مقررات مختلف :

ماده 30: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ادارات و مؤسسات تابعه آنها مكلفند كليه دلايل و مدارك مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را با رعايت مقررات مربوطه به اسناد محرمانه، در اختيار آنها قرار دهند.

 

ماده 31: به اعضاي هيأتهايي كه خارج از محل اصلي كار خود انجام وظيفه مي نمايند طبق مقررات حق مأموريت پرداخت خواهد شد.

 

ماده 32: هريك از هيأتها داراي دفتر مخصوصي خواهند بود كه در آن به ترتيب صورتجلسات ثبت خواهد شد.

 

ماده 33: در مواردي‌كه در اجراي تبصره ذيل بند 16 ماده 7 قانون مقررات انتظامي اعضای هيأت علمي دانشگاهها متهم از كار معلق شود با صدورحكم برائت وي از سوي مراجع قضايي ذيصلاح حقوق تضييع شده عضو هيأت علمي به وي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 34: درصورتي‌كه مجازات معينه اخراج از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور باشد هيأتها مكلفند مراتب را كتباً به معاونت آموزش وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعكس و معاونت مذكور مدلول احكام مذكور را جهت اجرا به كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ابلاغ نمايد و درصورت صدور حكم انفصال دائم عضو هيأت علمي از خدمات دولتي، هيأتها ملزم هستند مراتب  را از طريق كارگزيني به سازمان امور اداري و استخدامي كشوراعلام نمايند.

 

ماده 35: هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بدواً به كليه پرونده‌هايي كه قبلاً در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته مطرح بوده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده است رسيدگي و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. رسیدگی  به اين پرونده ها در مواردي‌كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي و بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي نيز صادر شده است لكن به جهتي رأي قطعيت نيافته است با هيأت تجديدنظر مي‌باشد و در موارديكه توسط هيأتهاي سابق رأي صادر نشده است به عهده هيأت بدوي خواهد بود.

تبصره: هيأتهاي مذكور مكلفند قبل از پرونده هاي مذكور با توجه به اهميت موضوع به مواد مندرج در ماده 14 قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور در صورت ارجاع رسيدگي نمايند.

 

ماده 36:  هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر6 ماه يكبار گزارش فعاليتهای خود را كتباً بوسيله رئيس دانشگاه به وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تسليم نمايند.

 

ماده 37: دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مكلفند محل و امكانات لازم و لوازم دفتري را در اختيار هيأتها قرار دهند.

 

ماده 38: كليه اعضاء هيأت علمي رسمي قطعي و آزمايشي، پيماني و قراردادي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مشمول مقررات اين آئين نامه مي باشند.

 

ماده 39:  افراد غير مفيد مندرج در ماده 14 قانون مقررات انتظامي هيأت علمي عبارتند از :

1-     كساني كه فاقد شايستگي علمي هستند و يا شايستگي مزبور را از دست داده اند.

2-     افراديكه صلاحيت عمومي ندارند.

3-     تخصص آنان مورد نياز دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي دانشكده مستقل نمي باشد.

4-     فاقد بازدهي علمي هستند.

 

ماده 40: دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي و دانشكده مستقل در اجراي ماده قبل مكلف است كميته اي مركب از پنج نفر كه حداقل سه نفر آنان عضو هيأت علمي با مرتبه استادياري و يا بالاتر باشند تشكيل دهند.

تبصره: كميته‌هاي مذكور نظر خود را درباره عضو هيأت علمي به رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي و مقام مذكور مراتب را به وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي گزارش خواهد نمود.

 

ماده 41: وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي پس از وصول گزارش در صورت تأييد، مراتب را به هيأتهاي بدوي رسيدگي ارجاع خواهند كرد.

تبصره: رأي صادره از سوي هيأت بوسيله كارگزيني ابلاغ مي گردد.

 

ماده 42: در صورت عدم اعتراض با توجه به ماده 4 قانون مقررات انتظامي حكم صادره قطعي و در صورت اعتراض به حكم صادره پرونده جهت رسيدگي به هيأت تجديد نظر ارسال خواهد شد.

 

ماده 43: كارگزيني دستگاه محل خدمت عضو هيأت علمي موظف است پس از وصول رأي قطعي از هيأت بدوي يا تجديدنظر حداكثر يك هفته آن را اجرا نمايد.

 

ماده 44: در مواردي‌كه مدلول حكم داير بر انتقال شخص به سازمان دولتي يا مؤسسات تحقيقاتي باشد دستگاه مربوطه موظف است ظرف 6 ماه مطابق ماده 14و تبصره 1 ماده 17 قانون مقررات انتظامي اقدام بعمل آورد.

 

ماده 45: در صورتي‌كه در مهلت مقرر در ماده 43 اين آئين نامه امكان انتقال افراد مزبور به ساير دستگاههاي دولتي فراهم نگردد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي - وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دانشگاه مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل طبق ضوابط مندرج در قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور نسبت به بازنشسته يا بازخريد كردن عضو هيأت علمي اقدام مي نمايد.

 

ماده 46: رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي با توجه به ماده 19 قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي اسامي افرادي كه به خدمت آنان خاتمه داده شده است جهت طرح در هيأت تجديدنظر به وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت و درما ن و آموزش پزشكي اعلام نمايد.

 

ماده 47: تغييرات در اصلاحيه هاي بعدي اين آئين نامه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود .

 

ماده 48: اين آئين نامه پس از ابلاغ قابل اجرا است .

 


 

[1]- اصلاحي 17/1/84 هيات وزيران

[2]-الحاقي 17/1/84 هيات وزيران

[3]-الحاقي 17/1/84 هيات وزيران

 

دوشنبه, 04 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز607
دیروز931
هفتگی607
ماهیانه15432
کل755453
Joomla visitor tracking and live stats