ورود به سایت

 اساسنامه مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز

ماده 1 ـ تعاريف :

1-1 مركز رشد فناوری‌های نوین سلامت اهواز : مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه¬اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه¬هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه¬اي منتهي به فناوري متشكل شده¬اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي¬كند. اين خدمات شامل موارد زير است :

•        تامين محل كار (به صورت اجاره)

•        خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

•        خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه¬يابي و بازاريابي

•        آموزش تخصصي ويژه و مشاوره

•        ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

1ـ2 واحدهاي فناوري: واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه¬اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي¬نمايند. اين واحدها منجمله شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه¬ها يا دستگاه¬هاي اجرايي هستند.

1ـ3 دوره رشد مقدماتي : دوره¬اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن ، به افراد و يا گروه¬هاي مستعدي كه داراي ايده¬هاي نوآورانه صنعتي هستند، مشاوره و آموزش¬هاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده¬كاري و ايجاد هويت¬هاي حقوقي مستقل داده مي¬شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي ، واحدهاي نوپا مي¬توانند متقاضيان اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب رييس مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.

1ـ4 بخش رشد مقدماتي (Pre – Incubator): بخشي از مركز رشد است كه در آنجا دوره رشد مقدماتي برگزار مي¬گردد.

1ـ5 دوره رشد: دوره¬اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي¬شوند. زمان اين دوره با تصويب شوراي فناوري مركز تا 5 سال قابل افزايش است.

 

ماده 2 ـ اهداف مركز رشد

2ـ1 بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

2ـ2 ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

2ـ3 كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

2ـ4 ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه¬هاي فناوري

2ـ5 بسترسازي جهت ايجاد فرصت¬هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه¬هاي فناوري

2ـ6 توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

 

ماده 3 ـ وظايف مركز رشد

3ـ1 حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد با توجه به فعاليتهاي مندرج در بند 1ـ3

3ـ2 تلاش براي فراهم آوردن حمايت¬هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

3ـ3 ارائه خدمات و مشاوره¬هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده¬هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن وتجاري سازی آنها.

3ـ4 نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

3ـ5 نظارت بر فعاليت¬هاي واحدهاي فناور در تحقق ايده محوري آنها

3ـ6 ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

تبصره : انجام فعاليتهاي زير توسط مراكز رشد ممنوع است.

1-         استخدام هيأت علمي

2-         مشاركت در سهام واحدهاي فناور (دريافت سهام و رويالتي از واحدهاي فناور مستقر در مركز توسط

شركت يا واحد مادرتخصصي (هلدينگ) متعلق به سازمان مؤسس كه با تأييد هيأت امنا ايجاد شده باشد،بلامانع است

3- انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناء موارد زير :

•        پروژه¬هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراكز رشد

•        پروژه¬هايي كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد منعقد مي¬شود.

 

ماده 4 ـ اركان مركز رشد:

4ـ1 سازمان مؤسس

4ـ2 هيأت امناء

4ـ3 رييس مركز رشد

4ـ4 شوراي فناوري مركز رشد

 

ماده 5 : سازمان مؤسس مركز رشد:

جهاددانشگاهي مركز رشد فناوری‌های نوین سلامت اهواز را تأسيس نموده و تأمين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غيردولتي بعهده مي¬گيرد.

 

ماده 6 ـ وظايف سازمان مؤسس مركز رشد:

6ـ1 كمك به تأمين منابع مالي مورد نياز مركز رشد

6ـ2 انتصاب رئيس مركز رشد

6ـ3 تأمين ستاد مديريتي و نيروي انساني بخش ستادي

6ـ4 پيشنهاد انحلال مركز رشد به هيأت امناء

 

ماده 7 : هيأت امناء مركز رشد:

هيأت امناي مركز رشد همان هيأت امناي جهاددانشگاهي مي¬باشد.

 

ماده 8 : رييس مركز مركز رشد:

رييس مركز با پيشنهاد رییس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان موافقت سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان؛ تأييد رئيس جهاددانشگاهي و تصويب هيأت امناء و با حكم رييس جهاددانشگاهي به مدت 2 سال منصوب مي¬گردد. انتصاب مجدد وي بلامانع است.

 

ماده 9 : وظايف رييس مركز رشد:

9ـ1 اداره كليه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاددانشگاهي

9ـ 2 تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به شوراي فناوري مركز رشد

9ـ3 نظارت بر فعاليت واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد براي حصول اطمينان از انطباق پيش فعــاليت¬ها با اهداف پيش¬بيني شده

9ـ4 ايجاد زمينه¬هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوري

9ـ5 برنامه¬ريزي و اتخاذ تدابير لازم در تأمين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي مركز رشد

9ـ6 عقد قرارداد به نمايندگي از مركز رشد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

9ـ7 ارائه گزارش عملكرد ساليانه مركز رشد به شوراي فناوري مركز رشد

9ـ8 ايجاد و تأسيس صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي جهت حمايت از واحدهاي فناور

 

ماده 10- تركيب شوراي فناوري مركز رشد :

10-1 رييس مركز رشد (رييس شورا)

10-2 معاون فناوري مركز رشد (دبير شورا)

10-3 رییس سازمان تجاری سازی‌ فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان يا يكي از مديران ارشد این سازمان

10-4 رييس واحد و يا رييس سازمان جهاددانشگاهي در استان

10-5 يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاه‌هاي اجرايي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد

10-6 دو نفر از محققان و يا كارشناسان مبرز با رشته تخصصي متناسب با فعاليت‌هاي مركز رشد، ترجيحاً از اعضاي هيأت علمي جهاددانشگاهي

10-7 يك نفر كارشناس مبرز اقتصادي

10-8 رييس يكي از دانشگاه‌ها و يا مراكز آموزش عالي منطقه

10-9 يك نفر از مديران شركت‌هاي خصوصي فعال در زمينه فناوري

تبصره ـ اعضاي موضوع بندهاي 10-5 تا 10-9 به پيشنهاد رييس مركز رشد و به موجب حكم رييس سازمان مؤسس منصوب مي‌شوند.

 

ماده 11- وظايف و اختيارات شوراي فناوري مركز رشد:

11-1 تصويب خط مشي، سياست‌هاي مالي و علمي مركز رشد

11-2 پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليت‌هاي مركز رشد به هيأت امنا

11-3 تأييد تراز مالي و (حساب سود و زيان) سالانه مركز رشد بر اساس شاخص‌هاي مصوب جهت ارائه به هيأت امنا

11-4 تأييد آيين‌نامه‌هاي اجرايي مركز رشد

11-5 تصويب صلاحيت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مركز رشد

11-6 بررسي عملكرد سالانه مركز رشد

11-7 پيشنهاد انحلال مركز رشد به رئيس سازمان مؤسس

11-8 پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به هيأت امنا

 

ماده 12- مقررات مالي مركز رشد:

مركز رشد فناوری‌های نوین سلامت اهواز از نظر مقررات مالي مشمول آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاددانشگاهي مي‌باشد.

 

ماده 13 – منابع مالي مركز رشد:

منابع مالي مركز رشد عبارتند از:

13-1 بودجه سالانه مركز رشد كه از محل اعتبارات عمومي كشور تأمين مي‌گردد.

13-2 كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

13-3 درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مركز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز

13-4 عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرايي با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، با رعايت تبصره ذيل ماده 3

13-5 استفاده از تسهيلات بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با رعايت مقررات جهاددانشگاهي

 

ماده 14- تغيير و اصلاح اساسنامه مركز رشد:

هرگونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه پس از پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي به عهده هيأت امناي جهاددانشگاهي است.

تبصره: تغييرات اساسنامه توسط رييس جهاددانشگاهي به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد.

ماده 15- اين اساسنامه در 15 ماده و 3 تبصره تنظيم گرديد و در تاريخ  29/03/1396 به تآييد هيأت امناء جهاددانشگاهي رسيده است.

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز125
دیروز546
هفتگی5193
ماهیانه22349
کل741440
Joomla visitor tracking and live stats