ورود به سایت

اساسنامه صندوق ذخيره سنوات و پاداش پايان خدمت اعضاي جهاد دانشگاهي

مقدمه:

به منظور فراهم نمودن منابع مالي لازم براي پرداخت پاداش پايان خدمت اعضاي جهاددانشگاهي موضوع مصوبه جلسه 102 مورخ 9/8/86 هيات محترم امناء، «صندوق ذخيره سنوات و پاداش پايان خدمت اعضاي جهاددانشگاهي» كه از اين پس «صندوق» ناميده مي‌شود بر اساس شرايط اين اساسنامه تأسيس مي‌گردد.

 

فصل اول: تعاریف

ماده 1: تعریف صندوق:

منظور از صندوق، تشكيلاتي است داخلي براي نگهداري و تأمين منابع لازم جهت پرداخت ذخيره سنوات و پاداش پايان خدمت اعضاء جهاددانشگاهي از طريق انجام فعالیتهای اقتصادي و دريافت كمك‌ها.

 

ماده 2: پاداش پايان خدمت:

پاداش پايان خدمت مبلغي است كه مطابق ماده 106 آیین نامه استخدامی به هنگام  بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت به اعضاي رسمي تعلق مي‌گيرد.

 

ماده 3: مبلغ سنوات خدمت: مبلغی است که به هنگام پایان خدمت اعضای پیمانی و قراردادی و کارگر تمام وقت به ازای هر سال معادل یکماه حقوق و مزایا با آخرین مبلغ مندرج در حکم حقوقی در زمان اشتغال به آنان تعلق می گیرد.

 

ماده 4: تعریف اعضاء:

منظور از "اعضا" در اين اساسنامه، اعضای تمام وقت مذکور در ماده 2 آیین نامه استخدامی است.

 

فصل دوم : ارکان صندوق

ماده 5: ارکان صندوق:

صندوق داراي اركان زير است:

1-5- مجمع

2-5- هيأت مديره

3-5- بازرس (حسابرس)

 

 ماده 6- مجمع صندوق

1-6- تركيب مجمع:

1-1-6- رئيس جهاددانشگاهي (رئيس مجمع)

2-1-6- معاون پشتيباني و مدیریت منابع (نايب رئيس مجمع)

3-1-6- سه نفر از رؤساي واحدها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز به پیشنهاد رئیس مجمع به انتخاب شوراي هماهنگي براي مدت 3 سال.

4-1-6- مدیر کل امور مالی

5-1-6- یک نفر از اعضای رسمی جهاددانشگاهی به پیشنهاد رئیس مجمع و تائید هیات امناء

 

2-6- شرح وظايف و اختيارات مجمع:

1-2-6- تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي كلان، تشكيلات، برنامه و بودجه

2-2-6- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي

3-2-6- انتخاب بازرس (حسابرس)

4-2-6- استماع گزارش بازرس (حسابرس) و رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص گزارش عملكرد و گزارشهاي مالي سالانه صندوق و ارائه به هيات امنا

5-2-6- تائید اعضای پیشنهادی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهت عضویت در هیات مدیره

6-2-6- تعيين حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و بازرس (حسابرس)

7-2-6- پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه صندوق به هيأت امناء

8-2-6- اتخاذ تصميم‌ در خصوص موضوعاتی كه از طرف رئيس مجمع به صندوق ارجاع مي‌شود.

9-2-6- رسيدگي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره در خصوص ایجاد شرکت ها و موسسات و همچنین سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير شركتها و مؤسسات.

 

3-6- تشكيل جلسات مجمع:

جلسات مجمع به دعوت رئيس مجمع یا نایب رئیس، حداقل یک بار در سال تشكيل مي‌شود. جلسات با حضور رئيس و یا نایب رئیس و 4 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع با رأي 4 نفر اعضاي حاضر مصوب تلقي مي‌شود.

 

 ماده7 : هيأت مديره:

1-7- تركيب هيأت مديره:

1-1-7- معاون پشتيباني و مدیریت منابع (رئيس هيأت مديره)

2-1-7- مدير كل امور مالي

3-1-7- سه نفر متخصص و خبره در مديريت و يا امور مالي و سرمايه‌گذاريهاي اقتصادي كه حداقل دو نفر آن از اعضاي رسمي جهاددانشگاهي باشند، به پیشنهاد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و به تائید مجمع.

تبصره 1: شركت بازرس (حسابرس) صندوق در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي امكان‌پذير است.

تبصره 2: احكام اعضاي حقیقی براي مدت 3 سال توسط رئيس مجمع صادر و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

2-7- شرح وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1-2-7- تهيه خط مشي و سياست كلي و پيشنهاد به مجمع

2-2-7- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و پيشنهاد به مجمع

3-2-7- تهيه تشكيلات تفصيلي صندوق و آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتی، اداری، استخدامي و ساير آئين‌نامه‌هاي مورد نیاز صندوق جهت تصویب در مجمع.

4-2-7- پيشنهاد ایجاد شرکت یا موسسه و نیز مشاركت در ساير شركتها و مؤسسات به مجمع

5-2-7- انتخاب مدير عامل و تعيين حدود اختيارات و وظايف وي

تبصره 3: در صورت صلاحدید هیات مدیره می تواند وظایف مدیر عامل را به رئیس هیات مدیره واگذار نماید.

6-2-7- پيشنهاد صلح دعاوي به رئيس مجمع.

7-2-7- تصويب قراردادها، موافقتنامه‌ها و اصلاحيه‌هاي آنها به منظور خريد يا فروش هر نوع كالا و توليدات و خدمات و يا تحصيل و يا واگذاري آنها با توجه به آئين‌نامه مالي و معاملاتی و ساير آئين‌نامه‌هاي صندوق و ساير مقررات قانوني.

8-2-7- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر ميزان سود مقرر شده و كارمزد و شرايطي كه مقتضي باشد و همچنين رهن و وديعه گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غير منقول ولو كراراً و فك آنها با رعايت مقررات صندوق.

9-2-7- به امانت گذاشتن يا وديعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در بانك‌ها يا موسسات مالی و اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی، شركت‌ها و مؤسسات حقوقي و استرداد آنها در چارچوب عمليات جاري صندوق، صرفاً در چارچوب وظايف صندوق بر طبق روال عادي معاملات تجاري و مقررات صندوق

10-2-7- نصب و عزل كليه مأمورين و كاركنان صندوق و تعيين مشاغل، حقوق، دستمزد، مزايا، پاداش، ترفيع، تنبيه و انجام ساير مقررات اداری و استخدامی بر طبق مفاد اين اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و مقررات و قوانين مربوطه.

11-2-7- افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي جاری، سپرده و غيره نزد بانكهاي داخلي و خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي و يا ساير اشخاص حقوقي به نام صندوق پس از اخذ موافقت رئيس مجمع.

12-2-7- تهیه صورت های مالی سالانه صندوق براي ارائه به بازرس و مجمع

تبصره 4: صورت های مالی و صورت گردش وجوه نقد و گزارش فعاليت و وضع عمومي صندوق بايد حداقل 20 روز قبل از تاريخ جلسه مجمع در اختيار بازرس (حسابرس) براي اظهار نظر قرارداده شود.

13-2-7- ارائه كليه مدارك و دفاتر و اسناد و اطلاعات به بازرس (حسابرس) صندوق

14- 2-7- تنظيم و نگهداري حسابها براساس مقررات مالي صندوق

15-2-7- اجراي ساير مصوبات مجمع

 

 ماده 8: مدير عامل:

1-8- مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره و يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رئيس هیات مدیره منصوب خواهد شد.

تبصره 5: مادامی که مدیرعامل تعیین نشده است، رئیس هیات مدیره وظایف وی را انجام می دهد.

2-8- وظايف و اختيارات مدير عامل صندوق در حدود اختياراتي است كه توسط هيات مديره به ايشان تفويض مي‌شود.

3-8- مدير عامل در چارچوب اختيارات تفويض شده، نماينده صندوق محسوب و با رعايت آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات اين اساسنامه از طرف صندوق حق‌ امضاء دارد.

تبصره 6: در صورتيكه مدير عامل خارج از اعضاي هيأت مديره انتخاب شود بدون حق رأي در جلسه هيأت مديره شركت مي‌نمايد.

تبصره 7: اوراق تعهد آور صندوق نظیر قراردادها، اسناد مالی، چک، سفته و سایر اوراق بهادار باید به امضاء مدیر عامل و مدیر مالی صندوق برسد.

تبصره 8: مدیر مالی صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره برای مدت 3 سال باحکم مدیرعامل منصوب می شود و در صورت عدم انتصاب مدیرعامل، مدیر مالی جهاد وظایف مدیر مالی صندوق را عهده دار خواهد بود.

 

ماده 9 : شرح وظایف و مسئولیتهای بازرس ( حسابرس ):

1-9- شرکت در جلسات هیات مدیره بدون حق رای و در صورت دعوت

2-9- تهیه گزارش بازرسی و حسابرسی از عملکرد صندوق و هیات مدیره و قرائت آن در جلسه مجمع.

 

 ماده 10 : منابع مالي صندوق:

به منظور تأمين منابع مالي صندوق براي پاداش پايان خدمت اعضاي جهاددانشگاهي منابع زير در نظر گرفته مي‌شود:

1-10- مبالغ مربوط به ذخيره سنوات و پاداش پایان خدمت اعضا

2-10- سود سپرده‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و فعاليتهاي اقتصادي

3-10- كمك‌هاي جهاددانشگاهي

4-10- ساير كمك‌ها با تأييد مجمع

5-10- وام و اعتبارات بانکی

تبصره 9: مبالغ واريزي از طرف جهادددانشگاهي به حساب صندوق طبق بندهاي 1-10 و 3-10 به عنوان هزينه‌هاي قطعي جهاد منظور مي‌گردد.

تبصره10: چگونگي پرداخت مبالغ مربوط به ذخيره سنوات خدمت اعضا از جمله سنوات گذشته مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب مجمع خواهد رسيد.

 

فصل سوم: مقررات مختلف

 

 ماده 11 : كليه واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز وابسته به جهاددانشگاهي مكلفند كليه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارك مورد نياز را در اختيار صندوق قرار داده و در امور اجرائي مطابق مقررات اين آيين‌نامه با صندوق همكاري نمايند.

 

 ماده 12 : در موقع پرداخت سنوات خدمت و پاداش پايان خدمت، كليه ديون مستخدم به جهاددانشگاهي از وجوه مربوط كسر و در وجه جهاددانشگاهي پرداخت خواهد شد.

 

 ماده 13 : تعهد صندوق براي آن دسته از اعضايي كه به هر دليل از جهاددانشگاهي منتقل يا بازخريد مي‌گردند، حداكثر به ميزان يك ماه به ازاء هر سال خدمت مي‌باشد كه براساس ضوابط در وجه آنان پرداخت مي‌گردد.

 

 ماده 14 : تا زمان تصويب مقررات صندوق، مقررات جهاددانشگاهي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

 

 ماده 15 : اين اساسنامه در 15 ماده و 10 تبصره در تاريخ 29/3/1396 به تصويب هيات امناء رسيد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 

 

دوشنبه, 04 تیر 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز607
دیروز931
هفتگی607
ماهیانه15432
کل755453
Joomla visitor tracking and live stats