ورود به سایت

اساسنامه صندوق پس انداز اعضای جهاددانشگاهی

فصل اول: مقررات مربوط به عضویت در صندوق

ماده 1: كليه اعضاي رسمي، پيماني و قراردادي همزمان با عضويت تمام وقت در جهاددانشگاهي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند گرديد.

تبصره 1:در صورت عدم تمايل اعضاي تمام وقت به عضويت در صندوق مي‌بايست مراتب توسط فرد بصورت كتبي به اطلاع صندوق رسيده شود.

تبصره 2: ادامه عضويت اعضايي كه براساس موافقت مسئول ذيربط ساعات كار آنها از تمام وقت به پاره وقت تغيير يافته مشروط بر آنكه تا آن تاريخ حداقل به مدت يكسال كسورات مربوط را به صندوق پرداخت نموده باشند، بلامانع است.

تبصره 3: مأمورين ساير دستگاههاي اجرايي به جهاددانشگاهي در صورت عدم عضويت در صندوق‌هاي مشابه مي‌توانند تا پايان دوره مأموريت به عضويت صندوق پس‌انداز درآيند. در صورتي كه عضو صندوق مشابه باشد، كل سهم توسط عضو پرداخت و جهاد سهمي پرداخت نخواهد كرد.

ماده 2: دفتر مركزي و واحد‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمان‌ها، مراكز، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي مكلفند ماهیانه معادل 3 تا 5 درصد مندرج در حكم حقوقي اعضاي مشمول را تحت عنوان سهم عضو با افزودن معادل آن به عنوان سهم جهاد به حساب صندوق كه در يكي از بانك‌هاي كشور افتتاح مي‌شود، پرداخت نمايند.

تبصره 4: تعيين درصد‌هاي ذكر شده در اين ماده به درخواست عضو صورت خواهد پذيرفت.

 

فصل دوم: نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه حاصله در صندوق

 ماده 3: صندوق مي تواند طبق دستورالعملي كه به تصويب هيأت مديره و تأييد رئيس جهاددانشگاهي مي‌رسد، وجوه حاصله را با رعايت مراتب زير مورد استفاده و بهره‌برداري قرار دهد.

1-3- اعطاي وام به اعضاي شاغل حداكثر تا 30% موجودي صندوق و مشارکت با بانکها و موسسات مالی و اعتباری از محل 30% به منظور اعطای وام به اعضای جهاددانشگاهی.

2-3- حداکثر 50% موجودی صندوق جهت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي (از قبيل سرمايه‌گذاري در امور توليدي و ...) كه به صرفه و صلاح صندوق باشد و يا سپرده بانكي، خريد اوراق مشاركت و يا اسناد خزانه مصرف مي‌گردد.

تبصره 5: هزينه كردن از وجوه صندوق براي جهاددانشگاهي ممنوع است.

 

فصل سوم: اركان صندوق

ماده 4 : اركان صندوق

صندوق داراي اركان زير است:

1-4- مجمع

2-4- هيأت مديره

3-4- بازرس (حسابرس)

 

ماده 5- مجمع صندوق:

1-5- تركيب مجمع:

1-1-5- رئيس جهاددانشگاهي (رئيس مجمع).

2-1-5- معاون پشتيباني و مديريت منابع (نايب رئيس مجمع).

3-1-5- سه نفر از رؤساي واحدها، پژوهشكده‌ها، سازمانها و مراكز به پیشنهاد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و تائید شوراي هماهنگي براي مدت 3 سال.

4-1-5- مدیر کل امور مالی

5-1-5- یک نفر از اعضای جهاددانشگاهی به پیشنهاد رئیس مجمع و تائید هیات امناء

 

2-5- شرح وظايف و اختيارات مجمع:

1-2-5- تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي كلان، تشكيلات، برنامه و بودجه.

2-2-5-  بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي.

3-2-5-  انتخاب بازرس (حسابرس).

4-2-5-  استماع گزارش بازرس (حسابرس) و رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص گزارش عملكرد و گزارشهاي مالي سالانه صندوق و ارائه به هيات امنا.

5-2-5-  تائید اعضای پیشنهادی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهت عضویت در هیات مدیره.

6-2-5-  تعيين حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و بازرس (حسابرس).

7-2-5-  پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه صندوق به هيأت امناء.

8-2-5-  اتخاذ تصميم‌ در خصوص موضوعاتی كه از طرف رئيس مجمع به صندوق ارجاع مي‌شود.

9-2-5-  رسيدگي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره در خصوص ایجاد شرکت یا موسسه و همچنین سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير شركتها و مؤسسات.

 

3-5- تشكيل جلسات مجمع:

جلسات مجمع به دعوت رئيس مجمع یا نایب رئیس، حداقل یک بار در سال تشكيل مي‌شود. جلسات با حضور رئيس یا نایب رئیس  و 4 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع با رأي 4 نفر اعضاي حاضر مصوب تلقي مي‌شود.

 

ماده 6 : هيأت مديره :

1-6- تركيب هيأت مديره:

1-1-6- معاون پشتيباني و مديريت منابع (رئيس هيأت مديره).

2-1-6-  مدير كل امور مالي.

3-1-6-  سه نفر متخصص و خبره در مديريت و يا امور مالي و سرمايه‌گذاريهاي اقتصادي كه حداقل دو نفر آن از اعضاي رسمي جهاددانشگاهي باشند، به پیشنهاد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و به تائید مجمع.

تبصره 6: شركت بازرس (حسابرس) صندوق در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي امكان‌پذير است.

تبصره 7: احكام اعضاي حقیقی براي مدت 3 سال توسط رئيس مجمع صادر و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

2-6- شرح وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1-2-6- تهيه خط مشي و سياست كلي و پيشنهاد به مجمع.

2-2-6-  تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و پيشنهاد به مجمع.

3-2-6-  تهيه تشكيلات تفصيلي صندوق و آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتی، اداری، استخدامي و ساير آئين‌نامه‌هاي صندوق جهت تصویب در مجمع.

4-2-6-  پيشنهاد ایجاد شرکت و یا موسسه و نیز مشاركت در ساير شركتها و مؤسسات به مجمع.

5-2-6- انتخاب مدير عامل و تعيين حدود اختيارات و وظايف وي.

6-2-6-  پيشنهاد صلح دعاوي به رئيس مجمع.

7-2-6-  تصويب قراردادها، موافقتنامه‌ها و اصلاحيه‌هاي آنها به منظور خريد يا فروش هر نوع كالا و توليدات و خدمات و يا تحصيل و يا واگذاري آنها با توجه به آئين‌نامه مالي و معاملاتی و ساير آئين‌نامه‌هاي صندوق و ساير مقررات قانوني.

8-2-6-  تحصيل اعتبار از بانكها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و شركتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر ميزان سود مقرر شده و كارمزد و شرايطي كه مقتضي باشد و همچنين رهن و وديعه گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غير منقول ولو كراراً و فك آنها با رعايت مقررات صندوق.

9-2-6-  به امانت گذاشتن يا وديعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در بانك‌ها يا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، شركت‌ها و مؤسسات حقوقي و استرداد آنها در چارچوب عمليات جاري صندوق، صرفاً در چارچوب وظايف صندوق بر طبق روال عادي معاملات تجاري و مقررات صندوق.

10-2-6- نصب و عزل كليه مأمورين و كاركنان صندوق و تعيين مشاغل، حقوق، دستمزدها، مزايا، پاداش، ترفيع، تنبيه و انجام ساير امور اداری و استخدامی بر طبق مفاد اين اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و مقررات و قوانين مربوط.

11-2-6-  افتتاح حسابهاي ريالي و ارزي جاری، سپرده و غيره نزد بانكهاي داخلي و خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي و يا ساير اشخاص حقوقي به نام صندوق پس از اخذ موافقت رئيس مجمع.

12-2-6- تهیه صورتهای مالی سالانه صندوق براي ارائه به بازرس و مجمع.

تبصره 8: صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد و گزارش فعاليت و وضع عمومي صندوق بايد حداقل 20 روز قبل از تاريخ جلسه مجمع در اختيار بازرس (حسابرس) براي اظهار نظر قرارداده شود.

13-2-6-  ارائه كليه مدارك و دفاتر و اسناد و اطلاعات به بازرس (حسابرس) صندوق.

14-2-6-  تنظيم و نگهداري حسابها براساس مقررات مالي صندوق.

15-2-6-  اجراي ساير مصوبات مجمع.

 

ماده 7: مدير عامل :

1-7- مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره و يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رئيس هیات مدیره منصوب خواهد شد.

2-7-  وظايف و اختيارات مدير عامل صندوق در حدود اختياراتي است كه توسط هيات مديره به ايشان تفويض مي‌شود.

3-7- مدير عامل در چارچوب اختيارات تفويض شده، نماينده صندوق محسوب و با رعايت آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات اين اساسنامه از طرف صندوق حق‌ امضاء دارد.

تبصره 9: مادامی که مدیرعامل تعیین نشده است، رئیس هیات مدیره وظایف وی را انجام می دهد.

تبصره10: در صورتيكه مدير عامل خارج از اعضاي هيأت مديره انتخاب شود بدون حق رأي در جلسه هيأت مديره شركت مي‌نمايد.

تبصره 11: اوراق تعهد‌آور صندوق نظير قرارداد‌ها، اسناد مالي، چك، سفته و ساير اوراق بهادار بايد به امضاء مدير عامل و مدير مالي صندوق برسد.

تبصره 12: مدير مالي صندوق به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره براي مدت 3 سال با حكم مدير عامل منصوب مي‌شود و در صورت عدم انتصاب مدیر عامل، امور مالی جهاد وظایف مدیر مالی صندوق را عهده دار خواهد بود.

 

ماده 8 : شرح وظايف و مسئوليت‌هاي بازرس (حسابرس):

1-8- شركت در جلسات هيأت مديره بدون حق رای در صورت دعوت.

2-8- تهيه گزارش بازرسي و حسابرسي از عملكرد صندوق و هيأت مديره و قرائت آن در جلسه مجمع.

 

فصل چهارم: مقررات مالي

ماده 9 : سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند همان سال خواهد بود.

ماده 10 : مدير عامل صندوق مكلف است بودجه عملياتي سال بعد صندوق را تا پایان بهمن ماه هر سال براي تصويب به هيأت مديره تسليم نمايد.

 

ماده 11 : مدير عامل صندوق مكلف است صورتهای مالی سالانه صندوق را تا پايان خرداد ماه سال بعد براي تصويب به هيأت مديره تسليم نمايد و يك نسخه از آن را بیست روز قبل از تاريخ مذكور براي بازرس ( حسابرس ) ارسال دارد.

 

ماده 12: تا زمان تهیه و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی صندوق، مصوبات هیات مدیره ملاک عمل خواهد بود.

 

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده 13 : اعضايي كه در مرخصي بدون حقوق يا تعليق با غيبت بسر مي‌برند در مدت مذکور مشمول مقررات نخواهند بود.

 

ماده 14 : اعضايي كه در مدت مرخصي استعلاجي از سازمان تأمين اجتماعي حقوق دريافت مي‌كنند مي‌توانند با پرداخت سهم خود به صندوق، اين مدت را بعنوان سابقه پس‌انداز محسوب كنند. در هر صورت مبلغ سهم عضو نمي‌تواند از سهم حداقل حقوق مقرر در جهاددانشگاهي كمتر باشد.

 

ماده 15 : اعضايي كه مأمور به خدمت در دستگاههاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات مي‌باشند در صورتي در ايام مأموريت مشمول مقررات پس‌انداز مي‌شوند كه سهم جهاد توسط دستگاه محل مأموريت یا توسط خود عضو به حساب صندوق واريز شود.

 

ماده 16 : وجوه پس‌انداز عضو و سهم جهاد تا زماني كه عضو در خدمت جهاد است به وي پرداخت نمي‌شود. در صورتي كه خدمت عضو خاتمه يابد به ترتيب زير عمل مي‌شود:

1-16- در صورت بازنشستگي و يا از كارافتادگي يا بازخريد خدمت یا اتمام قرارداد عضو، همه وجوه پس‌انداز سهم عضو و سهم جهاد و سود متعلقه به او پرداخت مي‌شود.

2-16- در صورت فوت عضو، كليه وجوه پس‌انداز اعم از سهم عضو و سهم جهاد و سود متعلقه طبق قانون مدني به ورثه او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 13: در صورتی که عضو به هر دلیلی از خدمت در جهاددانشگاهی خارج شود و با صندوق تسویه حساب نماید، در صورت بازگشت به کار مجدد نمی تواند به عضویت مجدد صندوق در آید.

3-16- در صورت استعفاي عضو، علاوه بر پرداخت سهم عضو و سود متعلقه، سهم پرداختي جهاد و سود متعلقه به آن با توجه به سنوات خدمت به شرح زير به او پرداخت مي‌شود:

 

  30/(سنوات خدمت)*(سهم پرداختی جهاد در طول خدمت) = سهم پرداختي جهاد در پايان خدمت

 

4-16- در صورتی که عضو به موجب حکم هیاتهای انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات اخراج از خدمت در جهاددانشگاهی محکوم شود، فقط مستحق دریافت سهم پس انداز و سود سهم خود خواهد بود.

تبصره 14: كسر يكسال خدمت در صورتي كه بيشتر از 6 ماه باشد يكسال و در غير اين صورت 6 ماه حساب خواهد شد.

تبصره 15: چنانچه سنوات خدمت مشمولين پس‌انداز عضو در بند «1-16» كمتر از سه سال باشد، فقط سهم عضو پرداخت مي‌شود.

 

ماده 17 : در موقع پرداخت وجوه پس‌انداز، كليه ديون عضو به جهاددانشگاهي از موجودي حساب پس‌انداز وي كسر و مابقي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 18 : در صورت انحلال صندوق كليه وجوه پس‌انداز سهم عضو و سهم جهاد و سود متعلقه مطابق بند «1-16» ماده 16 پرداخت مي‌شود.

 

ماده 19 : واحد‌هاي جهاددانشگاهي مكلفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مورد نياز را در اختيار صندوق قرارداده و در امور اجرايي مطابق مقررات اين آيين‌نامه با صندوق همكاري نمايند.

 

ماده 20 : هرگونه تغيير در آيين‌نامه و انحلال صندوق منوط به پيشنهاد هيأت مديره صندوق و تأييد رئيس جهاددانشگاهي و تصویب هيأت امناء مي‌باشد.

 

ماده 21 : اين آيين‌نامه براساس آيين‌نامه مصوب بيست ‌و نهمين جلسه مورخ 10/3/1377 در 21 ماده و 15 تبصره در يكصد و چهل و دومين جلسه هيأت امناي جهاددانشگاهي مورخ 29/3/1396 مورد بازبيني و اصلاح مجدد قرار گرفت و از تاریخ تصویب در جهاددانشگاهي قابل اجرا است و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

 

 

شنبه, 05 خرداد 1397

آمار بازديدكنندگان


امروز123
دیروز546
هفتگی5191
ماهیانه22347
کل741438
Joomla visitor tracking and live stats